Rô-ma: Chương 15

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB45C015)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm


Bản Dịch Việt Ngữ

Nâng Ðỡ Người Yếu

1. Chúng ta - là những người mạnh - phải gánh vác những khiếm khuyết của người yếu; đừng chỉ làm theo ý muốn của chính mình. 2. Mỗi người trong chúng ta nên làm theo ý muốn của người lân cận, để gây dựng người ấy theo hướng tốt, 3. bởi vì ngay cả Ðấng Christ cũng không làm theo ý muốn của Ngài, như đã được chép rằng: “Lời nhục mạ của những kẻ nhục mạ Ngài đã trút trên tôi.”

4. Bởi vì tất cả những gì đã được viết từ xưa, được viết nhằm hướng dẫn chúng ta, để qua sự trường tồn và khích lệ của Kinh Thánh, chúng ta có hy vọng.

5. Cầu xin Ðức Chúa Trời của sự trường tồn và khích lệ, ban cho anh em sự hiệp nhất với nhau trong tâm trí, theo như Ðức Chúa Jesus Christ, 6. để anh em cùng một miệng, hòa lòng tôn vinh Đức Chúa Trời, và Cha của Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ.

7. Như vậy, hãy tiếp nhận lẫn nhau - như Ðấng Christ đã tiếp nhận anh em - để làm vinh quang Ðức Chúa Trời.

Các Dân Ngoại Vui Mừng Vì Nhận Ðược Ơn Cứu Rỗi

8. Thật vậy, tôi nói: vì sự xác thật của Ðức Chúa Trời, Ðấng Christ đã trở thành đầy tớ của những người được cắt bì để khẳng định những lời hứa đã ban cho các tổ phụ của họ, 9. và để các dân ngoại tôn vinh Ðức Chúa Trời về sự thương xót của Ngài, như đã được chép rằng: “Vì vậy, con sẽ tôn ngợi Ngài giữa các dân; con sẽ hát chúc tụng danh Ngài.”

10. Một lần nữa nói rằng: “Hỡi các dân ngoại! Hãy vui mừng với dân của Ngài.”

11. Và một lần nữa: “Tất cả các dân ngoại! Hãy tôn ngợi Chúa; Tất cả các dân tộc! Hãy tôn ngợi Ngài!”

12. Và một lần nữa Ê-sai nói: “Cội rễ của Giê-se sẽ đến, và một Đấng sẽ trỗi lên để cai trị các dân ngoại; các dân ngoại sẽ hy vọng nơi Ngài.”

13. Cầu xin Ðức Chúa Trời của hy vọng đổ đầy anh em với tất cả niềm vui và sự bình an trong đức tin, để anh em có thể tràn trề hy vọng trong quyền năng của Thánh Linh.

Chức Vụ Của Phao-lô

14. Hơn nữa, anh em của tôi ơi! Tôi quan tâm về anh em; tôi, chính tôi, nhận biết rằng anh em tràn đầy điều tốt, đầy đủ sự hiểu biết, và có khả năng khuyên bảo lẫn nhau. 15. Tuy nhiên, có vài chỗ tôi viết cho anh em hơi mạnh, để nhắc anh em, về ân điển Ðức Chúa Trời đã ban cho tôi, 16. khiến tôi làm đặc sứ của Ðức Chúa Jesus Christ cho các dân ngoại, đặc trách về Phúc Âm của Ðức Chúa Trời, để các dân ngoại có thể trở thành một lễ vật được chấp nhận, được thánh hóa bởi Ðức Thánh Linh.

17. Vì vậy, trong Ðức Chúa Jesus Christ, tôi có lý do để hãnh diện về sự phục vụ Ðức Chúa Trời, 18. bởi vì tôi không dám nói điều gì khác hơn là những gì Ðấng Christ đã thực hiện qua tôi – bằng lời nói và việc làm – để đem các dân ngoại đến sự thuận phục, 19. trong quyền năng của những dấu hiệu và những việc phi thường, trong quyền năng của Thánh Linh của Đức Chúa Trời, để tôi đã công bố đầy đủ Phúc Âm của Ðấng Christ từ Giê-ru-sa-lem cho đến các vùng phụ cận của I-ly-ri. 20. Tuy nhiên, ước vọng của tôi là được rao giảng Phúc Âm tại nơi nào danh Ðấng Christ chưa được rao giảng, để tôi khỏi phải xây trên nền của người khác, 21. như đã được chép rằng: “Để những người chưa được loan báo về Ngài, sẽ thấy; những người chưa nghe, sẽ hiểu.”

22. Đó là lý do đã nhiều lần cản trở tôi đến với anh em.

Dự Định Của Phao-lô

23. Tuy nhiên, bây giờ trong những vùng nầy không còn chỗ nào cho tôi nữa; hơn nữa, đã nhiều năm, niềm ước ao lớn lao là được đến thăm anh em.

24. Khi nào tôi có thể đi Tây Ban Nha, tôi hy vọng sẽ ghé thăm anh em; trước hết tôi được thỏa lòng ở với anh em ít lâu, và rồi nhờ anh em đưa đến đó. 25. Tuy nhiên, bây giờ tôi sẽ đi Giê-ru-sa-lem để phục vụ các thánh đồ; 26. bởi vì người Ma-xê-đô-ni-a và A-chai đã vui lòng quyên góp giúp những người nghèo trong các thánh đồ tại Giê-ru-sa-lem. 27. Họ vui lòng làm việc này, nhưng thật ra họ cũng mắc nợ những người đó nữa; bởi vì nếu người ngoại đã được chia sẻ những điều thuộc linh, thì họ cũng phải đem vật chất mà giúp đỡ họ.

28. Do đó, tôi phải làm xong việc nầy, và tín thác cho họ kết quả nầy, rồi tôi sẽ lên đường đi Tây-ban-nha và ghé anh em. 29. Tôi biết rằng khi tôi đến với anh em, tôi sẽ đến với ân phước dồi dào của Ðấng Christ.

30. Thưa anh em, vì Chúa của chúng ta là Ðức Chúa Jesus Christ và vì tình yêu của Ðức Thánh Linh, tôi nài xin anh em hãy cùng tôi chiến đấu trong lời cầu nguyện, vì tôi mà trình dâng lên Đức Chúa Trời, 31. để tôi được thoát khỏi những kẻ vô tín tại Giu-đê, và sự phục vụ của tôi tại Giê-ru-sa-lem có thể được các thánh đồ chấp nhận; 32. để rồi, theo ý của Ðức Chúa Trời, tôi có thể đến thăm anh em trong niềm vui, và được phục hồi tươi mới với anh em.

33. Cầu xin Ðức Chúa Trời bình an ở với tất cả anh em. A-men.

Bản Dịch Đại Chúng

Nâng Ðỡ Người Yếu

Chúng ta - là những người mạnh - phải gánh vác những khiếm khuyết của người yếu. Đừng chỉ làm theo ý muốn của chính mình. Mỗi người trong chúng ta nên làm theo ý muốn của người lân cận, để gây dựng người ấy theo hướng tốt; bởi vì ngay cả Ðấng Christ cũng không làm theo ý muốn của Ngài, như đã được chép rằng: “Lời nhục mạ của những kẻ nhục mạ Ngài đã trút trên tôi.”

Bởi vì tất cả những gì đã được viết từ xưa, được viết nhằm hướng dẫn chúng ta, để qua sự trường tồn và khích lệ của Kinh Thánh, chúng ta có hy vọng.

Cầu xin Ðức Chúa Trời của sự trường tồn và khích lệ, ban cho anh em sự hiệp nhất với nhau trong tâm trí, theo như Ðức Chúa Jesus Christ, để anh em cùng một miệng, hòa lòng tôn vinh Đức Chúa Trời, và Cha của Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ.

Như vậy, hãy tiếp nhận lẫn nhau - như Ðấng Christ đã tiếp nhận anh em - để làm vinh quang Ðức Chúa Trời.

Các Dân Ngoại Vui Mừng Vì Nhận Ðược Ơn Cứu Rỗi

Thật vậy, tôi nói: vì sự xác thật của Ðức Chúa Trời, Ðấng Christ đã trở thành đầy tớ của những người được cắt bì để khẳng định những lời hứa đã ban cho các tổ phụ của họ, và để các dân ngoại tôn vinh Ðức Chúa Trời về sự thương xót của Ngài, như đã được chép rằng: “Vì vậy, con sẽ tôn ngợi Ngài giữa các dân; con sẽ hát chúc tụng danh Ngài.” và một lần nữa, nói rằng: “Hỡi các dân ngoại! Hãy vui mừng với dân của Ngài.” và một lần nữa: “Tất cả các dân ngoại! Hãy tôn ngợi Chúa; Tất cả các dân tộc! Hãy tôn ngợi Ngài!” và một lần nữa, Ê-sai nói: “Cội rễ của Giê-se sẽ đến, và một Đấng sẽ trỗi lên để cai trị các dân ngoại; các dân ngoại sẽ hy vọng nơi Ngài.”

Cầu xin Ðức Chúa Trời của hy vọng đổ đầy anh em với tất cả niềm vui và sự bình an trong đức tin, để anh em có thể tràn trề hy vọng trong quyền năng của Thánh Linh.

Chức Vụ Của Phao-lô

Hơn nữa, anh em của tôi ơi! Tôi quan tâm về anh em; tôi, chính tôi, nhận biết rằng anh em tràn đầy điều tốt, đầy đủ sự hiểu biết, và có khả năng khuyên bảo lẫn nhau. Tuy nhiên, có vài chỗ tôi viết cho anh em hơi mạnh, để nhắc anh em, về ân điển Ðức Chúa Trời đã ban cho tôi, khiến tôi làm đặc sứ của Ðức Chúa Jesus Christ cho các dân ngoại, đặc trách về Phúc Âm của Ðức Chúa Trời, để các dân ngoại có thể trở thành một lễ vật được chấp nhận, được thánh hóa bởi Ðức Thánh Linh.

Vì vậy, trong Ðức Chúa Jesus Christ, tôi có lý do để hãnh diện về sự phục vụ Ðức Chúa Trời, bởi vì tôi không dám nói điều gì khác hơn là những gì Ðấng Christ đã thực hiện qua tôi – bằng lời nói và việc làm – để đem các dân ngoại đến sự thuận phục, trong quyền năng của những dấu hiệu và những việc phi thường, trong quyền năng của Thánh Linh của Đức Chúa Trời, để tôi đã công bố đầy đủ Phúc Âm của Ðấng Christ từ Giê-ru-sa-lem cho đến các vùng phụ cận của I-ly-ri. Tuy nhiên, ước vọng của tôi là được rao giảng Phúc Âm tại nơi nào danh Ðấng Christ chưa được rao giảng, để tôi khỏi phải xây trên nền của người khác, như đã được chép rằng: “Để những người chưa được loan báo về Ngài, sẽ thấy; những người chưa nghe, sẽ hiểu.”

Đó là lý do đã nhiều lần cản trở tôi đến với anh em.

Dự Định Của Phao-lô

Tuy nhiên, bây giờ trong những vùng nầy không còn chỗ nào cho tôi nữa; hơn nữa, đã nhiều năm, niềm ước ao lớn lao là được đến thăm anh em.

Khi nào tôi có thể đi Tây Ban Nha, tôi hy vọng sẽ ghé thăm anh em; trước hết tôi được thỏa lòng ở với anh em ít lâu, và rồi nhờ anh em đưa đến đó. Tuy nhiên, bây giờ tôi sẽ đi Giê-ru-sa-lem để phục vụ các thánh đồ; bởi vì người Ma-xê-đô-ni-a và A-chai đã vui lòng quyên góp giúp những người nghèo trong các thánh đồ tại Giê-ru-sa-lem. Họ vui lòng làm việc này, nhưng thật ra họ cũng mắc nợ những người đó nữa; bởi vì nếu người ngoại đã được chia sẻ những điều thuộc linh, thì họ cũng phải đem vật chất mà giúp đỡ họ.

Do đó, tôi phải làm xong việc nầy, và tín thác cho họ kết quả nầy, rồi tôi sẽ lên đường đi Tây-ban-nha và ghé anh em. Tôi biết rằng khi tôi đến với anh em, tôi sẽ đến với ân phước dồi dào của Ðấng Christ.

Thưa anh em, vì Chúa của chúng ta là Ðức Chúa Jesus Christ và vì tình yêu của Ðức Thánh Linh, tôi nài xin anh em hãy cùng tôi chiến đấu trong lời cầu nguyện, vì tôi mà trình dâng lên Đức Chúa Trời, để tôi được thoát khỏi những kẻ vô tín tại Giu-đê, và sự phục vụ của tôi tại Giê-ru-sa-lem có thể được các thánh đồ chấp nhận; để rồi, theo ý của Ðức Chúa Trời, tôi có thể đến thăm anh em trong niềm vui, và được phục hồi tươi mới với anh em.

Cầu xin Ðức Chúa Trời bình an ở với tất cả anh em. A-men.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Chúng ta - là những người mạnh - phải gánh vác những khiếm khuyết của người yếu; đừng chỉ làm theo ý muốn của chính mình. 2. Mỗi người trong chúng ta nên làm theo ý muốn của người lân cận, để gây dựng người ấy theo hướng tốt, 3. bởi vì ngay cả Ðấng Christ cũng không làm theo ý muốn của Ngài, như đã được chép rằng: “Lời nhục mạ của những kẻ nhục mạ Ngài đã trút trên tôi.”

4. Bởi vì tất cả những gì đã được viết từ xưa, được viết nhằm hướng dẫn chúng ta, để qua sự trường tồn và khích lệ của Kinh Thánh, chúng ta có hy vọng.

5. Cầu xin Ðức Chúa Trời của sự trường tồn và khích lệ, ban cho anh em sự hiệp nhất với nhau trong tâm trí, theo như Ðức Chúa Jesus Christ, 6. để anh em cùng một miệng, hòa lòng tôn vinh Đức Chúa Trời, và Cha của Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ.

7. Như vậy, hãy tiếp nhận lẫn nhau - như Ðấng Christ đã tiếp nhận anh em - để làm vinh quang Ðức Chúa Trời.

8. Thật vậy, tôi nói: vì sự xác thật của Ðức Chúa Trời, Ðấng Christ đã trở thành đầy tớ của những người được cắt bì để khẳng định những lời hứa đã ban cho các tổ phụ của họ, 9. và để các dân ngoại tôn vinh Ðức Chúa Trời về sự thương xót của Ngài, như đã được chép rằng: “Vì vậy, con sẽ tôn ngợi Ngài giữa các dân; con sẽ hát chúc tụng danh Ngài.”

10. Rồi lập lại, nói rằng: “Hỡi các dân ngoại! Hãy vui mừng với dân của Ngài.”

11. Rồi lập lại: “Tất cả các dân ngoại! Hãy tôn ngợi Chúa; Tất cả các dân tộc! Hãy tôn ngợi Ngài!”

12. Rồi lập lại, Ê-sai nói: “Cội rễ của Giê-se sẽ đến, và một Đấng sẽ trổi lên để cai trị các dân ngoại; các dân ngoại sẽ hy vọng nơi Ngài.”

13. Cầu xin Ðức Chúa Trời của hy vọng đổ đầy anh em với tất cả niềm vui và sự bình an trong đức tin, để anh em có thể tràn trề hy vọng trong quyền năng của Thánh Linh.

14. Hơn nữa, anh em của tôi ơi! Tôi quan tâm về anh em; tôi, chính tôi, nhận biết rằng anh em tràn đầy điều tốt, đầy đủ sự hiểu biết, và có khả năng khuyên bảo lẫn nhau. 15. Tuy nhiên, có vài chỗ tôi viết cho anh em hơi mạnh, để nhắc anh em, về ân điển Ðức Chúa Trời đã ban cho tôi, 16. khiến tôi làm đặc sứ của Ðức Chúa Jesus Christ cho các dân ngoại, đặc trách về Phúc Âm của Ðức Chúa Trời, để các dân ngoại có thể trở thành một lễ vật được chấp nhận, được thánh hóa bởi Ðức Thánh Linh.

17. Vì vậy, trong Ðức Chúa Jesus Christ, tôi có lý do để hãnh diện về sự phục vụ Ðức Chúa Trời, 18. bởi vì tôi không dám nói điều gì khác hơn là những gì Ðấng Christ đã thực hiện qua tôi – bằng lời nói và việc làm – để đem các dân ngoại đến sự thuận phục, 19. trong quyền năng của những dấu hiệu và những việc phi thường, trong quyền năng của Thánh Linh của Đức Chúa Trời, để tôi đã công bố đầy đủ Phúc Âm của Ðấng Christ từ Giê-ru-sa-lem cho đến các vùng phụ cận của I-ly-ri. 20. Tuy nhiên, ước vọng của tôi là được rao giảng Phúc Âm tại nơi nào danh Ðấng Christ chưa được rao giảng, để tôi khỏi phải xây trên nền của người khác, 21. như đã được chép rằng: “Để những người chưa được loan báo về Ngài, sẽ thấy; những người chưa nghe, sẽ hiểu.”

22. Đó là lý do đã nhiều lần cản trở tôi đến với anh em.

23. Tuy nhiên, bây giờ trong những vùng nầy không còn chỗ nào cho tôi nữa; hơn nữa, đã nhiều năm, niềm ước ao lớn lao là được đến thăm anh em.

24. Khi nào tôi có thể đi Tây Ban Nha, tôi hy vọng sẽ ghé thăm anh em; trước hết tôi được thỏa lòng ở với anh em ít lâu, và rồi nhờ anh em đưa đến đó. 25. Tuy nhiên, bây giờ tôi sẽ đi Giê-ru-sa-lem để phục vụ các thánh đồ; 26. bởi vì người Ma-xê-đô-ni-a và A-chai đã vui lòng quyên góp giúp những người nghèo trong các thánh đồ tại Giê-ru-sa-lem. 27. Họ vui lòng làm việc này, nhưng thật ra họ cũng mắc nợ những người đó nữa; bởi vì nếu người ngoại đã được chia sẻ những điều thuộc linh, thì họ cũng phải đem vật chất mà giúp đỡ họ.

28. Do đó, tôi phải làm xong việc nầy, và tín thác cho họ kết quả nầy, rồi tôi sẽ lên đường đi Tây-ban-nha và ghé anh em. 29. Tôi biết rằng khi tôi đến với anh em, tôi sẽ đến với ân phước dồi dào của Ðấng Christ.

30. Thưa anh em, vì Chúa của chúng ta là Ðức Chúa Jesus Christ và vì tình yêu của Ðức Thánh Linh, tôi nài xin anh em hãy cùng tôi chiến đấu trong lời cầu nguyện, vì tôi mà trình dâng lên Đức Chúa Trời, 31. để tôi được thoát khỏi những kẻ vô tín tại Giu-đê, và sự phục vụ của tôi tại Giê-ru-sa-lem có thể được các thánh đồ chấp nhận; 32. để rồi, theo ý của Ðức Chúa Trời, tôi có thể đến thăm anh em trong niềm vui, và được phục hồi tươi mới với anh em.

33. Cầu xin Ðức Chúa Trời bình an ở với tất cả anh em. A-men.

Bản Dịch 1925

1. Vậy chúng ta là kẻ mạnh, phải gánh vác sự yếu đuối cho những kẻ kém sức, chớ làm cho đẹp lòng mình. 2. Mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân cận mình, đặng làm điều ích và nên gương tốt. 3. Vì Đấng Christ cũng không làm cho đẹp lòng mình, như có chép rằng: Lời của những kẻ nguyền rủa Chúa đã đổ trên mình tôi. 4. Vả, mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy.

5. Xin Đức Chúa Trời hay nhịn nhục và yên ủi ban cho anh em được đồng lòng ở với nhau theo Đức Chúa Jêsus Christ; 6. để anh em lấy một lòng một miệng mà ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. 7. Vậy thì, anh em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp anh em, để Đức Chúa Trời được vinh hiển. 8. Vả, tôi nói rằng Đức Chúa Jêsus Christ đã làm chức vụ mình nơi người chịu cắt bì, đặng tỏ bày sự thành tín của Đức Chúa Trời, và làm quả quyết lời hứa cùng các tổ phụ chúng ta, 9. lại khiến dân ngoại khen ngợi Đức Chúa Trời vì sự thương xót của Ngài, như có chép rằng: Bởi đó tôi sẽ ngợi khen Chúa giữa các dân ngoại, Và ca tụng danh Ngài. 10. Lại có chép rằng: Hỡi dân ngoại, hãy đồng vui cùng dân Chúa. 11. Lại rằng: Hỡi hết thảy dân ngoại, Hãy khen ngợi Chúa, muôn dân nên ngợi khen Ngài! 12. Ê-sai cũng nói rằng: Từ cội rễ Gie-sê Sẽ nứt lên cái chồi cai trị dân ngoại, Dân ngoại sẽ trông cậy chồi ấy.

13. Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy, làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy!

14. Hỡi anh em, về phần anh em, tôi cũng tin chắc rằng anh em có đầy lòng nhân từ, đủ điều thông biết trọn vẹn, lại có tài khuyên bảo nhau. 15. Nếu tôi đã lấy lòng thật dạn dĩ mà viết thơ nói điều nầy điều kia với anh em, ấy là để nhắc lại cho anh em nhớ, bởi ơn Đức Chúa Trời đã làm cho tôi 16. nên chức việc của Đức Chúa Jêsus Christ giữa dân ngoại, làm chức tế lễ của Tin Lành Đức Chúa Trời, hầu cho dân ngoại được làm của lễ vừa ý Chúa, nên thánh bởi Đức Thánh Linh.

17. Vậy tôi có cớ khoe mình trong Đức Chúa Jêsus Christ về điều hầu việc Đức Chúa Trời. 18. Vì tôi chẳng dám nói những sự khác hơn sự mà Đấng Christ cậy tôi làm ra để khiến dân ngoại vâng phục Ngài, bởi lời nói và bởi việc làm, 19. bởi quyền phép của dấu kỳ phép lạ, bởi quyền phép của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Ấy là từ thành Giê-ru-sa-lem và các miền xung quanh cho đến xứ I-ly-ri, tôi đã đem đạo Tin Lành của Đấng Christ đi khắp chốn. 20. Nhưng tôi lấy làm vinh mà rao Tin Lành ở nơi nào danh Đấng Christ chưa được truyền ra, để cho khỏi lập lên trên nền người khác, 21. như có chép rằng: Những kẻ chưa được tin báo về Ngài thì sẽ thấy Ngài, những kẻ chưa nghe nói về Ngài thì sẽ biết Ngài. 22. Ấy cũng là điều đã nhiều lần ngăn trở tôi đi đến thăm anh em.

23. Nhưng bây giờ chẳng còn có chi cầm buộc tôi lại trong các miền nầy nữa; vả lại, đã mấy năm nay, tôi rất ước ao đến cùng anh em; 24. vậy nếu tôi có thể đi xứ Y-pha-nho được, thì mong rằng sẽ tiện đường ghé thăm anh em; sau khi được chút thỏa lòng ở với anh em rồi, thì nhờ anh em sai đưa tôi qua xứ ấy. 25. Nay tôi qua thành Giê-ru-sa-lem đặng giúp việc các thánh đồ. 26. Vì người xứ Ma-xê-đoan và xứ A-chai vui lòng quyên tiền để giúp những thánh đồ ở thành Giê-ru-sa-lem đang nghèo túng. 27. Họ vui lòng làm sự đó, và cũng mắc nợ các người đó nữa; vì nếu người ngoại đã có phần về của cải thiêng liêng người Giu-đa, thì cũng phải lấy của cải thuộc về phần đời mà giúp cho người Giu-đa. 28. Vậy khi tôi làm xong việc ấy, và giao quả phước nầy cho họ rồi, tôi sẽ ghé nơi anh em đặng đi đến sứ Y-pha-nho. 29. Tôi biết khi tôi sang với anh em, thì sẽ đem ơn phước dồi dào của Đấng Christ cùng đến.

30. Vậy, hỡi anh em, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, và nhờ sự yêu thương sanh bởi Đức Thánh Linh, tôi khuyên anh em phải cùng tôi chiến đấu trong những lời cầu nguyện mà anh em vì tôi trình cùng Đức Chúa Trời, 31. hầu để tôi được thoát khỏi những người chẳng tin trong xứ Giu-đê, và của làm phải mà tôi đem qua thành Giê-ru-sa-lem sẽ được các thánh đồ vui lòng nhậm lấy. 32. Bấy giờ tôi có thể vui mừng đi đến anh em, và nếu vừa ý Đức Chúa Trời, cũng nếm mùi an nghĩ với anh em nữa. 33. Nguyền xin Đức Chúa Trời bình an ở với anh em hết thảy! A-men.

Bản Dịch 2011

Nâng Ðỡ Người Kém Ðức Tin

1 Chúng ta là những người mạnh phải gánh vác những gì những người yếu làm không nổi, chứ không chỉ lo làm vui lòng mình. 2 Mỗi người trong chúng ta hãy làm vui lòng người lân cận, để gây dựng người ấy, 3 vì ngay cả Ðấng Christ cũng không làm vui lòng chính Ngài, như có chép rằng,

“Những lời sỉ nhục của những kẻ sỉ nhục Ngài đã đổ trên con.”

4 Vì những gì đã được viết từ xưa là được viết để dạy chúng ta, hầu qua sự kiên nhẫn và qua sự khích lệ của Kinh Thánh chúng ta có hy vọng.

5 Cầu xin Ðức Chúa Trời của sự kiên nhẫn và sự khích lệ ban cho anh chị em được đồng tâm nhất trí với nhau theo như Ðức Chúa Jesus Christ đã dạy, 6 để anh chị em có thể đồng thanh tôn vinh Ðức Chúa Trời là Cha của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta.

Các Dân Ngoại Vui Mừng Vì Nhận Ðược Ơn Cứu Rỗi

7 Vậy hãy tiếp nhận lẫn nhau, như Ðấng Christ đã tiếp nhận anh chị em, để đem vinh hiển về Ðức Chúa Trời. 8 Tôi muốn thưa rằng, vì chân lý của Ðức Chúa Trời mà Ðấng Christ đã trở thành một đầy tớ của những người được cắt bì, để xác định những lời hứa đã ban cho tổ tiên họ, 9 và để các dân ngoại có thể tôn vinh Ðức Chúa Trời vì lòng thương xót của Ngài, như có chép rằng,

“Vì thế con sẽ ca ngợi Ngài giữa các dân;

Con sẽ hát ca chúc tụng danh Ngài.”

10 Chỗ khác cũng nói,

“Hỡi các dân ngoại, hãy vui mừng với dân Ngài.”

11 Lại chép,

“Hỡi tất cả các dân ngoại, hãy ca ngợi Chúa;

Hỡi muôn dân, khá tôn ngợi Ngài!”

12 Tiên Tri Ê-sai lại nói,

“Từ Giê-se sẽ ra một Rễ,

Rễ ấy sẽ mọc lên để trị vì các dân ngoại;

Các dân ngoại sẽ trông cậy nơi Ngài.”

13 Nguyện xin Ðức Chúa Trời của hy vọng ban cho anh chị em tràn ngập niềm vui và bình an trong đức tin, để anh chị em có thể tràn trề hy vọng bởi quyền năng Ðức Thánh Linh.

NHỮNG LỜI DẶN DÒ VÀ THĂM HỎI

(15:14 - 16:27)

Lý Do Khiến Phao-lô Nói Mạnh

14 Thưa anh chị em, chính tôi, tôi tin chắc rằng anh chị em là những người đầy lòng tốt, giàu tri thức, và có khả năng khuyên bảo lẫn nhau. 15 Nhưng trong thư có mấy chỗ tôi nói hơi mạnh, cốt để nhắc nhở anh chị em về ơn Ðức Chúa Trời đã ban cho tôi, 16 để tôi làm đầy tớ của Ðức Chúa Jesus Christ cho các dân ngoại, thi hành chức vụ tư tế cho Tin Mừng của Ðức Chúa Trời, hầu giúp các dân ngoại trở thành một của lễ đẹp lòng Ðức Chúa Trời và được thánh hóa bởi Ðức Thánh Linh.

17 Trong Ðức Chúa Jesus Christ, tôi có lý do để hãnh diện về sự phục vụ Ðức Chúa Trời của tôi, 18 vì tôi không dám nói gì khác hơn là những gì Ðấng Christ đã thực hiện qua tôi, dùng lời nói và việc làm của tôi để đem các dân ngoại đến sự vâng phục Ðức Chúa Trời, 19 bằng quyền năng qua các dấu kỳ và các phép lạ, bằng quyền năng của Ðức Thánh Linh, để từ Giê-ru-sa-lem cho đến các vùng phụ cận của miền I-ly-ri-cum tôi có thể rao giảng đầy đủ Tin Mừng của Ðấng Christ. 20 Ước vọng của tôi là rao giảng Tin Mừng ở nơi nào danh Ðấng Christ chưa được rao giảng, để khỏi phải xây dựng trên nền của người khác, 21 như có chép rằng,

“Những kẻ chưa được rao báo về Ngài sẽ thấy Ngài;

Những kẻ chưa được nghe nói về Ngài sẽ hiểu biết Ngài.”

Phao-lô Dự Tính Ðến Rô-ma

22 Ðó là lý do tôi thường bị ngăn trở khi định đến thăm anh chị em. 23 Nhưng bây giờ trong vùng này không còn chỗ nào cho tôi nữa, nên tôi mong sẽ đến thăm anh chị em như tôi hằng ao ước nhiều năm nay.

24 Tôi hy vọng trong chuyến đi Tây-ban-nha sắp tới, dọc đường tôi sẽ ghé thăm anh chị em, để sau khi được thỏa lòng ở với anh chị em ít lâu, anh chị em sẽ tiễn tôi qua đó. 25 Nhưng bây giờ tôi phải trở về Giê-ru-sa-lem để phục vụ các thánh đồ trước, 26 vì anh chị em ở Ma-xê-đô-ni-a và A-chai đã vui lòng quyên góp một số tiền để giúp những người nghèo trong vòng các thánh đồ ở Giê-ru-sa-lem. 27 Họ lấy làm vui mà làm như thế; đúng ra là họ mang nợ những người ấy. Vì nếu các dân ngoại đã được chia sẻ những phước hạnh thuộc linh của họ, thì các dân ngoại cũng nên lấy những của cải vật chất mình có mà chia sẻ với họ.

28 Vậy sau khi tôi làm xong việc này và trao xong món quà tôi đã lạc quyên được cho họ, tôi sẽ ghé thăm anh chị em, rồi sau đó sẽ đi Tây-ban-nha. 29 Tôi biết rằng khi tôi đến với anh chị em, tôi sẽ đến với phước hạnh tràn trề của Ðấng Christ.

30 Thưa anh chị em, vì Chúa của chúng ta là Ðức Chúa Jesus Christ và vì tình yêu của Ðức Thánh Linh, tôi nài xin anh chị em hãy cùng phấn đấu với tôi trong khi dâng lời cầu nguyện lên Ðức Chúa Trời cho tôi, 31 để tôi thoát khỏi tay những kẻ vô tín ở Giu-đê, và sự phục vụ của tôi tại Giê-ru-sa-lem được các thánh đồ chấp nhận. 32 Ðược như thế và nếu Ðức Chúa Trời muốn, tôi có thể đến thăm anh chị em với trọn niềm vui và có thể nghỉ ngơi với anh chị em.

33 Nguyện xin Ðức Chúa Trời bình an ở với tất cả anh chị em. A-men.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành