I Cô-rinh-tô: Chương 11

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB46C011)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Hãy làm những người bắt chước tôi, như tôi bắt chước Đấng Christ.

2. Bây giờ, tôi khen anh em bởi vì anh em vẫn nhớ đến tôi trong mọi sự, và anh em vẫn giữ những truyền thống như tôi đã truyền cho anh em. 3. Vì vậy tôi muốn anh em hiểu rằng Đấng Christ là đầu của mọi người nam, người nam là đầu của người nữ, và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ. 4. Người nam nào khi cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà trùm đầu lại thì làm nhục đầu của mình. 5. Tuy nhiên, người nữ nào cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà không trùm đầu thì làm nhục đầu mình — vì người nào để như vậy cũng giống như người bị cạo đầu của mình. 6. Bởi vì nếu người nữ không trùm đầu, nàng nên cạo đầu đi. Nhưng nếu người nữ xem việc bị cắt tóc hay bị cạo đầu là xấu hổ thì nàng hãy trùm đầu lại!

7. Vì người nam là hình ảnh và vinh quang của Đức Chúa Trời, cho nên người nam không phải trùm đầu; nhưng người nữ là vinh quang của người nam. 8. Bởi vì người nam không xuất phát từ người nữ, nhưng người nữ xuất phát từ người nam. 9. Người nam cũng không được tạo dựng vì người nữ, nhưng người nữ được tạo dựng vì người nam. 10. Vì điều này, và vì các thiên sứ, người nữ phải có dấu hiệu của thẩm quyền ở trên đầu. 11. Tuy nhiên, ở trong Chúa, người nữ không tách khỏi người nam, và người nam cũng không tách khỏi người nữ. 12. Bởi vì người nữ xuất phát từ người nam, người nam ra từ người nữ; và tất cả mọi vật xuất phát từ Đức Chúa Trời.

13. Anh em hãy tự suy xét: Có thích hợp hay không khi một người nữ cầu nguyện với Đức Chúa Trời mà không trùm đầu? 14. Không phải chính khuynh hướng tự nhiên dạy anh em rằng nếu một người nam để tóc dài thì xấu hổ cho người đó hay sao? 15. Nhưng nếu một người nữ để tóc dài thì đó là vinh quang cho nàng, bởi vì mái tóc dài đã được ban cho nàng như là một khăn choàng. 16. Nhưng nếu có ai muốn tranh cãi, thì chúng tôi không có thói quen đó; và các Hội Thánh của Đức Chúa Trời cũng không có.

17. Bây giờ, về hướng dẫn này thì tôi không khen anh em, bởi vì anh em nhóm họp lại với nhau không đem lại điều tốt hơn nhưng làm cho tồi tệ. 18. Vì trước hết, tôi nghe rằng, khi nhóm lại trong Hội Thánh, có những chia rẽ ở giữa anh em; tôi tin một phần về điều đó. 19. Bởi vì phải có những phe nhóm ở giữa anh em, để những người được chấp nhận được tỏ ra ở giữa anh em. 20. Nhưng khi anh em nhóm họp lại một nơi, không phải là để dự Tiệc Thánh của Chúa. 21. Vì khi ăn, có người lấy trước phần của mình, đến nỗi người nầy thì đói, còn kẻ kia thì no say. 22. Anh em không có nhà để ăn và để uống hay sao? Hay là anh em khinh miệt Hội Thánh của Đức Chúa Trời, và sỉ nhục những người không có gì cả? Tôi phải nói gì với anh em đây? Có nên khen anh em trong việc nầy hay không? Tôi không khen đâu!

23. Vì tôi có nhận nơi Chúa điều mà tôi đã dạy cho anh em: Đó là trong đêm Chúa - là Đức Chúa Jesus - bị phản bội, Ngài lấy bánh, 24. và tạ ơn, Ngài bẻ ra và phán: “Đây là thân thể của Ta, vì các con, hãy làm điều nầy để nhớ đến Ta.” 25. Cùng vậy, sau khi ăn bữa tối, Ngài lấy chén và phán: “Chén nầy là giao ước mới trong huyết của Ta; hãy làm điều nầy, thường xuyên như các con uống, để nhớ đến Ta.” 26. Vì vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy và uống chén nầy, anh em hãy rao giảng sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.

27. Do đó, nếu ai ăn bánh hay uống chén của Chúa một cách không xứng đáng thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. 28. Nhưng hãy để mỗi người tự xét chính mình, và như vậy, hãy để người đó ăn bánh và uống chén. 29. Bởi vì người nào ăn và uống, mà không phân biệt thân của Chúa, thì ăn và uống sự phán xét cho chính mình. 30. Vì điều này, nhiều người trong anh em bị đau yếu, bệnh tật, và nhiều người đã ngủ. 31. Vì nếu chúng ta tự xét chính mình, chúng ta sẽ không bị phán xét. 32. Nhưng khi bị Chúa phán xét, chúng ta bị sửa phạt, để chúng ta không bị kết án chung với thế gian.

33. Cho nên, anh em của tôi, khi anh em họp lại để ăn, hãy chờ đợi lẫn nhau. 34. Nếu có ai đói, hãy ăn ở nhà, đừng để việc anh em họp lại với nhau bị kết án.

Còn những việc khác, khi tôi đến tôi sẽ sắp đặt.

Bản Dịch Đại Chúng

Hãy làm những người bắt chước tôi, như tôi bắt chước Đấng Christ.

Bây giờ, tôi khen anh em bởi vì anh em vẫn nhớ đến tôi trong mọi sự, và anh em vẫn giữ những truyền thống như tôi đã truyền cho anh em. Vì vậy tôi muốn anh em hiểu rằng Đấng Christ là đầu của mọi người nam, người nam là đầu của người nữ, và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ. Người nam nào khi cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà trùm đầu lại thì làm nhục đầu của mình. Tuy nhiên, người nữ nào cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà không trùm đầu thì làm nhục đầu mình — vì người nào để như vậy cũng giống như người bị cạo đầu của mình. Bởi vì nếu người nữ không trùm đầu, nàng nên cạo đầu đi. Nhưng nếu người nữ xem việc bị cắt tóc hay bị cạo đầu là xấu hổ thì nàng hãy trùm đầu lại!

Vì người nam là hình ảnh và vinh quang của Đức Chúa Trời, cho nên người nam không phải trùm đầu; nhưng người nữ là vinh quang của người nam. Bởi vì người nam không xuất phát từ người nữ, nhưng người nữ xuất phát từ người nam. Người nam cũng không được tạo dựng vì người nữ, nhưng người nữ được tạo dựng vì người nam. Vì điều này, và vì các thiên sứ, người nữ phải có dấu hiệu của thẩm quyền ở trên đầu. Tuy nhiên, ở trong Chúa, người nữ không tách khỏi người nam, và người nam cũng không tách khỏi người nữ. Bởi vì người nữ xuất phát từ người nam, người nam ra từ người nữ; và tất cả mọi vật xuất phát từ Đức Chúa Trời.

Anh em hãy tự suy xét: Có thích hợp hay không khi một người nữ cầu nguyện với Đức Chúa Trời mà không trùm đầu? Không phải chính khuynh hướng tự nhiên dạy anh em rằng nếu một người nam để tóc dài thì xấu hổ cho người đó hay sao? Nhưng nếu một người nữ để tóc dài thì đó là vinh quang cho nàng, bởi vì mái tóc dài đã được ban cho nàng như là một khăn choàng. Nhưng nếu có ai muốn tranh cãi, thì chúng tôi không có thói quen đó; và các Hội Thánh của Đức Chúa Trời cũng không có.

Bây giờ, về hướng dẫn này thì tôi không khen anh em, bởi vì anh em nhóm họp lại với nhau không đem lại điều tốt hơn nhưng làm cho tồi tệ. Vì trước hết, tôi nghe rằng, khi nhóm lại trong Hội Thánh, có những chia rẽ ở giữa anh em; tôi tin một phần về điều đó. Bởi vì phải có những phe nhóm ở giữa anh em, để những người được chấp nhận được tỏ ra ở giữa anh em. Nhưng khi anh em nhóm họp lại một nơi, không phải là để dự Tiệc Thánh của Chúa. Vì khi ăn, có người lấy trước phần của mình, đến nỗi người nầy thì đói, còn kẻ kia thì no say. Anh em không có nhà để ăn và để uống hay sao? Hay là anh em khinh miệt Hội Thánh của Đức Chúa Trời, và sỉ nhục những người không có gì cả? Tôi phải nói gì với anh em đây? Có nên khen anh em trong việc nầy hay không? Tôi không khen đâu!

Vì tôi có nhận nơi Chúa điều mà tôi đã dạy cho anh em: Đó là trong đêm Chúa - là Đức Chúa Jesus - bị phản bội, Ngài lấy bánh, và tạ ơn, Ngài bẻ ra và phán: “Đây là thân thể của Ta, vì các con, hãy làm điều nầy để nhớ đến Ta.” Cùng vậy, sau khi ăn bữa tối, Ngài lấy chén và phán: “Chén nầy là giao ước mới trong huyết của Ta; hãy làm điều nầy, thường xuyên như các con uống, để nhớ đến Ta.” Vì vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy và uống chén nầy, anh em hãy rao giảng sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.

Do đó, nếu ai ăn bánh hay uống chén của Chúa một cách không xứng đáng thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Nhưng hãy để mỗi người tự xét chính mình, và như vậy, hãy để người đó ăn bánh và uống chén. Bởi vì người nào ăn và uống, mà không phân biệt thân của Chúa, thì ăn và uống sự phán xét cho chính mình. Vì điều này, nhiều người trong anh em bị đau yếu, bệnh tật, và nhiều người đã ngủ. Vì nếu chúng ta tự xét chính mình, chúng ta sẽ không bị phán xét. Nhưng khi bị Chúa phán xét, chúng ta bị sửa phạt, để chúng ta không bị kết án chung với thế gian.

Cho nên, anh em của tôi, khi anh em họp lại để ăn, hãy chờ đợi lẫn nhau. Nếu có ai đói, hãy ăn ở nhà, đừng để việc anh em họp lại với nhau bị kết án.

Còn những việc khác, khi tôi đến tôi sẽ sắp đặt.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Hãy làm những người bắt chước tôi, như tôi bắt chước Đấng Christ.

2. Bây giờ, tôi khen anh em bởi vì anh em vẫn nhớ đến tôi trong mọi sự, và anh em vẫn giữ những truyền thống như tôi đã truyền cho anh em. 3. Do đó tôi muốn anh em hiểu rằng đầu của mọi người nam là Đấng Christ, đầu của người nữ là người nam, và đầu của Đấng Christ là Đức Chúa Trời. 4. Người nam nào khi cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà trùm đầu lại thì làm nhục đầu của mình. 5. Tuy nhiên, người nữ nào cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà không trùm đầu thì làm nhục đầu mình — vì người nào để như vậy cũng giống như người bị cạo đầu của mình. 6. Bởi vì nếu người nữ không trùm đầu, nàng nên cạo đi. Nhưng nếu người nữ xem việc bị cắt hay bị cạo là xấu hổ thì nàng hãy trùm lại!

7. Vì người nam là hình ảnh và vinh quang của Đức Chúa Trời, cho nên người nam không phải trùm đầu; nhưng người nữ là vinh quang của người nam. 8. Bởi vì người nam không xuất phát từ người nữ, nhưng người nữ xuất phát từ người nam. 9. Người nam cũng không được tạo dựng vì người nữ, nhưng người nữ vì người nam. 10. Vì điều này, vì các thiên sứ, người nữ phải có dấu hiệu của thẩm quyền ở trên đầu. 11. Tuy nhiên, ở trong Chúa, người nữ không tách khỏi người nam, và người nam cũng không tách khỏi người nữ. 12. Bởi vì người nữ xuất phát từ người nam, người nam ra từ người nữ; và tất cả mọi vật xuất phát từ Đức Chúa Trời.

13. Anh em hãy tự suy xét: Có thích hợp hay không khi một người nữ bị lộ liễu mà cầu nguyện với Đức Chúa Trời? 14. Không phải chính khuynh hướng tự nhiên dạy anh em rằng nếu một người nam để tóc dài thì xấu hổ cho người đó hay sao? 15. Nhưng nếu một người nữ để tóc dài thì đó là vinh quang cho nàng, bởi vì mái tóc dài đã được ban cho nàng như là một khăn choàng. 16. Nhưng nếu có ai muốn tranh cãi, thì chúng tôi không có thói quen đó; và các Hội Thánh của Đức Chúa Trời cũng không có.

17. Bây giờ, về sự hướng dẫn này thì tôi không khen anh em, bởi vì anh em nhóm họp lại với nhau, không đem lại điều tốt hơn nhưng làm cho tồi tệ. 18. Vì trước hết, tôi nghe rằng, khi nhóm lại trong Hội Thánh, có những chia rẽ ở giữa anh em; tôi tin một phần về điều đó. 19. Bởi vì phải có những phe nhóm ở giữa anh em, để những người được chấp nhận được tỏ ra ở giữa anh em. 20. Nhưng khi anh em nhóm họp lại một nơi, không phải là để dự Tiệc Thánh của Chúa. 21. Vì khi ăn, có người lấy trước phần của mình, đến nỗi người nầy thì đói, còn kẻ kia thì no say. 22. Anh em không có nhà để ăn và để uống hay sao? Hay là anh em khinh miệt Hội Thánh của Đức Chúa Trời, và sỉ nhục những người không có gì cả? Tôi phải nói gì với anh em đây? Có nên khen anh em trong việc nầy hay không? Tôi không khen đâu!

23. Vì tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em: Đó là trong đêm Chúa - là Đức Chúa Jesus - bị phản bội, Ngài lấy bánh, 24. và tạ ơn, Ngài bẻ ra và phán: “Đây là thân thể của Ta, vì các con, hãy làm điều nầy để nhớ đến Ta.” 25. Cùng vậy, sau khi ăn bữa tối, Ngài lấy chén và phán: “Chén nầy là giao ước mới trong huyết của Ta; hãy làm điều nầy - thường xuyên như các con uống - để nhớ đến Ta.” 26. Vì vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy và uống chén nầy, anh em hãy rao giảng sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.

27. Do đó, nếu ai ăn bánh hay uống chén của Chúa một cách không xứng đáng thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. 28. Nhưng hãy để mỗi người tự xét chính mình, và như vậy, hãy để người đó ăn bánh và uống chén. 29. Bởi vì người nào ăn và uống, mà không phân biệt thân của Chúa, thì ăn và uống sự phán xét cho chính mình. 30. Vì điều này, nhiều người trong anh em bị đau yếu, bệnh tật, và nhiều người đã ngủ. 31. Vì nếu chúng ta tự xét chính mình, chúng ta sẽ không bị phán xét. 32. Nhưng khi bị Chúa phán xét, chúng ta bị sửa phạt - để chúng ta không bị kết án chung với thế gian.

33. Cho nên, anh em của tôi, khi anh em họp lại để ăn, hãy chờ đợi lẫn nhau. 34. Nếu có ai đói, hãy ăn ở nhà, đừng để việc anh em họp lại với nhau bị kết án.

Còn những việc khác, tôi sẽ sắp đặt khi tôi đến.

Bản Dịch 1925

1. Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy.

2. Tôi khen anh em vì hay nhớ đến tôi trong mọi dịp, và lấy lòng trung tín mà giữ những điều tôi đã dạy dỗ anh em. 3. Dầu vậy, tôi muốn anh em biết Đấng Christ là đầu mọi người; người đờn ông là đầu người đờn bà; và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ. 4. Phàm người đờn ông cầu nguyện hoặc giảng đạo mà trùm đầu lại, thì làm nhục đầu mình. 5. Nhưng phàm người đờn bà cầu nguyện hoặc giảng đạo mà không trùm đầu lại, thì làm nhục đầu mình: thật chẳng khác gì đã cạo đầu vậy. 6. Ví bằng người đờn bà không trùm đầu, thì cũng nên hớt tóc đi. Song nếu người đờn bà lấy sự hớt tóc hoặc cạo đầu làm xấu hổ, thì hãy trùm đầu lại. 7. Vả, đờn ông là hình ảnh và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, thì không nên trùm đầu; nhưng đờn bà là sự vinh hiển của đờn ông. 8. Bởi chưng không phải đờn ông ra từ đờn bà, bèn là đờn bà ra từ đờn ông; 9. không phải đờn ông vì cớ đờn bà mà được dựng nên, bèn là đờn bà vì cớ đờn ông vậy. 10. Bởi đó, vì cớ các thiên sứ, đờn bà phải có dấu hiệu trên đầu chỉ về quyền phép mình nương cậy. 11. Song trong Chúa thì chẳng phải đờn bà ngoại đờn ông, cũng chẳng phải đờn ông ngoại đờn bà; 12. vì, như đờn bà đã ra từ đờn ông, thì đờn ông cũng sanh bởi đờn bà, và cả thảy đều ra bởi Đức Chúa Trời. 13. Chính anh em hãy đoán xét điều nầy: đờn bà cầu nguyện Đức Chúa Trời mà không trùm đầu là hiệp lẽ chăng? 14. Chính lẽ tự nhiên há chẳng dạy cho anh em biết đờn ông để tóc dài thì lấy làm hổ thẹn sao? 15. Nhưng, nếu đờn bà để tóc dài thì là lịch sự cho mình, và đã ban tóc dài cho người, dường như khăn trùm vậy. 16. Bằng có ai muốn cãi lẽ, thì chúng tôi không có thói quen ấy, mà các Hội thánh Đức Chúa Trời cũng không có nữa.

17. Trong khi tôi truyền lời cáo dụ nầy, chẳng phải khen anh em, vì sự nhóm lại của anh em không làm cho mình hay hơn mà làm cho mình dở hơn. 18. Trước hết, tôi nghe rằng khi anh em có sự nhóm họp Hội thánh, thì sanh ra sự phân rẽ; tôi cũng hơi tin điều đó. 19. Vì chắc trong vòng anh em phải có bè đảng, hầu cho được nhận biết trong anh em những kẻ nào thật là trung thành. 20. Vậy, khi anh em nhóm nhau lại một chỗ, ấy chẳng còn phải là Tiệc thánh của Chúa mà anh em ăn; 21. bởi vì lúc ngồi ăn, ai cũng nôn nả mà ăn bữa riêng mình, đến nỗi người nọ chịu đói, còn kẻ kia thì quá độ. 22. Anh em há chẳng có nhà để ăn uống sao? Hay là anh em khinh bỉ Hội thánh của Đức Chúa Trời, muốn làm cho những kẻ không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói chi với anh em? Có nên khen anh em không? Trong việc nầy tôi chẳng khen đâu.

23. Vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em: ấy là Đức Chúa Jêsus, trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, 24. tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều nầy để nhớ ta. 25. Cũng một lẽ ấy, sai khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén nầy là sự giao ước mới trong huyết ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều nầy để nhớ ta. 26. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.

27. Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng, thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. 28. Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy; 29. vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình. 30. Ấy vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm, và có lắm kẻ ngủ. 31. Nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình, thì khỏi bị xét đoán. 32. Song khi chúng ta bị Chúa xét đoán, thì bị Ngài sửa phạt, hầu cho khỏi bị án làm một với người thế gian.

33. Hỡi anh em, vậy thì lúc anh em hội lại để ăn chung với nhau, hãy chờ đợi nhau. 34. Ví bằng có ai đói, hãy ăn tại nhà mình, hầu cho anh em không nhóm lại để mà chuốc lấy sự đoán xét. Còn các việc khác, lúc tôi đến sẽ đoán định.

Bản Dịch 2011

'

1 Hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Ðấng Christ.

Phong Tục Phụ Nữ Trùm Ðầu

2 Tôi có lời khen anh chị em, vì anh chị em luôn nhớ đến tôi trong mọi sự, và duy trì những truyền thống tôi đã truyền lại cho anh chị em. 3 Nhưng tôi muốn anh chị em biết rằng Ðấng Christ là đầu của mọi người nam, người nam là đầu của người nữ, và Ðức Chúa Trời là đầu của Ðấng Christ. 4 Người nam nào cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà trùm đầu lại là làm nhục đầu mình. 5 Nhưng người nữ nào cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà không trùm đầu lại là làm nhục đầu mình, như thể nàng đã bị cạo đầu vậy. 6 Vì nếu một phụ nữ không trùm đầu lại, nàng nên cắt tóc đi; nhưng nếu người nữ nào xem việc cắt tóc hay cạo đầu là xấu hổ thì hãy trùm đầu lại.

7 Thật vậy người nam không nên trùm đầu mình lại, vì người nam là hình ảnh và vinh hiển của Ðức Chúa Trời, còn người nữ là vinh hiển của người nam. 8 Không phải người nam đầu tiên được dựng nên từ người nữ, nhưng người nữ đầu tiên ra từ người nam. 9 Cũng không phải người nam đầu tiên được dựng nên vì cớ người nữ, nhưng người nữ đầu tiên được dựng nên vì cớ người nam. 10 Vì lý do đó và vì các thiên sứ đang nhìn, người nữ phải trùm đầu lại để bày tỏ sự chấp nhận thẩm quyền.

11 Tuy nhiên trong Chúa người nữ không độc lập với người nam, và người nam không độc lập với người nữ. 12 Vì như người nữ ra từ người nam, thì người nam cũng ra từ người nữ, và mọi sự ra từ Ðức Chúa Trời.

13 Chính anh chị em hãy xét xem: một người nữ cầu nguyện với Ðức Chúa Trời mà không trùm đầu lại thì có hợp lẽ chăng? 14 Chẳng phải lẽ tự nhiên dạy anh chị em rằng một người nam để tóc dài là làm xấu hổ chính mình, 15 nhưng nếu một người nữ để tóc dài thì chẳng phải đó là vinh hiển của nàng sao? Vì mái tóc dài được ban cho nàng như một khăn trùm đầu vậy. 16 Nếu ai nghĩ rằng phải cãi cho ra lẽ việc này thì chúng tôi không có thói quen đó, và các hội thánh của Ðức Chúa Trời cũng vậy.

Tổ Chức Tiệc Thánh Sai

17 Trong những lời chỉ dẫn sau đây tôi không khen anh chị em đâu, bởi vì khi anh chị em đến với nhau, anh chị em chẳng những đã không làm cho tốt hơn, mà còn làm cho tệ hơn. 18 Vì trước hết tôi được nghe rằng khi anh chị em nhóm lại với nhau, giữa anh chị em có sự chia rẽ. Tôi tin rằng điều ấy có phần nào đúng. 19 Thật vậy việc phe phái giữa anh chị em chắc khó tránh khỏi, nhưng nhờ vậy mới biết rõ ai là người được tôi luyện.

20 Khi anh chị em nhóm lại với nhau, chắc hẳn không phải anh chị em đến dự tiệc của Chúa rồi, 21 vì khi dự tiệc thì mạnh ai nấy ăn phần của mình đem đến, đến nỗi kẻ thì no say, người thì đói khát. 22 Anh chị em không có nhà để ăn uống sao? Hay anh chị em khinh thường hội thánh của Ðức Chúa Trời, và muốn làm cho những người nghèo khó thiếu ăn phải hổ thẹn? Tôi phải nói với anh chị em thế nào đây? Tôi có nên khen anh chị em không? Về việc này tôi không khen anh chị em đâu.

Tiệc Thánh

(Mat 26:26-29; Mác 14:22-25; Lu 22:14-20)

23 Vì những gì tôi đã nhận từ Chúa, tôi truyền lại cho anh chị em, đó là Ðức Chúa Jesus trong đêm Ngài bị phản nộp đã lấy bánh, 24 sau khi dâng lời tạ ơn, Ngài bẻ ra và phán, “Ðây là thân thể Ta, vì các ngươi phó cho; hãy làm điều này để nhớ Ta.”

25 Sau bữa ăn tối, Ngài lấy chén và cũng làm như vậy, rồi phán rằng, “Chén này là giao ước mới trong huyết Ta; hãy làm điều này, mỗi khi các ngươi uống, để nhớ Ta.”

26 Vậy mỗi khi ăn bánh này và uống chén này, anh chị em rao truyền sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. 27 Do đó những ai ăn bánh và uống chén của Chúa cách không xứng đáng sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. 28 Vậy mỗi người phải tự xét chính mình, và như thế mới ăn bánh và uống chén, 29 vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh và uống chén ấy là ăn uống sự đoán xét cho mình.

30 Vì cớ đó trong anh chị em có lắm người đau yếu, bịnh tật, và một số người đã ngủ. 31 Nhưng nếu chúng ta biết tự xét đoán chính mình, chúng ta sẽ không bị xét đoán. 32 Nhưng khi chúng ta bị Chúa xét đoán, Ngài sẽ sửa dạy chúng ta, để chúng ta không bị kết án chung với thế gian.

33 Thưa anh chị em, vì thế mỗi khi anh chị em họp lại để ăn chung với nhau, hãy chờ đợi nhau. 34 Nếu ai đói, hãy ăn trước ở nhà, kẻo anh chị em sẽ bị xét đoán khi nhóm họp với nhau. Còn những việc khác, khi tôi đến, tôi sẽ chỉ dẫn cho anh chị em.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành