Giăng: Chương 17

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB43C017)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Lời cầu nguyện của Đức Chúa Jesus

1. Đức Chúa Jesus đã phán xong những lời nầy, rồi ngước mắt của Ngài lên trời, Ngài nói: “Thưa Cha! Giờ đã đến, xin tôn vinh Con của Ngài, để Con có thể tôn vinh Ngài. 2. Bởi vì Ngài đã ban cho Con thẩm quyền trên mọi loài xác thịt, để Con có thể ban cho tất cả những người mà Ngài đã ban cho Con, sự sống đời đời. 3. Sự sống đời đời đó là họ có thể nhận biết Ngài là Đức Chúa Trời duy nhất và chân thật, và Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng mà Ngài đã sai đến. 4. Con đã tôn vinh Ngài trên đất, đã hoàn tất công việc mà Ngài đã giao cho Con thực hiện. 5. Và bây giờ, thưa Cha, xin Ngài hãy làm vinh quang Con cùng với Ngài, bằng vinh quang mà Con đã có với Ngài từ trước khi thế gian hiện hữu."

6. "Con đã bày tỏ danh của Ngài cho những người mà Ngài đã ban cho Con từ giữa thế gian. Họ thuộc về Ngài, và Ngài đã ban họ cho Con, để họ vâng giữ lời của Ngài. 7. Bây giờ, họ biết rằng tất cả những gì mà Ngài đã ban cho Con đều thuộc về Ngài. 8. Bởi vì những lời mà Ngài đã ban cho Con, thì Con đã ban cho họ; họ đã tiếp nhận, và thật sự biết rằng Con đến từ Ngài, và tin rằng Ngài đã sai Con. 9. Con đang cầu nguyện cho họ. Con không vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì những người mà Cha đã ban cho Con, bởi vì họ thuộc về Ngài. 10. Tất cả những gì của Con, là của Ngài; tất cả những gì của Ngài, là của Con; và Con được tôn vinh qua họ. 11. Con không ở trong thế gian nữa, Con về cùng Ngài, nhưng chính họ vẫn còn ở trong thế gian. Thưa Cha Thánh! Xin gìn giữ họ trong danh của Ngài, là danh mà Ngài đã ban cho Con, để họ có thể trở nên một - giống như Chúng Ta. 12. Khi Con còn ở với họ, Con đã gìn giữ họ trong danh của Ngài, là danh mà Ngài đã ban cho Con. Con đã gìn giữ, và không một ai thuộc về họ bị hư mất, ngoại trừ đứa con của sự hư mất, để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm."

13. "Nhưng bây giờ Con sắp về với Ngài, và Con nói những điều nầy lúc còn trong thế gian, để họ có thể tràn đầy sự vui mừng của Con ở trong chính họ. 14. Con đã ban lời của Ngài cho họ, và thế gian đã ghét họ bởi vì họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. 15. Con không xin Ngài đem họ ra khỏi thế gian nhưng xin Ngài giữ họ khỏi điều ác. 16. Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. 17. Xin thánh hóa họ bằng chân lý; lời của Ngài là chân lý. 18. Như Ngài đã sai Con vào thế gian, Con cũng sai họ vào thế gian. 19. Vì họ, Con đã thánh hóa chính mình, để họ cũng có thể được thánh hóa trong chân lý."

Cầu nguyện cho những người tin

20. "Thưa Cha! Con không chỉ xin cho những người nầy mà thôi, nhưng cũng cho những người nhờ lời của họ mà tin Con nữa, 21. để tất cả đều trở nên một - giống như Ngài, là Cha, ở trong Con, và Con ở trong Ngài - để họ cũng ở trong Chúng Ta, nhờ đó thế gian tin rằng Ngài đã sai Con đến."

22. "Con đã ban cho họ vinh quang mà Ngài đã ban cho Con, để họ trở nên một, như Chúng Ta là một 23. - Con ở trong họ và Ngài ở trong Con - để họ có thể hoàn toàn hiệp một, và nhờ đó thế gian biết rằng Ngài đã sai Con đến, và Ngài đã yêu thương họ như Ngài đã yêu thương Con. 24. Thưa Cha! Con muốn Con ở đâu thì những người mà Ngài đã ban cho Con cũng ở đó với Con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang mà Ngài đã ban cho Con; bởi vì Ngài đã yêu thương Con trước khi có nền móng của thế gian."

25. "Thưa Cha công chính! Thế gian không biết Ngài, nhưng Con đã biết Ngài; và những người nầy biết rằng Ngài đã sai Con. 26. Con đã làm cho họ biết danh của Ngài, và sẽ làm cho biết nữa, để tình yêu mà Ngài đã yêu Con ở trong họ, và Con cũng ở trong họ.”

Bản Dịch Đại Chúng

Lời cầu nguyện của Đức Chúa Jesus

Đức Chúa Jesus đã phán xong những lời nầy, rồi ngước mắt của Ngài lên trời, Ngài nói:

“Thưa Cha! Giờ đã đến, xin tôn vinh Con của Ngài, để Con có thể tôn vinh Ngài. Bởi vì Ngài đã ban cho Con thẩm quyền trên mọi loài xác thịt, để Con có thể ban cho tất cả những người mà Ngài đã ban cho Con, sự sống đời đời. Sự sống đời đời đó là họ có thể nhận biết Ngài là Đức Chúa Trời duy nhất và chân thật, và Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng mà Ngài đã sai đến. Con đã tôn vinh Ngài trên đất, đã hoàn tất công việc mà Ngài đã giao cho Con thực hiện. Và bây giờ, thưa Cha, xin Ngài hãy làm vinh quang Con cùng với Ngài, bằng vinh quang mà Con đã có với Ngài từ trước khi thế gian hiện hữu."

"Con đã bày tỏ danh của Ngài cho những người mà Ngài đã ban cho Con từ giữa thế gian. Họ thuộc về Ngài, và Ngài đã ban họ cho Con, để họ vâng giữ lời của Ngài. Bây giờ, họ biết rằng tất cả những gì mà Ngài đã ban cho Con đều thuộc về Ngài. Bởi vì những lời mà Ngài đã ban cho Con, thì Con đã ban cho họ; họ đã tiếp nhận, và thật sự biết rằng Con đến từ Ngài, và tin rằng Ngài đã sai Con. Con đang cầu nguyện cho họ. Con không vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì những người mà Cha đã ban cho Con, bởi vì họ thuộc về Ngài. Tất cả những gì của Con, là của Ngài; tất cả những gì của Ngài, là của Con; và Con được tôn vinh qua họ. Con không ở trong thế gian nữa, Con về cùng Ngài, nhưng chính họ vẫn còn ở trong thế gian. Thưa Cha Thánh! Xin gìn giữ họ trong danh của Ngài, là danh mà Ngài đã ban cho Con, để họ có thể trở nên một - giống như Chúng Ta. Khi Con còn ở với họ, Con đã gìn giữ họ trong danh của Ngài, là danh mà Ngài đã ban cho Con. Con đã gìn giữ, và không một ai thuộc về họ bị hư mất, ngoại trừ đứa con của sự hư mất, để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm."

"Nhưng bây giờ Con sắp về với Ngài, và Con nói những điều nầy lúc còn trong thế gian, để họ có thể tràn đầy sự vui mừng của Con ở trong chính họ. Con đã ban lời của Ngài cho họ, và thế gian đã ghét họ bởi vì họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Con không xin Ngài đem họ ra khỏi thế gian nhưng xin Ngài giữ họ khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin thánh hóa họ bằng chân lý; lời của Ngài là chân lý. Như Ngài đã sai Con vào thế gian, Con cũng sai họ vào thế gian. Vì họ, Con đã thánh hóa chính mình, để họ cũng có thể được thánh hóa trong chân lý."

Cầu nguyện cho những người tin

"Thưa Cha! Con không chỉ xin cho những người nầy mà thôi, nhưng cũng cho những người nhờ lời của họ mà tin Con nữa, để tất cả đều trở nên một - giống như Ngài, là Cha, ở trong Con, và Con ở trong Ngài - để họ cũng ở trong Chúng Ta, nhờ đó thế gian tin rằng Ngài đã sai Con đến."

"Con đã ban cho họ vinh quang mà Ngài đã ban cho Con, để họ trở nên một, như Chúng Ta là một - Con ở trong họ và Ngài ở trong Con - để họ có thể hoàn toàn hiệp một, và nhờ đó thế gian biết rằng Ngài đã sai Con đến, và Ngài đã yêu thương họ như Ngài đã yêu thương Con. Thưa Cha! Con muốn Con ở đâu thì những người mà Ngài đã ban cho Con cũng ở đó với Con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang mà Ngài đã ban cho Con; bởi vì Ngài đã yêu thương Con trước khi có nền móng của thế gian."

"Thưa Cha công chính! Thế gian không biết Ngài, nhưng Con đã biết Ngài; và những người nầy biết rằng Ngài đã sai Con. Con đã làm cho họ biết danh của Ngài, và sẽ làm cho biết nữa, để tình yêu mà Ngài đã yêu Con ở trong họ, và Con cũng ở trong họ.”

Bản Dịch Ngữ Căn

Lời cầu nguyện của Đức Chúa Jesus

1. Đức Chúa Jesus đã phán xong những lời nầy, rồi ngước mắt của Ngài lên trời, Ngài nói: “Thưa Cha! Giờ đã đến, xin tôn vinh Con của Ngài, để Con có thể tôn vinh Ngài. 2. Bởi vì Ngài đã ban cho Con thẩm quyền trên mọi loài xác thịt, để Con có thể ban cho tất cả những người mà Ngài đã ban cho Con, sự sống đời đời. 3. Sự sống đời đời đó là họ có thể nhận biết Ngài là Đức Chúa Trời duy nhất và chân thật, và Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng mà Ngài đã sai đến. 4. Con đã tôn vinh Ngài trên đất, đã hoàn tất công việc mà Ngài đã giao cho Con thực hiện. 5. Và bây giờ, thưa Cha, xin Ngài hãy làm vinh quang Con cùng với Ngài, bằng vinh quang mà Con đã có với Ngài từ trước khi thế gian hiện hữu."

6. "Con đã bày tỏ danh của Ngài cho những người mà Ngài đã ban cho Con từ giữa thế gian. Họ thuộc về Ngài, và Ngài đã ban họ cho Con, để họ vâng giữ lời của Ngài. 7. Bây giờ, họ biết rằng tất cả những gì mà Ngài đã ban cho Con đều thuộc về Ngài. 8. Bởi vì những lời mà Ngài đã ban cho Con, thì Con đã ban cho họ; họ đã tiếp nhận, và thật sự biết rằng Con đến từ Ngài, và tin rằng Ngài đã sai Con. 9. Con đang cầu nguyện cho họ. Con không vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì những người mà Cha đã ban cho Con, bởi vì họ thuộc về Ngài. 10. Tất cả những gì của Con, là của Ngài; tất cả những gì của Ngài, là của Con; và Con được tôn vinh qua họ. 11. Con không ở trong thế gian nữa, Con về cùng Ngài, nhưng chính họ vẫn còn ở trong thế gian. Thưa Cha Thánh! Xin gìn giữ họ trong danh của Ngài, là danh mà Ngài đã ban cho Con, để họ có thể trở nên một - giống như Chúng Ta. 12. Khi Con còn ở với họ, Con đã gìn giữ họ trong danh của Ngài, là danh mà Ngài đã ban cho Con. Con đã gìn giữ, và không một ai thuộc về họ bị hư mất, ngoại trừ đứa con của sự hư mất, để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm."

13. "Nhưng bây giờ Con sắp về với Ngài, và Con nói những điều nầy lúc còn trong thế gian, để họ có thể tràn đầy sự vui mừng của Con ở trong chính họ. 14. Con đã ban lời của Ngài cho họ, và thế gian đã ghét họ bởi vì họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. 15. Con không xin Ngài đem họ ra khỏi thế gian nhưng xin Ngài giữ họ khỏi điều ác. 16. Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. 17. Xin thánh hóa họ bằng chân lý; lời của Ngài là chân lý. 18. Như Ngài đã sai Con vào thế gian, Con cũng sai họ vào thế gian. 19. Vì họ, Con đã thánh hóa chính mình, để họ cũng có thể được thánh hóa trong chân lý."

Cầu nguyện cho những người tin

20. "Thưa Cha! Con không chỉ xin cho những người nầy mà thôi, nhưng cũng cho những người nhờ lời của họ mà tin Con nữa, 21. để tất cả đều trở nên một - giống như Ngài, là Cha, ở trong Con, và Con ở trong Ngài - để họ cũng ở trong Chúng Ta, nhờ đó thế gian tin rằng Ngài đã sai Con đến."

22. "Con đã ban cho họ vinh quang mà Ngài đã ban cho Con, để họ trở nên một, như Chúng Ta là một 23. - Con ở trong họ và Ngài ở trong Con - để họ có thể hoàn toàn hiệp một, và nhờ đó thế gian biết rằng Ngài đã sai Con đến, và Ngài đã yêu thương họ như Ngài đã yêu thương Con. 24. Thưa Cha! Con muốn Con ở đâu thì những người mà Ngài đã ban cho Con cũng ở đó với Con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang mà Ngài đã ban cho Con; bởi vì Ngài đã yêu thương Con trước khi có nền móng của thế gian."

25. "Thưa Cha công chính! Thế gian không biết Ngài, nhưng Con đã biết Ngài; và những người nầy biết rằng Ngài đã sai Con. 26. Con đã làm cho họ biết danh của Ngài, và sẽ làm cho biết nữa, để tình yêu mà Ngài đã yêu Con ở trong họ, và Con cũng ở trong họ.”

Bản Dịch 1925

1. Đức Chúa Jêsus phán như vậy, đoạn, ngước mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, giờ đã đến; xin làm vinh hiển Con, hầu cho Con cũng làm vinh hiển Cha, 2. và nhân quyền phép Cha đã ban cho Con cai trị loài xác thịt, Con được ban sự sống đời đời cho những kẻ mà Cha đã giao phó cho Con. 3. Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus Christ, là Đấng Cha đã sai đến. 4. Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. 5. Cha ôi! bây giờ xin lấy sự vinh hiển Con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển Con nơi chính mình Cha.

6. Con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao cho Con từ giữa thế gian; họ vốn thuộc về Cha, Cha giao họ cho Con, và họ đã giữ lời Cha. 7. Hiện nay họ đã biết rằng mọi sự Cha đã giao cho Con đều là từ Cha mà đến. 8. Vì Con đã truyền cho họ những lời Cha đã truyền cho Con, và họ đã nhận lấy; nhìn biết quả thật rằng Con đến từ nơi Cha, và tin rằng ấy là Cha sai Con đến. 9. Con vì họ mà cầu nguyện; chẳng phải vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì kẻ Cha đã giao cho Con, bởi chưng họ thuộc về Cha. 10. Phàm mọi điều thuộc về Con tức là thuộc về Cha, mọi điều thuộc về Cha tức là thuộc về Con, và Con nhân họ được tôn vinh. 11. Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và Con về cùng Cha. Lạy Cha thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. 12. Đang khi Con còn ở với họ, Con gìn giữ họ, trừ đứa con của sự hư mất ra, thì trong đám họ không một người nào bị thất lạc, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm.

13. Nhưng bây giờ Con về cùng Cha, và đang khi còn ở thế gian, Con nói những điều đó, hầu cho trong lòng họ được đầy dẫy sự vui mừng của Con. 14. Con đã truyền lời Cha cho họ, và thế gian ghen ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian vậy. 15. Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. 16. Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. 17. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật. 18. Như Cha đã sai Con trong thế gian, thì Con cũng sai họ trong thế gian. 19. Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy.

20. Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, 21. để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến.

22. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một: 23. Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương Con.

24. Cha ôi, Con muốn Con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho Con cũng ở đó với Con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của Con, là vinh hiển Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu Con trước khi sáng thế.

25. Hỡi Cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết Cha; song Con đã nhận biết Cha, và những kẻ nầy nhận rằng chính Cha đã sai Con đến. 26. Con đã tỏ danh Cha ra cho họ, Con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của Cha dùng yêu thương Con ở trong họ, và chính mình Con cũng ở trong họ nữa.

Bản Dịch 2011

Chúa Cầu Nguyện

1 Nói như vậy xong, Ðức Chúa Jesus ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng, “Lạy Cha, giờ đã đến. Xin Cha làm vinh hiển Con của Cha, để Con của Cha làm vinh hiển Cha. 2 Vì Cha đã ban cho Con uy quyền trên mọi loài xác thịt, nên Con sẽ ban sự sống đời đời cho những ai Cha ban cho Con. 3 Ðây là sự sống đời đời: đó là họ nhận biết Cha, Ðức Chúa Trời thực hữu duy nhất, và Ðức Chúa Jesus Christ, Ðấng Cha đã sai đến.

4 Con đã làm vinh hiển Cha trên đất, hoàn tất công việc Cha giao cho Con làm. 5 Cha ôi, xin Cha làm vinh hiển Con trước mặt Cha bằng vinh hiển Con vốn có nơi Cha trước khi có thế gian.

6 Con đã bày tỏ danh Cha cho những người Cha ban cho Con trong thế gian. Họ vốn thuộc về Cha. Cha đã ban họ cho Con, và họ đã vâng giữ lời Cha. 7 Bây giờ họ biết rằng những gì Cha ban cho Con đều đến từ Cha. 8 Những lời Cha ban cho Con, Con ban cho họ, và họ đã nhận lấy. Họ biết quả quyết rằng Con từ Cha đến, và họ đã tin rằng Cha đã sai Con. 9 Con cầu xin cho họ. Con không cầu xin cho thế gian nhưng cho những người Cha ban cho Con, vì họ là của Cha. 10 Tất cả những gì của Con là của Cha, những gì của Cha là của Con, và Con được tôn vinh qua họ.

11 Con không ở thế gian nữa. Con sẽ đi về cùng Cha, nhưng họ còn ở thế gian. Lạy Cha thánh, xin Cha bảo vệ họ, những người Cha ban cho Con trong danh Cha, để họ hiệp một như Chúng Ta là một. 12 Khi Con còn ở với họ, Con bảo vệ họ trong danh Cha, tức danh Cha ban cho Con; không ai trong họ bị mất ngoại trừ đứa con của sự hư mất, để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm.

13 Bây giờ Con đi về cùng Cha, và Con nói những điều này trong khi còn ở thế gian để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của Con. 14 Con đã ban cho họ lời Cha. Thế gian ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. 15 Con không cầu xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha bảo vệ họ khỏi kẻ ác. 16 Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. 17 Xin Cha thánh hóa họ bằng chân lý. Lời Cha chính là chân lý. 18 Như Cha đã sai Con vào thế gian, Con cũng sai họ vào thế gian. 19 Con vì họ mà thánh hóa chính mình, để họ cũng có thể được thánh hóa bằng chân lý.

20 Con không chỉ cầu xin cho họ, nhưng cũng cho những ai nghe lời họ mà tin Con, 21 để tất cả họ có thể hiệp một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, thưa Cha, và để họ có thể ở trong Chúng Ta, hầu thế gian tin rằng Cha đã sai Con.

22 Con đã ban cho họ vinh hiển Cha ban cho Con, để họ có thể hiệp làm một như Chúng Ta là một. 23 Con ở trong họ và Cha ở trong Con để họ có thể hoàn toàn hiệp làm một, hầu thế gian biết rằng Cha đã sai Con, và Cha đã yêu thương họ như Cha đã yêu thương Con. 24 Cha ôi, Con muốn Con ở đâu thì những người Cha ban cho Con cũng ở đó với Con, để họ có thể chiêm ngưỡng vinh hiển Cha ban cho Con, vì Cha đã yêu thương Con trước khi sáng thế.

25 Lạy Cha công chính, dù thế gian không biết Cha nhưng Con biết Cha, và những người này biết Cha đã sai Con. 26 Con đã tỏ cho họ biết danh Cha, và Con sẽ cho họ biết nữa, hầu tình yêu Cha dành để yêu thương Con có thể ở trong họ, và Con ở trong họ.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành