I Cô-rinh-tô: Chương 12

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB46C012)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1.Thưa anh em! Bây giờ, về vấn đề những ân tứ thuộc linh, tôi không muốn anh em thiếu hiểu biết. 2. Anh em biết rằng, khi còn là những người ngoại đạo, anh em đã bị lôi kéo - và thậm chí bị dẫn dắt - bởi những thần tượng câm. 3. Vì vậy, tôi quả quyết với anh em rằng, không có ai bởi Thần Linh của Đức Chúa Trời lại nói “Đức Chúa Jesus đáng nguyền rủa”, và cũng không có ai có thể xưng “Đức Chúa Jesus là Chúa" nếu không bởi Đức Thánh Linh.

4. Có nhiều ân tứ khác nhau, nhưng chỉ có một Thánh Linh. 5. Có nhiều sự phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. 6. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng có cùng một Đức Chúa Trời - là Đấng làm mọi việc trong mọi người. 7. Sự thể hiện của Thánh Linh được ban cho mỗi người là vì lợi ích chung.

8. Bởi vì thật như vậy, nhờ Thánh Linh, có người được ban lời nói khôn ngoan; do cùng một Thánh Linh, người khác nhận được lời tri thức; 9. bởi cùng một Thánh Linh, người khác nữa được đức tin; cùng một Thánh Linh đó, người khác được ân tứ chữa bệnh; 10. người khác làm các phép lạ, người khác nói tiên tri, người khác nữa phân biệt các thần linh, người khác nói những thứ tiếng lạ, người khác thông giải các thứ tiếng. 11. Tất cả những điều nầy là công việc của cùng một Thánh Linh; Ngài phân phối cho mỗi người tùy theo ý của Ngài.

12. Bởi vì giống như thân thể chỉ có một - nhưng có nhiều bộ phận - tất cả các bộ phận của thân thể, dù nhiều, nhưng là một thân thể; Đấng Christ cũng vậy. 13. Hơn nữa, nhờ trong cùng một Thánh Linh, tất cả chúng ta - dù là người Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do - đều đã được báp-têm để vào trong một thân thể; tất cả đều được uống chung một Thánh Linh.

14. Cũng vậy, vì thân thể không phải là một bộ phận nhưng là nhiều bộ phận. 15. Nếu chân nói: “Vì tôi không phải là tay, nên tôi không thuộc về thân”, thì không phải như vậy mà chân không thuộc về thân. 16. Nếu tai nói: “Vì tôi không phải là mắt, nên tôi không thuộc về thân” thì không phải như vậy mà mắt không thuộc về thân. 17. Nếu toàn thân đều là mắt thì nghe ở đâu? Nếu toàn thân đều là tai thì ngửi ở đâu? 18. Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các bộ phận của thân, mỗi bộ phận theo ý Ngài muốn. 19. Nếu tất cả chỉ là một bộ phận thì thân thể ở đâu?

20. Như vậy, cho dù có nhiều bộ phận, nhưng chỉ có một thân thể. 21. Mắt không thể nói với tay: “Tôi không cần anh”; đầu không thể nói với chân: “Tôi không cần anh.” 22. Ngược lại, những bộ phận nào trong thân thể xem như yếu hơn, thì lại cần thiết. 23. Những bộ phận trong thân thể mà chúng ta nghĩ là kém tôn trọng, chúng ta cần dành nhiều tôn trọng cho những bộ phận đó hơn; những điều nào của chúng ta chưa trang nhã, những điều đó cần được trau dồi nhiều hơn; 24. và những điều nào đã trang nhã, thì không cần trau dồi thêm nữa. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân thể như vậy, để bộ phận nào khiếm khuyết, được tôn trọng nhiều hơn, 25. để không có sự chia rẽ nào trong thân thể, nhưng các bộ phận có cùng sự quan tâm cho nhau. 26. Nếu một bộ phận nào bị đau, tất cả cùng đau; nếu một bộ phận nào được tôn trọng, tất cả cùng vui mừng.

27. Anh em là thân thể của Đấng Christ, và là những cá thể riêng biệt. 28. Đức Chúa Trời đã sắp đặt một số người trong Hội Thánh: thứ nhất: các sứ đồ, thứ nhì: các tiên tri, thứ ba: các giáo sư, kế đến là những người làm phép lạ, rồi đến những người được ân tứ chữa bệnh, những người hỗ trợ, những người quản trị, những người nói những tiếng lạ. 29. Có phải tất cả đều là các sứ đồ sao? Tất cả đều là các tiên tri sao? Tất cả đều là các giáo sư sao? Tất cả đều là những người làm phép lạ sao? 30. Tất cả đều là những người được ân tứ chữa bệnh sao? Tất cả đều là những người nói những tiếng lạ sao? Tất cả đều là những người thông giải tiếng lạ sao?

31. Hãy ao ước những ân tứ cao trọng hơn. Và rồi, tôi sẽ chỉ cho anh em con đường tốt đẹp hơn.

Bản Dịch Đại Chúng

Thưa anh em! Bây giờ, về vấn đề những ân tứ thuộc linh, tôi không muốn anh em thiếu hiểu biết. Anh em biết rằng, khi còn là những người ngoại đạo, anh em đã bị lôi kéo - và thậm chí bị dẫn dắt - bởi những thần tượng câm. Vì vậy, tôi quả quyết với anh em rằng, không có ai bởi Thần Linh của Đức Chúa Trời lại nói “Đức Chúa Jesus đáng nguyền rủa”, và cũng không có ai có thể xưng “Đức Chúa Jesus là Chúa" nếu không bởi Đức Thánh Linh.

Có nhiều ân tứ khác nhau, nhưng chỉ có một Thánh Linh. Có nhiều sự phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng có cùng một Đức Chúa Trời - là Đấng làm mọi việc trong mọi người. Sự thể hiện của Thánh Linh được ban cho mỗi người là vì lợi ích chung.

Bởi vì thật như vậy, nhờ Thánh Linh, có người được ban lời nói khôn ngoan; do cùng một Thánh Linh, người khác nhận được lời tri thức; bởi cùng một Thánh Linh, người khác nữa được đức tin; cùng một Thánh Linh đó, người khác được ân tứ chữa bệnh; người khác làm các phép lạ, người khác nói tiên tri, người khác nữa phân biệt các thần linh, người khác nói những thứ tiếng lạ, người khác thông giải các thứ tiếng. Tất cả những điều nầy là công việc của cùng một Thánh Linh; Ngài phân phối cho mỗi người tùy theo ý của Ngài.

Bởi vì giống như thân thể chỉ có một - nhưng có nhiều bộ phận - tất cả các bộ phận của thân thể, dù nhiều, nhưng là một thân thể; Đấng Christ cũng vậy. Hơn nữa, nhờ trong cùng một Thánh Linh, tất cả chúng ta - dù là người Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do - đều đã được báp-têm để vào trong một thân thể; tất cả đều được uống chung một Thánh Linh.

Cũng vậy, vì thân thể không phải là một bộ phận nhưng là nhiều bộ phận. Nếu chân nói: “Vì tôi không phải là tay, nên tôi không thuộc về thân”, thì không phải như vậy mà chân không thuộc về thân. Nếu tai nói: “Vì tôi không phải là mắt, nên tôi không thuộc về thân” thì không phải như vậy mà mắt không thuộc về thân. Nếu toàn thân đều là mắt thì nghe ở đâu? Nếu toàn thân đều là tai thì ngửi ở đâu? Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các bộ phận của thân, mỗi bộ phận theo ý Ngài muốn. Nếu tất cả chỉ là một bộ phận thì thân thể ở đâu?

Như vậy, cho dù có nhiều bộ phận, nhưng chỉ có một thân thể. Mắt không thể nói với tay: “Tôi không cần anh”; đầu không thể nói với chân: “Tôi không cần anh.” Ngược lại, những bộ phận nào trong thân thể xem như yếu hơn, thì lại cần thiết. Những bộ phận trong thân thể mà chúng ta nghĩ là kém tôn trọng, chúng ta cần dành nhiều tôn trọng cho những bộ phận đó hơn; những điều nào của chúng ta chưa trang nhã, những điều đó cần được trau dồi nhiều hơn; và những điều nào đã trang nhã, thì không cần trau dồi thêm nữa. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân thể như vậy, để bộ phận nào khiếm khuyết, được tôn trọng nhiều hơn, để không có sự chia rẽ nào trong thân thể, nhưng các bộ phận có cùng sự quan tâm cho nhau. Nếu một bộ phận nào bị đau, tất cả cùng đau; nếu một bộ phận nào được tôn trọng, tất cả cùng vui mừng.

Anh em là thân thể của Đấng Christ, và là những cá thể riêng biệt. Đức Chúa Trời đã sắp đặt một số người trong Hội Thánh: thứ nhất: các sứ đồ, thứ nhì: các tiên tri, thứ ba: các giáo sư, kế đến là những người làm phép lạ, rồi đến những người được ân tứ chữa bệnh, những người hỗ trợ, những người quản trị, những người nói những tiếng lạ. Có phải tất cả đều là các sứ đồ sao? Tất cả đều là các tiên tri sao? Tất cả đều là các giáo sư sao? Tất cả đều là những người làm phép lạ sao? Tất cả đều là những người được ân tứ chữa bệnh sao? Tất cả đều là những người nói những tiếng lạ sao? Tất cả đều là những người thông giải tiếng lạ sao?

Hãy ao ước những ân tứ cao trọng hơn. Và rồi, tôi sẽ chỉ cho anh em con đường tốt đẹp hơn.

Bản Dịch Ngữ Căn

1.Thưa anh em! Bây giờ, về vấn đề những ân tứ thuộc linh, tôi không muốn anh em thiếu hiểu biết. 2. Anh em biết rằng, khi còn là những người ngoại đạo, anh em đã bị lôi kéo - và thậm chí bị dẫn dắt - bởi những thần tượng câm. 3. Vì vậy, tôi quả quyết với anh em rằng, không ai bởi Thần Linh của Đức Chúa Trời lại nói “Đức Chúa Jesus đáng nguyền rủa”, và cũng không ai có thể xưng “Đức Chúa Jesus là Chúa" nếu không bởi Đức Thánh Linh.

4. Có nhiều ân tứ khác nhau, nhưng chỉ có một Thánh Linh. 5. Có nhiều sự phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. 6. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng có cùng một Đức Chúa Trời - là Đấng làm mọi việc trong mọi người. 7. Sự thể hiện của Thánh Linh được ban cho mỗi người là vì lợi ích chung. 8. Bởi vì thật như vậy, nhờ Thánh Linh, có người được ban lời nói khôn ngoan; do cùng một Thánh Linh, người khác nhận được lời tri thức; 9. bởi cùng một Thánh Linh, người khác nữa được đức tin; cùng một Thánh Linh đó, người khác được ân tứ chữa bệnh; 10. người khác làm các phép lạ, người khác nói tiên tri, người khác nữa phân biệt các thần linh, người khác nói những thứ tiếng lạ, người khác thông giải các thứ tiếng. 11. Tất cả những điều nầy là công việc của cùng một Thánh Linh; Ngài phân phối cho mỗi người tùy theo ý của Ngài.

12. Bởi vì giống như thân thể chỉ có một nhưng có nhiều bộ phận; tất cả các bộ phận của thân thể, dù nhiều, nhưng là một thân thể; Đấng Christ cũng vậy. 13. Cũng vậy, nhờ trong cùng một Thánh Linh, tất cả chúng ta - dù là người Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do - đều đã được báp-têm để vào trong một thân thể; tất cả đều được tạo dựng để uống chung một Thánh Linh.

14. Cũng vậy, vì thân thể không phải là một bộ phận nhưng rất nhiều. 15. Nếu chân nói: “Vì tôi không phải là tay, nên tôi không thuộc về thân”, thì không vì vậy mà nó không thuộc về thân. 16. Nếu tai nói: “Vì tôi không phải là mắt, nên tôi không thuộc về thân” thì không vì vậy mà nó không thuộc về thân. 17. Nếu toàn thân đều là mắt thì nghe ở đâu? Nếu toàn thân đều là tai thì ngửi ở đâu? 18. Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các bộ phận của thân, mỗi bộ phận theo ý Ngài muốn. 19. Nếu tất cả chỉ là một bộ phận thì thân thể ở đâu?

20. Như vậy, cho dù có nhiều bộ phận, nhưng chỉ có một thân thể. 21. Mắt không thể nói với tay: “Tôi không cần anh;” đầu không thể nói với chân: “Tôi không cần anh.” 22. Ngược lại, những bộ phận nào trong thân thể xem như yếu hơn, thì lại cần thiết. 23. Những điều nào trong thân thể mà chúng ta nghĩ là kém tôn trọng, chúng ta cần dành nhiều tôn trọng cho những điều đó hơn; những điều nào của chúng ta chưa trang nhã, chúng cần được trau dồi nhiều hơn; 24. và những điều nào đã trang nhã, thì không cần thêm nữa. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân thể như vậy, để bộ phận nào khiếm khuyết, được tôn trọng nhiều hơn, 25. để không có sự chia rẽ nào trong thân thể, nhưng các bộ phận có cùng sự quan tâm cho nhau. 26. Nếu một bộ phận nào bị đau, tất cả cùng đau; nếu một bộ phận nào được tôn trọng, tất cả cùng vui mừng.

27. Anh em là thân thể của Đấng Christ, và là những cá thể riêng biệt. 28. Đức Chúa Trời đã sắp đặt một số người trong Hội Thánh: thứ nhất: các sứ đồ, thứ nhì: các tiên tri, thứ ba: các giáo sư, kế đến là những người làm phép lạ, rồi đến những người được ân tứ chữa bệnh, những người hỗ trợ, những người quản trị, những người nói những tiếng lạ. 29. Có phải tất cả đều là các sứ đồ sao? Tất cả đều là các tiên tri sao? Tất cả đều là các giáo sư sao? Tất cả đều là những người làm phép lạ sao? 30. Tất cả đều là những người được ân tứ chữa bệnh sao? Tất cả đều là những người nói những tiếng lạ sao? Tất cả đều là những người thông giải tiếng lạ sao?

31. Hãy ao ước những ân tứ cao trọng hơn. Và rồi, tôi sẽ chỉ cho anh em con đường tốt đẹp hơn.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết về các sự ban cho thiêng liêng. 2. Anh em biết khi mình còn là người ngoại đạo, bị khuyên dỗ hướng về các thần tượng câm, tùy ý người ta dẫn dụ mình. 3. Bởi đó, tôi tỏ cùng anh em, chẳng ai cảm Thánh Linh của Đức Chúa Trời, mà nói rằng: Đức Chúa Jêsus đáng nguyền rủa! Nếu không cảm Đức Thánh Linh, cũng chẳng ai xưng Đức Chúa Jêsus là Chúa!

4. Vả, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. 5. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. 6. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là Đấng làm mọi việc trong mọi người. 7. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung. 8. Vả, người nầy nhờ Đức Thánh Linh, được lời nói khôn ngoan; kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy, cũng được lời nói có tri thức. 9. Bởi một Đức Thánh Linh, cho người nầy được đức tin; cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy, cho kẻ kia được ơn chữa tật bịnh; 10. người thì được làm phép lạ; kẻ thì được nói tiên tri; người thì được phân biệt các thần; kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. 11. Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người.

12. Vả, như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Đấng Christ khác nào như vậy. 13. Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-tem chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng tôi đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa.

14. Thân cũng chẳng phải có một chi thể, bèn là nhiều chi thể. 15. Nếu chơn rằng: vì ta chẳng phải là tay, nên ta không thuộc về thân, thì chẳng phải bởi đó chơn không có phần trong thân. 16. Và nếu tai rằng: Vì ta chẳng phải là mắt, nên ta không thuộc về thân, thì tai chẳng phải bởi đó không có phần trong thân. 17. Ví bằng cả thân đều là mắt, thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai, thì sự ngửi ở đâu? 18. Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định. 19. Nếu chỉ có một chi thể mà thôi, thì cái thân ở đâu? 20. vậy, có nhiều chi thể, song chỉ có một thân. 21. Mắt không được nói với bàn tay rằng: Ta chẳng cần đến mầy; đầu cũng chẳng được nói với chơn rằng: Ta chẳng cần đến bay. 22. Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối lại là cần dùng. 23. Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn, thì chúng ta tôn trọng hơn; chi thể nào chẳng đẹp, thì chúng ta lại trau giồi hơn, 24. còn như cái nào đã đẹp rồi, thì không cần trau giồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người, để chi thể nào thiếu thốn thì được quí trọng hơn, 25. hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. 26. Lại, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng chịu; và khi một cái nào được tôn trọng, thì các cái khác cùng vui mừng.

27. Vả, anh em là thân của Đấng Christ, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy. 28. Đức Chúa Trời đã lập trong Hội thánh, thứ nhứt là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bịnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng. 29. Có phải cả thảy là sứ đồ sao? Cả thảy là tiên tri sao? Cả thảy đều là thầy giáo sao? Cả thảy đều làm phép lạ sao? 30. Cả thảy đều được ơn chữa bịnh sao? Cả thảy đều nói tiếng lạ sao? Cả thảy đều thông giải tiếng lạ sao? 31. Hãy ước ao cho được sự ban cho lớn hơn hết. Bây giờ, tôi sẽ chỉ dẫn cho anh em con đường tốt lành hơn.

Bản Dịch 2011

Ân Tứ Thuộc Linh

1 Thưa anh chị em, tôi không muốn anh chị em không biết gì về những ân tứ thuộc linh. 2 Anh chị em biết rằng khi còn là người ngoại đạo, anh chị em đã bị lôi cuốn và bị dẫn dụ thờ lạy những thần tượng câm. 3 Vì vậy tôi muốn anh chị em biết rằng không ai được Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời cảm động mà nói, “Ðức Chúa Jesus đáng bị nguyền rủa!” và cũng không ai có thể nói, “Ðức Chúa Jesus là Chúa!” nếu không bởi Ðức Thánh Linh thúc giục.

4 Có nhiều ân tứ khác nhau, nhưng chỉ cùng một Ðức Thánh Linh. 5 Có nhiều cách phục vụ khác nhau, nhưng chỉ cùng một Chúa. 6 Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng chỉ cùng một Ðức Chúa Trời, Ðấng làm mọi sự trong mọi người.

7 Vì lợi ích chung, sự ban cho của Ðức Thánh Linh thể hiện qua mỗi người mỗi khác. 8 Từ một Ðức Thánh Linh có người được ban cho những lời nói khôn ngoan, cùng một Ðức Thánh Linh người khác được ban cho những lời nói tri thức. 9 Từ cùng một Ðức Thánh Linh người này được ơn đức tin, người kia được ơn chữa bịnh. Cũng từ một Ðức Thánh Linh 10 có người được ơn làm phép lạ, người khác được ơn nói tiên tri, có người được ơn phân biệt các linh, người khác được ơn nói tiếng lạ, và người khác nữa được ơn thông giải tiếng lạ. 11 Tất cả những điều ấy đều là việc của cùng một Ðức Thánh Linh; Ngài phân phối cho mỗi người tùy ý Ngài muốn.

Một Thân với Nhiều Bộ Phận

12 Vì giống như thân thể con người, một thân nhưng có nhiều bộ phận, và tất cả các bộ phận của thân dù nhiều, nhưng vẫn thuộc về một thân; Ðấng Christ cũng vậy. 13 Vì cùng một Ðức Thánh Linh mà tất cả chúng ta đã được báp-têm vào một thân, bất luận người Do-thái hay người Hy-lạp, bất kể nô lệ hay tự do, và tất cả đã được uống chung một Ðức Thánh Linh.

14 Vì thân không phải chỉ là một bộ phận mà gồm nhiều bộ phận. 15 Nếu chân nói, “Vì tôi không phải là tay, tôi không thuộc về thân,” có phải vì vậy mà chân không là một phần trong thân chăng? 16 Nếu tai nói, “Vì tôi không phải là mắt, tôi không thuộc về thân,” có phải vì thế mà tai không là một phần trong thân chăng? 17 Nếu cả thân là mắt thì làm sao nghe? Nếu cả thân là tai thì làm sao ngửi? 18 Nhưng Ðức Chúa Trời đã sắp đặt các bộ phận trong thân, cái nào vào việc nấy theo ý Ngài muốn. 19 Nếu tất cả là một bộ phận thì thân ở đâu? 20 Thế thì có nhiều bộ phận, nhưng chỉ có một thân. 21 Mắt không thể nói với tay rằng, “Tôi không cần đến bạn,” hay đầu cũng không thể nói với chân rằng, “Tôi không cần các bạn.” 22 Ngược lại, những bộ phận nào trong thân tưởng là yếu hơn thì lại là cần thiết. 23 Những bộ phận nào trong thân chúng ta nghĩ là tầm thường, chúng ta phải đối xử cách tôn trọng hơn; những bộ phận nào kém đẹp đẽ, chúng ta phải trang điểm nhiều hơn cho được đẹp đẽ lên. 24 Còn những bộ phận nào đã đẹp sẵn rồi thì không cần trang điểm thêm. Ðức Chúa Trời đã khéo sắp đặt các bộ phận trong thân, để bộ phận nào yếu kém thì được tôn trọng nhiều, 25 hầu trong thân không có sự chia rẽ, nhưng tất cả các bộ phận phải lo tưởng đến nhau. 26 Nếu một bộ phận nào đau, tất cả các bộ phận cùng đau; nếu bộ phận nào được tôn trọng, tất cả các bộ phận cùng vui mừng.

27 Anh chị em là thân thể của Ðấng Christ và mỗi người là một bộ phận. 28 Ðức Chúa Trời đã đặt để trong hội thánh một số người, thứ nhất các sứ đồ, thứ nhì các tiên tri, thứ ba các giáo sư, kế đến những người được ơn làm phép lạ, rồi những người được ơn chữa bịnh, những người được ơn giúp đỡ, những người được ơn điều hành, những người được ơn nói tiếng lạ.

29 Không lẽ tất cả đều là sứ đồ sao? Không lẽ tất cả đều là tiên tri sao? Không lẽ tất cả đều là giáo sư sao? Không lẽ tất cả đều làm phép lạ sao? 30 Không lẽ tất cả đều được ơn chữa bịnh sao? Không lẽ tất cả đều nói tiếng lạ sao? Không lẽ tất cả đều thông giải tiếng lạ sao? 31 Anh chị em hãy khao khát các ân tứ cao trọng hơn, rồi tôi sẽ chỉ cho anh chị em con đường tuyệt vời hơn nữa.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành