Rô-ma: Chương 4

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB45C004)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm


Bản Dịch Việt Ngữ

Gương của Áp-ra-ham

1. Và rồi chúng ta sẽ nói gì về Áp-ra-ham, tổ phụ của chúng ta theo phần xác? 2. Nếu Áp-ra-ham đã được xưng công chính bởi việc làm thì ông có lý do để tự hào - nhưng không phải với Đức Chúa Trời. 3. Kinh Thánh đã nói gì? “Áp-ra-ham tin Ðức Chúa Trời, và vì thế ông được kể là công chính.” 4. Đối với người làm việc, tiền công không được kể là ân huệ, nhưng phải kể là nợ. 5. Còn với người không làm việc, nhưng tin vào Đấng làm cho người có tội được xưng công chính, thì đức tin của người ấy được kể là công chính. 6. Ðó chính là điều Ða-vít đã nói về phước hạnh của người được Ðức Chúa Trời kể là công chính mà không phải nhờ cậy vào việc làm: 7. “Phước cho người được tha những vi phạm mình, được khỏa lấp những tội lỗi mình. 8. Phước cho người được Chúa không kể tội của mình.”

Áp-ra-ham Ðược Xưng Công Chính Không Nhờ Cắt Bì

9. Có phải phước hạnh đó chỉ dành cho những người cắt bì, hay cũng cho những người không cắt bì nữa? Chúng ta đang nói Áp-ra-ham được kể là công chính nhờ đức tin. 10. Như vậy, ông đã nhận được điều đó như thế nào? Lúc đã cắt bì hay chưa cắt bì? Không phải là trong lúc đã cắt bì nhưng trong lúc chưa cắt bì. 11. Ông đã nhận cắt bì như là một dấu về ấn chứng của sự công chính mà ông đã có được bởi đức tin từ lúc ông chưa cắt bì, để ông trở thành tổ phụ của tất cả những người tin dù không có cắt bì - vì họ cũng được kể là công chính - 12. và cũng là tổ phụ những người chịu cắt bì - là những người không những chịu cắt bì thôi, nhưng cũng bước theo những bước đức tin của Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, đã có trước khi chịu cắt bì.

Áp-ra-ham Nhận Lời Hứa

13. Bởi vì không phải nhờ luật pháp mà Áp-ra-ham hay dòng dõi của ông nhận được lời hứa sẽ nhận thế gian làm cơ nghiệp, nhưng là nhờ được xưng công chính bởi đức tin. 14. Bởi vì nếu nhờ luật pháp mà được hưởng cơ nghiệp thì đức tin trở thành vô ích và lời hứa cũng vô hiệu. 15. Vì luật pháp đem đến sự thịnh nộ, nhưng nơi nào không có luật pháp thì cũng không có sự phạm pháp.

16. Cho nên, bởi đức tin mà lời hứa do ân điển được bảo đảm cho cả dòng dõi của Áp-ra-ham, là tổ phụ của tất cả chúng ta - không phải chỉ cho dòng dõi theo luật pháp nhưng cũng cho dòng dõi theo đức tin - 17. như đã chép rằng: “Ta đã lập con làm cha của nhiều dân tộc.” Trước mặt Đức Chúa Trời - Đấng ông tin - là Đấng ban sự sống cho kẻ chết, và gọi những điều chưa có trở nên hiện hữu.

Ðức Tin của Áp-ra-ham và Ðức Tin của Chúng Ta

18. Ông đã không vô vọng nhưng tin và hy vọng trở thành cha của nhiều dân tộc, theo như lời đã phán: “Dòng dõi con sẽ như thế.” 19. Bởi đức tin, ông không cho rằng thân thể mình đang tàn tạ, sắp chết vì đã một trăm tuổi, và dạ của Sa-ra không còn sức sống. 20. Tuy nhiên, lời hứa của Đức Chúa Trời khiến ông không xao xuyến vì vô tín, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin, tôn vinh Đức Chúa Trời, 21. và hoàn toàn tin chắc rằng Ngài sẽ làm những gì Ngài đã hứa. 22. Vì thế ông đã được kể là công chính. 23. Tuy nhiên, điều đã được viết không chỉ nói về một mình ông 24. nhưng cũng cho chúng ta nữa – là những người sẽ được ban cho điều đó - khi chúng ta tin Ðấng đã làm cho Ðức Chúa Jesus, Chúa của chúng ta, từ cõi chết sống lại, 25. là Đấng đã bị nộp vì tội chúng ta, và đã được làm cho sống lại vì sự công chính của chúng ta.

Bản Dịch Đại Chúng

Gương của Áp-ra-ham

Và rồi chúng ta sẽ nói gì về Áp-ra-ham, tổ phụ của chúng ta theo phần xác?

Nếu Áp-ra-ham đã được xưng công chính bởi việc làm thì ông có lý do để tự hào - tuy nhiên, không phải với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh đã nói gì? “Áp-ra-ham tin Ðức Chúa Trời, và vì thế ông được kể là công chính.”

Đối với người làm việc, tiền công không được kể là ân huệ, nhưng phải kể là nợ. Còn với người không làm việc, nhưng tin vào Đấng làm cho người có tội được xưng công chính, thì đức tin của người ấy được kể là công chính. Ðó chính là điều Ða-vít đã nói về phước hạnh của người được Ðức Chúa Trời kể là công chính mà không phải nhờ cậy vào việc làm: “Phước cho người được tha những vi phạm mình, được khỏa lấp những tội lỗi mình. Phước cho người được Chúa không kể tội của mình.”

Áp-ra-ham Ðược Xưng Công Chính Không Nhờ Cắt Bì

Có phải phước hạnh đó chỉ dành cho những người cắt bì, hay cũng cho những người không cắt bì nữa?

Chúng ta đang nói Áp-ra-ham được kể là công chính nhờ đức tin. Như vậy, ông đã nhận được điều đó như thế nào? Lúc đã cắt bì hay chưa cắt bì? Không phải là trong lúc đã cắt bì nhưng trong lúc chưa cắt bì. Ông đã nhận cắt bì như là một dấu về ấn chứng của sự công chính mà ông đã có được bởi đức tin từ lúc ông chưa cắt bì, để ông trở thành tổ phụ của tất cả những người tin dù không có cắt bì - vì họ cũng được kể là công chính - và cũng là tổ phụ những người chịu cắt bì - là những người không những chịu cắt bì thôi, nhưng cũng bước theo những bước đức tin của Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, đã có trước khi chịu cắt bì.

Áp-ra-ham Nhận Lời Hứa

Bởi vì không phải nhờ luật pháp mà Áp-ra-ham hay dòng dõi của ông nhận được lời hứa sẽ nhận thế gian làm cơ nghiệp, nhưng là nhờ được xưng công chính bởi đức tin. Vì nếu nhờ luật pháp mà được hưởng cơ nghiệp thì đức tin trở thành vô ích và lời hứa cũng vô hiệu.

Vì luật pháp đem đến sự thịnh nộ, nhưng nơi nào không có luật pháp thì cũng không có sự phạm pháp.

Cho nên, bởi đức tin mà lời hứa do ân điển được bảo đảm cho cả dòng dõi của Áp-ra-ham, là tổ phụ của tất cả chúng ta - không phải chỉ cho dòng dõi theo luật pháp nhưng cũng cho dòng dõi theo đức tin - như đã chép rằng: “Ta đã lập con làm cha của nhiều dân tộc.” Trước mặt Đức Chúa Trời - Đấng ông tin - là Đấng ban sự sống cho kẻ chết, và gọi những điều chưa có trở nên hiện hữu.

Ðức Tin của Áp-ra-ham và Ðức Tin của Chúng Ta

Ông đã không vô vọng nhưng tin và hy vọng trở thành cha của nhiều dân tộc, theo như lời đã phán: “Dòng dõi con sẽ như thế.”

Bởi đức tin, ông không cho rằng thân thể mình đang tàn tạ, sắp chết vì đã một trăm tuổi, và dạ của Sa-ra không còn sức sống. Tuy nhiên, lời hứa của Đức Chúa Trời khiến ông không xao xuyến vì vô tín, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin, tôn vinh Đức Chúa Trời, và hoàn toàn tin chắc rằng Ngài sẽ làm những gì Ngài đã hứa. Vì thế ông đã được kể là công chính.

Tuy nhiên, điều đã được viết không chỉ nói về một mình ông, nhưng cũng cho chúng ta nữa – là những người sẽ được ban cho điều đó - khi chúng ta tin Ðấng đã làm cho Ðức Chúa Jesus, Chúa của chúng ta, từ cõi chết sống lại, là Đấng đã bị nộp vì tội chúng ta, và đã được làm cho sống lại vì sự công chính của chúng ta.

Bản Dịch 1925

1. Vậy, chúng ta sẽ nói Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, theo xác thịt đã được ích gì? 2. Thật thế nếu Áp-ra-ham đã được xưng công bình bởi việc làm, thì có cớ khoe mình; nhưng trước mặt Đức Chúa Trời không có như vậy. 3. Vì Kinh Thánh có dạy chi? Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người.

4. Vả, đối với kẻ nào làm việc, thì tiền công không kể là ơn, nhưng kể như là nợ, 5. còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin Đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình. 6. Ấy vậy, vua Đa-vít cũng tỏ ra cái phước của người mà Đức Chúa Trời kể cho là công bình chẳng bởi việc làm, mà rằng: 7. Phước thay cho kẻ, lỗi mình được tha thứ, Tội mình được che đậy! 8. Phước thay cho người mà Chúa chẳng kể tội lỗi cho!

9. Vậy, lời luận về phước đó chỉ chuyên về kẻ chịu cắt bì mà thôi sao? Cũng cho kẻ không chịu cắt bì nữa. Vả, chúng ta nói rằng đức tin của Áp-ra-ham được kể là công bình cho người. 10. Nhưng được kể thế nào? Khi người đã chịu cắt bì rồi, hay là khi người chưa chịu cắt bì? Ấy không phải sau khi người chịu cắt bì, bèn là trước. 11. Vậy, người đã nhận lấy dấu cắt bì, như dấu ấn của sự công bình mà người đã được bởi đức tin, khi chưa chịu cắt bì; hầu cho làm cha hết thảy những kẻ tin mà không chịu cắt bì, đặng họ được kể là công bình, 12. và cũng làm cha những kẻ chịu cắt bì, tức là cha những kẻ không những chịu cắt bì thôi, lại cũng noi theo dấu đức tin mà Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, đã có trước khi chưa chịu cắt bì vậy.

13. Vả, ấy chẳng phải bởi luật pháp mà có lời hứa cho Áp-ra-ham hoặc dòng dõi người lấy thế gian làm gia nghiệp, bèn là bởi sự công bình của đức tin. 14. Vì, nếu bởi luật pháp mà được hưởng gia nghiệp, thì đức tin ra vô ích, lời hứa cũng bỏ rồi, 15. vì luật pháp sanh ra sự giận; song đâu không có luật pháp, thì đó cũng không có sự phạm luật pháp.

16. Vậy nên, bởi đức tin mà người ta trở nên kẻ ăn gia tài, hầu cho sự ấy được bởi ân điển, và cho lời hứa được chắc chắn cho cả dòng dõi Áp-ra-ham, chẳng những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp, mà cũng cho dòng dõi có đức tin của Áp-ra-ham, là tổ phụ hết thảy chúng ta, 17. y như lời chép rằng: Ta đã lập ngươi làm cha nhiều dân tộc, thật người là cha chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, tức là Đấng người đã tin, là Đấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi. 18. Người cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy, cứ tin, và trở nên cha của nhiều dân tộc, theo lời đã phán cho người rằng: Dòng dõi ngươi sẽ như thể ấy. 19. Người thấy thân thể mình hao mòn, vì đã gần đầy trăm tuổi, và thấy Sa-ra không thể sanh đẻ được nữa, song đức tin chẳng kém. 20. Người chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin, và ngợi khen Đức Chúa Trời, 21. vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được. 22. Cho nên đức tin của người được kể cho là công bình. 23. Vả, ấy chẳng phải chỉ vì một mình người mà có chép rằng đức tin người đã được kể cho là công bình, 24. nhưng cũng vì chúng ta nữa, đức tin sẽ được kể là công bình cho chúng ta, là kẻ tin Đấng đã làm cho Đức Chúa Jêsus, Chúa chúng ta, sống lại từ trong kẻ chết, 25. Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta.

Bản Dịch 2011

Gương của Áp-ra-ham

1 Vậy chúng ta sẽ nói gì về tổ phụ Áp-ra-ham của chúng ta theo phần xác đã được? 2 Vì nếu nhờ vào việc làm mà Áp-ra-ham đã được xưng công chính thì ông có lý do để tự hào; nhưng ông không thể tự hào trước mặt Ðức Chúa Trời được, 3 vì Kinh Thánh đã nói gì?

“Áp-ra-ham tin Ðức Chúa Trời, và vì thế ông được kể là công chính.”

4 Thế thì, đối với người làm việc, tiền công không phải là ơn huệ, nhưng là món nợ chủ phải trả. 5 Nhưng đối với người không cậy vào việc làm, mà chỉ tin vào Ðấng làm cho người có tội được xưng công chính, thì đức tin của người ấy được kể là yếu tố giúp người ấy được xưng công chính. 6 Ðó cũng là điều Ða-vít đã nói về phước hạnh của người được Ðức Chúa Trời kể là công chính mà không nhờ cậy vào việc làm,

7 “Phước cho người được tha những vi phạm mình, được khỏa lấp những tội lỗi mình.

8 Phước cho người được Chúa không kể tội của mình.”

Áp-ra-ham Ðược Xưng Công Chính Không Nhờ Phép Cắt Bì

9 Phải chăng phước hạnh ấy chỉ dành cho những người được cắt bì, hay cũng cho những người không được cắt bì nữa? Vì nếu chúng ta nói rằng,

“Nhờ đức tin mà Áp-ra-ham được kể là công chính,”

10 thì nếu vậy, ông ta được kể là công chính như thế nào? Lúc ông đã được cắt bì rồi, hay lúc ông chưa được cắt bì?

Không phải sau khi ông đã được cắt bì đâu, nhưng là trước khi ông được cắt bì. 11 Ông đã nhận dấu cắt bì như một dấu ấn của việc được xưng công chính nhờ đức tin trong khi ông còn là một người chưa được cắt bì, để ông có thể làm tổ phụ của tất cả những người có đức tin dù không được cắt bì, hầu họ cũng được kể là công chính. 12 Cũng vậy, ông là tổ phụ của những người được cắt bì, tức những người không những chỉ được cắt bì nhưng cũng bước theo những bước đức tin mà ông, tổ phụ Áp-ra-ham của chúng ta, đã trải qua trong lúc ông chưa được cắt bì.

Áp-ra-ham Ðược Xưng Công Chính Không Nhờ Vâng Giữ Luật Pháp

13 Vì không phải nhờ vâng giữ Luật Pháp mà Áp-ra-ham hay dòng dõi ông được lời hứa sẽ nhận thế gian làm cơ nghiệp, nhưng là nhờ được xưng công chính bởi đức tin. 14 Vì nếu nhờ vâng giữ Luật Pháp mà được thừa hưởng cơ nghiệp thì đức tin đã trở thành vô ích, và lời hứa đã bị vô hiệu hóa. 15 Vì Luật Pháp sẽ đem cơn thịnh nộ đến với người phạm pháp; và chỉ nơi nào không có Luật Pháp, nơi đó mới không có sự phạm pháp.

16 Thế thì nhờ đức tin tiếp nhận ân sủng mà lời hứa được bảo đảm cho cả dòng dõi của Áp-ra-ham, không những chỉ cho dòng dõi ở dưới Luật Pháp, nhưng cũng cho dòng dõi đức tin của ông nữa. Ông chính là tổ phụ của tất cả chúng ta, (17 như có chép rằng,

“Ta đã lập ngươi làm cha của nhiều dân tộc”)

trước mặt Ðức Chúa Trời, Ðấng ông tin có quyền làm cho kẻ chết sống lại và ra lịnh cho những gì chưa hiện hữu trở thành hiện hữu.

Ðức Tin của Áp-ra-ham và Ðức Tin của Chúng Ta

18 Mặc dù Áp-ra-ham không còn gì để hy vọng, ông vẫn hy vọng và vẫn tin rằng ông sẽ trở thành

“Cha của nhiều dân tộc,”

theo như lời đã phán với ông rằng,

“Dòng dõi ngươi sẽ đông như thế.”

19 Ðức tin của ông không hề suy giảm, mặc dù thân thể ông coi như đã chết, vì lúc ấy ông đã gần một trăm tuổi, và dạ bà Sa-ra không còn thể sinh con. 20 Nhưng đối với lời hứa của Ðức Chúa Trời, ông không hề nao núng đức tin mà nghi ngờ gì cả, nhưng càng tin tưởng mãnh liệt hơn, và như thế đã đem vinh hiển về cho Ðức Chúa Trời. 21 Ông tin quả quyết rằng Ðức Chúa Trời có khả năng làm thành những gì Ngài đã hứa. 22 Vì thế ông đã được kể là người công chính.

23 Nhưng khi viết rằng, “ông đã được kể là người công chính,” thì điều ấy không những chỉ nói về một mình ông, 24 nhưng cũng nói về chúng ta nữa. Chúng ta cũng sẽ được kể là những người công chính khi chúng ta tin Ðấng đã làm cho Ðức Chúa Jesus, Chúa chúng ta, từ cõi chết sống lại. 25 Ngài đã bị nộp để chết vì tội chúng ta và đã được làm cho sống lại, để chúng ta được xưng công chính.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành