Giăng: Chương 16

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB43C016)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Lời cảnh cáo

1. “Ta đã nói cho các ngươi những điều nầy để các ngươi không vấp ngã. 2. Người ta sẽ trục xuất các ngươi ra khỏi nhà hội; và sẽ có thời kỳ mà mọi người giết các ngươi lại tưởng rằng đang phục vụ Đức Chúa Trời. 3. Họ sẽ thực hiện những điều nầy bởi vì họ không biết Cha, và cũng không biết Ta. 4. Nhưng Ta đã nói những điều nầy cho các ngươi để khi thời kỳ của họ đến, các ngươi có thể nhớ lại rằng Ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta không nói những điều nầy cho các ngươi từ ban đầu, bởi vì Ta còn ở với các ngươi."

Lời hứa về Đức Thánh Linh

5. "Tuy nhiên bây giờ Ta sắp về với Đấng đã sai Ta, và không một ai trong các ngươi hỏi Ta: ‘Thầy đi đâu?’ 6. Bởi vì Ta đã nói những điều nầy cho các ngươi, nên lòng của các ngươi đầy đau buồn. 7. Nhưng Ta nói thật với các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi. Bởi vì nếu Ta không đi, thì Đấng An Ủi sẽ không đến với các ngươi. Nhưng nếu Ta đi, Ta sẽ sai Ngài đến. 8. Khi Ngài đến, Ngài sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công chính, và về sự phán xét. 9. Về tội lỗi, bởi vì họ không tin Ta; 10. về sự công chính, bởi vì Ta đi về cùng Cha, và các ngươi không còn thấy Ta nữa; 11. về sự phán xét, bởi vì kẻ cai trị thế gian nầy đã bị phán xét."

12. "Tuy nhiên, Ta còn nhiều điều để nói với các ngươi, nhưng bây giờ các ngươi chưa thể lĩnh hội. 13. Nhưng khi Thần Chân lý đến, Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi chân lý; bởi vì Ngài không tự chính mình nói, nhưng Ngài sẽ nói những gì Ngài đã nghe, và Ngài sẽ công bố cho các ngươi những gì sẽ đến. 14. Ngài sẽ tôn vinh Ta, bởi vì Ngài sẽ nhận từ nơi Ta điều gì Ngài sẽ công bố cho các ngươi. 15. Tất cả những gì Cha có là của Ta, chính vì điều nầy Ta nói rằng Ngài sẽ nhận từ nơi Ta điều gì Ngài sẽ công bố cho các ngươi.”

Chia tay và gặp lại

16. “Ít lâu nữa, các ngươi sẽ không còn thấy Ta, và rồi ít lâu nữa, các ngươi sẽ lại thấy Ta.”

17. Vì vậy, vài môn đồ của Ngài đã nói với nhau: “Thầy nói cùng chúng ta: ‘Ít lâu nữa, các ngươi sẽ không còn thấy Ta, và rồi, ít lâu nữa các ngươi sẽ lại thấy Ta, vì Ta về với Cha.’ Điều nầy có nghĩa gì?” 18. Cho nên, họ thắc mắc "Thầy nói ‘Ít lâu’, điều nầy có nghĩa gì? Chúng ta không hiểu Ngài nói gì.”

19. Đức Chúa Jesus biết họ muốn hỏi Ngài, nên Ngài đã nói với họ: “Các ngươi đang hỏi nhau về câu nói: ‘Ít lâu nữa, các ngươi sẽ không còn thấy Ta, và rồi ít lâu nữa, các ngươi sẽ thấy Ta’, có nghĩa là gì phải không? 20. Thật vậy, thật vậy, Ta nói cùng các ngươi. Các ngươi sẽ khóc lóc và than van, nhưng thế gian sẽ vui mừng. Các ngươi sẽ đau buồn, nhưng sự đau buồn của các ngươi sẽ trở thành vui mừng. 21. Người phụ nữ lúc sinh nở thì có sự đau đớn, vì giờ của mình đã đến, nhưng khi nàng đã sinh đứa trẻ ra, nàng không còn nhớ đến sự đau đớn nữa, nhưng vui mừng vì một người đã được sinh ra trong thế gian. 22. Cũng vậy, hiện nay các ngươi có sự đau buồn, nhưng Ta sẽ gặp lại các ngươi, và lòng các ngươi sẽ vui mừng, và rồi không ai có thể đoạt lấy niềm vui của các ngươi. 23. Trong ngày đó, các ngươi sẽ không hỏi Ta điều gì nữa. Thật vậy, thật vậy, Ta nói cùng các ngươi. Bất cứ điều gì các ngươi cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi trong danh của Ta. 24. Cho đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh Ta cầu xin điều gì. Hãy cầu xin, các ngươi sẽ nhận được, để niềm vui của các ngươi được trọn vẹn."

25. "Ta đã dùng ẩn dụ để nói những điều nầy cho các ngươi. Nhưng sẽ đến lúc Ta không còn dùng ẩn dụ để nói với các ngươi nữa, nhưng sẽ nói về Cha cho các ngươi một cách rõ ràng. 26. Trong ngày đó, các ngươi sẽ nhân danh Ta để cầu xin. Ta không nói rằng Ta sẽ vì các ngươi mà cầu xin Cha; 27. bởi vì chính Cha yêu thương các ngươi, do các ngươi đã yêu mến Ta và đã tin rằng Ta từ Đức Chúa Trời đến. 28. Ta đã từ Cha đến thế gian, và Ta lại rời thế gian để về cùng Cha.”

29. Các môn đồ của Ngài thưa rằng: “Kìa, bây giờ Thầy nói rõ ràng, không dùng ẩn dụ nữa. 30. Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết tất cả, và Thầy không cần phải hỏi ai. Cho nên chúng con tin rằng Thầy đến từ Đức Chúa Trời.”

31. Đức Chúa Jesus đáp: “Bây giờ các ngươi tin phải không? 32. Kìa, sẽ đến lúc và đã đến rồi, khi các ngươi sẽ bị tan lạc, mỗi người theo lối riêng, bỏ Ta lại một mình. Nhưng Ta không ở một mình, bởi vì Cha ở với Ta. 33. Ta đã nói cho các ngươi những điều nầy, để các ngươi có sự bình an trong Ta. Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững tâm, Ta đã đắc thắng thế gian.”

Bản Dịch Đại Chúng

Lời cảnh cáo

“Ta đã nói cho các ngươi những điều nầy để các ngươi không vấp ngã. Người ta sẽ trục xuất các ngươi ra khỏi nhà hội; và sẽ có thời kỳ mà người nào giết các ngươi lại tưởng rằng đang phục vụ Đức Chúa Trời. Họ sẽ thực hiện những điều nầy bởi vì họ không biết Cha, và cũng không biết Ta. Nhưng Ta đã nói những điều nầy cho các ngươi để khi thời kỳ của họ đến, các ngươi có thể nhớ lại rằng Ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta không nói những điều nầy cho các ngươi từ ban đầu, bởi vì Ta còn ở với các ngươi."

Lời hứa về Đức Thánh Linh

"Tuy nhiên bây giờ Ta sắp về với Đấng đã sai Ta, và không một ai trong các ngươi hỏi Ta: ‘Thầy đi đâu?’ Bởi vì Ta đã nói những điều nầy cho các ngươi, nên lòng của các ngươi đầy đau buồn. Nhưng Ta nói thật với các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi. Bởi vì nếu Ta không đi, thì Đấng An Ủi sẽ không đến với các ngươi. Nhưng nếu Ta đi, Ta sẽ sai Ngài đến. Khi Ngài đến, Ngài sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công chính, và về sự phán xét. Về tội lỗi, bởi vì họ không tin Ta; về sự công chính, bởi vì Ta đi về cùng Cha, và các ngươi không còn thấy Ta nữa; về sự phán xét, bởi vì kẻ cai trị thế gian nầy đã bị phán xét."

"Tuy nhiên, Ta còn nhiều điều để nói với các ngươi, nhưng bây giờ các ngươi chưa thể lĩnh hội. Nhưng khi Thần Chân lý đến, Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi chân lý; bởi vì Ngài không tự chính mình nói, nhưng Ngài sẽ nói những gì Ngài đã nghe, và Ngài sẽ công bố cho các ngươi những gì sẽ đến. Ngài sẽ tôn vinh Ta, bởi vì Ngài sẽ nhận từ nơi Ta điều thuộc về Ta để Ngài công bố cho các ngươi. Tất cả những gì Cha có là của Ta, chính vì điều nầy Ta nói rằng Ngài sẽ nhận từ nơi Ta điều thuộc về Ta để Ngài công bố cho các ngươi.”

Chia tay và gặp lại

“Ít lâu nữa, các ngươi sẽ không còn thấy Ta, và rồi ít lâu nữa, các ngươi sẽ lại thấy Ta.”

Vì vậy, vài môn đồ của Ngài đã nói với nhau: “Thầy nói cùng chúng ta: ‘Ít lâu nữa, các ngươi sẽ không còn thấy Ta, và rồi, ít lâu nữa các ngươi sẽ lại thấy Ta, vì Ta về với Cha.’ Điều nầy có nghĩa gì?” Cho nên, họ thắc mắc "Thầy nói ‘Ít lâu’, điều nầy có nghĩa gì? Chúng ta không hiểu Ngài nói gì.”

Đức Chúa Jesus biết họ muốn hỏi Ngài, nên Ngài đã nói với họ: “Các ngươi đang hỏi nhau về câu nói: ‘Ít lâu nữa, các ngươi sẽ không còn thấy Ta, và rồi ít lâu nữa, các ngươi sẽ thấy Ta’, có nghĩa là gì phải không? Thật vậy, thật vậy, Ta nói cùng các ngươi. Các ngươi sẽ khóc lóc và than van, nhưng thế gian sẽ vui mừng. Các ngươi sẽ đau buồn, nhưng sự đau buồn của các ngươi sẽ trở thành vui mừng. Người phụ nữ lúc sinh nở thì có sự đau đớn, vì giờ của mình đã đến, nhưng khi nàng đã sinh đứa trẻ ra, nàng không còn nhớ đến sự đau đớn nữa, nhưng vui mừng vì một người đã được sinh ra trong thế gian. Cũng vậy, hiện nay các ngươi có sự đau buồn, nhưng Ta sẽ gặp lại các ngươi, và lòng các ngươi sẽ vui mừng, và rồi không ai có thể đoạt lấy niềm vui của các ngươi. Trong ngày đó, các ngươi sẽ không hỏi Ta điều gì nữa. Thật vậy, thật vậy, Ta nói cùng các ngươi. Bất cứ điều gì các ngươi cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi trong danh của Ta. Cho đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh Ta cầu xin điều gì. Hãy cầu xin, các ngươi sẽ nhận được, để niềm vui của các ngươi được trọn vẹn."

"Ta đã dùng ẩn dụ để nói những điều nầy cho các ngươi. Nhưng sẽ đến lúc Ta không còn dùng ẩn dụ để nói với các ngươi nữa, nhưng sẽ nói về Cha cho các ngươi một cách rõ ràng. Trong ngày đó, các ngươi sẽ nhân danh Ta để cầu xin. Ta không nói rằng Ta sẽ vì các ngươi mà cầu xin Cha; bởi vì chính Cha yêu thương các ngươi, do các ngươi đã yêu mến Ta và đã tin rằng Ta từ Đức Chúa Trời đến. Ta đã từ Cha đến thế gian, và Ta lại rời thế gian để về cùng Cha.”

Các môn đồ của Ngài thưa rằng: “Kìa, bây giờ Thầy nói rõ ràng, không dùng ẩn dụ nữa. Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết tất cả, và Thầy không cần phải hỏi ai. Cho nên chúng con tin rằng Thầy đến từ Đức Chúa Trời.”

Đức Chúa Jesus đáp: “Bây giờ các ngươi tin phải không? Kìa, sẽ đến lúc và đã đến rồi, khi các ngươi sẽ bị tan lạc, mỗi người theo lối riêng, bỏ Ta lại một mình. Nhưng Ta không ở một mình, bởi vì Cha ở với Ta. Ta đã nói cho các ngươi những điều nầy, để các ngươi có sự bình an trong Ta. Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững tâm, Ta đã đắc thắng thế gian.”

Bản Dịch Ngữ Căn

Lời cảnh cáo

1. “Ta đã nói cho các ngươi những điều nầy để các ngươi không vấp ngã. 2. Người ta sẽ trục xuất các ngươi ra khỏi nhà hội; và sẽ có thời kỳ mà mọi người giết các ngươi lại tưởng rằng đang phục vụ Đức Chúa Trời. 3. Họ sẽ thực hiện những điều nầy bởi vì họ không biết Cha, và cũng không biết Ta. 4. Nhưng Ta đã nói những điều nầy cho các ngươi để khi thời kỳ của họ đến, các ngươi có thể nhớ lại rằng Ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta không nói những điều nầy cho các ngươi từ ban đầu, bởi vì Ta còn ở với các ngươi."

Lời hứa về Đức Thánh Linh

5. "Tuy nhiên bây giờ Ta sắp về với Đấng đã sai Ta, và không một ai trong các ngươi hỏi Ta: ‘Thầy đi đâu?’ 6. Bởi vì Ta đã nói những điều nầy cho các ngươi, nên lòng của các ngươi đầy đau buồn. 7. Nhưng Ta nói thật với các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi. Bởi vì nếu Ta không đi, thì Đấng An Ủi sẽ không đến với các ngươi. Nhưng nếu Ta đi, Ta sẽ sai Ngài đến. 8. Khi Ngài đến, Ngài sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công chính, và về sự phán xét. 9. Về tội lỗi, bởi vì họ không tin Ta; 10. về sự công chính, bởi vì Ta đi về cùng Cha, và các ngươi không còn thấy Ta nữa; 11. về sự phán xét, bởi vì kẻ cai trị thế gian nầy đã bị phán xét."

12. "Tuy nhiên, Ta còn nhiều điều để nói với các ngươi, nhưng bây giờ các ngươi chưa thể đảm nhận. 13. Nhưng khi Thần Chân lý đến, Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi chân lý; bởi vì Ngài không tự chính mình nói, nhưng Ngài sẽ nói những gì Ngài đã nghe, và Ngài sẽ công bố cho các ngươi những gì sẽ đến. 14. Ngài sẽ tôn vinh Ta, bởi vì Ngài sẽ nhận từ nơi Ta điều gì Ngài sẽ công bố cho các ngươi. 15. Tất cả những gì Cha có là của Ta, chính vì điều nầy Ta nói rằng Ngài sẽ nhận từ nơi Ta điều gì Ngài sẽ công bố cho các ngươi.”

Chia tay và gặp lại

16. “Ít lâu nữa, các ngươi sẽ không còn thấy Ta, và rồi ít lâu nữa, các ngươi sẽ lại thấy Ta.”

17. Vì vậy, vài môn đồ của Ngài đã nói với nhau: “Thầy nói cùng chúng ta: ‘Ít lâu nữa, các ngươi sẽ không còn thấy Ta, và rồi, ít lâu nữa các ngươi sẽ lại thấy Ta, vì Ta về với Cha.’ Điều nầy có nghĩa gì?” 18. Cho nên, họ thắc mắc "Thầy nói ‘Ít lâu’, điều nầy có nghĩa gì? Chúng ta không hiểu Ngài nói gì.”

19. Đức Chúa Jesus biết họ muốn hỏi Ngài, nên Ngài đã nói với họ: “Các ngươi đang hỏi nhau về câu nói: ‘Ít lâu nữa, các ngươi sẽ không còn thấy Ta, và rồi ít lâu nữa, các ngươi sẽ thấy Ta’, có nghĩa là gì phải không? 20. Thật vậy, thật vậy, Ta nói cùng các ngươi. Các ngươi sẽ khóc lóc và than van, nhưng thế gian sẽ vui mừng. Các ngươi sẽ đau buồn, nhưng sự đau buồn của các ngươi sẽ trở thành vui mừng. 21. Người phụ nữ lúc sinh nở thì có sự đau đớn, vì giờ của mình đã đến, nhưng khi nàng đã sinh đứa trẻ ra, nàng không còn nhớ đến sự đau đớn nữa, nhưng vui mừng vì một người đã được sinh ra trong thế gian. 22. Cũng vậy, hiện nay các ngươi có sự đau buồn, nhưng Ta sẽ gặp lại các ngươi, và lòng các ngươi sẽ vui mừng, và rồi không ai có thể đoạt lấy niềm vui của các ngươi. 23. Trong ngày đó, các ngươi sẽ không hỏi Ta điều gì nữa. Thật vậy, thật vậy, Ta nói cùng các ngươi. Bất cứ điều gì các ngươi cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi trong danh của Ta. 24. Cho đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh Ta cầu xin điều gì. Hãy cầu xin, các ngươi sẽ nhận được, để niềm vui của các ngươi được trọn vẹn."

25. "Ta đã dùng ẩn dụ để nói những điều nầy cho các ngươi. Nhưng sẽ đến lúc Ta không còn dùng ẩn dụ để nói với các ngươi nữa, nhưng sẽ nói về Cha cho các ngươi một cách rõ ràng. 26. Trong ngày đó, các ngươi sẽ nhân danh Ta để cầu xin. Ta không nói rằng Ta sẽ vì các ngươi mà cầu xin Cha; 27. bởi vì chính Cha yêu thương các ngươi, do các ngươi đã yêu mến Ta và đã tin rằng Ta từ Đức Chúa Trời đến. 28. Ta đã từ Cha đến thế gian, và Ta lại rời thế gian để về cùng Cha.”

29. Các môn đồ của Ngài thưa rằng: “Kìa, bây giờ Thầy nói rõ ràng, không dùng ẩn dụ nữa. 30. Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết tất cả, và Thầy không cần phải hỏi ai. Cho nên chúng con tin rằng Thầy đến từ Đức Chúa Trời.”

31. Đức Chúa Jesus đáp: “Bây giờ các ngươi tin phải không? 32. Kìa, sẽ đến lúc và đã đến rồi, khi các ngươi sẽ bị tan lạc, mỗi người theo lối riêng, bỏ Ta lại một mình. Nhưng Ta không ở một mình, bởi vì Cha ở với Ta. 33. Ta đã nói cho các ngươi những điều nầy, để các ngươi có sự bình an trong Ta. Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy nhiệt tâm, Ta đã đắc thắng thế gian.”


Bản Dịch 1925

1. Ta bảo các ngươi những điều đó, để cho các ngươi khỏi vấp phạm. 2. Họ sẽ đuổi các ngươi ra khỏi nhà hội; vả lại, giờ đến, khi ai giết các ngươi, tưởng rằng thế là hầu việc Đức Chúa Trời. 3. Họ sẽ làm điều đó, vì không biết Cha, cũng không biết ta nữa. 4. Nhưng ta đã bảo những điều đó cho các ngươi, để khi giờ sẽ đến, các ngươi nhớ lại rằng ta đã nói những điều đó rồi. Từ lúc ban đầu ta chưa nói cho các ngươi, vì ta đang ở cùng các ngươi.

5. Hiện nay ta về cùng Đấng đã sai ta đến, và trong các ngươi chẳng một ai hỏi ta rằng: Thầy đi đâu? 6. Nhưng vì ta đã nói những điều đó cho các ngươi, thì lòng các ngươi chứa chan sự phiền não. 7. Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi; vì nếu ta không đi, Đấng Yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến. 8. Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. 9. Về tội lỗi, vì họ không tin ta; 10. về sự công bình, vì ta đi đến cùng Cha và các ngươi chẳng thấy ta nữa; 11. về sự phán xét, vì vua chúa thế gian nầy đã bị đoán xét.

12. Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. 13. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. 14. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. 15. Mọi sự Cha có, điều là của ta; nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi vậy.

16. Còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta; rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta, vì ta đi về cùng Cha.

17. Bấy giờ, một vài môn đồ nói với nhau rằng: Ngài dạy: Còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta; rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta; và rằng: Vì ta về cùng Cha; thế là làm sao? 18. Vậy, môn đồ nói rằng: Ngài nói: Ít lâu, là nghĩa gì? Chúng ta không hiểu Ngài nói về việc chi.

19. Đức Chúa Jêsus hiểu ý môn đồ muốn hỏi, bèn phán rằng: Ta vừa nói: Còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta; rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta; các ngươi đang hỏi nhau về nghĩa câu ấy đó chi. 20. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ khóc lóc, than vãn, còn người đời sẽ mừng rỡ; các ngươi sẽ ở trong sự lo buồn, nhưng sự lo buồn các ngươi sẽ đổi làm vui vẻ. 21. Người đàn bà, lúc sanh đẻ thì đau đớn, vì giờ mình đến rồi; song khi đứa con đã lọt lòng, người không còn nhớ sự khốn khổ mình nữa, mừng rằng mình đã sanh ra một người trong thế gian. 22. Khác nào như các ngươi hiện ở trong cơn đau đớn, nhưng ta sẽ lại thấy các ngươi, thì lòng các ngươi vui mừng, và chẳng ai cướp lấy sự vui mừng các ngươi được. 23. Trong ngày đó, các ngươi không còn hỏi ta về điều chi nữa. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi Cha, thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi. 24. Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.

25. Ta đã dùng ví dụ mà nói cho các ngươi mọi điều đó. Giờ đến, là khi ta chẳng còn dùng ví dụ mà nói cùng các ngươi nữa, nhưng khi ấy ta sẽ nói rõ ràng về Cha cho các ngươi. 26. Trong ngày đó, các ngươi sẽ nhân danh ta mà cầu xin, ta chẳng nói rằng ta vì các ngươi sẽ cầu xin Cha đâu; 27. vì chính Cha yêu thương các ngươi, nhân các ngươi đã yêu mến ta, và tin rằng ta từ nơi Cha mà đến. 28. Ta ra từ Cha mà đến thế gian; nay ta lìa bỏ thế gian mà về cùng Cha.

29. Các môn đồ thưa rằng: Bây giờ thầy phán rõ ràng, và không phán bằng lời ví dụ. 30. Bây giờ chúng tôi biết thầy thông biết mọi điều, không cần phải có ai hỏi thầy; bởi đó nên chúng tôi tin thầy ra từ Đức Chúa Trời.

31. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Bây giờ các ngươi tin chăng? 32. Nầy, giờ đến, đã đến rồi, là khi các ngươi sẽ tản lạc, ai đi đường nấy, và để ta lại một mình; nhưng ta không ở một mình, vì Cha ở cùng ta.

33. Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!

Bản Dịch 2011

Công Việc của Ðức Thánh Linh

1 “Ta nói với các ngươi những điều ấy để các ngươi không vấp ngã. 2 Họ sẽ trục xuất các ngươi ra khỏi hội đường. Thật vậy, sẽ có lúc những kẻ giết các ngươi tưởng họ đang phục vụ Ðức Chúa Trời! 3 Họ sẽ làm những điều ấy vì họ không biết Cha hoặc Ta. 4 Nhưng Ta báo trước các ngươi những điều ấy, để khi chúng xảy đến, các ngươi có thể nhớ lại rằng Ta đã báo trước cho các ngươi về chúng rồi. Ta không nói những điều ấy với các ngươi lúc bắt đầu, vì Ta luôn ở với các ngươi. 5 Nhưng bây giờ Ta đi về cùng Ðấng đã sai Ta, thế mà không ai trong các ngươi hỏi Ta, ‘Thầy đi đâu?’

6 Vì Ta đã nói những điều này với các ngươi, lòng các ngươi chứa chan sầu não. 7 Tuy nhiên Ta nói thật với các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu Ta không đi, Ðấng An Ủi sẽ không đến với các ngươi; nhưng nếu Ta đi, Ta sẽ phái Ngài đến với các ngươi. 8 Khi Ngài đến, Ngài sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công chính, và về sự phán xét. 9 Về tội lỗi vì họ không tin Ta, 10 về sự công chính vì Ta đi về cùng Cha và các ngươi sẽ không thấy Ta nữa, 11 và về sự phán xét, vì kẻ cai trị thế gian này đã bị xét xử rồi.

12 Ta còn nhiều điều nữa muốn nói với các ngươi, nhưng bây giờ các ngươi chưa lãnh hội nổi. 13 Khi Thần Chân Lý đến, Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi sự thật, vì Ngài sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng sẽ nói những gì Ngài đã nghe, và Ngài sẽ báo cho các ngươi biết những việc sẽ xảy đến. 14 Ngài sẽ tôn vinh Ta, vì Ngài sẽ lấy những gì thuộc về Ta mà công bố cho các ngươi. 15 Tất cả những gì Cha có là của Ta. Vì thế Ta nói: Ngài sẽ lấy những gì thuộc về Ta mà công bố cho các ngươi.”

Sầu Thảm Biến Thành Niềm Vui

16 “Còn ít lâu nữa các ngươi sẽ không thấy Ta, rồi sau một ít lâu các ngươi lại thấy Ta.”

17 Bấy giờ một vài môn đồ nói với nhau, “ý Thầy là gì khi Thầy nói, ‘Còn ít lâu nữa các ngươi sẽ không thấy Ta, rồi sau một ít lâu các ngươi lại thấy Ta’, và ‘Vì Ta đi về cùng Cha’?” 18 Rồi họ nói, “ý Thầy là gì khi nói, ‘Còn ít lâu nữa’? Chúng ta không hiểu ý Thầy nói gì.”

19 Ðức Chúa Jesus biết ý họ muốn hỏi Ngài, nên Ngài nói với họ, “Có phải các ngươi đang hỏi nhau về điều Ta vừa nói, ‘Còn ít lâu nữa các ngươi sẽ không thấy Ta, rồi sau một ít lâu các ngươi lại thấy Ta’ chăng? 20 Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, các ngươi sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Các ngươi sẽ sầu thảm, nhưng nỗi sầu thảm của các ngươi sẽ biến thành niềm vui. 21 Người đàn bà đau đớn lúc lâm bồn vì giờ sinh con đã đến, nhưng khi đứa con chào đời, người ấy không còn nhớ đến nỗi đau đớn nữa, nhưng vui mừng vì đã sinh ra được một người trong thế gian. 22 Các ngươi cũng vậy, bây giờ các ngươi buồn rầu, nhưng khi thấy lại Ta, các ngươi sẽ vui mừng, và không ai có thể lấy đi niềm vui ấy của các ngươi. 23 Ngày ấy các ngươi sẽ không hỏi Ta điều gì nữa. Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, bất cứ điều chi các ngươi nhân danh Ta cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi. 24 Cho đến bây giờ các ngươi vẫn chưa nhân danh Ta cầu xin điều chi; hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ nhận được, để niềm vui của các ngươi được trọn vẹn.”

Chúa Ðã Thắng Thế Gian

25 “Ta thường dùng ngụ ngôn để nói với các ngươi những điều này, nhưng sẽ đến lúc Ta không cần dùng ngụ ngôn để nói với các ngươi nữa, nhưng Ta sẽ nói rõ ràng về Cha cho các ngươi. 26 Ngày ấy các ngươi sẽ nhân danh Ta cầu xin, và Ta sẽ không nói với các ngươi rằng Ta sẽ cầu xin Cha cho các ngươi nữa, 27 vì chính Cha yêu thương các ngươi, bởi các ngươi đã yêu thương Ta và tin rằng Ta từ Ðức Chúa Trời đến. 28 Ta từ Cha đến và đã đến thế gian; rồi đây Ta sẽ lìa thế gian để trở về cùng Cha.”

29 Các môn đồ Ngài nói, “Ồ, bây giờ Thầy nói thẳng ra và không dùng ngụ ngôn nữa. 30 Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết rõ mọi sự và không cần hỏi ai điều gì. Vì vậy chúng con tin rằng Thầy từ Ðức Chúa Trời đến.”

31 Ðức Chúa Jesus đáp lời họ, “Bây giờ các ngươi tin rồi sao? 32 Này, giờ đến và đã đến rồi, khi các ngươi bị tan lạc, mỗi người một ngã, và bỏ Ta lại một mình; nhưng Ta không cô đơn, vì Cha ở với Ta. 33 Ta nói những điều này với các ngươi, để các ngươi được bình an trong Ta. Các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi.”

Tài Liệu