Giăng: Chương 13

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB43C013)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Đức Chúa Jesus rửa chân cho các môn đồ

1. Trước lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jesus biết giờ Ngài phải rời thế gian nầy để trở về với Cha đã đến. Ngài đã yêu thương những người thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu thương cho đến cuối cùng.

2. Đang bữa ăn tối, ma quỷ gieo ý định phản Ngài vào lòng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, con của Si-môn.

3. Đức Chúa Jesus biết rằng Cha đã giao mọi sự trong tay Ngài, và Ngài từ Đức Chúa Trời đến, và cũng sắp về với Đức Chúa Trời, 4. nên đứng dậy khỏi bữa ăn tối, cởi áo ngoài ra, lấy khăn quấn ngang lưng. 5. Sau đó Ngài đổ nước vào chậu, và bắt đầu rửa chân cho các môn đồ, rồi lau chúng với khăn mà Ngài đã quấn ngang lưng.

6. Khi Ngài đến với Si-môn Phi-e-rơ, ông nói với Ngài: “Thưa Chúa! Chúa mà lại rửa chân cho con sao?”

7. Đức Chúa Jesus trả lời và nói với ông: “Bây giờ, con chưa hiểu việc Ta đang làm, nhưng về sau con sẽ hiểu những điều nầy.”

8. Phi-e-rơ nói cùng Ngài: “Không! Con sẽ không bao giờ để Chúa rửa chân cho con!”

Đức Chúa Jesus nói với ông: “Nếu Ta không rửa chân cho con, thì con không có phần gì với Ta cả.”

9. Si-môn Phi-e-rơ nói với Ngài: “Thưa Chúa! Không phải chỉ rửa chân mà thôi, nhưng cả tay và đầu của con nữa!”

10. Đức Chúa Jesus nói với ông: “Không cần đâu! Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân thì sạch tất cả. Các ngươi đã sạch rồi, nhưng không phải tất cả.” 11. Vì Ngài biết ai là kẻ sẽ phản Ngài, nên Ngài đã nói: “Không phải tất cả các ngươi đều tinh sạch.”

12. Vì vậy, sau khi Ngài đã rửa chân cho các môn đồ, đã mặc áo, và ngồi trở lại, Ngài nói với họ: “Các ngươi có hiểu điều Ta đã làm cho các ngươi hay không? 13. Các ngươi gọi Ta là Thầy, là Chúa. Các ngươi nói đúng, vì Ta thật như vậy. 14. Do đó nếu Ta là Thầy, là Chúa, mà còn rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng phải rửa chân cho nhau. 15. Vì Ta đã cho các ngươi một khuôn mẫu, để các ngươi cũng làm như Ta đã làm cho các ngươi. 16. Thật vậy, thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Đầy tớ không lớn hơn chủ của mình, sứ giả không lớn hơn người đã sai phái mình. 17. Nếu các ngươi biết những điều nầy và làm theo thì được phước."

Đức Chúa Jesus nói trước về sự phản bội của Giu-đa

18. "Ta không nói về tất cả các ngươi. Ta biết những người Ta đã chọn, nhưng lời Kinh Thánh phải được ứng nghiệm: ‘Kẻ ăn bánh của Ta, giở gót của mình chống lại Ta.’ 19. Bây giờ, Ta nói điều nầy với các ngươi trước khi việc sẽ xảy ra, để khi việc xảy ra thì các ngươi tin rằng Ta là Đấng Hằng Hữu. 20. Thật vậy, thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Ai tiếp người Ta sai đến, tức là tiếp Ta; còn ai tiếp Ta, tức là tiếp Đấng đã sai Ta.”

21. Nói xong những điều nầy, Đức Chúa Jesus xúc động trong tâm linh, và Ngài nói rõ: “Thật vậy, thật vậy, Ta nói cùng các ngươi. Một người trong các ngươi sẽ phản Ta.”

22. Các môn đồ nhìn lẫn nhau, không biết Ngài đang nói về ai. 23. Một trong các môn đồ, là người được Đức Chúa Jesus yêu thương, đang tựa vào lòng Đức Chúa Jesus. 24. Si-môn Phi-e-rơ ra hiệu và nói với người đó hỏi xem Ngài đang nói về ai. 25. Vì vậy, người nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Jesus và hỏi Ngài: “Thưa Chúa! Ai vậy?”

26. Sau đó, Đức Chúa Jesus trả lời: “Đó là người mà Ta sẽ trao miếng bánh Ta sắp nhúng đây.” Rồi Ngài lấy một miếng bánh, nhúng, rồi trao cho Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, con của Si-môn. 27. Sau khi nhận miếng bánh, Sa-tan nhập vào lòng của người. Đức Chúa Jesus nói cùng người: “Việc con làm, hãy làm nhanh đi.”

28. Lúc này, không một ai đang ngồi tại đó biết Ngài nói với anh ta điều gì. 29. Một vài người nghĩ rằng, bởi vì Giu-đa giữ túi tiền cho nên Đức Chúa Jesus bảo anh ta đi mua những thứ cần dùng cho kỳ lễ, hay là tặng vật gì đó cho người nghèo. 30. Vì vậy, sau khi đã nhận miếng bánh, hắn đã đi ra. Lúc nầy trời đã tối.

Điều răn mới

31. Khi Giu-đa đã đi rồi, Đức Chúa Jesus nói: “Bây giờ Con Người được tôn vinh, và Đức Chúa Trời được tôn vinh nơi Người. 32. Nếu Đức Chúa Trời được tôn vinh nơi Người thì Đức Chúa Trời cũng sẽ tôn vinh Người trong chính Ngài, và sẽ tôn vinh Người tức khắc. 33. Hỡi các ngươi bé nhỏ. Ta không còn ở với các ngươi bao lâu nữa. Các ngươi sẽ tìm Ta, và như Ta đã nói với những người Do Thái rằng: ‘Nơi Ta đi các ngươi không thể đến được’, thì bây giờ Ta cũng nói với các ngươi như vậy. 34. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, đó là các ngươi phải yêu thương nhau. Như Ta đã yêu thương các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu thương nhau thể ấy. 35. Nếu các ngươi yêu thương lẫn nhau, thì bởi đó mọi người sẽ biết các ngươi là môn đồ của Ta.”

36. Si-môn Phi-e-rơ nói với Ngài: “Thưa Chúa! Ngài đi đâu?” Đức Chúa Jesus trả lời ông: “Nơi Ta đi, lúc này con không thể theo được, nhưng sau nầy con sẽ theo.”

37. Phi-e-rơ nói với Ngài: “Thưa Chúa! Tại sao bây giờ con không thể theo Ngài? Con sẽ hy sinh mạng sống của con vì Ngài!”

38. Đức Chúa Jesus đáp: “Con sẽ hy sinh mạng sống của con vì Ta sao? Thật vậy, thật vậy, Ta nói với con: Không! Gà sẽ không gáy cho tới khi con chối Ta ba lần!”

Bản Dịch Đại Chúng

Đức Chúa Jesus rửa chân cho các môn đồ

Trước lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jesus biết giờ Ngài phải rời thế gian nầy để trở về với Cha đã đến. Ngài đã yêu thương những người thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu thương cho đến cuối cùng.

Đang bữa ăn tối, ma quỷ gieo ý định phản Ngài vào lòng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, con của Si-môn.

Đức Chúa Jesus biết rằng Cha đã giao mọi sự trong tay Ngài, và Ngài từ Đức Chúa Trời đến, và cũng sắp về với Đức Chúa Trời, nên đứng dậy khỏi bữa ăn tối, cởi áo ngoài ra, lấy khăn quấn ngang lưng. Sau đó Ngài đổ nước vào chậu, và bắt đầu rửa chân cho các môn đồ, rồi lau chúng với khăn mà Ngài đã quấn ngang lưng.

Khi Ngài đến với Si-môn Phi-e-rơ, ông nói với Ngài: “Thưa Chúa! Chúa mà lại rửa chân cho con sao?”

Đức Chúa Jesus trả lời và nói với ông: “Bây giờ, con chưa hiểu việc Ta đang làm, nhưng về sau con sẽ hiểu những điều nầy.”

Phi-e-rơ nói cùng Ngài: “Không! Con sẽ không bao giờ để Chúa rửa chân cho con!”

Đức Chúa Jesus nói với ông: “Nếu Ta không rửa chân cho con, thì con không có phần gì với Ta cả.”

Si-môn Phi-e-rơ nói với Ngài: “Thưa Chúa! Không phải chỉ rửa chân mà thôi, nhưng cả tay và đầu của con nữa!”

Đức Chúa Jesus nói với ông: “Không cần đâu! Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân thì sạch tất cả. Các ngươi đã sạch rồi, nhưng không phải tất cả.” Vì Ngài biết ai là kẻ sẽ phản Ngài, nên Ngài đã nói: “Không phải tất cả các ngươi đều tinh sạch.”

Vì vậy, sau khi Ngài đã rửa chân cho các môn đồ, đã mặc áo, và ngồi trở lại, Ngài nói với họ: “Các ngươi có hiểu điều Ta đã làm cho các ngươi hay không? Các ngươi gọi Ta là Thầy, là Chúa. Các ngươi nói đúng, vì Ta thật như vậy. Do đó nếu Ta là Thầy, là Chúa, mà còn rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng phải rửa chân cho nhau. Vì Ta đã cho các ngươi một khuôn mẫu, để các ngươi cũng làm như Ta đã làm cho các ngươi. Thật vậy, thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Đầy tớ không lớn hơn chủ của mình, sứ giả không lớn hơn người đã sai phái mình. Nếu các ngươi biết những điều nầy và làm theo thì được phước."

Đức Chúa Jesus nói trước về sự phản bội của Giu-đa

"Ta không nói về tất cả các ngươi. Ta biết những người Ta đã chọn, nhưng lời Kinh Thánh phải được ứng nghiệm: ‘Kẻ ăn bánh của Ta, giở gót của mình chống lại Ta.’ Bây giờ, Ta nói điều nầy với các ngươi trước khi việc sẽ xảy ra, để khi việc xảy ra thì các ngươi tin rằng Ta là Đấng Hằng Hữu. Thật vậy, thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Ai tiếp người Ta sai đến, tức là tiếp Ta; còn ai tiếp Ta, tức là tiếp Đấng đã sai Ta.”

Nói xong những điều nầy, Đức Chúa Jesus xúc động trong tâm linh, và Ngài nói rõ: “Thật vậy, thật vậy, Ta nói cùng các ngươi. Một người trong các ngươi sẽ phản Ta.”

Các môn đồ nhìn lẫn nhau, không biết Ngài đang nói về ai. Một trong các môn đồ, là người được Đức Chúa Jesus yêu thương, đang tựa vào lòng Đức Chúa Jesus. Si-môn Phi-e-rơ ra hiệu và nói với người đó hỏi xem Ngài đang nói về ai. Vì vậy, người nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Jesus và hỏi Ngài: “Thưa Chúa! Ai vậy?”

Sau đó, Đức Chúa Jesus trả lời: “Đó là người mà Ta sẽ trao miếng bánh Ta sắp nhúng đây.” Rồi Ngài lấy một miếng bánh, nhúng, rồi trao cho Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, con của Si-môn. Sau khi nhận miếng bánh, Sa-tan nhập vào lòng của người. Đức Chúa Jesus nói cùng người: “Việc con làm, hãy làm nhanh đi.”

Lúc này, không một ai đang ngồi tại đó biết Ngài nói với anh ta điều gì. Một vài người nghĩ rằng, bởi vì Giu-đa giữ túi tiền cho nên Đức Chúa Jesus bảo anh ta đi mua những thứ cần dùng cho kỳ lễ, hay là tặng vật gì đó cho người nghèo. Vì vậy, sau khi đã nhận miếng bánh, hắn đã đi ra. Lúc nầy trời đã tối.

Điều răn mới

Khi Giu-đa đã đi rồi, Đức Chúa Jesus nói: “Bây giờ Con Người được tôn vinh, và Đức Chúa Trời được tôn vinh nơi Người. Nếu Đức Chúa Trời được tôn vinh nơi Người thì Đức Chúa Trời cũng sẽ tôn vinh Người trong chính Ngài, và sẽ tôn vinh Người tức khắc. Hỡi các ngươi bé nhỏ. Ta không còn ở với các ngươi bao lâu nữa. Các ngươi sẽ tìm Ta, và như Ta đã nói với những người Do Thái rằng: ‘Nơi Ta đi các ngươi không thể đến được’, thì bây giờ Ta cũng nói với các ngươi như vậy. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, đó là các ngươi phải yêu thương nhau. Như Ta đã yêu thương các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu thương nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu thương lẫn nhau, thì bởi đó mọi người sẽ biết các ngươi là môn đồ của Ta.”

Si-môn Phi-e-rơ nói với Ngài: “Thưa Chúa! Ngài đi đâu?”

Đức Chúa Jesus trả lời ông: “Nơi Ta đi, lúc này con không thể theo được, nhưng sau nầy con sẽ theo.”

Phi-e-rơ nói với Ngài: “Thưa Chúa! Tại sao bây giờ con không thể theo Ngài? Con sẽ hy sinh mạng sống của con vì Ngài!”

Đức Chúa Jesus đáp: “Con sẽ hy sinh mạng sống của con vì Ta sao? Thật vậy, thật vậy, Ta nói với con: Không! Gà sẽ không gáy cho tới khi con chối Ta ba lần!”


Bản Dịch Ngữ Căn

Đức Chúa Jesus rửa chân cho các môn đồ

1. Trước lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jesus biết giờ Ngài phải rời thế gian nầy để trở về với Cha đã đến. Ngài đã yêu thương những người thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu thương cho đến cuối cùng.

2. Đang bữa ăn tối, ma quỷ gieo ý định phản Ngài vào lòng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, con của Si-môn. 3. Đức Chúa Jesus biết rằng Cha đã giao mọi sự trong tay Ngài, và Ngài từ Đức Chúa Trời đến, và cũng sắp về với Đức Chúa Trời, 4. nên đứng dậy khỏi bữa ăn tối, cởi áo ngoài ra, lấy khăn quấn ngang lưng. 5. Sau đó Ngài đổ nước vào chậu, và bắt đầu rửa chân cho các môn đồ, rồi lau chúng với khăn mà Ngài đã quấn ngang lưng.

6. Khi Ngài đến với Si-môn Phi-e-rơ, ông nói với Ngài: “Thưa Chúa! Chúa mà lại rửa chân cho con sao?” 7. Đức Chúa Jesus trả lời và nói với ông: “Bây giờ, con chưa hiểu việc Ta đang làm, nhưng về sau con sẽ hiểu những điều nầy.” 8. Phi-e-rơ nói cùng Ngài: “Không! Con sẽ không bao giờ để Chúa rửa chân cho con!” Đức Chúa Jesus nói với ông: “Nếu Ta không rửa chân cho con, thì con không có phần gì với Ta cả.” 9. Si-môn Phi-e-rơ nói với Ngài: “Thưa Chúa! Không phải chỉ rửa chân mà thôi, nhưng cả tay và đầu của con nữa!” 10. Đức Chúa Jesus nói với ông: “Không cần đâu! Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân thì sạch tất cả. Các ngươi đã sạch rồi, nhưng không phải tất cả.” 11. Vì Ngài biết ai là kẻ sẽ phản Ngài, nên Ngài đã nói: “Không phải tất cả các ngươi đều tinh sạch.”

12. Vì vậy, sau khi Ngài đã rửa chân cho các môn đồ, đã mặc áo, và ngồi trở lại, Ngài nói với họ: “Các ngươi có hiểu điều Ta đã làm cho các ngươi hay không? 13. Các ngươi gọi Ta là Thầy, là Chúa. Các ngươi nói đúng, vì Ta thật như vậy. 14. Do đó nếu Ta là Thầy, là Chúa, mà còn rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng phải rửa chân cho nhau. 15. Vì Ta đã cho các ngươi một khuôn mẫu, để các ngươi cũng làm như Ta đã làm cho các ngươi. 16. Thật vậy, thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Đầy tớ không lớn hơn chủ của mình, sứ giả không lớn hơn người đã sai phái mình. 17. Nếu các ngươi biết những điều nầy và làm theo thì được phước."

Đức Chúa Jesus nói trước về sự phản bội của Giu-đa

18. "Ta không nói về tất cả các ngươi. Ta biết những người Ta đã chọn, nhưng lời Kinh Thánh phải được ứng nghiệm: ‘Kẻ ăn bánh của Ta, giở gót của mình chống lại Ta.’ 19. Bây giờ, Ta nói điều nầy với các ngươi trước khi việc sẽ xảy ra, để khi việc xảy ra thì các ngươi tin rằng Ta là Đấng Hằng Hữu. 20. Thật vậy, thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Ai tiếp người Ta sai đến, tức là tiếp Ta; còn ai tiếp Ta, tức là tiếp Đấng đã sai Ta.”

21. Nói xong những điều nầy, Đức Chúa Jesus xúc động trong tâm linh, và Ngài nói rõ: “Thật vậy, thật vậy, Ta nói cùng các ngươi. Một người trong các ngươi sẽ phản Ta.” 22. Các môn đồ nhìn lẫn nhau, không biết Ngài đang nói về ai. 23. Một trong các môn đồ, là người được Đức Chúa Jesus yêu thương, đang tựa vào lòng Đức Chúa Jesus. 24. Si-môn Phi-e-rơ ra hiệu và nói với người đó hỏi xem Ngài đang nói về ai. 25. Vì vậy, người nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Jesus và hỏi Ngài: “Thưa Chúa! Ai vậy?” 26. Sau đó, Đức Chúa Jesus trả lời: “Đó là người mà Ta sẽ trao miếng bánh Ta sắp nhúng đây.” Rồi Ngài lấy một miếng bánh, nhúng, rồi trao cho Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, con của Si-môn. 27. Sau khi nhận miếng bánh, Sa-tan nhập vào lòng của người. Đức Chúa Jesus nói cùng người: “Việc con làm, hãy làm nhanh đi.” 28. Lúc này, không một ai đang ngồi tại đó biết Ngài nói với anh ta điều gì. 29. Một vài người nghĩ rằng, bởi vì Giu-đa giữ túi tiền cho nên Đức Chúa Jesus bảo anh ta đi mua những thứ cần dùng cho kỳ lễ, hay là tặng vật gì đó cho người nghèo. 30. Vì vậy, sau khi đã nhận miếng bánh, hắn đã đi ra. Lúc nầy trời đã tối.

Điều răn mới

31. Khi Giu-đa đã đi rồi, Đức Chúa Jesus nói: “Bây giờ Con Người được tôn vinh, và Đức Chúa Trời được tôn vinh nơi Người. 32. Nếu Đức Chúa Trời được tôn vinh nơi Người thì Đức Chúa Trời cũng sẽ tôn vinh Người trong chính Ngài, và sẽ tôn vinh Người tức khắc. 33. Hỡi các ngươi bé nhỏ. Ta không còn ở với các ngươi bao lâu nữa. Các ngươi sẽ tìm Ta, và như Ta đã nói với những người Do Thái rằng: ‘Nơi Ta đi các ngươi không thể đến được’, thì bây giờ Ta cũng nói với các ngươi như vậy. 34. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, đó là các ngươi phải yêu thương nhau. Như Ta đã yêu thương các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu thương nhau thể ấy. 35. Nếu các ngươi yêu thương lẫn nhau, thì bởi đó mọi người sẽ biết các ngươi là môn đồ của Ta.”

36. Si-môn Phi-e-rơ nói với Ngài: “Thưa Chúa! Ngài đi đâu?” Đức Chúa Jesus trả lời ông: “Nơi Ta đi, lúc này con không thể theo được, nhưng sau nầy con sẽ theo.” 37. Phi-e-rơ nói với Ngài: “Thưa Chúa! Tại sao bây giờ con không thể theo Ngài? Con sẽ hy sinh mạng sống của con vì Ngài!” 38. Đức Chúa Jesus đáp: “Con sẽ hy sinh mạng sống của con vì Ta sao? Thật vậy, thật vậy, Ta nói với con: Không! Gà sẽ không gáy cho tới khi con chối Ta ba lần!”

Bản Dịch 1925

1. Trước ngày lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jêsus biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi; Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng.

2. Đang bữa ăn tối (ma quỉ đã để mưu phản Ngài vào lòng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt con trai Si-môn), 3. Đức Chúa Jêsus biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình, và mình sẽ về với Đức Chúa Trời, 4. nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. 5. Kế đó, Ngài đổ Nước vào chậu, và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho.

6. Vậy, Ngài đến cùng Si-môn Phi-e-rơ, thì người thưa rằng: Chúa ôi, chính Chúa lại rửa chân cho tôi sao!

7. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hiện nay ngươi chẳng biết sự ta làm; nhưng về sau sẽ biết.

8. Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa sẽ chẳng rửa chân tôi bao giờ! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ta không rửa cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với ta hết.

9. Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chẳng những rửa chân mà thôi, lại cũng rửa tay và đầu nữa!

10. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân, thì được sạch cả. Vả, các ngươi đã được tinh sạch, nhưng chưa được tinh sạch đều. 11. Vì Ngài đã biết ai sẽ phản Ngài; tại thế cho nên Ngài phán rằng: các ngươi chẳng phải hết thảy đều được tinh sạch.

12. Sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại; đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng: các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? 13. Các ngươi gọi ta bằng Thầy bằng Chúa; Các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. 14. Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. 15. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. 16. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. 17. Ví bằng các ngươi biết những sự nầy, thì có phước, miễn là các ngươi làm theo.

18. Ta không nói về các ngươi hết thảy, ta biết những kẻ ta đã lựa chọn; nhưng lời nầy trong Kinh Thánh phải được ứng nghiệm: Người ăn bánh ta, dở gót nghịch cùng ta.

19. Hiện bây giờ, ta nói điều nầy cùng các ngươi trước việc chưa xảy đến; để khi việc xảy đến rồi, các ngươi sẽ tin ta là Đấng đó. 20. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai tiếp người mà ta đã sai, tức là tiếp ta; hễ ai tiếp ta, tức là tiếp Đấng đã sai ta đến.

21. Khi Đức Chúa Jêsus đã phán như vậy rồi, thì tâm thần Ngài bối rối, bèn tỏ ra rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản ta.

22. Các môn đồ ngó nhau, không biết Ngài nói về ai đó. 23. Vả, có một môn đồ dựa vào ngực Đức Chúa Jêsus, tức là người mà Ngài yêu. 24. Si-môn Phi-e-rơ ra dấu cho người đó rằng: Hãy nói cho chúng ta biết thầy phán về ai.

25. Vậy, người nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Jêsus, hỏi rằng: Lạy Chúa, ấy là ai?

26. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ấy là kẻ mà ta trao cho miếng bánh ta sẽ nhúng đây. Đoạn, Ngài nhúng một miếng, rồi lấy cho Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, con trai của Si-môn. 27. Liền khi Giu-đa đã lấy miếng bánh, thì quỉ Sa-tan vào lòng người.

Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng người rằng: Sự ngươi làm hãy làm mau đi. 28. Nhưng các ngươi ngồi đồng bàn đó chẳng ai hiểu vì sao Ngài phán cùng người như vậy. 29. Có kẻ tưởng rằng tại Giu-đa có túi bạc, nên Đức Chúa Jêsus biểu người: Hãy mua đồ chúng ta cần dùng về kỳ lễ; hay là Hãy bố thí cho kẻ nghèo. 30. Còn Giu-đa, khi lãnh lấy miếng bánh rồi, liền đi ra. Khi ấy đã tối.

31. Khi Giu-đa đã ra rồi, Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hiện bây giờ Con người được vinh hiển, và Đức Chúa Trời được vinh hiển nơi Con người. 32. Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho Con người vinh hiển nơi chính mình Ngài, và Ngài sẽ kíp làm cho vinh hiển.

33. Hỡi các con trẻ ta, ta còn tạm ở với các ngươi; các ngươi sẽ tìm ta, và như ta đã nói với người Giu-đa rằng: Các ngươi không thể đến nơi ta đi, thì bây giờ ta cũng nói với các ngươi như vậy.

34. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. 35. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.

36. Si-môn Phi-e-rơ thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, Chúa đi đâu? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nơi ta đi, bây giờ ngươi chẳng có thể theo ta được; nhưng rồi sau ngươi sẽ theo ta.

37. Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, sao hiện bây giờ tôi không thể theo Chúa được? Tôi liều sự sống tôi vì Chúa!

38. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi liều sự sống ngươi vì ta sao! Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, khi gà chưa gáy, ngươi đã chối ta ba lần!

Bản Dịch 2011

Chúa Rửa Chân Các Môn Ðồ

1 Trước Lễ Vượt Qua, Ðức Chúa Jesus biết giờ Ngài phải rời thế gian này để về với Ðức Chúa Cha đã đến. Ngài yêu thương những người thuộc về Ngài trong thế gian, Ngài yêu thương họ đến cuối cùng. 2 Trong bữa ăn tối, Ác Quỷ đã đặt mưu phản vào lòng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt con Si-môn. 3 Ðức Chúa Jesus biết Ðức Chúa Cha đã trao mọi sự trong tay Ngài, và biết rằng Ngài từ Ðức Chúa Trời đến và sẽ trở về cùng Ðức Chúa Trời, 4 Ngài đứng dậy khỏi bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn quấn ngang lưng Ngài. 5 Kế đó Ngài đổ nước vào chậu và bắt đầu rửa chân cho các môn đồ, rồi dùng chiếc khăn đã quấn ngang lưng mà lau chân họ.

6 Khi Ngài đến với Phi-rơ, ông nói với Ngài, “Lạy Chúa, Ngài sẽ rửa chân cho con sao?”

7 Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với ông, “Bây giờ ngươi không hiểu những điều Ta làm, nhưng sau này ngươi sẽ hiểu.”

8 Phi-rơ nói với Ngài, “Không bao giờ con để Ngài rửa chân cho con.”

Ðức Chúa Jesus trả lời ông, “Nếu Ta không rửa chân cho ngươi, ngươi không có phần gì với Ta.”

9 Si-môn Phi-rơ nói với Ngài, “Lạy Chúa, xin Ngài không chỉ rửa chân cho con, nhưng xin rửa cả tay và đầu con nữa.”

10 Ðức Chúa Jesus nói với ông, “Người nào đã tắm thì chỉ cần rửa chân, vì toàn thân đã sạch. Các ngươi đã được sạch, nhưng không phải tất cả các ngươi đều sạch.” 11 Vì Ngài biết ai sắp phản Ngài, nên Ngài nói, “Không phải tất cả các ngươi đều sạch.”

12 Sau khi rửa chân cho các môn đồ, Ngài mặc áo choàng lại, ngồi vào chỗ cũ, rồi nói, “Các ngươi hiểu điều Ta vừa mới làm cho các ngươi chăng? 13 Các ngươi gọi ta là ‘Thầy’ và ‘Chúa.’ Các ngươi gọi thế là đúng lắm, vì Ta thật như vậy. 14 Thế thì nếu Ta là Chúa và Thầy mà đã rửa chân các ngươi, các ngươi cũng hãy rửa chân cho nhau. 15 Vì Ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như Ta đã làm cho các ngươi. 16 Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, tôi tớ không lớn hơn chủ, sứ giả không lớn hơn người sai phái mình. 17 Nếu các ngươi biết những điều này, các ngươi sẽ được phước miễn là các ngươi làm theo. 18 Ta không nói về tất cả các ngươi. Ta biết Ta đã chọn ai, nhưng lời này trong Kinh Thánh phải được ứng nghiệm, ‘Kẻ ăn bánh của Ta đã giở gót nghịch lại Ta.’

19 Bây giờ Ta nói với các ngươi điều này, trước khi việc đó xảy ra, để khi việc đó xảy ra, các ngươi có thể tin Ta là Ðấng ấy. 20 Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, ai tiếp người Ta sai đi là tiếp Ta, và ai tiếp Ta là tiếp Ðấng đã sai Ta.”

Chúa Báo Trước về Kẻ Phản Ngài

21 Sau khi Ðức Chúa Jesus nói những lời đó, Ngài xúc động trong lòng và nói rõ, “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản Ta.”

22 Các môn đồ nhìn nhau và phân vân không biết Ngài nói ai. 23 Một trong các môn đồ, người được Ðức Chúa Jesus thương yêu, đang ngồi bên cạnh Ngài, 24 Si-môn Phi-rơ ra dấu cho người ấy, bảo hỏi Ngài, ai là người Ngài đã nói. 25 Người ấy nghiêng đầu qua trước ngực Ðức Chúa Jesus và hỏi, “Lạy Chúa, người ấy là ai vậy?”

26 Ðức Chúa Jesus đáp, “Ấy là người Ta chấm miếng bánh này và đưa cho.” Rồi Ngài chấm một miếng bánh và đưa cho Giu-đa Ích-ca-ri-ốt con Si-môn. 27 Sau khi hắn nhận miếng bánh, Sa-tan nhập vào hắn. Ðức Chúa Jesus nói với hắn, “Việc ngươi tính làm, hãy làm mau đi.”

28 Không ai ngồi quanh bàn biết tại sao Ngài nói với hắn như vậy. 29 Số là Giu-đa giữ túi tiền chung, nên vài người nghĩ rằng có lẽ Ðức Chúa Jesus muốn hắn đi mua những đồ cần dùng cho ngày lễ hoặc đi giúp đỡ người nghèo nào đó. 30 Giu-đa nhận miếng bánh xong, hắn lập tức ra đi. Lúc ấy trời đã tối.

Ðiều Răn Mới

31 Khi hắn đã đi rồi Ðức Chúa Jesus nói, “Bây giờ Con Người được vinh hiển, và Ðức Chúa Trời được vinh hiển nơi Người. 32 Nếu Ðức Chúa Trời được vinh hiển nơi Người, Ðức Chúa Trời cũng sẽ làm vinh hiển Người trong chính Ngài, và sẽ làm vinh hiển Người tức thì.

33 Hỡi các con thơ của Ta, Ta sẽ ở với các con ít lâu nữa thôi. Các con sẽ tìm Ta, và như Ta đã nói với người Do-thái, bây giờ Ta cũng nói với các con: nơi Ta đi, các con không thể đến. 34 Ta ban cho các con một điều răn mới, đó là các con phải yêu thương nhau; như Ta đã yêu thương các con thể nào, các con cũng phải yêu thương nhau thể ấy. 35 Nếu các con yêu thương nhau thì qua đó mọi người sẽ biết các con là môn đồ Ta.”

Chúa Báo Trước Phi-rơ Sẽ Chối Ngài

(Mat 26:33-35; Mác 14:29-31; Lu 22:33-34)

36 Si-môn Phi-rơ thưa với Ngài, “Lạy Chúa, Ngài sẽ đi đâu?”

Ngài đáp, “Nơi Ta đi, bây giờ ngươi không thể đi theo, nhưng sau này ngươi sẽ đi theo.”

37 Phi-rơ hỏi Ngài, “Lạy Chúa, tại sao con không thể đi theo Ngài bây giờ? Con sẵn sàng hy sinh tính mạng con cho Ngài.”

38 Ðức Chúa Jesus phán, “Ngươi sẵn sàng hy sinh tính mạng ngươi cho Ta sao? Quả thật, quả thật, Ta nói với ngươi, trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối Ta ba lần.”

Tài Liệu