Rô-ma: Chương 16

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB45C016)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Lời Giới Thiệu Phê-bê

1. Tôi xin giới thiệu với các anh em: Phê-bê, một chị em của chúng tôi - cũng là một người phục vụ Hội Thánh tại Sen-cơ-rê - 2. để trong danh Chúa, anh em có thể tiếp bà tương xứng theo cách dành cho các thánh đồ; và anh em có thể giúp bà bất cứ điều gì khi bà cần đến anh em. Bởi vì bà đã từng giúp rất nhiều người, và cả chính tôi nữa.

Những Lời Chào Cá Nhân

3. Xin gởi lời chào đến Bê-rít-sin và A-qui-la, những người cùng làm việc với tôi trong Đấng Christ Jesus, 4. họ đã liều mình để cứu mạng sống của tôi; không phải chỉ một mình tôi - nhưng tất cả các hội thánh của các dân ngoại – cũng mang ơn họ, 5. và hội thánh tại nhà của họ.

Xin chào Ê-bai-nết - người thân yêu của tôi - trái đầu mùa cho Ðấng Christ trong vùng A-si-a.

6. Xin chào Ma-ri, người đã làm việc vất vả vì anh em.

7. Xin chào An-trô-ni-cơ và Giu-ni-a, những bà con của tôi, và cũng là những bạn đồng tù với tôi. Họ là những người được tôn trọng giữa các sứ đồ, và cũng ở trong Ðấng Christ trước tôi.

8. Xin chào Am-li-a - người thân yêu của tôi ở trong Chúa.

9. Xin chào U-rơ-banh, bạn cùng làm việc với tôi trong Ðấng Christ, và Ếch-ta-chy, người thân yêu của tôi.

10. Xin chào A-be-lơ, người được chấp nhận trong Ðấng Christ.

Xin chào những người trong gia đình của A-rích-tô-bu.

11. Xin chào Hê-rô-đi-ôn, người bà con của tôi.

Xin chào những người trong gia đình của Nạt-xít, là những người trong Chúa.

12. Xin chào Try-phe-nơ và Try-phô-sơ, những người đã chịu khó nhọc vì Chúa.

Xin chào Pẹt-si-đơ, người thân yêu của tôi, đã chịu khó nhọc rất nhiều vì Chúa.

13. Xin chào Ru-phu, người được Chúa chọn, và mẹ của người, và cũng là mẹ của tôi.

14. Xin chào A-sin-cơ-rích, Phơ-lê-gôn, Hẹt-me, Pa-trô-ba, Hẹt-ma, và những anh em ở với họ.

15. Xin chào Phi-lô-lô-gơ và Giu-li, Nê-rê-u và em gái của anh ấy, cùng Ô-lim và tất cả các thánh đồ đang ở với họ.

16. Hãy chào nhau bằng cái hôn thánh.

Tất cả các hội thánh của Ðấng Christ chào thăm anh em.

Lời Dặn Sau Cùng

17. Thưa anh em! Tôi khuyên anh em hãy coi chừng những người gây chia rẻ và cản trở, chống lại sự dạy dỗ mà anh em đã học; hãy tránh xa họ. 18. Vì những người đó không phục vụ Ðấng Christ, Chúa của chúng ta, nhưng phục vụ bao tử của họ. Họ dùng những lời trơn tru và dua nịnh để gạt gẫm những tấm lòng thật thà.

19. Mọi người đều biết lòng vâng phục của anh em; vì vậy, tôi vui mừng về anh em; tôi mong rằng anh em khôn ngoan về điều lành và thanh sạch về điều dữ. 20. Vì không bao lâu nữa, Ðức Chúa Trời của bình an sẽ chà nát đầu của Sa-tan ở dưới chân của anh em.

Cầu xin ân điển của Ðức Chúa Jesus, Chúa của chúng ta, ở cùng anh em.

Những Lời Chào Cá Nhân

21. Ti-mô-thê - người cùng làm việc với tôi - Lu-si-út, Gia-sôn và Sô-xi-pa-tê - những bà con của tôi - chào anh em.

22. Tôi, Tẹt-tiu - người chép bức thư nầy - xin chào anh em trong Chúa.

23. Gai-út - người tiếp đãi tôi và cả hội thánh - chào anh em.

Ê-rát - thủ quỹ của thành phố - và Qua-rơ-tu - anh em của chúng tôi - chào anh em.

24. Cầu xin ân điển của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, ở cùng tất cả anh em. A-men.

Lời Chúc Tôn Chúa

25. Chúc tụng Ðấng có quyền làm vững mạnh anh em theo Phúc Âm mà tôi rao giảng, là sự rao giảng về Ðức Chúa Jesus Christ, theo sự mặc khải về huyền nhiệm vốn được giữ kín từ ngàn xưa, 26. nhưng bây giờ được tỏ ra, và qua ký thuật của các tiên tri theo lịnh của Ðức Chúa Trời hằng sống, để tất cả các dân ngoại được biết, và đem họ đến đức tin vâng phục.

27. Nguyện Ðức Chúa Trời khôn ngoan duy nhất, qua Ðức Chúa Jesus Christ, được vinh hiển đời đời vô cùng. A-men.

Bản Dịch Đại Chúng

Lời Giới Thiệu Phê-bê

Tôi xin giới thiệu với các anh em: Phê-bê, một chị em của chúng tôi - cũng là một người phục vụ Hội Thánh tại Sen-cơ-rê - để trong danh Chúa, anh em có thể tiếp bà một cách tương xứng theo cách dành cho các thánh đồ; và anh em có thể giúp bà bất cứ điều gì khi bà cần đến anh em; bởi vì bà đã từng giúp rất nhiều người, và giúp cả chính tôi nữa.

Những Lời Chào Cá Nhân

Xin gởi lời chào đến Bê-rít-sin và A-qui-la - những người cùng làm việc với tôi trong Đấng Christ Jesus - họ đã liều mình để cứu mạng sống của tôi, không phải chỉ một mình tôi - nhưng tất cả các hội thánh của các dân ngoại – cũng mang ơn họ, và hội thánh tại nhà của họ.

Xin chào Ê-bai-nết - người thân yêu của tôi - trái đầu mùa cho Ðấng Christ trong vùng A-si-a.

Xin chào Ma-ri, người đã làm việc vất vả vì anh em.

Xin chào An-trô-ni-cơ và Giu-ni-a - những bà con của tôi, và cũng là những bạn đồng tù với tôi. Họ là những người được tôn trọng giữa các sứ đồ, và cũng ở trong Ðấng Christ trước tôi.

Xin chào Am-li-a - người thân yêu của tôi ở trong Chúa.

Xin chào U-rơ-banh - bạn cùng làm việc với tôi trong Ðấng Christ - và Ếch-ta-chy, người thân yêu của tôi.

Xin chào A-be-lơ, người được chấp nhận trong Ðấng Christ.

Xin chào những người trong gia đình của A-rích-tô-bu.

Xin chào Hê-rô-đi-ôn, người bà con của tôi.

Xin chào những người trong gia đình của Nạt-xít, là những người trong Chúa.

Xin chào Try-phe-nơ và Try-phô-sơ, những người đã chịu khó nhọc vì Chúa.

Xin chào Pẹt-si-đơ, người thân yêu của tôi, đã chịu khó nhọc rất nhiều vì Chúa.

Xin chào Ru-phu, người được Chúa chọn, và mẹ của người, và cũng là mẹ của tôi.

Xin chào A-sin-cơ-rích, Phơ-lê-gôn, Hẹt-me, Pa-trô-ba, Hẹt-ma, và những anh em ở với họ.

Xin chào Phi-lô-lô-gơ và Giu-li, Nê-rê-u và em gái của anh ấy, cùng Ô-lim và tất cả các thánh đồ đang ở với họ.

Hãy chào nhau bằng cái hôn thánh.

Tất cả các hội thánh của Ðấng Christ chào thăm anh em.

Lời Dặn Sau Cùng

Thưa anh em! Tôi khuyên anh em hãy coi chừng những người gây chia rẻ và cản trở, chống lại sự dạy dỗ mà anh em đã học; hãy tránh xa họ. Vì những người đó không phục vụ Ðấng Christ, Chúa của chúng ta, nhưng phục vụ bao tử của họ. Họ dùng những lời trơn tru và dua nịnh để gạt gẫm những tấm lòng thật thà.

Mọi người đều biết lòng vâng phục của anh em; vì vậy, tôi vui mừng về anh em; tôi mong rằng anh em khôn ngoan về điều lành và thanh sạch về điều dữ. Vì không bao lâu nữa, Ðức Chúa Trời của bình an sẽ chà nát đầu của Sa-tan ở dưới chân của anh em.

Cầu xin ân điển của Ðức Chúa Jesus, Chúa của chúng ta, ở cùng anh em.

Lời Chào Thăm Từ Những Người Khác

Ti-mô-thê - người cùng làm việc với tôi - Lu-si-út, Gia-sôn và Sô-xi-pa-tê - những bà con của tôi - chào anh em.

Tôi, Tẹt-tiu - người chép bức thư nầy - xin chào anh em trong Chúa.

Gai-út - người tiếp đãi tôi và cả hội thánh - chào anh em.

Ê-rát - thủ quỹ của thành phố - và Qua-rơ-tu - anh em của chúng tôi - chào anh em.

Cầu xin ân điển của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, ở cùng tất cả anh em. A-men.

Lời Chúc Tôn Chúa

Chúc tụng Ðấng có quyền làm vững mạnh anh em theo Phúc Âm mà tôi rao giảng, là sự rao giảng về Ðức Chúa Jesus Christ, theo sự mặc khải về huyền nhiệm vốn được giữ kín từ ngàn xưa, nhưng bây giờ được tỏ ra, và qua ký thuật của các tiên tri theo lịnh của Ðức Chúa Trời hằng sống, để tất cả các dân ngoại được biết, và đem họ đến đức tin vâng phục.

Nguyện Ðức Chúa Trời khôn ngoan duy nhất, qua Ðức Chúa Jesus Christ, được vinh hiển đời đời vô cùng. A-men.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Tôi xin giới thiệu với các anh em: Phê-bê, một chị em của chúng tôi - cũng là một người phục vụ Hội Thánh tại Sen-cơ-rê - 2. để trong danh Chúa, anh em có thể tiếp bà tương xứng theo cách dành cho các thánh đồ; và anh em có thể giúp bà bất cứ điều gì khi bà cần đến anh em. Bởi vì bà đã từng giúp rất nhiều người, và cả chính tôi nữa.

3. Xin gởi lời chào đến Bê-rít-sin và A-qui-la, những người cùng làm việc với tôi trong Đấng Christ Jesus, 4. họ đã liều mình để cứu mạng sống của tôi; không phải chỉ một mình tôi - nhưng tất cả các hội thánh của các dân ngoại – cũng mang ơn họ, 5. và hội thánh tại nhà của họ. Xin chào Ê-bai-nết - người thân yêu của tôi - trái đầu mùa cho Ðấng Christ trong vùng A-si-a. 6. Xin chào Ma-ri, người đã làm việc vất vả vì anh em. 7. Xin chào An-trô-ni-cơ và Giu-ni-a, những bà con của tôi, và cũng là những bạn đồng tù với tôi. Họ là những người được tôn trọng giữa các sứ đồ, và cũng ở trong Ðấng Christ trước tôi. 8. Xin chào Am-li-a - người thân yêu của tôi ở trong Chúa. 9. Xin chào U-rơ-banh, bạn cùng làm việc với tôi trong Ðấng Christ, và Ếch-ta-chy, người thân yêu của tôi. 10. Xin chào A-be-lơ, người được chấp nhận trong Ðấng Christ. Xin chào những người trong gia đình của A-rích-tô-bu. 11. Xin chào Hê-rô-đi-ôn, người bà con của tôi. Xin chào những người trong gia đình của Nạt-xít, là những người trong Chúa. 12. Xin chào Try-phe-nơ và Try-phô-sơ, những người đã chịu khó nhọc vì Chúa. Xin chào Pẹt-si-đơ, người thân yêu của tôi, đã chịu khó nhọc rất nhiều vì Chúa. 13. Xin chào Ru-phu, người được Chúa chọn, và mẹ của người, và cũng là mẹ của tôi. 14. Xin chào A-sin-cơ-rích, Phơ-lê-gôn, Hẹt-me, Pa-trô-ba, Hẹt-ma, và những anh em ở với họ. 15. Xin chào Phi-lô-lô-gơ và Giu-li, Nê-rê-u và em gái của anh ấy, cùng Ô-lim và tất cả các thánh đồ đang ở với họ. 16. Hãy chào nhau bằng cái hôn thánh. Tất cả các hội thánh của Ðấng Christ chào thăm anh em.

17. Thưa anh em! Tôi khuyên anh em hãy coi chừng những người gây chia rẻ và cản trở, chống lại sự dạy dỗ mà anh em đã học; hãy tránh xa họ. 18. Vì những người đó không phục vụ Ðấng Christ, Chúa của chúng ta, nhưng phục vụ bao tử của họ. Họ dùng những lời trơn tru và dua nịnh để gạt gẫm những tấm lòng thật thà. 19. Mọi người đều biết lòng vâng phục của anh em; vì vậy, tôi vui mừng về anh em; tôi mong rằng anh em khôn ngoan về điều lành và thanh sạch về điều dữ. 20. Vì không bao lâu nữa, Ðức Chúa Trời của bình an sẽ chà nát đầu của Sa-tan ở dưới chân của anh em.

Cầu xin ân điển của Ðức Chúa Jesus, Chúa của chúng ta, ở cùng anh em.

21. Ti-mô-thê - người cùng làm việc với tôi - Lu-si-út, Gia-sôn và Sô-xi-pa-tê - những bà con của tôi - chào anh em. 22. Tôi, Tẹt-tiu - người chép bức thư nầy - xin chào anh em trong Chúa. 23. Gai-út - người tiếp đãi tôi và cả hội thánh - chào anh em. Ê-rát - thủ quỹ của thành phố - và Qua-rơ-tu - anh em của chúng tôi - chào anh em.

24. Cầu xin ân điển của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, ở cùng tất cả anh em. A-men.

25. Chúc tụng Ðấng có quyền làm vững mạnh anh em theo Phúc Âm mà tôi rao giảng, là sự rao giảng về Ðức Chúa Jesus Christ, theo sự mặc khải về huyền nhiệm vốn được giữ kín từ ngàn xưa, 26. nhưng bây giờ được tỏ ra, và qua ký thuật của các tiên tri theo lịnh của Ðức Chúa Trời hằng sống, để tất cả các dân ngoại được biết, và đem họ đến đức tin vâng phục. 27. Nguyện Ðức Chúa Trời khôn ngoan duy nhất, qua Ðức Chúa Jesus Christ, được vinh hiển đời đời vô cùng. A-men.

Bản Dịch 1925

1. Tôi gởi gắm Phê-bê, người chị em chúng ta cho anh em, người làm nữ chấp sự của Hội thánh Xen-cơ-rê. 2. Hãy ân cần tiếp rước người trong Chúa chúng ta, một cách xứng đáng với thánh đồ, và hãy giúp đỡ người trong mọi dịp mà người sẽ cần đến anh em; vì chính người đã giúp nhiều kẻ, và cũng giúp tôi nữa.

3. Hãy chào Bê-rít-sin và A-qui-la, kẻ cùng làm việc với tôi trong Đức Chúa Jêsus Christ, 4. là hai người liều chết để cứu sự sống tôi; ấy chẳng những một mình tôi tạ ơn hai người, nhưng cả các Hội thánh của dân ngoại nữa. 5. Cũng hãy chào Hội thánh nhóm tại nhà hai người. Hãy chào Ê-bai-nết, là người rất thiết với tôi, và đã nên trái đầu mùa trong xứ A-si cho Đấng Christ. 6. Hãy chào Ma-ri, là người có nhiều công khó vì anh em. 7. Hãy chào An-trô-ni-cơ và Giu-ni-a, tức là bà con và bạn đồng tù với tôi, là hai người có danh vọng trong các sứ đồ và thuộc về Đấng Christ trước tôi vậy. 8. Hãy chào Am-li-a, người rất yêu dấu của tôi trong Chúa. 9. Hãy chào U-rơ-banh, bạn cùng làm việc với tôi trong Đấng Christ, và Êch-ta-chy, là kẻ rất thiết với tôi. 10. Hãy chào A-be-lơ, người được tiếp nạp trong Đấng Christ. Hãy chào các người ở nhà A-rích-tô-bu. 11. Hãy chào Hê-rô-đi-ôn, là bà con tôi. Hãy chào các người ở nhà Nạt-xít, là những kẻ ở trong Chúa. 12. Hãy chào Try-phe-nơ và Try-phô-sơ, là hai người làm việc cho Chúa. Hãy chào Bẹt-si-đơ, người rất thân với tôi, và đã làm việc nhiều cho Chúa. 13. Hãy chào Ru-phu, người được chọn của Chúa, và chào mẹ người, cũng là mẹ tôi. 14. Hãy chào A-sin-cơ-rích, Phơ-lê-gôn, Hẹt-me, Ba-trô-ba, Hẹt-ma, và các anh em ở với họ. 15. Hãy chào Phi-lô-lô-gơ và Giu-li, Nê-rê và chị người, Ô-lim, và hết thảy các thánh đồ ở với họ. 16. Anh em hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau. Hết thảy các Hội thánh của Đấng Christ chào anh em.

17. Hỡi anh em, tôi khuyên anh em coi chừng những kẻ gây nên bè đảng và làm gương xấu, nghịch cùng sự dạy dỗ mà anh em đã nhận. Phải tránh xa họ đi, 18. vì những kẻ đó chẳng hầu việc Đấng Christ, Chúa chúng ta, song hầu việc cái bụng họ, và lấy những lời ngọt ngào dua nịnh dỗ dành lòng kẻ thật thà. 19. Sự anh em vâng phục thì ai ai cũng biết rồi, vậy tôi vì anh em vui mừng, mong rằng anh em khôn ngoan về điều lành, và thanh sạch đối với điều dữ. 20. Đức Chúa Trời bình an sẽ kíp giày đạp quỉ Sa-tan dưới chân anh em. Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus chúng ta ở cùng anh em! 21. Ti-mô-thê, kẻ cùng làm việc với tôi chào anh em, Lu-si-út, Gia-sôn và Sô-xi-ba-tê, là bà con tôi cũng vậy. 22. Tôi là Tẹt-tiu, người chép bức thơ nầy, chào thăm anh em trong Chúa. 23. Gai-út là người tiếp đãi tôi cùng tiếp đãi cả Hội thánh, chào anh em. 24. Ê-rát, quan kho bạc thành phố, và Qua-rơ-tu, người anh em chúng ta, cũng chào anh em nữa.

25. Ngợi khen Đấng có quyền làm cho vững chí anh em theo Tin Lành của tôi và lời giảng Đức Chúa Jêsus Christ, theo sự tỏ ra về lẽ mầu nhiệm, là lẽ đã giấu kín từ mọi đời trước, 26. mà bây giờ được bày ra, và theo lịnh Đức Chúa Trời hằng sống, bởi các sách tiên tri, bày ra cho mọi dân đều biết, đặng đem họ đến sự vâng phục của đức tin, 27. nhân Đức Chúa Jêsus Christ, nguyền xin vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời khôn ngoan có một, đời đời vô cùng! A-men.

Bản Dịch 2011

Những Lời Thăm Hỏi Cá Nhân

1 Tôi xin giới thiệu với anh chị em bà Phê-bê, chị em của chúng tôi, cũng là người hầu việc Chúa của hội thánh ở Xen-cơ-rê. 2 Xin anh chị em hãy tiếp đón bà trong Chúa một cách xứng đáng với cách các thánh đồ đối với người hầu việc Chúa. Xin anh chị em hãy giúp đỡ bà những gì bà cần, vì bà đã giúp đỡ nhiều người kể cả tôi nữa.

3 Xin cho tôi kính lời chào thăm Pơ-rít-ca và A-qui-la, hai bạn đồng lao của tôi trong Ðức Chúa Jesus Christ. 4 Hai người ấy vì cứu mạng tôi đã từng đưa cổ ra gánh chịu nguy hiểm. Ðúng ra không phải chỉ một mình tôi mang ơn họ, nhưng tất cả các hội thánh giữa các dân ngoại cũng mang ơn họ. 5 Cho tôi kính lời chào thăm hội thánh nhóm họp trong nhà họ.

Xin chào Ê-pa-ên-nê-tu anh em yêu dấu của tôi. Anh ấy là trái đầu mùa trong vùng A-si-a cho Ðấng Christ.

6 Xin chào Ma-ry, người đã làm việc vất vả cho anh chị em.

7 Xin chào Anh-rô-ni-cư và Giu-ni-a, hai người bà con của tôi, và cũng là bạn đồng tù với tôi. Họ là những người được tôn trọng giữa vòng các vị sứ đồ và đã ở trong Ðấng Christ trước tôi.

8 Xin chào Am-li-a-tu, anh em yêu dấu của tôi trong Chúa.

9 Xin chào U-ba-nu, bạn đồng lao với tôi trong Ðấng Christ, và Tạ-khi, người tôi thương mến.

10 Xin chào A-pe-lê, người đã được tôi luyện trong Ðấng Christ.

Xin chào những người trong gia đình của A-rít-tô-bu-lu.

11 Xin chào Hê-rô-đi-ôn, bà con tôi.

Xin chào những người trong gia đình của Nạc-xi-su, là những người trong Chúa.

12 Xin chào Try-phê-na và Try-phô-sa, hai bà đã vất vả vì Chúa.

Xin chào Pẹc-si, người chị tôi quý mến, người đã làm việc rất vất vả vì Chúa.

13 Xin chào Ru-phu, người được Chúa chọn. Xin cho tôi kính lời chào thăm mẹ anh ấy, bà là người tôi coi như mẹ tôi.

14 Xin chào A-syn-ri-tu, Phơ-lê-gôn, Hẹt-mê, Pa-trô-ba, Hẹt-ma, và những anh chị em ở với họ.

15 Xin chào Phi-lô-lô-gu và bà Giu-li-a, Nê-rê-u và em gái anh ấy, cùng Ô-lym-pa và tất cả các thánh đồ đang ở với họ.

16 Xin anh chị em hãy chào nhau bằng cái hôn thánh.

Tất cả các hội thánh của Ðấng Christ chào thăm anh chị em.

Lời Dặn Dò Cuối Cùng

17 Thưa anh chị em, tôi khuyên anh chị em hãy coi chừng những kẻ tạo nên mối bất hòa và gây cớ vấp ngã, chống lại giáo lý anh chị em đã học. Hãy tránh xa họ, 18 vì những người ấy không phục vụ Ðấng Christ, Chúa chúng ta, nhưng phục vụ bao tử họ. Họ dùng những lời ngọt ngào và tâng bốc để lừa gạt những người có lòng chất phác thật thà.

19 Về việc anh chị em vâng phục Chúa, thì ai ai cũng đã biết. Vì thế tôi rất vui mừng về anh chị em. Tôi muốn anh chị em hãy khôn ngoan đối với việc lành và trong sạch đối với việc dữ. 20 Chẳng bao lâu nữa Ðức Chúa Trời bình an sẽ đạp nát đầu Sa-tan dưới chân anh chị em.

Nguyện xin ân sủng của Ðức Chúa Jesus, Chúa chúng ta, ở cùng anh chị em.

Những Người Gởi Lời Thăm

21 Ti-mô-thê, bạn đồng lao với tôi, gởi lời chào anh chị em.

Lu-si-u, Gia-sôn, và Sô-si-pa-tê, những người bà con của tôi, cũng gởi lời chào anh chị em.

22 Tôi là Tẹt-ti-u, người chép bức thư này, xin chào anh chị em trong Chúa.

23 Gai-út, người tiếp đãi tôi và cả hội thánh, gởi lời chào anh chị em.

Ê-ra-tu, người quản lý kho bạc của thành phố, và Qua-tu, anh em chúng tôi, gởi lời chào anh chị em.

24 Nguyện xin ân sủng của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, ở với tất cả anh chị em. A-men.

Lời Chúc Tạ Cuối Thư

25 Chúc tụng Ðấng có quyền làm vững mạnh anh chị em theo Tin Mừng tôi rao giảng, tức sự rao giảng về Ðức Chúa Jesus Christ, theo sự mặc khải về huyền nhiệm vốn được giữ kín từ ngàn xưa, 26 nhưng bây giờ được tỏ ra, và qua bút tích của các vị tiên tri theo lịnh của Ðức Chúa Trời hằng sống, để tất cả các dân ngoại được biết mà tin thờ Chúa và vâng phục Ngài. 27 Nguyện Ðức Chúa Trời khôn ngoan duy nhất, qua Ðức Chúa Jesus Christ, được vinh hiển đời đời vô cùng. A-men.

Tài Liệu