I Cô-rinh-tô: Chương 6

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB46C006)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Kiện cáo trước người ngoại đạo

1. Có ai trong anh em, khi mâu thuẫn với người khác, đã đem ra pháp luật, trước những kẻ không công chính, nhưng không đem đến trước các thánh đồ hay sao? 2. Không lẽ anh em không biết các thánh đồ sẽ xét xử thế gian hay sao? Và nếu thế gian sẽ bị anh em xét xử, tại sao anh em lại không thể xét xử những trường hợp nhỏ nhặt như vậy? 3. Anh em không biết rằng chúng ta sẽ xét xử các thiên sứ hay sao? Huống chi những việc trong đời này! 4. Vậy mà, khi có những vấn đề trong đời thường như vậy, anh em lại đem đến cho những người, mà Hội Thánh xem không ra gì, để xét xử? 5. Tôi nói như vậy để anh em xấu hổ! Không lẽ trong anh em không có một người đủ khôn ngoan để phân xử giữa các anh em của mình hay sao? 6. Nhưng anh em đã kiện cáo nhau, rồi lại đem đến trước mặt những kẻ chẳng tin. 7. Thật vậy, chỉ việc kiện tụng nhau đã là một thất bại rồi. Thà rằng anh em cam chịu bất công có hơn hay không? Thà cam chịu bị lừa gạt có hơn hay không? 8. Nhưng chính anh em làm chuyện sai trái, lừa gạt, và lại làm những điều này với các anh em của mình!

9. Anh em không biết rằng những kẻ bất chính sẽ không được thừa hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời hay sao? Đừng tự lừa dối mình. Những kẻ tà dâm, những kẻ thờ thần tượng, những điếm nam, những kẻ đồng tính luyến ái, 10. những kẻ trộm cắp, những kẻ tham lam, những kẻ say sưa, những kẻ chửi rủa, những kẻ lừa đảo, sẽ không được thừa hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời. 11. Trước đây anh em có vài người như vậy, nhưng đã được thanh tẩy, đã được thánh hóa, đã được xưng công chính trong danh Chúa của chúng ta, là Ðức Chúa Jesus Christ, và trong Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời của chúng ta.

Khuyên tránh sự ô uế

12. Đối với tôi, mọi thứ đều hợp pháp, nhưng không phải mọi thứ đều có ích. Đối với tôi, mọi thứ đều hợp pháp, nhưng tôi không để bất cứ điều gì làm chủ mình. 13. “Các thức ăn vì bụng, bụng vì các thức ăn” - Nhưng Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt cả thứ nầy lẫn những thứ kia. Thân thể không phải vì sự gian dâm, nhưng vì Chúa, và Chúa vì thân thể; 14. Đức Chúa Trời đã khiến Chúa sống lại, và cũng sẽ khiến chúng ta sống lại bởi quyền năng của Ngài.

15. Anh em không biết rằng các thân thể của anh em là những chi thể của Đấng Christ hay sao? Tôi có nên đem những chi thể của Đấng Christ trở thành những chi thể của một gái mại dâm hay không? Không bao giờ! 16. Anh em không biết rằng người nào kết hợp với gái mại dâm sẽ trở nên một thân với nó hay sao? Bởi vì có phán rằng: “Hai người sẽ trở nên một thịt.” 17. Nhưng ai kết hợp với Chúa thì sẽ trở nên một tâm linh với Ngài.

18. Hãy tránh gian dâm. Mọi tội mà người ta làm đều ở ngoài thân thể, nhưng kẻ gian dâm thì phạm tội đến chính thân thể của mình. 19. Anh em không biết rằng thân thể của anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận lãnh từ Đức Chúa Trời, và anh em không còn thuộc về chính mình nữa hay sao? 20. Bởi vì anh em đã được mua bằng một giá cao, vì vậy hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của anh em và trong tâm linh của anh em, là những điều thuộc về Đức Chúa Trời.

Bản Dịch Đại Chúng

Kiện cáo trước người ngoại đạo

Có ai trong anh em, khi mâu thuẫn với người khác, đã đem ra pháp luật, trước những kẻ không công chính, nhưng không đem đến trước các thánh đồ hay sao? Không lẽ anh em không biết các thánh đồ sẽ xét xử thế gian hay sao? Và nếu thế gian sẽ bị anh em xét xử, tại sao anh em lại không thể xét xử những trường hợp nhỏ nhặt như vậy? Anh em không biết rằng chúng ta sẽ xét xử các thiên sứ hay sao? Huống chi những việc trong đời này! Vậy mà, khi có những vấn đề trong đời thường như vậy, anh em lại đem đến cho những người, mà Hội Thánh xem không ra gì, để xét xử?

Tôi nói như vậy để anh em xấu hổ! Không lẽ trong anh em không có một người đủ khôn ngoan để phân xử giữa các anh em của mình hay sao? Nhưng anh em đã kiện cáo nhau, rồi lại đem đến trước mặt những kẻ chẳng tin. Thật vậy, chỉ việc kiện tụng nhau đã là một thất bại rồi. Thà rằng anh em cam chịu bất công có hơn hay không? Thà cam chịu bị lừa gạt có hơn hay không? Nhưng chính anh em làm chuyện sai trái, lừa gạt, và lại làm những điều này với các anh em của mình!

Anh em không biết rằng những kẻ bất chính sẽ không được thừa hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời hay sao? Đừng tự lừa dối mình! Những kẻ tà dâm, những kẻ thờ thần tượng, những điếm nam, những kẻ đồng tính luyến ái, những kẻ trộm cắp, những kẻ tham lam, những kẻ say sưa, những kẻ chửi rủa, những kẻ lừa đảo, sẽ không được thừa hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời. Trước đây anh em có vài người như vậy, nhưng đã được thanh tẩy, đã được thánh hóa, đã được xưng công chính trong danh Chúa của chúng ta, là Ðức Chúa Jesus Christ, và trong Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời của chúng ta.

Khuyên tránh sự ô uế

Đối với tôi, mọi thứ đều hợp pháp, nhưng không phải mọi thứ đều có ích. Đối với tôi, mọi thứ đều hợp pháp, nhưng tôi không để bất cứ điều gì làm chủ mình. “Thức ăn vì bụng, bụng vì thức ăn” - Nhưng Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt cả thứ nầy lẫn những thứ kia. Thân thể không phải vì sự gian dâm, nhưng vì Chúa, và Chúa vì thân thể; Đức Chúa Trời đã khiến Chúa sống lại, và cũng sẽ khiến chúng ta sống lại bởi quyền năng của Ngài.

Anh em không biết rằng các thân thể của anh em là những chi thể của Đấng Christ hay sao? Tôi có nên đem những chi thể của Đấng Christ trở thành những chi thể của một gái mại dâm hay không? Không bao giờ! Anh em không biết rằng người nào kết hợp với gái mại dâm sẽ trở nên một thân với nó hay sao? Bởi vì có phán rằng: “Hai người sẽ trở nên một thịt.” Nhưng ai kết hợp với Chúa thì sẽ trở nên một tâm linh với Ngài.

Hãy tránh gian dâm. Mọi tội mà người ta làm đều ở ngoài thân thể, nhưng kẻ gian dâm thì phạm tội đến chính thân thể của mình. Anh em không biết rằng thân thể của anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận lãnh từ Đức Chúa Trời, và anh em không còn thuộc về chính mình nữa hay sao? Bởi vì anh em đã được mua bằng một giá cao, vì vậy hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của anh em và trong tâm linh của anh em, là những điều thuộc về Đức Chúa Trời.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Có ai trong anh em, khi mâu thuẫn với người khác, dám đem ra pháp luật, trước những kẻ không công chính, mà không đem đến trước các thánh đồ? 2. Không lẽ anh em không biết các thánh đồ sẽ xét xử thế gian hay sao? Và nếu thế gian bị anh em xét xử, anh em lại không thể xét xử những trường hợp nhỏ nhứt như vậy hay sao? 3. Anh em không biết rằng chúng ta sẽ xét xử các thiên sứ hay sao? Huống chi những việc trong đời này! 4. Vậy mà, khi có những vấn đề trong đời thường như vậy, anh em lại đem đến cho những người, mà Hội Thánh xem không ra gì, xét xử? 5. Tôi nói như vậy để anh em xấu hổ! Không lẽ trong anh em không có một người đủ khôn ngoan để phân xử giữa các anh em của mình hay sao? 6. Nhưng anh em kiện cáo nhau, rồi lại đem đến trước mặt những kẻ chẳng tin. 7. Thật vậy, chỉ việc kiện tụng nhau đã là một thất bại rồi. Thà rằng anh em cam chịu bất công có hơn hay không? Thà cam chịu bị lừa gạt có hơn hay không? 8. Nhưng chính anh em làm chuyện sai trái, lừa gạt và làm những điều này với các anh em của mình!

9. Anh em không biết rằng những kẻ bất chính sẽ không được thừa hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời hay sao? Đừng tự lừa dối mình. Những kẻ tà dâm, những kẻ thờ thần tượng, những điếm nam, những kẻ đồng tính luyến ái, 10. những kẻ trộm cắp, những kẻ tham lam, những kẻ say sưa, những kẻ chửi rủa, những kẻ lừa đảo, sẽ không được thừa hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời. 11. Trước đây anh em có vài người như vậy, nhưng đã được thanh tẩy, đã được thánh hóa, đã được xưng công chính trong danh Chúa của chúng ta, là Ðức Chúa Jesus Christ, và trong Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời của chúng ta.

12. Đối với tôi, mọi thứ đều hợp pháp, nhưng không phải mọi thứ đều có ích. Đối với tôi, mọi thứ đều hợp pháp, nhưng tôi không để bất cứ điều gì làm chủ mình. 13. “Các thức ăn vì bụng, bụng vì các thức ăn” - Nhưng Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt cả thứ nầy lẫn những thứ kia. Thân thể không phải vì gian dâm, nhưng vì Chúa, và Chúa vì thân thể; 14. Đức Chúa Trời đã khiến Chúa sống lại, và cũng sẽ khiến chúng ta sống lại bởi quyền năng của Ngài.

15. Anh em không biết rằng các thân thể của anh em là những chi thể của Đấng Christ hay sao? Tôi có nên đem những chi thể của Đấng Christ trở thành những chi thể của một gái mại dâm hay không? Không bao giờ! 16. Anh em không biết rằng người nào kết hợp với gái mại dâm sẽ trở nên một thân với nó hay sao? Bởi vì có phán rằng: “Hai người sẽ trở nên một thịt.” 17. Nhưng ai kết hợp với Chúa thì sẽ trở nên một tâm linh với Ngài.

18. Hãy tránh gian dâm. Mọi tội mà người ta làm đều ở ngoài thân thể, nhưng kẻ gian dâm thì phạm tội đến chính thân thể của mình. 19. Anh em không biết rằng thân thể của anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận lãnh từ Đức Chúa Trời, và anh em không còn thuộc về chính mình nữa hay sao? 20. Bởi vì anh em đã được mua bằng một giá, vì vậy hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của anh em và trong tâm linh của anh em, là những điều thuộc về Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 1925

1. Khi trong anh em ai có sự nghịch cùng người khác, sao dám để cho kẻ không công bình đoán xét hơn là cho các thánh đồ? 2. Anh em há chẳng biết các thánh đồ sẽ xét đoán thế gian sao? Ví bằng thế gian sẽ bị anh em xét đoán, thì anh em há chẳng đáng xét đoán việc nhỏ mọn hơn sao? 3. Anh em chẳng biết chúng ta sẽ xét đoán các thiên sứ sao? Huống chi việc đời nầy! 4. Vậy khi anh em có sự nghịch cùng nhau về việc đời nầy, sao lấy những kẻ không kể ra chi trong Hội thánh làm người xét đoán! 5. Tôi nói thế làm cho anh em hổ thẹn. Ấy vậy, trong vòng anh em chẳng có một kẻ khôn ngoan nào phân xử được giữa anh em mình hay sao? 6. Nhưng anh em kiện anh em, lại đem đến trước mặt kẻ chẳng tin!

7. Thật vậy, anh em có sự kiện cáo nhau, là phải tội rồi. Sao chẳng chịu sự trái lẽ là hơn? Sao chẳng đành sự gian lận là hơn! 8. Nhưng chính anh em làm ra sự trái lẽ, chính anh em gian lận, lại làm thể ấy cho người anh em nữa!

9. Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? 10. Chớ tự dối mình: phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. 11. Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế; nhưng nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi.

12. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi. 13. Đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn, Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái nọ và cái kia. Nhưng thân thể chẳng phải vì sự dâm dục đâu, bèn là vì Chúa, và Chúa vì thân thể; 14. và Đức Chúa Trời là Đấng đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ lấy quyền phép mình khiến chúng ta sống lại nữa. 15. Anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao? Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Đấng Christ mà làm thành chi thể của điếm đĩ chăng? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy! 16. Anh em há chẳng biết người nào kết hiệp với điếm đĩ, thì trở nên một xác với nó sao? Vì có chép rằng: Hai người sẽ đồng nên một thịt. 17. Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài. 18. Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình. 19. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? 20. Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011

Tín Hữu Kiện Cáo Nhau

1 Khi ai trong anh chị em có việc tranh chấp với người khác, sao người ấy dám đưa sự việc ra trước những người không tin kính Chúa để họ xét xử, nhưng không đưa ra trước các thánh đồ? 2 Hay anh chị em không biết rằng các thánh đồ sẽ xét xử thế gian sao? Nếu thế gian sẽ bị xét xử bởi anh chị em, anh chị em không đủ khả năng xét xử những việc nhỏ nhặt giữa nhau sao? 3 Anh chị em không biết rằng chúng ta sẽ xét xử các thiên sứ, huống chi những việc thuộc về đời này sao? 4 Khi có những vụ tranh chấp thuộc đời này, sao anh chị em lại chỉ định những người không được hội thánh kính trọng đứng ra xét xử? 5 Tôi nói điều ấy để anh chị em xấu hổ. Chẳng lẽ giữa vòng anh chị em không ai đủ khôn ngoan để phân xử những vụ tranh chấp giữa nhau sao? 6 Thế thì tại sao anh chị em lại kiện cáo anh chị em mình trước mặt những kẻ chẳng tin như thế?

7 Thật vậy chỉ việc kiện cáo nhau đủ cho thấy anh chị em đã thất bại rồi. Sao chẳng thà chịu bị đối xử bất công đi? Sao chẳng thà chịu bị lừa gạt đi? 8 Nhưng chính anh chị em đã bất công, lừa gạt, và làm như thế đối với anh chị em mình kia mà. 9 Hay là anh chị em không biết rằng những kẻ bất chính sẽ không được thừa hưởng vương quốc Ðức Chúa Trời sao? Ðừng tự dối mình! Những kẻ gian dâm, những kẻ thờ thần tượng, những kẻ ngoại tình, những người nam làm điếm, những kẻ đồng tính luyến ái, 10 những kẻ trộm cắp, những kẻ tham lam, những kẻ say sưa, những kẻ chưởi rủa, và những kẻ lừa đảo đều sẽ không được thừa hưởng vương quốc Ðức Chúa Trời. 11 Ðây là những điều trước kia một số người trong anh chị em cũng đã như thế, nhưng bây giờ anh chị em đã được thanh tẩy, anh chị em đã được thánh hóa, anh chị em đã được xưng công chính trong danh Ðức Chúa Jesus Christ và trong Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời chúng ta rồi.

Khuyên Dùng Thân Thể Làm Vinh Hiển Ðức Chúa Trời

12 Tôi được phép làm mọi sự, nhưng không phải mọi sự đều có ích. Tôi được phép làm mọi sự, nhưng tôi sẽ không để sự gì làm chủ tôi. 13 Thức ăn dành cho bụng, bụng dành cho thức ăn, nhưng Ðức Chúa Trời sẽ hủy diệt cái nọ và cái kia. Thân thể không phải để cho sự gian dâm, nhưng cho Chúa, và Chúa cho thân thể. 14 Ðức Chúa Trời đã làm cho Chúa sống lại, Ngài cũng sẽ làm cho chúng ta sống lại bởi quyền năng Ngài. 15 Anh chị em không biết rằng thân thể anh chị em là chi thể của Ðấng Christ sao? Vậy tôi có nên lấy chi thể của Ðấng Christ làm thành chi thể của đĩ điếm chăng? Không bao giờ! 16 Anh chị em có biết rằng hễ ai kết hợp với đĩ điếm thì trở nên một thân với nó chăng? Vì có lời chép rằng,

“Hai người sẽ trở nên một thịt.”

17 Nhưng ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tâm linh với Ngài. 18 Hãy tránh sự gian dâm. Mọi tội người ta phạm đều ở ngoài thân thể, nhưng kẻ gian dâm thì phạm đến chính thân thể mình.

19 Anh chị em không biết rằng thân thể anh chị em là đền thờ của Ðức Thánh Linh, Ðấng đang ngự trong anh chị em, Ðấng Ðức Chúa Trời ban cho anh chị em, và anh chị em không còn thuộc về chính mình nữa sao? 20 Vì anh chị em đã được mua bằng giá rất cao rồi; vậy hãy lấy thân thể mình làm vinh hiển Ðức Chúa Trời.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành