Rô-ma: Chương 11

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB45C011)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Lòng Thương Xót Của Ðức Chúa Trời Ðối Với Dân Do Thái

1. Như vậy tôi hỏi: “Không phải Ðức Chúa Trời đã từ bỏ dân của Ngài hay sao?” Không hề như vậy! Bởi vì chính tôi là người Y-sơ-ra-ên, thuộc dòng dõi của Áp-ra-ham, về chi tộc Bên-gia-min. 2. Đức Chúa Trời không hề từ bỏ dân của Ngài, là dân mà Ngài đã biết trước. Anh em không biết Kinh Thánh viết gì về việc Ê-li đã nài xin Đức Chúa Trời chống lại dân Y-sơ-ra-ên sao? 3. “Lạy Chúa! Họ đã giết các tiên tri của Ngài, họ đã phá đổ những bàn thờ, chỉ một mình con còn sót lại, và họ đang tìm mạng sống của con.” 4. Nhưng Ðức Chúa Trời đã đáp lại với ông thế nào? “Ta đã để dành cho Ta bảy ngàn người chưa hề quỳ gối trước Ba-anh.” 5. Thời nay cũng vậy, có một số người còn sót lại do được chọn bởi ân điển. 6. Nhưng nếu bởi ân điển, thì không cần đến việc làm; nếu không, ân điển không còn là ân điển. Còn nếu bởi việc làm, thì không cần đến ân điển; nếu không, việc làm không còn là việc làm.

7. Như vậy vấn đề là gì? Những điều dân Y-sơ-ra-ên tìm kiếm, thì không đạt được; nhưng những người được chọn lại đạt được. Số còn lại thì cứng lòng, 8. như đã được chép rằng: “Ðức Chúa Trời đã ban cho họ một tâm linh mê muội, mắt không thấy, tai không nghe, cho đến ngày hôm nay.” 9. Ða-vít còn nói: “Nguyện bàn của chúng trở thành một lưới bẫy và một cạm bẫy, một chướng ngại gây vấp váp và một sự báo trả cho chúng; 10. nguyện mắt của chúng bị tối tăm, không thấy; nguyện lưng của chúng bị cong khom mãi mãi.”

Ơn Cứu Rỗi Ðến Với Dân Ngoại

11. Như vậy tôi hỏi: “Không phải họ bị vấp để bị ngã hay sao?” Không hề như vậy! Nhưng do sự phạm tội của họ, sự cứu rỗi đã đến với các dân ngoại, khiến họ phải ganh tị. 12. Nếu như sự phạm tội của họ đã đem phước hạnh dồi dào cho thế gian, và sự thất bại của họ đã đem phước hạnh dồi dào cho các dân ngoại, thì khi họ đầy trọn, còn biết bao điều sẽ thêm nữa!

13. Hơn nữa, tôi nói với anh em là những dân ngoại: Bao lâu tôi còn làm sứ đồ cho dân ngoại, tôi sẽ làm rạng rỡ chức vụ của mình, 14. để nếu tôi có thể khơi gợi sự ganh tị từ những người ruột thịt của tôi, và cứu được một số người trong vòng họ. 15. Bởi vì nếu việc họ bị loại bỏ đã đem lại sự giải hòa cho thế gian, việc được chấp nhận, không phải là chuyện cải tử hoàn sinh hay sao?

Cây Ô-liu Hoang và Cây Ô-liu Thuần Chủng

16. Nếu lễ vật đầu tiên là thánh thì cả phần bột còn lại cũng vậy; và nếu rễ là thánh thì các nhánh cũng vậy. 17. Tuy nhiên, nếu một vài nhánh bị cắt bỏ, và bạn chỉ là nhánh ô-liu hoang, được tháp vào chỗ của chúng, để hưởng nhựa sống từ rễ của cây ô-liu, 18. thì đừng nên kiêu hãnh với những nhánh đó. Nếu bạn kiêu hãnh thì hãy nhớ rằng không phải bạn cưu mang rễ, nhưng rễ cưu mang bạn.

19. Rồi bạn nói: “Những nhánh đó bị cắt bỏ để tôi được tháp vào.” 20. Đúng vậy! Họ đã bị cắt bỏ vì không tin, còn bạn, nhờ đức tin nên được đứng vào. Vì vậy, đừng kiêu ngạo, nhưng hãy kính sợ. 21. Bởi vì nếu Ðức Chúa Trời đã không dung tha những nhánh tự nhiên, thì Ngài cũng không dung tha các bạn đâu.

22. Vì vậy, hãy nhận biết sự nhân từ và sự nghiêm khắc của Ðức Chúa Trời: Nghiêm khắc đối với những người sa ngã, nhưng sự nhân từ của Đức Chúa Trời dành cho bạn, nếu bạn cứ tiếp tục ở trong sự nhân từ đó, nếu không, bạn cũng sẽ bị cắt bỏ. 23. Còn họ, nếu họ không tiếp tục trong sự vô tín, họ sẽ được ghép vào, bởi vì Ðức Chúa Trời có quyền để ghép họ vào trở lại. 24. Bởi vì nếu theo tự nhiên, bạn được cắt từ một cây ô-liu hoang - và trái ngược với tự nhiên - được ghép vào một cây ô-liu đã được vun trồng, thì cần phải bao nhiêu để họ - theo tự nhiên - được tháp trở lại vào chính cây ô-liu của mình.

Dân Do Thái sẽ được cứu

25. Thưa anh em! Tôi không muốn anh em không biết gì về huyền nhiệm nầy để anh em không tự cho mình là khôn ngoan; đó là: Sự cứng lòng trong một phần dân Y-sơ-ra-ên đã xảy ra cho đến khi số dân ngoại gia nhập được đầy đủ, 26. và rồi tất cả dân Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu, như có lời chép: “Ðấng Giải Cứu sẽ đến từ Si-ôn; Ngài sẽ cất bỏ sự vô đạo khỏi Gia-cốp. 27. Ðây là giao ước của Ta với họ, lúc Ta xóa bỏ tội lỗi của họ.”

28. Bởi vì theo Phúc Âm, họ là những kẻ chống nghịch - nhờ đó anh em được lợi; nhưng theo phương diện tuyển chọn, họ là những người được yêu thương - căn cứ theo các tổ phụ. 29. Bởi vì những sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời không hề bị thu hồi. 30. Giống như anh em trước kia không vâng phục Đức Chúa Trời, mà bây giờ được thương xót nhờ sự không vâng phục của họ, 31. thì cũng vậy, bây giờ họ đã không vâng phục để nhờ sự thương xót tỏ ra cho anh em bây giờ, họ cũng được thương xót. 32. Bởi vì Ðức Chúa Trời đã ràng buộc tất cả trong sự không vâng phục, để Ngài có thể bày tỏ sự thương xót cho tất cả.

Tôn Ngợi Ðức Chúa Trời

33. Ôi! Sự giàu có, khôn ngoan và hiểu biết của Đức Chúa Trời thật sâu nhiệm biết bao! Những phán quyết của Ngài không thể hiểu thấu, và những đường lối của Ngài không thể dò lường! 34. “Bởi vì ai biết được ý tưởng Chúa; hay ai cố vấn cho Ngài?” 35. hoặc ai đã cho Ngài trước, để Ngài ban lại cho người đó?” 36. Vì tất cả mọi vật đều từ Ngài, nhờ Ngài, và hướng về Ngài. Nguyện vinh quang thuộc về Ngài đời đời vô cùng. A-men.

Bản Dịch Đại Chúng

Lòng Thương Xót Của Ðức Chúa Trời Ðối Với Dân Do Thái

Như vậy tôi hỏi: “Không phải là Ðức Chúa Trời đã từ bỏ dân của Ngài hay sao?” Không hề như vậy! Bởi vì chính tôi là người Y-sơ-ra-ên, thuộc dòng dõi của Áp-ra-ham, về chi tộc Bên-gia-min. Đức Chúa Trời không hề từ bỏ dân của Ngài, là dân mà Ngài đã biết trước.

Anh em không biết Kinh Thánh viết gì về việc Ê-li đã nài xin Đức Chúa Trời chống lại dân Y-sơ-ra-ên sao? “Lạy Chúa! Họ đã giết các tiên tri của Ngài, họ đã phá đổ những bàn thờ, chỉ một mình con còn sót lại, và họ đang tìm cất mạng sống của con.”

Nhưng Ðức Chúa Trời đã đáp lại với ông thế nào? “Ta đã để dành cho Ta bảy ngàn người chưa hề quỳ gối trước Ba-anh.”

Thời nay cũng vậy, có một số người còn sót lại do được chọn bởi ân điển. Nhưng nếu đã là bởi ân điển, thì không cần đến việc làm; nếu không, ân điển không còn là ân điển. Ngược lại nếu bởi việc làm, thì không cần đến ân điển; nếu không, việc làm không còn là việc làm.

Như vậy vấn đề là gì? - Những điều dân Y-sơ-ra-ên tìm kiếm, thì không đạt được; nhưng những người được chọn lại đạt được. Số còn lại thì cứng lòng, như đã được chép rằng: “Ðức Chúa Trời đã ban cho họ một tâm linh mê muội, mắt không thấy, tai không nghe, cho đến ngày hôm nay.”

Ða-vít còn nói: “Nguyện bàn của chúng trở thành một lưới bẫy và một cạm bẫy, một chướng ngại gây vấp váp và một sự báo trả cho chúng; nguyện mắt của chúng bị tối tăm, không thấy; nguyện lưng của chúng bị cong khom mãi mãi.”

Ơn Cứu Rỗi Ðến Với Dân Ngoại

Như vậy tôi hỏi: “Không phải họ bị vấp để rổi bị ngã hay sao?” Không hề như vậy! Nhưng do sự phạm tội của họ, sự cứu rỗi đã đến với các dân ngoại, khiến họ phải ganh tị. Nếu như sự phạm tội của họ đã đem phước hạnh dồi dào cho thế gian, và sự thất bại của họ đã đem phước hạnh dồi dào cho các dân ngoại, thì khi họ đầy trọn, còn biết bao điều sẽ thêm nữa!

Hơn nữa, tôi nói với anh em là những dân ngoại: Bao lâu tôi còn làm sứ đồ cho dân ngoại, tôi sẽ làm rạng rỡ chức vụ của mình, để nếu tôi có thể khơi gợi sự ganh tị từ những người ruột thịt của tôi, và cứu được một số người ở giữa họ. Bởi vì nếu việc họ bị loại bỏ đã đem lại sự giải hòa cho thế gian, thì việc được chấp nhận, không phải là chuyện cải tử hoàn sinh hay sao?

Cây Ô-liu Hoang và Cây Ô-liu Thuần Chủng

Nếu lễ vật đầu tiên là thánh thì cả phần còn lại cũng vậy; và nếu rễ là thánh thì các nhánh cũng vậy. Tuy nhiên, nếu một vài nhánh bị cắt bỏ, và bạn chỉ là nhánh ô-liu hoang, được tháp vào chỗ của chúng, để hưởng nhựa sống từ rễ của cây ô-liu, thì đừng nên kiêu hãnh với những nhánh đó. Nếu bạn kiêu hãnh thì hãy nhớ rằng không phải bạn cưu mang rễ, nhưng rễ cưu mang bạn.

Rồi bạn nói: “Những nhánh đó bị cắt bỏ để tôi được tháp vào mà!” Đúng vậy! Họ đã bị cắt bỏ vì không tin, còn bạn, nhờ đức tin nên được đứng vào chỗ đó. Vì vậy, đừng kiêu ngạo, nhưng hãy kính sợ. Bởi vì nếu Ðức Chúa Trời đã không dung tha những nhánh tự nhiên, thì Ngài cũng không dung tha các bạn đâu.

Vì vậy, hãy nhận biết sự nhân từ và sự nghiêm khắc của Ðức Chúa Trời: Nghiêm khắc đối với những người sa ngã, nhưng sự nhân từ của Đức Chúa Trời dành cho bạn, nếu bạn cứ tiếp tục ở trong sự nhân từ đó, nếu không, bạn cũng sẽ bị cắt bỏ. Còn họ, nếu họ không tiếp tục trong sự vô tín, họ sẽ được ghép vào, bởi vì Ðức Chúa Trời có quyền để ghép họ vào trở lại. Bởi vì nếu theo tự nhiên, bạn được cắt từ một cây ô-liu hoang - và trái ngược với tự nhiên - được ghép vào một cây ô-liu đã được vun trồng, thì đâu cần phải bao nhiêu để họ - theo tự nhiên - được tháp trở lại vào chính cây ô-liu của mình.

Dân Do Thái sẽ được cứu

Thưa anh em, tôi không muốn anh em không biết gì về huyền nhiệm nầy, để anh em không tự cho mình là khôn ngoan; đó là: Sự cứng lòng trong một phần dân Y-sơ-ra-ên đã xảy ra cho đến khi số dân ngoại gia nhập được đầy đủ, và rồi tất cả dân Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu, như có lời chép: “Ðấng Giải Cứu sẽ đến từ Si-ôn; Ngài sẽ cất bỏ sự vô đạo khỏi Gia-cốp. Ðây là giao ước của Ta với họ, lúc Ta xóa bỏ tội lỗi của họ.”

Bởi vì theo Phúc Âm, họ là những kẻ chống nghịch - nhờ đó anh em được lợi; nhưng theo phương diện tuyển chọn, họ là những người được yêu thương - căn cứ theo các tổ phụ. Bởi vì những sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời không hề bị thu hồi. Giống như anh em trước kia không vâng phục Đức Chúa Trời, mà bây giờ được thương xót nhờ sự không vâng phục của họ, thì cũng vậy, bây giờ họ đã không vâng phục để nhờ sự thương xót tỏ ra cho anh em bây giờ, họ cũng được thương xót.

Bởi vì Ðức Chúa Trời đã ràng buộc tất cả trong sự không vâng phục, để Ngài có thể bày tỏ sự thương xót cho tất cả.

Tôn Ngợi Ðức Chúa Trời

Ôi! Sự giàu có, khôn ngoan và hiểu biết của Đức Chúa Trời thật sâu nhiệm biết bao! Những phán quyết của Ngài không thể hiểu thấu, và những đường lối của Ngài không thể dò lường! “Bởi vì ai biết được ý tưởng Chúa; hay ai cố vấn cho Ngài?” hoặc ai đã cho Ngài trước, để Ngài ban lại cho người đó?”

Vì tất cả mọi vật đều từ Ngài, nhờ Ngài, và hướng về Ngài. Nguyện vinh quang thuộc về Ngài đời đời vô cùng. A-men.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Như vậy tôi hỏi: “Không phải Ðức Chúa Trời đã từ bỏ dân của Ngài hay sao?” Không hề như vậy! Bởi vì chính tôi là người Y-sơ-ra-ên, thuộc dòng dõi của Áp-ra-ham, về chi tộc Bên-gia-min. 2. Đức Chúa Trời không hề từ bỏ dân của Ngài, là dân mà Ngài đã biết trước. Anh em không biết Kinh Thánh viết gì về việc Ê-li đã nài xin Đức Chúa Trời chống lại dân Y-sơ-ra-ên sao? 3. “Lạy Chúa! Họ đã giết các tiên tri của Ngài, họ đã phá đổ những bàn thờ, chỉ một mình con còn sót lại, và họ đang tìm mạng sống của con.” 4. Nhưng Ðức Chúa Trời đã đáp lại với ông thế nào? “Ta đã để dành cho Ta bảy ngàn người chưa hề quỳ gối trước Ba-anh.” 5. Thời nay cũng vậy, có một số người còn sót lại do được chọn bởi ân điển. 6. Nhưng nếu bởi ân điển, thì không cần đến việc làm; nếu không, ân điển không còn là ân điển. Còn nếu bởi việc làm, thì không cần đến ân điển; nếu không, việc làm không còn là việc làm.

7. Như vậy vấn đề là gì? Những điều dân Y-sơ-ra-ên tìm kiếm, thì không đạt được; nhưng những người được chọn lại đạt được, hơn nữa số còn lại thì cứng lòng, 8. như đã được chép rằng: “Ðức Chúa Trời đã ban cho họ một tâm linh mê muội, mắt không thấy, tai không nghe, cho đến ngày hôm nay.” 9. Ða-vít còn nói: “Nguyện bàn của chúng trở thành một lưới bẫy và một cạm bẫy, một chướng ngại gây vấp váp và một sự báo trả cho chúng; 10. nguyện mắt của chúng bị tối tăm, không thấy; nguyện lưng của chúng bị cong khom mãi mãi.”

11. Như vậy tôi hỏi: “Không phải họ bị vấp để bị ngã hay sao?” Không hề như vậy! Nhưng do sự phạm tội của họ, sự cứu rỗi đã đến với các dân ngoại, khiến họ phải ganh tị. 12. Nếu như sự phạm tội của họ đã đem phước hạnh dồi dào cho thế gian, và sự thất bại của họ đã đem phước hạnh dồi dào cho các dân ngoại, thì khi họ đầy trọn, còn biết bao điều sẽ thêm nữa!

13. Hơn nữa, tôi nói với anh em là những dân ngoại: Bao lâu tôi còn làm sứ đồ cho dân ngoại, tôi sẽ làm rạng rỡ chức vụ của mình, 14. để nếu tôi có thể khêu gợi sự ganh tị từ những người ruột thịt của tôi, và cứu được một số người trong vòng họ. 15. Bởi vì nếu việc họ bị loại bỏ đã đem lại sự giải hòa cho thế gian, việc được chấp nhận, không phải là chuyện cải tử hoàn sinh hay sao?

16. Nếu lễ vật đầu tiên là thánh thì cả phần bột còn lại cũng vậy; và nếu rễ là thánh thì các nhánh cũng vậy. 17. Tuy nhiên, nếu một vài nhánh bị cắt bỏ, và bạn chỉ là nhánh ô-liu hoang, được tháp vào chỗ của chúng, để hưởng nhựa sống từ rễ của cây ô-liu, 18. thì đừng nên kiêu hãnh với những nhánh đó. Nếu bạn kiêu hãnh thì hãy nhớ rằng không phải bạn cưu mang rễ, nhưng rễ cưu mang bạn.

19. Rồi bạn nói: “Những nhánh đó bị cắt bỏ để tôi được tháp vào.” 20. Đúng vậy! Họ đã bị cắt bỏ vì không tin, còn bạn, nhờ đức tin nên được đứng vào. Vì vậy, đừng suy nghĩ cao, nhưng hãy kính sợ. 21. Bởi vì nếu Ðức Chúa Trời đã không dung tha những nhánh tự nhiên, thì Ngài cũng không dung tha các bạn đâu.

22. Vì vậy, hãy nhận biết sự nhân từ và sự nghiêm khắc của Ðức Chúa Trời: Nghiêm khắc đối với những người sa ngã, nhưng sự nhân từ của Đức Chúa Trời dành cho bạn, nếu bạn cứ tiếp tục ở trong sự nhân từ đó, nếu không, bạn cũng sẽ bị cắt bỏ. 23. Còn họ, nếu họ không tiếp tục trong sự vô tín, họ sẽ được ghép vào, bởi vì Ðức Chúa Trời có quyền để ghép họ vào trở lại. 24. Bởi vì nếu theo tự nhiên, bạn được cắt từ một cây ô-liu hoang - và trái ngược với tự nhiên - được ghép vào một cây ô-liu đã được vun trồng, thì phải cần bao nhiêu để họ - theo tự nhiên - được tháp trở lại vào chính cây ô-liu của mình.

25. Thưa anh em, tôi không muốn anh em không biết gì về huyền nhiệm nầy, để anh em không tự cho mình là khôn ngoan, đó là: Sự cứng lòng trong một phần dân Y-sơ-ra-ên đã xảy ra cho đến khi số dân ngoại gia nhập được đầy đủ, 26. và rồi tất cả dân Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu, như có lời chép: “Ðấng Giải Cứu sẽ đến từ Si-ôn; Ngài sẽ cất bỏ sự vô đạo khỏi Gia-cốp. 27. Ðây là giao ước của Ta với họ, lúc Ta xóa bỏ tội lỗi của họ.”

28. Bởi vì theo Phúc Âm, họ là những kẻ chống nghịch - nhờ đó anh em được lợi; nhưng theo phương diện tuyển chọn, họ là những người được yêu thương - căn cứ theo các tổ phụ. 29. Bởi vì những sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời không hề bị thu hồi. 30. Giống như anh em trước kia không vâng phục Đức Chúa Trời, mà bây giờ được thương xót nhờ sự không vâng phục của họ, 31. thì cũng vậy, bây giờ họ đã không vâng phục để nhờ sự thương xót tỏ ra cho anh em bây giờ, họ cũng được thương xót. 32. Bởi vì Ðức Chúa Trời đã ràng buộc tất cả trong sự không vâng phục, để Ngài có thể bày tỏ sự thương xót cho tất cả.

33. Ôi! Sự giàu có, khôn ngoan và hiểu biết của Đức Chúa Trời thật sâu nhiệm biết bao! Những phán quyết của Ngài không thể hiểu thấu, và những đường lối của Ngài không thể dò! 34. “Bởi vì ai biết được ý tưởng Chúa; hay ai cố vấn cho Ngài?” 35. hoặc ai đã cho Ngài trước, để Ngài ban lại cho người đó?” 36. Vì tất cả mọi vật đều từ Ngài, nhờ Ngài, và hướng về Ngài. Nguyện vinh quang thuộc về Ngài đời đời vô cùng. A-men.

Bản Dịch 1925

1. Vậy tôi nói: Đức Chúa Trời có bỏ dân Ngài chăng? Chẳng hề như vậy; vì chính tôi là dân Y-sơ-ra-ên, dòng dõi Áp-ra-ham, về chi phái Bên-gia-min. 2. Đức Chúa Trời chẳng từng bỏ dân Ngài đã biết trước. Anh em há chẳng biết Kinh Thánh chép về chuyện Ê-li sao? thể nào người kiện dân Y-sơ-ra-ên trước mặt Đức Chúa Trời mà rằng: 3. Lạy Chúa, họ đã giết tiên tri Ngài, hủy phá bàn thờ Ngài; tôi còn lại một mình, và họ tìm giết tôi. 4. Nhưng Đức Chúa Trời đáp lại thể nào? Ta đã để dành cho ta bảy ngàn người nam chẳng hề quì gối trước mặt Ba-anh. 5. Ngày nay cũng vậy, có một phần còn sót lại theo sự lựa chọn của ân điển. 6. Nhưng nếu bởi ơn thì chẳng phải bởi việc làm nữa; bằng chẳng, thì ơn không còn phải là ơn.

7. Vậy thì làm sao? Ấy là dân Y-sơ-ra-ên chẳng được điều mình tìm; song những kẻ lựa chọn thì đã được, và những kẻ khác thì bị cứng lòng, 8. như có chép rằng: Đức Chúa Trời đã cho họ mờ tối, con mắt chẳng thấy, lỗ tai chẳng nghe, cho đến ngày nay. 9. Lại, Đa vít có nói: Ước gì bàn tiệc của họ trở nên bẫy Lưới, nên dịp vấp chân và sự phạt công bình cho họ; 10. Ước gì mắt họ mù không thấy được, Và lưng họ cứ khom luôn.

11. Tôi lại hỏi rằng: Có phải dân Y-sơ-ra-ên vấp chân dường ấy hầu cho té xuống chăng? Chẳng hề như vậy! Nhưng ấy là bởi tội lỗi họ mà sự cứu đã đến cho dân ngoại, hầu để giục lòng tranh đua của họ. 12. Vả, nếu tội lỗi họ đã làm giàu cho thế gian, sự kém sút họ đã làm giàu cho dân ngoại, thì huống chi là sự thạnh vượng của họ!

13. Tôi nói cùng anh em là người ngoại: bấy lâu tôi làm sứ đồ cho dân ngoại, tôi làm vinh hiển chức vụ mình, 14. cố sức để giục lòng tranh đua của những kẻ đồng tộc tôi, và để cứu nấy người trong đám họ. 15. Vì nếu sự dứt bỏ họ ra đã làm sự hòa thuận cho thiên hạ, thì sự họ trở lại trong ân điển há chẳng phải là sự sống lại từ trong kẻ chết sao? 16. Vả, nếu trái đầu mùa là thánh, thì cả đồng cũng thánh; và nếu rễ là thánh, thì các nhánh cũng thánh.

17. Ví bằng có một hai nhánh bị cắt đi, và ngươi vốn là cây ô-li-ve hoang được tháp vào chỗ các nhánh ấy để có phần về nhựa và rễ của cây ô-li-ve, 18. thì chớ khoe mình hơn các nhánh đó. Nhưng nếu ngươi khoe mình, thì hãy biết rằng ấy chẳng phải là ngươi chịu đựng cái rễ, bèn là cái rễ chịu đựng ngươi. 19. Ngươi sẽ nói rằng: Các nhánh đã bị cắt đi, để ta được tháp vào chỗ nó. 20. Phải lắm; các nhánh đó đã bị cắt bởi cớ chẳng tin, và ngươi nhờ đức tin mà còn; chớ kiêu ngạo, hãy sợ hãi. 21. Vì nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các nhánh nguyên, thì Ngài cũng chẳng tiếc ngươi nữa.

22. Vậy hãy xem sự nhân từ và sự nghiêm nhặt của Đức Chúa Trời: sự nghiêm nhặt đối với họ là kẻ đã ngã xuống, còn sự nhân từ đối với ngươi, miễn là ngươi cầm giữ mình trong sự nhân từ Ngài: bằng chẳng, ngươi cũng sẽ bị chặt. 23. Về phần họ, nếu không ghì mài trong sự chẳng tin, thì cũng sẽ được tháp; vì Đức Chúa Trời có quyền lại tháp họ vào. 24. Nếu chính ngươi đã bị cắt khỏi cây ô-li-ve hoang thuận tánh mình, mà được tháp vào cây ô-li-ve tốt nghịch tánh, thì huống chi những kẻ ấy là nhánh nguyên sẽ được tháp vào chính cây ô-li-ve mình!

25. Vả, hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết sự mầu nhiệm nầy, e anh em khoe mình khôn ngoan chăng: ấy là một phần dân Y-sơ-ra-ên đã sa vào sự cứng lòng, cho đến chừng nào số dân ngoại nhập vào được đầy đủ; 26. vậy thì cả dân Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu, như có chép rằng: Đấng Giải cứu sẽ đến từ Si-ôn, Cất sự vô đạo ra khỏi Gia-cốp; 27. Ấy là sự giao ước mà ta sẽ lập với họ, Khi ta xóa tội lỗi họ rồi.

28. Nếu luận về Tin Lành thì họ là nghịch thù bởi cớ anh em, còn luận về sự lựa chọn, thì họ được yêu thương bởi cớ các tổ phụ; 29. vì các sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề đổi lại được bao giờ. 30. Lại như khi trước anh em đã nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà bây giờ được thương xót bởi sự nghịch của họ, 31. thì cũng một thể ấy, bây giờ họ đã nghịch, hầu cho cũng được thương xót bởi sự thương xót đã tỏ ra với anh em. 32. Vì Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự bạn nghịch, đặng thương xót hết thảy.

33. Ôi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được! 34. Vì, ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài? 35. Hay là ai đã cho Chúa trước, đặng nhận lấy điều gì Ngài báo lại? 36. Vì muôn vật đều là từ Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời, vô cùng! A-men.

Bản Dịch 2011

Lòng Thương Xót của Ðức Chúa Trời Ðối Với Dân Do-thái

1 Vậy tôi xin hỏi, có phải Ðức Chúa Trời đã loại bỏ dân Ngài chăng?

Chẳng hề như vậy! Vì tôi cũng là một người I-sơ-ra-ên, một hậu duệ của Áp-ra-ham, thuộc chi tộc Bên-gia-min. 2 Ðức Chúa Trời chưa từ bỏ dân Ngài, một dân Ngài đã biết trước.

Anh chị em không biết Kinh Thánh chép gì về chuyện Ê-li sao? Thể nào ông ấy đã tố cáo dân I-sơ-ra-ên trước mặt Ðức Chúa Trời,

3 “Lạy Chúa, họ đã giết các tiên tri của Ngài, họ đã phá đổ các bàn thờ Ngài, chỉ một mình con còn sót lại, thế mà bây giờ họ đang lùng bắt để lấy mạng con.”

4 Nhưng Ðức Chúa Trời đã đáp lại với ông thế nào?

“Ta đã để dành cho Ta bảy ngàn người chưa quỳ gối trước Ba-anh.”

5 Ngày nay cũng vậy, có một số người còn sót lại do được chọn bởi ân sủng. 6 Nhưng nếu là bởi ân sủng thì chẳng cần đến việc làm nữa; bằng không, ân sủng chẳng còn là ân sủng.

7 Vậy thì sao?

Dân I-sơ-ra-ên không đạt những gì họ đã tìm kiếm, nhưng những người được chọn lại đạt, và số người còn lại thì cứng lòng, 8 như có chép,

“Ðức Chúa Trời đã cho họ một tâm linh hôn mê, mắt họ không thấy, tai họ không nghe, cho đến ngày nay.”

9 Ða-vít cũng nói,

“Nguyện bàn tiệc của chúng trở thành một cái bẫy và một cạm bẫy,

Một cớ vấp ngã và một hình phạt đích đáng cho chúng.

10 Nguyện mắt chúng đui mù để chẳng còn trông thấy,

Nguyện lưng chúng cụp xuống luôn luôn.”

Ơn Cứu Rỗi Ðến Các Dân Ngoại

11 Tôi xin hỏi rằng, có phải dân I-sơ-ra-ên vấp chân như thế để ngã nhào chăng?

Chẳng hề như vậy! Nhưng bởi sự phạm tội của họ, ơn cứu rỗi đã đến với các dân ngoại, khiến họ phải ganh tức. 12 Vậy nếu sự phạm tội của họ đã đem phước hạnh dồi dào đến thế gian, và sự thất bại của họ đã đem phước hạnh dồi dào đến các dân ngoại, thì khi họ hoàn toàn tiếp nhận ơn cứu rỗi, phước hạnh đến với thế gian sẽ dồi dào hơn biết bao!

13 Bây giờ tôi xin thưa với anh chị em là những người thuộc các dân ngoại: Với tư cách là sứ đồ cho các dân ngoại, tôi lấy làm vinh hạnh về chức vụ tôi, 14 mong sao nhờ đó có thể kích thích đồng bào tôi sinh lòng ganh tức, hầu cứu được một số người trong họ. 15 Vì nếu việc họ bị loại bỏ đã đem lại sự giải hòa cho thế gian, thì khi họ được nhận lại, sự thể sẽ ra sao, nếu không phải là cải tử hoàn sinh?

Cây Ô-liu Hoang và Cây Ô-liu Tốt

16 Nếu nắm bột dâng lên làm của lễ đầu mùa là thánh thì cả đống bột cũng thánh; nếu cái rễ là thánh thì các nhánh cũng thánh. 17 Nhưng nếu một vài nhánh bị chặt bỏ, và bạn là nhánh ô-liu hoang được tháp vào chỗ của chúng để hưởng nhựa sống phong phú từ rễ của cây ô-liu tốt, 18 thì xin bạn đừng đắc chí mà khinh dể các nhánh ấy. Nếu bạn muốn đắc chí, xin nhớ rằng không phải bạn nuôi cái rễ mà cái rễ nuôi bạn.

19 Bạn nói, “Vì các nhánh ấy đã bị chặt bỏ, nên tôi mới được tháp vào.”

20 Bạn nói đúng. Họ đã bị chặt bỏ vì họ không tin, còn bạn, nhờ tin nên bạn mới được đứng vào đó. Vậy bạn đừng lên mình kiêu ngạo, nhưng thà hãy kính sợ thì hơn. 21 Vì nếu Ðức Chúa Trời đã không tiếc các nhánh tự nhiên, thì Ngài sẽ không tiếc bạn là nhánh tháp vào đâu.

22 Vậy hãy nhận thức đức nhân từ và nghiêm khắc của Ðức Chúa Trời: Ngài nghiêm khắc đối với những kẻ lìa bỏ Ngài, nhưng đức nhân từ của Ðức Chúa Trời dành cho bạn nếu bạn cứ tiếp tục giữ mình trong đức nhân từ của Ngài, bằng không, bạn cũng sẽ bị chặt bỏ. 23 Còn họ, nếu họ không tiếp tục trong sự vô tín, họ sẽ được tháp vào trở lại, vì Ðức Chúa Trời có thừa khả năng để tháp họ vào trở lại.

24 Thế thì theo tự nhiên, bạn vốn là một nhánh từ một cây ô-liu hoang được chặt và tháp vào một cây ô-liu tốt, một việc nghịch với tự nhiên, mà còn được như thế, thì họ, những nhánh tự nhiên của cây ô-liu tốt, khi được tháp trở lại vào chính cây ô-liu của họ, đương nhiên họ sẽ được tốt đẹp hơn biết dường bao!

Lòng Thương Xót của Ðức Chúa Trời Ðối Với Dân Do-thái và Các Dân Ngoại

25 Thưa anh chị em, tôi không muốn anh chị em không biết gì về huyền nhiệm này, kẻo anh chị em cứ cho mình là khôn ngoan hiểu biết, đó là sự cứng lòng đã xảy ra cho một phần dân I-sơ-ra-ên cho đến khi số các dân ngoại gia nhập được đầy đủ, 26 và như thế, toàn thể dân I-sơ-ra-ên sẽ được cứu, như có chép rằng:

“Ðấng Giải Cứu sẽ đến từ Si-ôn;

Ngài sẽ cất bỏ sự vô đạo khỏi Gia-cốp.

27 Ðây là giao ước của Ta với họ,

Khi Ta xóa bỏ tội lỗi của họ.”

28 Xét theo phương diện của Tin Mừng, họ là những kẻ chống nghịch Ðức Chúa Trời, nhờ vậy anh chị em được lợi; nhưng xét theo phương diện tuyển chọn, họ là những người được yêu thương vì cớ các tổ phụ của họ. 29 Vì những gì Ðức Chúa Trời đã ban cho và những ai Ngài đã kêu gọi, Ngài không rút lại. 30 Giống như anh chị em trước kia vốn không vâng phục Ðức Chúa Trời, nhưng bây giờ đã nhận được ơn thương xót nhờ sự không vâng phục của họ, 31 thì cũng thế, bây giờ họ không vâng phục, nhưng nhờ ơn thương xót đã tỏ ra với anh chị em, bây giờ họ cũng có thể nhận được ơn thương xót vậy. 32 Vì Ðức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự không vâng phục, để Ngài có thể thương xót tất cả.

Ca Tụng Ðức Chúa Trời

33 Ôi sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan, và tri thức của Ðức Chúa Trời! Những phán quyết của Ngài không thể nào dò thấu, và những đường lối của Ngài không thể nào hiểu được!

34 “Vì ai biết được Chúa nghĩ gì?

Hay ai có thể làm mưu sĩ cho Ngài?

35 Hay ai đã cho Ngài điều gì, để được Ngài ban thưởng lại?”

36 Vì muôn vật đều từ Ngài, nhờ Ngài, và hướng về Ngài. Nguyện vinh hiển thuộc về Ngài đời đời vô cùng. A-men.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành