Giăng: Chương 16

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB43C016)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Ta bảo các ngươi những điều đó, để cho các ngươi khỏi vấp phạm. 2. Họ sẽ đuổi các ngươi ra khỏi nhà hội; vả lại, giờ đến, khi ai giết các ngươi, tưởng rằng thế là hầu việc Đức Chúa Trời. 3. Họ sẽ làm điều đó, vì không biết Cha, cũng không biết ta nữa. 4. Nhưng ta đã bảo những điều đó cho các ngươi, để khi giờ sẽ đến, các ngươi nhớ lại rằng ta đã nói những điều đó rồi. Từ lúc ban đầu ta chưa nói cho các ngươi, vì ta đang ở cùng các ngươi.

5. Hiện nay ta về cùng Đấng đã sai ta đến, và trong các ngươi chẳng một ai hỏi ta rằng: Thầy đi đâu? 6. Nhưng vì ta đã nói những điều đó cho các ngươi, thì lòng các ngươi chứa chan sự phiền não. 7. Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích lợi chocác ngươi; vì nếu ta không đi, Đấng Yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến. 8. Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. 9. Về tội lỗi, vì họ không tin ta; 10. về sự công bình, vì ta đi đến cùng Cha và các ngươi chẳng thấy ta nữa; 11. về sự phán xét, vì vua chúa thế gian nầy đã bị đoán xét.

12. Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. 13. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. 14. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. 15. Mọi sự Cha có, điều là của ta; nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi vậy.

16. Còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta; rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta, vì ta đi về cùng Cha.

17. Bấy giờ, một vài môn đồ nói với nhau rằng: Ngài dạy: Còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta; rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta; và rằng: Vì ta về cùng Cha; thế là làm sao? 18. Vậy, môn đồ nói rằng: Ngài nói: Ít lâu, là nghĩa gì? Chúng ta không hiểu Ngài nói về việc chi.

19. Đức Chúa Jêsus hiểu ý môn đồ muốn hỏi, bèn phán rằng: Ta vừa nói: Còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta; rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta; các ngươi đang hỏi nhau về nghĩa câu ấy đó chi. 20. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ khóc lóc, than vãn, còn người đời sẽ mừng rỡ; các ngươi sẽ ở trong sự lo buồn, nhưng sự lo buồn các ngươi sẽ đổi làm vui vẻ. 21. Người đàn bà, lúc sanh đẻ thì đau đớn, vì giờ mình đến rồi; song khi đứa con đã lọt lòng, người không còn nhớ sự khốn khổ mình nữa, mừng rằng mình đã sanh ra một người trong thế gian. 22. Khác nào như các ngươi hiện ở trong cơn đau đớn, nhưng ta sẽ lại thấy các ngươi, thì lòng các ngươi vui mừng, và chẳng ai cướp lấy sự vui mừng các ngươi được. 23. Trong ngày đó, các ngươi không còn hỏi ta về điều chi nữa. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi Cha, thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi. 24. Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.

25. Ta đã dùng ví dụ mà nói cho các ngươi mọi điều đó. Giờ đến, là khi ta chẳng còn dùng ví dụ mà nói cùng các ngươi nữa, nhưng khi ấy ta sẽ nói rõ ràng về Cha cho các ngươi. 26. Trong ngày đó, các ngươi sẽ nhân danh ta mà cầu xin, ta chẳng nói rằng ta vì các ngươi sẽ cầu xin Cha đâu; 27. vì chính Cha yêu thương các ngươi, nhân các ngươi đã yêu mến ta, và tin rằng ta từ nơi Cha mà đến. 28. Ta ra từ Cha mà đến thế gian; nay ta lìa bỏ thế gian mà về cùng Cha.

29. Các môn đồ thưa rằng: Bây giờ thầy phán rõ ràng, và không phán bằng lời ví dụ. 30. Bây giờ chúng tôi biết thầy thông biết mọi điều, không cần phải có ai hỏi thầy; bởi đó nên chúng tôi tin thầy ra từ Đức Chúa Trời.

31. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Bây giờ các ngươi tin chăng? 32. Nầy, giờ đến, đã đến rồi, là khi các ngươi sẽ tản lạc, ai đi đường nấy, và để ta lại một mình; nhưng ta không ở một mình, vì Cha ở cùng ta.

33. Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!

Bản Dịch 2011

Công Việc của Ðức Thánh Linh
1. “Ta nói với các ngươi những điều ấy để các ngươi không vấp ngã. 2. Họ sẽ trục xuất các ngươi ra khỏi hội đường. Thật vậy, sẽ có lúc những kẻ giết các ngươi tưởng họ đang phục vụ Ðức Chúa Trời! 3. Họ sẽ làm những điều ấy vì họ không biết Cha hoặc Ta. 4. Nhưng Ta báo trước các ngươi những điều ấy, để khi chúng xảy đến, các ngươi có thể nhớ lại rằng Ta đã báo trước cho các ngươi về chúng. Ta không nói những điều ấy với các ngươi lúc bắt đầu, vì Ta luôn ở với các ngươi. 5. Nhưng bây giờ Ta đi về cùng Ðấng đã sai Ta, thế mà không ai trong các ngươi hỏi Ta, ‘Thầy đi đâu?’
6. Vì Ta đã nói những điều ấy với các ngươi, lòng các ngươi chứa chan sầu não. 7. Tuy nhiên, Ta nói thật với các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu Ta không đi, Ðấng An Ủi sẽ không đến với các ngươi; nhưng nếu Ta đi, Ta sẽ phái Ngài đến với các ngươi. 8. Khi Ngài đến, Ngài sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công chính, và về sự phán xét. 9. Về tội lỗi vì họ không tin Ta, 10. về sự công chính vì Ta đi về cùng Cha và các ngươi sẽ không thấy Ta nữa, 11. và về sự phán xét, vì kẻ cai trị thế gian nầy đã bị xét xử rồi.
12. Ta còn nhiều điều nữa muốn nói với các ngươi, nhưng bây giờ các ngươi chưa lãnh hội nổi. 13. Khi Thần Chân Lý đến, Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi sự thật, vì Ngài sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng sẽ nói những gì Ngài đã nghe, và Ngài sẽ báo cho các ngươi biết những việc sẽ xảy đến. 14. Ngài sẽ tôn vinh Ta, vì những gì Ngài nhận được về Ta, Ngài sẽ báo cho các ngươi. 15. Tất cả những gì Cha có là của Ta. Vì thế Ta nói: những gì Ngài nhận được về Ta, Ngài sẽ báo cho các ngươi.”
Sầu Thảm Biến Thành Niềm Vui
16. “Còn ít lâu nữa các ngươi sẽ không thấy Ta, rồi sau một ít lâu các ngươi lại thấy Ta.”
17. Bấy giờ một vài môn đồ nói với nhau, “Ý Thầy là gì khi Thầy nói, ‘Còn ít lâu nữa các ngươi sẽ không thấy Ta, rồi sau một ít lâu các ngươi lại thấy Ta’, và ‘Vì Ta đi về cùng Cha’?” 18. Rồi họ nói, “Ý Thầy là gì khi nói, ‘Còn ít lâu nữa’? Chúng ta không hiểu ý Thầy nói gì.”
19. Ðức Chúa Jesus biết ý họ muốn hỏi Ngài, nên Ngài nói với họ, “Có phải các ngươi đang hỏi nhau về điều Ta vừa nói, ‘Còn ít lâu nữa các ngươi sẽ không thấy Ta, rồi sau một ít lâu các ngươi lại thấy Ta’ chăng? 20. Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, các ngươi sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng; các ngươi sẽ sầu thảm, nhưng nỗi sầu thảm của các ngươi sẽ biến thành niềm vui. 21. Người đàn bà đau đớn lúc lâm bồn vì giờ sinh con đã đến, nhưng khi đứa con chào đời, người ấy không còn nhớ đến nỗi đau đớn nữa, nhưng vui mừng vì đã sinh ra một người trong thế gian. 22. Các ngươi cũng vậy, bây giờ các ngươi buồn rầu, nhưng khi thấy lại Ta, các ngươi sẽ vui mừng, và không ai có thể lấy đi niềm vui ấy của các ngươi. 23. Ngày ấy các ngươi sẽ không hỏi Ta điều gì nữa. Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, bất cứ điều chi các ngươi nhân danh Ta cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi. 24. Cho đến bây giờ các ngươi vẫn chưa nhân danh Ta cầu xin điều chi; hãy cầu xin, các ngươi sẽ nhận được, để niềm vui của các ngươi được trọn vẹn.”
Chúa Ðã Thắng Thế Gian
25. “Ta thường dùng ngụ ngôn để nói với các ngươi những điều nầy, nhưng sẽ đến lúc Ta không cần dùng ngụ ngôn để nói với các ngươi nữa, nhưng Ta sẽ nói rõ ràng về Cha cho các ngươi. 26. Ngày ấy các ngươi sẽ nhân danh Ta cầu xin, và Ta sẽ không nói với các ngươi rằng Ta sẽ cầu xin Cha cho các ngươi nữa, 27. vì chính Cha yêu thương các ngươi, bởi các ngươi đã yêu thương Ta và tin rằng Ta từ Ðức Chúa Trời đến. 28. Ta từ Cha đến và đã đến thế gian; rồi đây Ta sẽ lìa thế gian để trở về cùng Cha.”
29. Các môn đồ Ngài nói, “Ồ, bây giờ Thầy nói thẳng ra và không dùng ngụ ngôn nữa. 30. Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết rõ mọi sự và không cần hỏi ai điều gì. Vì vậy chúng con tin rằng Thầy từ Ðức Chúa Trời đến.”
31. Ðức Chúa Jesus đáp lời họ, “Bây giờ các ngươi tin rồi sao? 32. Nầy, giờ đến và đã đến rồi, khi các ngươi bị tan lạc, mỗi người một ngã, và bỏ Ta lại một mình; nhưng Ta không cô đơn, vì Cha ở với Ta. 33. Ta nói những điều nầy với các ngươi, để các ngươi được bình an trong Ta. Các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi.”

Tài Liệu