I Cô-rinh-tô: Chương 3

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB46C003)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Và, anh em ơi, tôi không thể nói với anh em như với những người thuộc linh, nhưng như nói với những con người xác thịt - như những trẻ sơ sinh trong Đấng Christ. 2. Tôi đã cho anh em uống sữa chứ không phải thức ăn cứng, bởi vì anh em chưa thích ứng được. Ngay đến bây giờ anh em vẫn chưa thích ứng, 3. bởi vì anh em vẫn còn thuộc về xác thịt.

Vì trong anh em vẫn có sự ganh tị, tranh chấp; như vậy, không phải anh em đang thuộc về xác thịt và cư xử như người đời hay sao? 4. Bởi vì khi một người nói: “Tôi thuộc về Phao-lô,” thì người khác nói: “Tôi thuộc về A-pô-lô,” như vậy, anh em không phải là người đời hay sao?

5. Nhưng A-pô-lô là ai? Phao-lô là ai? Họ chỉ là những người phục vụ, mà qua họ anh em đã tin. Theo như Đức Chúa Trời đã chỉ định cho mỗi người, 6. tôi đã trồng, A-pô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. 7. Cho nên, người trồng, kẻ tưới, đều không là gì cả, nhưng chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên. 8. Người trồng, kẻ tưới, đều như nhau - mỗi người sẽ nhận phần thưởng tùy theo công việc của mình. 9. Bởi vì chúng tôi là những người cùng làm việc với Đức Chúa Trời; anh em là ruộng của Đức Chúa Trời, là nhà của Đức Chúa Trời.

10. Theo ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, tôi đã đặt nền như một người xây dựng bậc thầy khôn ngoan, còn người khác thì xây lên trên đó. Nhưng mỗi người phải thận trọng về cách mình xây trên đó. 11. Bởi vì không ai có thể đặt một nền khác, ngoài nền đã được đặt, là Đức Chúa Jesus Christ.

12. Nếu ai dùng vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ khô, rơm rạ để xây trên nền, 13. công trình của mỗi người sẽ được bày tỏ; ngày phán xét sẽ công bố, bởi vì điều đó sẽ được tỏ ra trong lửa; và mỗi công việc, bất luận thế nào, lửa sẽ chứng tỏ. 14. Nếu công trình của ai đã xây dựng còn tồn tại, người đó sẽ nhận phần thưởng. 15. Nếu công trình của người nào bị thiêu hủy, người đó sẽ đau khổ vì mất mát; nhưng chính người đó sẽ được cứu, nhưng dường như qua lửa.

16. Anh em không biết rằng chính anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ngự trong anh em sao? 17. Nếu người nào phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt người ấy; bởi vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, và đền thờ đó là anh em.

18. Đừng ai tự lừa dối chính mình. Nếu người nào trong anh em tưởng mình là khôn ngoan theo cách đời nầy, người ấy hãy trở nên dại dột, để có thể trở nên khôn ngoan. 19. Bởi vì sự khôn ngoan của đời nầy là dại dột trước mặt Đức Chúa Trời. Như có chép rằng: “Ngài bắt những người khôn ngoan, trong những mưu tính của họ.” 20. Và hơn nữa: “Chúa biết những ý tưởng của người khôn ngoan, và chúng không có gì đáng kể.”

21. Vì vậy, đừng ai khoe khoang về những con người. Bởi vì mọi sự đều thuộc về anh em: 22. bất luận Phao-lô, hay A-pô-lô, hay Sê-pha, hay thế gian, hay sự sống, hay sự chết, hay những điều hiện tại, hay những điều sẽ đến - tất cả đều thuộc về anh em, 23. anh em giờ đây thuộc về Đấng Christ, và Đấng Christ bây giờ thuộc về Đức Chúa Trời.

Bản Dịch Đại Chúng

Và, anh em ơi, tôi không thể nói với anh em như nói với những người thuộc linh, nhưng như nói với những con người xác thịt - như những trẻ sơ sinh trong Đấng Christ. Tôi đã cho anh em uống sữa chứ không phải là thức ăn cứng, bởi vì anh em chưa thích ứng được. Ngay đến bây giờ anh em vẫn chưa thích ứng, bởi vì anh em vẫn còn thuộc về xác thịt.

Bởi vì trong anh em vẫn có sự ganh tị, tranh chấp; như vậy, không phải anh em đang thuộc về xác thịt và cư xử như người đời hay sao? Vì khi một người nói: “Tôi thuộc về Phao-lô,” thì người khác nói: “Tôi thuộc về A-pô-lô,” như vậy, anh em không phải là người đời hay sao?

Nhưng A-pô-lô là ai? Phao-lô là ai? - Họ chỉ là những người phục vụ, mà qua họ anh em đã tin. Theo như Đức Chúa Trời đã chỉ định cho mỗi người, tôi đã trồng, A-pô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Cho nên, người trồng, kẻ tưới, đều không là gì cả, nhưng chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên. Người trồng, kẻ tưới, đều như nhau - mỗi người sẽ nhận phần thưởng tùy theo công việc của mình. Bởi vì chúng tôi là những người cùng làm việc với Đức Chúa Trời; còn anh em là ruộng của Đức Chúa Trời, là nhà của Đức Chúa Trời.

Theo ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, tôi đã đặt nền như một người xây dựng bậc thầy khôn ngoan, còn người khác thì xây lên trên đó. Nhưng mỗi người phải thận trọng về cách mình xây trên đó. Bởi vì không ai có thể đặt một nền khác, ngoài nền đã được đặt, là Đức Chúa Jesus Christ.

Nếu ai dùng vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ khô, rơm rạ để xây trên nền, công trình của mỗi người sẽ được bày tỏ; ngày phán xét sẽ công bố, bởi vì điều đó sẽ được tỏ ra trong lửa; và mỗi công việc, bất luận thế nào, lửa sẽ chứng tỏ. Nếu công trình của ai đã xây dựng còn tồn tại, người đó sẽ nhận phần thưởng. Nếu công trình của người nào bị thiêu hủy, người đó sẽ đau khổ vì mất mát; nhưng chính người đó sẽ được cứu, nhưng dường như qua lửa.

Anh em không biết rằng chính anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ngự trong anh em sao? Nếu người nào phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt người ấy; bởi vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, và đền thờ thánh đó chính là anh em.

Đừng ai tự lừa dối chính mình. Nếu người nào trong anh em tưởng mình là khôn ngoan theo cách đời nầy, người ấy hãy trở nên dại dột, để có thể trở nên khôn ngoan. Bởi vì sự khôn ngoan của đời nầy là dại dột trước mặt Đức Chúa Trời. Như có chép rằng: “Ngài bắt những người khôn ngoan, trong những mưu tính của họ.” Và hơn nữa: “Chúa biết những ý tưởng của người khôn ngoan, và chúng không có gì đáng kể.”

Vì vậy, đừng ai khoe khoang về những con người. Bởi vì mọi sự đều thuộc về anh em: bất luận Phao-lô, hay A-pô-lô, hay Sê-pha, hay thế gian, hay sự sống, hay sự chết, hay những điều hiện tại, hay những điều sẽ đến - tất cả đều thuộc về anh em; anh em giờ đây đang thuộc về Đấng Christ, và Đấng Christ giờ đây thuộc về Đức Chúa Trời.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Và, anh em ơi, tôi không thể nói với anh em như với những người thuộc linh, nhưng như với những con người xác thịt - như những trẻ sơ sinh trong Đấng Christ. 2. Tôi đã cho anh em uống sữa chứ không phải thức ăn cứng, bởi vì anh em chưa thích ứng được. Ngay đến bây giờ anh em vẫn chưa thích ứng, 3. bởi vì anh em vẫn còn thuộc về xác thịt. Vì trong anh em vẫn có sự ganh tị, tranh chấp; như vậy, không phải anh em đang thuộc về xác thịt và cư xử như người đời hay sao? 4. Bởi vì khi một người nói: “Tôi thuộc về Phao-lô,” thì người khác nói: “Tôi thuộc về A-pô-lô,” như vậy, anh em không phải là người đời hay sao?

5. Nhưng A-pô-lô là ai? Phao-lô là ai? Họ chỉ là những người phục vụ, mà qua họ anh em đã tin, theo như Đức Chúa Trời đã chỉ định cho mỗi người. 6. Tôi đã trồng, A-pô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. 7. Cho nên, người trồng, kẻ tưới, đều không là gì cả, nhưng chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên. 8. Người trồng, kẻ tưới, đều như nhau - mỗi người sẽ nhận phần thưởng tùy theo công việc của mình. 9. Bởi vì chúng tôi là những người cùng làm việc với Đức Chúa Trời; anh em là ruộng của Đức Chúa Trời, là nhà của Đức Chúa Trời.

10. Theo ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, tôi đã đặt nền như một người xây dựng bậc thầy khôn ngoan, còn người khác thì xây lên trên đó. Nhưng mỗi người phải thận trọng về cách mình xây trên đó. 11. Bởi vì không ai có thể đặt một nền khác, ngoài nền đã được đặt, là Đức Chúa Jesus Christ. 12. Nếu ai dùng vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ khô, rơm rạ để xây trên nền, 13. công trình của mỗi người sẽ được bày tỏ; ngày phán xét sẽ công bố, bởi vì điều đó sẽ được tỏ ra trong lửa; và mỗi công việc, bất luận thế nào, lửa sẽ chứng tỏ. 14. Nếu công trình của ai đã xây dựng còn tồn tại, người đó sẽ nhận phần thưởng. 15. Nếu công trình của người nào bị thiêu hủy, người đó sẽ đau khổ mất mát; nhưng chính người đó sẽ được cứu, nhưng dường như qua lửa.

16. Anh em không biết rằng chính anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ngự trong anh em sao? 17. Nếu người nào phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt người ấy; bởi vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, và đó là anh em.

18. Đừng ai tự lừa dối chính mình. Nếu người nào trong anh em tưởng mình là khôn ngoan theo cách đời nầy, người ấy hãy trở nên dại dột, để có thể trở nên khôn ngoan. 19. Bởi vì sự khôn ngoan của đời nầy là dại dột trước mặt Đức Chúa Trời. Như có chép rằng: “Ngài bắt những người khôn ngoan, trong những mưu tính của họ.” 20. Và hơn nữa: “Chúa biết những ý tưởng của người khôn ngoan, và chúng không có gì đáng kể.”

21. Vì vậy, đừng ai khoe khoang về những con người. Bởi vì mọi sự đều thuộc về anh em: 22. bất luận Phao-lô, hay A-pô-lô, hay Sê-pha, hay thế gian, hay sự sống, hay sự chết, hay những điều hiện tại, hay những điều sẽ đến - tất cả đều thuộc về anh em, 23. anh em bây giờ thuộc về Đấng Christ, và Đấng Christ bây giờ thuộc về Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi anh em, về phần tôi, tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong Đấng Christ vậy. 2. Tôi lấy sữa nuôi anh em, chớ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi; đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt. 3. Thật, bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh, anh em há chẳng phải là tánh xác thịt ăn ở như người thế gian sao? 4. Có người thì nói: Ta là môn đồ của Phao-lô; kẻ thì rằng: Ta là của A-bô-lô, vậy anh em há chẳng phải là người cũng như kẻ khác sao?

5. Thế thì, A-bô-lô là ai, và Phao-lô là ai? Ấy là kẻ tôi tớ, mà bởi kẻ đó anh em đã tin cậy, y theo Chúa đã ban cho mọi người. 6. Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. 7. Vậy, người trồng kẻ tưới, đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên. 8. Người trồng, kẻ tưới, đều bằng nhau; ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. 9. Vả, chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời; anh em là ruộng Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây.

10. Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi, tôi đã lập nên như một tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên; nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó. 11. Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Jêsus Christ. 12. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, 13. thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó; nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. 14. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. 15. Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó, sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy.

16. Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? 17. Vì có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ; vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ.

18. Chớ ai tự dối mình: nếu có ai trong vòng anh em tưởng mình khôn ngoan theo cách đời nầy, hãy trở nên dại dột, để được nên khôn ngoan; 19. vì sự khôn ngoan đời nầy trước mặt Đức Chúa Trời là sự dại dột. Như có chép rằng: Ấy là Chúa bắt những kẻ khôn ngoan trong mưu kế họ. 20. Lại rằng: Chúa thông biết ý tưởng của người khôn ngoan; Ngài biết ý tưởng họ đều là vô ích. 21. Vậy, chớ ai khoe mình về loài người, vì mọi sự đều thuộc về anh em: 22. hoặc Phao-lô, hoặc A-bô-lô, hoặc Sê-pha, hoặc thế gian, không có sự sống, hoặc sự chết hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự hầu đến. Hết thảy mọi sự đều thuộc về anh em, 23. anh em thuộc về Đấng Christ, Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011

Những Ðầy Tớ Chúa

1 Thưa anh chị em, tôi không thể nói với anh chị em như nói với những người thuộc linh, nhưng như với những người xác thịt, như với những trẻ sơ sinh trong Ðấng Christ. 2 Tôi cho anh chị em uống sữa chứ không cho thức ăn đặc, vì anh chị em không chịu nổi. Ngay đến bây giờ anh chị em cũng chưa chịu nổi, 3 vì anh chị em vẫn còn xác thịt, bởi giữa anh chị em đang có sự ganh tị và tranh cãi. Chẳng phải anh chị em là người xác thịt và đối xử với nhau như người đời sao? 4 Vì khi trong anh chị em có người nói, “Tôi là người của Phao-lô,” và người khác nói, “Tôi là người của A-pô-lô,” anh chị em chẳng phải như người đời sao?

5 Vậy A-pô-lô là gì? Phao-lô là gì? Chúng tôi chẳng qua là các đầy tớ Chúa, mà qua chức vụ của chúng tôi anh chị em đã tin Ngài, theo ơn Chúa đã ban cho mỗi chúng tôi. 6 Tôi đã trồng, A-pô-lô đã tưới, nhưng Ðức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. 7 Thế thì người trồng và kẻ tưới đều chẳng là gì cả, nhưng chỉ Ðức Chúa Trời, Ðấng làm cho lớn lên, mà thôi. 8 Người trồng và kẻ tưới đều như nhau; mỗi người sẽ nhận phần thưởng tùy theo công lao khó nhọc của mình. 9 Vì chúng tôi chỉ là bạn đồng lao cùng làm đầy tớ của Ðức Chúa Trời, còn anh chị em mới là ruộng của Ðức Chúa Trời, nhà của Ðức Chúa Trời.

10 Theo ơn Ðức Chúa Trời ban cho tôi, tôi đã đặt nền như một thợ xây dựng khôn ngoan, và người khác đã xây lên trên. Nhưng mỗi người phải cẩn thận về những gì mình xây trên nền ấy. 11 Vì không ai có thể đặt một nền khác hơn nền đã được đặt, nền đó là Ðức Chúa Jesus Christ. 12 Nếu ai lấy vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ khô, rơm rạ xây trên nền ấy, 13 công việc của mỗi người sẽ bị lộ ra. Ngày phán xét sẽ rõ ràng tất cả, bởi vì lửa sẽ bày tỏ ra. Giá trị công việc của mỗi người như thế nào, lửa sẽ thử luyện và cho biết kết quả. 14 Nếu công trình xây dựng của ai còn lại, người ấy sẽ lãnh thưởng. 15 Nếu công việc của ai bị thiêu hủy, người ấy phải chấp nhận sự mất mác, còn chính người ấy sẽ được cứu, nhưng dường như qua lửa.

Tôi Con Chúa Là Ðền Thờ

16 Anh chị em chẳng biết rằng anh chị em là đền thờ của Ðức Chúa Trời, và Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời đang ngự trong anh chị em sao? 17 Nếu ai phá hủy đền thờ của Ðức Chúa Trời, Ðức Chúa Trời sẽ phá hủy kẻ ấy, vì đền thờ của Ðức Chúa Trời là thánh, mà chính anh chị em là đền thờ.

18 Ðừng tự dối mình. Nếu ai trong anh chị em nghĩ mình là người khôn ngoan theo đời này, hãy trở nên một kẻ rồ dại, để có thể trở nên khôn ngoan. 19 Vì sự khôn ngoan của đời này là rồ dại đối với Ðức Chúa Trời, vì có lời chép rằng,

“Chúa bắt lấy những người khôn ngoan trong chính mưu mô của họ.”

20 Lại rằng,

“Chúa biết rõ mọi tư tưởng của những người khôn ngoan;

Chúng chỉ là hư ảo.”

21 Vậy xin đừng ai cậy vào loài người mà tự phụ, vì mọi sự đều thuộc về anh chị em, 22 bất kể Phao-lô, hay A-pô-lô, hay Sê-pha, hay thế gian, hay sự sống, hay sự chết, hay những việc hiện tại, hay những việc tương lai, tất cả đều thuộc về anh chị em, 23 và anh chị em thuộc về Ðấng Christ, và Ðấng Christ thuộc về Ðức Chúa Trời.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành