Giăng: Chương 12

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB43C012)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Đức Chúa Jesus được xức dầu tại Bê-tha-ni

1. Vì vậy, sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jesus đã đến Bê-tha-ni, là nơi ở của La-xa-rơ, là người mà Ngài đã khiến từ cõi chết sống lại. 2. Họ đã làm một dạ tiệc để tiếp Ngài tại đó. Ma-thê phục vụ, còn La-xa-rơ là một trong số những người cùng dự với Ngài. 3. Ma-ri đã lấy một cân dầu cam tùng nguyên chất rất đắt tiền xức chân Đức Chúa Jesus, rồi dùng tóc nàng lau chân Ngài. Khi đó, mùi dầu thơm lan tỏa khắp nhà.

4. Tuy nhiên Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là một trong các môn đồ của Đức Chúa Jesus, và là kẻ sắp phản Ngài, nói: 5. “Tại sao không bán dầu thơm nầy lấy ba trăm đơ-ni-ê để cho người nghèo?” 6. Hắn nói điều nầy không phải vì hắn quan tâm đến người nghèo, nhưng vì hắn vốn là một tên trộm cắp, đang giữ túi tiền; hắn thường lấy trộm từ trong đó.

7. Do đó, Đức Chúa Jesus đã phán: “Hãy để cho cô ấy yên, bởi vì cô ấy đã để dành nó cho ngày chôn cất Ta. 8. Bởi vì các ngươi luôn luôn có người nghèo với mình, nhưng các ngươi không có Ta luôn luôn.”

9. Biết Ngài đang ở đó, cho nên một đám đông những người Do Thái đã kéo đến không phải chỉ vì Đức Chúa Jesus mà thôi, nhưng cũng để xem La-xa-rơ là người mà Ngài đã khiến từ cõi chết sống lại. 10. Cho nên các trưởng tế cũng bàn thảo để có thể giết luôn La-xa-rơ nữa, 11. bởi vì do chuyện của ông mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ và tin Đức Chúa Jesus.

Đức Chúa Jesus vào thành Giê-ru-sa-lem

12. Ngày hôm sau, có một đoàn người rất đông đến dự lễ. Khi nghe nói Đức Chúa Jesus đang đến Giê-ru-sa-lem, 13. họ đã lấy những cành cọ đi ra đón Ngài và tung hô rằng: “Hô-sa-na! Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến, là Vua của Y-sơ-ra-ên.”

14. Tìm được một con lừa tơ, Đức Chúa Jesus đã cỡi trên nó, như đã được chép: 15. “Hỡi con gái Si-ôn, đừng sợ! Kìa, Vua của ngươi đang đến, cỡi trên một lừa con!” 16. Các môn đồ của Ngài lúc đầu không hiểu những điều nầy, nhưng khi Đức Chúa Jesus đã được tôn vinh, lúc ấy họ mới nhớ lại rằng những điều đó được chép về Ngài, và đã được ứng nghiệm cho Ngài.

17. Những người đã ở với Đức Chúa Jesus lúc Ngài gọi La-xa-rơ ra khỏi mộ, và đem ông từ cõi chết sống lại, tiếp tục làm chứng về Ngài. 18. Vì việc này đám đông đã đi đón Ngài, bởi vì họ đã nghe rằng Ngài thực hiện dấu lạ nầy. 19. Do đó những người Pha-ri-si đã nói với nhau: “Các ông thấy không! Các ông không làm gì được cả. Nhìn kìa! Cả thiên hạ đều theo ông ta.”

Người Hy Lạp xin gặp Đức Chúa Jesus

20. Lúc này, trong số những người đi lên để thờ phượng vào dịp lễ, có một số người Hy Lạp; 21. những người nầy đã đến với Phi-líp, là người quê ở Bết-sai-đa thuộc vùng Ga-li-lê, và nói rằng: “Thưa ông! Chúng tôi muốn gặp Đức Chúa Jesus.” 22. Phi-líp đến và nói với Anh-rê; rồi Anh-rê cùng Phi-líp đến thưa với Đức Chúa Jesus.

23. Đức Chúa Jesus trả lời họ rằng: “Giờ Con Người được tôn vinh đã đến. 24. Thật vậy, thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Nếu hạt lúa mì không rơi xuống đất và chết đi, nó vẫn chỉ là mỗi một hạt; nhưng nếu chết đi, nó kết quả thật nhiều. 25. Ai yêu mạng sống của mình thì sẽ mất nó, và ai ghét mạng sống mình trong đời nầy thì sẽ giữ nó cho sự sống đời đời. 26. Nếu ai phục vụ Ta, hãy theo Ta; và Ta ở đâu, người phục vụ của Ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai phục vụ Ta, Cha Ta sẽ quý trọng người đó. 27. Lúc này linh hồn của Ta đang phiền não. Ta sẽ nói gì? ‘Thưa Cha! Xin cứu Con khỏi giờ nầy! Nhưng cũng chính vì giờ nầy mà Con đã đến. 28. Thưa Cha! Xin hãy làm vinh hiển danh Cha!’” Lúc đó có tiếng từ trời phán rằng: “Ta đã làm cho vinh hiển rồi, và Ta sẽ làm cho vinh hiển nữa.”

29. Đám đông đang đứng, và nghe, thì nói: “Đó là tiếng sấm”. Những người khác thì nói: “Một thiên sứ đã nói với Ngài.”

30. Đức Chúa Jesus đáp và nói: “Không phải vì Ta mà tiếng nầy đã đến đâu, nhưng vì các ngươi. 31. Bây giờ là lúc thế gian nầy bị phán xét, và kẻ cai trị thế gian nầy sẽ bị đuổi ra. 32. Còn Ta, khi Ta được nhấc lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người đến cùng Ta.” 33. Ngài nói điều nầy để chỉ về Ngài sẽ chết cách nào.

34. Đám đông nói với Ngài rằng: “Chúng tôi nghe luật pháp nói Đấng Christ còn đời đời. Làm thế nào Thầy nói Con Người phải bị treo lên? Con Người nầy là ai?”

35. Vì vậy, Đức Chúa Jesus đã nói với họ: “Ánh sáng còn ở với các ngươi ít lâu nữa. Hãy bước đi trong lúc các ngươi còn ánh sáng, đừng để bóng tối theo kịp vây phủ các ngươi. Người nào đi trong bóng tối thì không biết mình đi đâu. 36. Trong lúc các ngươi có ánh sáng, hãy tin vào ánh sáng, để các ngươi trở nên những người con của ánh sáng.”

Đức Chúa Jesus nói xong những điều nầy, Ngài lìa khỏi đó, và ẩn mình khỏi họ.

Sự vô tín của người Do Thái

37. Mặc dù Ngài đã làm rất nhiều dấu lạ trước mặt họ, họ vẫn không tin Ngài, 38. để lời của tiên tri Ê-sai đã nói được ứng nghiệm: “Lạy Chúa! Ai đã tin điều chúng tôi rao giảng, và cánh tay Chúa đã được bày tỏ cho ai?” 39. Vì vậy họ không thể tin, bởi vì Ê-sai còn nói: 40. “Ngài đã làm cho mắt của họ bị mù, lòng của họ chai cứng, nếu không, mắt của họ sẽ thấy được, lòng của họ hiểu được, và hối cải, và Ta sẽ chữa lành cho họ.” 41. Ê-sai nói điều nầy, vì đã thấy vinh quang của Ngài và đã nói về Ngài.

42. Dầu vậy, có nhiều người trong những lãnh đạo đã tin Ngài, nhưng vì những người Pha-ri-si, cho nên họ không dám xưng nhận, bởi vì họ có thể bị đuổi ra khỏi nhà hội; 43. họ quý trọng vinh quang của loài người hơn là vinh quang của Đức Chúa Trời.

44. Đức Chúa Jesus công bố và nói rằng: “Người nào tin Ta, không phải chỉ tin Ta, nhưng tin Đấng đã sai Ta. 45. Còn người nào thấy Ta là thấy Đấng đã sai Ta. 46. Ta là ánh sáng đã vào trong thế gian, để người nào tin Ta, thì không còn ở trong bóng tối. 47. Nếu người nào nghe lời của Ta mà không vâng giữ, Ta không phán xét người đó, bởi vì Ta đến không phải để phán xét thế gian, nhưng để cứu thế gian. 48. Người nào chối bỏ Ta và không tiếp nhận lời của Ta, đã có Đấng xét xử người: Lời mà Ta đã nói sẽ xét xử người đó trong ngày cuối cùng. 49. Ta không nói tự chính mình, nhưng chính Cha là Đấng đã sai Ta, truyền cho Ta phải nói điều gì và công bố điều gì. 50. Ta biết rằng mệnh lệnh của Ngài là sự sống đời đời. Vì vậy, những điều Ta nói thì Ta nói đúng như Cha đã truyền cho Ta nói.”

Bản Dịch Đại Chúng

Đức Chúa Jesus được xức dầu tại Bê-tha-ni

Vì vậy, sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jesus đã đến Bê-tha-ni, là nơi ở của La-xa-rơ, là người mà Ngài đã khiến từ cõi chết sống lại. Họ đã làm một dạ tiệc để tiếp Ngài tại đó. Ma-thê phục vụ, còn La-xa-rơ là một trong số những người cùng dự với Ngài. Ma-ri đã lấy một cân dầu cam tùng nguyên chất rất đắt tiền xức chân Đức Chúa Jesus, rồi dùng tóc nàng lau chân Ngài. Khi đó, mùi dầu thơm lan tỏa khắp nhà.

Tuy nhiên Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là một trong các môn đồ của Đức Chúa Jesus, và là kẻ sắp phản Ngài, nói: “Tại sao không bán dầu thơm nầy lấy ba trăm đơ-ni-ê để cho người nghèo?” Hắn nói điều nầy không phải vì hắn quan tâm đến người nghèo, nhưng vì hắn vốn là một tên trộm cắp, đang giữ túi tiền; hắn thường lấy trộm từ trong đó.

Do đó, Đức Chúa Jesus đã phán: “Hãy để cho cô ấy yên, bởi vì cô ấy đã để dành nó cho ngày chôn cất Ta. Bởi vì các ngươi luôn luôn có người nghèo với mình, nhưng các ngươi không có Ta luôn luôn.”

Biết Ngài đang ở đó, cho nên một đám đông những người Do Thái đã kéo đến không phải chỉ vì Đức Chúa Jesus mà thôi, nhưng cũng để xem La-xa-rơ là người mà Ngài đã khiến từ cõi chết sống lại. Cho nên các trưởng tế cũng bàn thảo để có thể giết luôn La-xa-rơ nữa, bởi vì do chuyện của ông mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ và tin Đức Chúa Jesus.

Đức Chúa Jesus vào thành Giê-ru-sa-lem

Ngày hôm sau, có một đoàn người rất đông đến dự lễ. Khi nghe nói Đức Chúa Jesus đang đến Giê-ru-sa-lem, họ đã lấy những cành cọ đi ra đón Ngài và tung hô rằng: “Hô-sa-na! Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến, là Vua của Y-sơ-ra-ên.”

Tìm được một con lừa tơ, Đức Chúa Jesus đã cỡi trên nó, như đã được chép: “Hỡi con gái Si-ôn, đừng sợ! Kìa, Vua của ngươi đang đến, cỡi trên một lừa con!” Các môn đồ của Ngài lúc đầu không hiểu những điều nầy, nhưng khi Đức Chúa Jesus đã được tôn vinh, lúc ấy họ mới nhớ lại rằng những điều đó được chép về Ngài, và đã được ứng nghiệm cho Ngài.

Những người đã ở với Đức Chúa Jesus lúc Ngài gọi La-xa-rơ ra khỏi mộ, và đem ông từ cõi chết sống lại, tiếp tục làm chứng về Ngài. Vì việc này đám đông đã đi đón Ngài, bởi vì họ đã nghe rằng Ngài thực hiện dấu lạ nầy. Do đó những người Pha-ri-si đã nói với nhau: “Các ông thấy không! Các ông không làm gì được cả. Nhìn kìa! Cả thiên hạ đều theo ông ta.”

Người Hy Lạp xin gặp Đức Chúa Jesus

Lúc này, trong số những người đi lên để thờ phượng vào dịp lễ, có một số người Hy Lạp; những người nầy đã đến với Phi-líp, là người quê ở Bết-sai-đa thuộc vùng Ga-li-lê, và nói rằng: “Thưa ông! Chúng tôi muốn gặp Đức Chúa Jesus.” Phi-líp đến và nói với Anh-rê; rồi Anh-rê cùng Phi-líp đến thưa với Đức Chúa Jesus.

Đức Chúa Jesus trả lời họ rằng: “Giờ Con Người được tôn vinh đã đến. Thật vậy, thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Nếu hạt lúa mì không rơi xuống đất và chết đi, nó vẫn chỉ là mỗi một hạt; nhưng nếu chết đi, nó kết quả thật nhiều. Ai yêu mạng sống của mình thì sẽ mất nó, và ai ghét mạng sống mình trong đời nầy thì sẽ giữ nó cho sự sống đời đời. Nếu ai phục vụ Ta, hãy theo Ta; và Ta ở đâu, người phục vụ của Ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai phục vụ Ta, Cha Ta sẽ quý trọng người đó. Lúc này linh hồn của Ta đang phiền não. Ta sẽ nói gì? ‘Thưa Cha! Xin cứu Con khỏi giờ nầy! Nhưng cũng chính vì giờ nầy mà Con đã đến. Thưa Cha! Xin hãy làm vinh hiển danh Cha!’”

Lúc đó có tiếng từ trời phán rằng: “Ta đã làm cho vinh hiển rồi, và Ta sẽ làm cho vinh hiển nữa.”

Đám đông đang đứng, và nghe, thì nói: “Đó là tiếng sấm”. Những người khác thì nói: “Một thiên sứ đã nói với Ngài.”

Đức Chúa Jesus đáp và nói: “Không phải vì Ta mà tiếng nầy đã đến đâu, nhưng vì các ngươi. Bây giờ là lúc thế gian nầy bị phán xét, và kẻ cai trị thế gian nầy sẽ bị đuổi ra. Còn Ta, khi Ta được nhấc lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người đến cùng Ta.” Ngài nói điều nầy để chỉ về Ngài sẽ chết cách nào.

Đám đông nói với Ngài rằng: “Chúng tôi nghe luật pháp nói Đấng Christ còn đời đời. Làm thế nào Thầy nói Con Người phải bị treo lên? Con Người nầy là ai?”

Vì vậy, Đức Chúa Jesus đã nói với họ: “Ánh sáng còn ở với các ngươi ít lâu nữa. Hãy bước đi trong lúc các ngươi còn ánh sáng, đừng để bóng tối theo kịp vây phủ các ngươi. Người nào đi trong bóng tối thì không biết mình đi đâu. Trong lúc các ngươi có ánh sáng, hãy tin vào ánh sáng, để các ngươi trở nên những người con của ánh sáng.”

Đức Chúa Jesus nói xong những điều nầy, Ngài lìa khỏi đó, và ẩn mình khỏi họ.

Sự vô tín của người Do Thái

Mặc dù Ngài đã làm rất nhiều dấu lạ trước mặt họ, họ vẫn không tin Ngài, để lời của tiên tri Ê-sai đã nói được ứng nghiệm: “Lạy Chúa! Ai đã tin điều chúng tôi rao giảng, và cánh tay Chúa đã được bày tỏ cho ai?” Vì vậy họ không thể tin, bởi vì Ê-sai còn nói: “Ngài đã làm cho mắt của họ bị mù, lòng của họ chai cứng, nếu không, mắt của họ sẽ thấy được, lòng của họ hiểu được, và hối cải, và Ta sẽ chữa lành cho họ.” Ê-sai nói điều nầy, vì đã thấy vinh quang của Ngài và đã nói về Ngài.

Dầu vậy, có nhiều người trong những lãnh đạo đã tin Ngài, nhưng vì những người Pha-ri-si, cho nên họ không dám xưng nhận, bởi vì họ có thể bị đuổi ra khỏi nhà hội; họ quý trọng vinh quang của loài người hơn là vinh quang của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Jesus công bố và nói rằng: “Người nào tin Ta, không phải chỉ tin Ta, nhưng tin Đấng đã sai Ta. Còn người nào thấy Ta là thấy Đấng đã sai Ta. Ta là ánh sáng đã vào trong thế gian, để người nào tin Ta, thì không còn ở trong bóng tối. Nếu người nào nghe lời của Ta mà không vâng giữ, Ta không phán xét người đó, bởi vì Ta đến không phải để phán xét thế gian, nhưng để cứu thế gian. Người nào chối bỏ Ta và không tiếp nhận lời của Ta, đã có Đấng xét xử người: Lời mà Ta đã nói sẽ xét xử người đó trong ngày cuối cùng. Ta không nói tự chính mình, nhưng chính Cha là Đấng đã sai Ta, truyền cho Ta phải nói điều gì và công bố điều gì. Ta biết rằng mệnh lệnh của Ngài là sự sống đời đời. Vì vậy, những điều Ta nói thì Ta nói đúng như Cha đã truyền cho Ta nói.”

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Vì vậy, sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jesus đã đến Bê-tha-ni, là nơi ở của La-xa-rơ, là người mà Ngài đã khiến từ cõi chết sống lại. 2. Họ đã làm một dạ tiệc để tiếp Ngài tại đó. Ma-thê phục vụ, còn La-xa-rơ là một trong số những người cùng dự với Ngài. 3. Ma-ri đã lấy một cân dầu cam tùng nguyên chất rất đắt tiền xức chân Đức Chúa Jesus, rồi dùng tóc nàng lau chân Ngài. Khi đó, mùi dầu thơm lan tỏa khắp nhà. 4. Tuy nhiên Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là một trong các môn đồ của Đức Chúa Jesus, và là kẻ sắp phản Ngài, nói: 5. “Tại sao không bán dầu thơm nầy lấy ba trăm đơ-ni-ê để cho người nghèo?” 6. Hắn nói điều nầy không phải vì hắn quan tâm đến người nghèo, nhưng vì hắn vốn là một tên trộm cắp, đang giữ túi tiền; hắn thường lấy trộm từ trong đó. 7. Do đó, Đức Chúa Jesus đã phán: “Hãy để cho cô ấy yên, bởi vì cô ấy đã để dành nó cho ngày chôn cất Ta. 8. Bởi vì các ngươi luôn luôn có người nghèo với mình, nhưng các ngươi không có Ta luôn luôn.”

9. Biết Ngài đang ở đó, cho nên một đám đông những người Do Thái đã kéo đến, không phải chỉ vì Đức Chúa Jesus mà thôi, nhưng cũng để xem La-xa-rơ, là người mà Ngài đã khiến từ cõi chết sống lại. 10. Cho nên các trưởng tế cũng bàn thảo để có thể giết luôn La-xa-rơ nữa, 11. bởi vì do chuyện của ông mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ, và tin Đức Chúa Jesus.

12. Ngày hôm sau, có một đoàn người rất đông đến dự lễ. Khi nghe nói Đức Chúa Jesus đang đến Giê-ru-sa-lem, 13. họ đã lấy những cành cọ, đi ra đón Ngài, và tung hô rằng: “Hô-sa-na! Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến, là Vua của Y-sơ-ra-ên.”

14. Tìm được một con lừa tơ, Đức Chúa Jesus đã cỡi trên nó, như đã được chép: 15. “Hỡi con gái Si-ôn, đừng sợ! Kìa, Vua của ngươi đang đến, cỡi trên một lừa con!” 16. Các môn đồ của Ngài lúc đầu không hiểu những điều nầy, nhưng khi Đức Chúa Jesus đã được tôn vinh, lúc ấy họ mới nhớ lại rằng những điều đó được chép về Ngài, và đã được ứng nghiệm cho Ngài.

17. Những người đã ở với Đức Chúa Jesus lúc Ngài gọi La-xa-rơ ra khỏi mộ, và đem ông từ cõi chết sống lại, tiếp tục làm chứng về Ngài. 18. Vì việc này đám đông đã đi đón Ngài, bởi vì họ đã nghe rằng Ngài thực hiện dấu lạ nầy. 19. Do đó những người Pha-ri-si đã nói với nhau: “Các ông thấy không! Các ông không làm gì được cả. Nhìn kìa! Cả thiên hạ đều theo ông ta.”

20. Lúc này, trong số những người đi lên để thờ phượng vào dịp lễ, có một số người Hy Lạp; 21. những người nầy đã đến với Phi-líp, là người quê ở Bết-sai-đa thuộc vùng Ga-li-lê, và nói rằng: “Thưa ông! Chúng tôi muốn gặp Đức Chúa Jesus.” 22. Phi-líp đến và nói với Anh-rê; rồi Anh-rê cùng Phi-líp đến thưa với Đức Chúa Jesus. 23. Đức Chúa Jesus trả lời họ rằng: “Giờ Con Người được tôn vinh đã đến. 24. Thật vậy, thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Nếu hạt lúa mì không rơi xuống đất và chết đi, nó vẫn chỉ là mỗi một hạt; nhưng nếu chết đi, nó kết quả thật nhiều. 25. Ai yêu mạng sống của mình thì sẽ mất nó, và ai ghét mạng sống mình trong đời nầy thì sẽ giữ nó cho sự sống đời đời. 26. Nếu ai phục vụ Ta, hãy theo Ta; và Ta ở đâu, người phục vụ của Ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai phục vụ Ta, Cha Ta sẽ quý trọng người đó. 27. Lúc này linh hồn của Ta đang phiền não. Ta sẽ nói gì? ‘Thưa Cha! Xin cứu Con khỏi giờ nầy! Nhưng cũng chính vì giờ nầy mà Con đã đến. 28. Thưa Cha! Xin hãy làm vinh hiển danh Cha!’” Lúc đó có tiếng từ trời phán rằng: “Ta đã làm cho vinh hiển rồi, và Ta sẽ làm cho vinh hiển nữa.”

29. Đám đông đang đứng, và nghe, thì nói: “Đó là tiếng sấm”. Những người khác thì nói: “Một thiên sứ đã nói với Ngài.”

30. Đức Chúa Jesus đáp và nói: “Không phải vì Ta mà tiếng nầy đã đến đâu, nhưng vì các ngươi. 31. Bây giờ là lúc thế gian nầy bị phán xét, và kẻ cai trị thế gian nầy sẽ bị đuổi ra. 32. Còn Ta, khi Ta được nhấc lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người đến cùng Ta.” 33. Ngài nói điều nầy để chỉ về Ngài sẽ chết cách nào.

34. Đám đông nói với Ngài rằng: “Chúng tôi nghe luật pháp nói Đấng Christ còn đời đời. Làm thế nào Thầy nói Con Người phải bị treo lên? Con Người nầy là ai?”

35. Vì vậy, Đức Chúa Jesus đã nói với họ: “Ánh sáng còn ở với các ngươi ít lâu nữa. Hãy bước đi trong lúc các ngươi còn ánh sáng, đừng để bóng tối theo kịp vây phủ các ngươi. Người nào đi trong bóng tối thì không biết mình đi đâu. 36. Trong lúc các ngươi có ánh sáng, hãy tin vào ánh sáng, để các ngươi trở nên những người con của ánh sáng.”

Đức Chúa Jesus nói xong những điều nầy, Ngài lìa khỏi đó, và ẩn mình khỏi họ.

37. Mặc dù Ngài đã làm rất nhiều dấu lạ trước mặt họ, họ vẫn không tin Ngài, 38. để lời của tiên tri Ê-sai đã nói được ứng nghiệm: “Lạy Chúa! Ai đã tin điều chúng tôi rao giảng, và cánh tay Chúa đã được bày tỏ cho ai?” 39. Vì vậy họ không thể tin, bởi vì Ê-sai còn nói: 40. “Ngài đã làm cho mắt của họ bị mù, lòng của họ chai cứng, nếu không, mắt của họ sẽ thấy được, lòng của họ hiểu được, và hối cải, và Ta sẽ chữa lành cho họ.” 41. Ê-sai nói điều nầy, vì đã thấy vinh quang của Ngài và đã nói về Ngài.

42. Dầu vậy, có nhiều người trong những lãnh đạo đã tin Ngài, nhưng vì những người Pha-ri-si, cho nên họ không dám xưng nhận, bởi vì họ có thể bị đuổi ra khỏi nhà hội; 43. họ quý trọng vinh quang của loài người hơn là vinh quang của Đức Chúa Trời.

44. Đức Chúa Jesus công bố và nói rằng: “Người nào tin Ta, không phải chỉ tin Ta, nhưng tin Đấng đã sai Ta. 45. Còn người nào thấy Ta là thấy Đấng đã sai Ta. 46. Ta là ánh sáng đã vào trong thế gian, để người nào tin Ta, thì không còn ở trong bóng tối. 47. Nếu người nào nghe lời của Ta mà không vâng giữ, Ta không phán xét người đó, bởi vì Ta đến không phải để phán xét thế gian, nhưng để cứu thế gian. 48. Người nào chối bỏ Ta và không tiếp nhận lời của Ta, đã có Đấng xét xử người: Lời mà Ta đã nói sẽ xét xử người đó trong ngày cuối cùng. 49. Ta không nói tự chính mình, nhưng chính Cha là Đấng đã sai Ta, truyền cho Ta phải nói điều gì và công bố điều gì. 50. Ta biết rằng mệnh lệnh của Ngài là sự sống đời đời. Vì vậy, những điều Ta nói thì Ta nói đúng như Cha đã truyền cho Ta nói.”

Bản Dịch 1925

1. Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jêsus đến thành Bê-tha-ni, nơi La-xa-rơ ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết. 2. Người ta đãi tiệc Ngài tại đó, và Ma-thê hầu hạ; La-xa-rơ là một người trong đám ngồi đồng bàn với Ngài. 3. Bấy giờ, Ma-ri lấy một cân dầu cam tùng hương thật, rất quí giá, xức chân Đức Chúa Jêsus, và lấy tóc mình mà lau; cả nhà thơm nức mùi dầu đó.

4. Nhưng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là một môn đồ về sau phản Ngài, nói rằng: 5. Sao không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đơ-ni-ê đặng bố thí cho kẻ nghèo? 6. Người nói vậy, chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp, và giữ túi bạc, trộm lấy của người ta để ở trong.

7. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy để mặc người, người đã để dành dầu thơm nầy cho ngày chôn xác ta. 8. Vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình, còn ta, các ngươi không có ta luôn luôn.

9. Một bọn người Giu-đa nghe Đức Chúa Jêsus có tại đó, bèn đến, chẳng những vì Ngài thôi, lại cũng để xem La-xa-rơ, là người Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại. 10. Các thầy tế lễ cả bèn định giết luôn La-xa-rơ nữa, 11. vì có nhiều người Giu-đa nhân cớ người mà chia rẽ họ và tin theo Đức Chúa Jêsus.

12. Qua ngày sau, có một đám dân đông đến đặng dự lễ, biết Đức Chúa Jêsus lên thành Giê-ru-sa-lem, 13. bèn lấy những lá kè ra đón Ngài, và reo lên rằng: Hô-sa-na! Chúc phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến, là Vua của Y-sơ-ra-ên!

14. Đức Chúa Jêsus gặp một con lừa con, bèn lên cỡi, y như lời chép rằng: 15. Hỡi con gái thành Si-ôn, chớ sợ chi, nầy, Vua ngươi đến, cỡi trên lừa con của lừa cái.

16. Môn đồ trước vốn không hiểu điều đó; nhưng đến khi Đức Chúa Jêsus đã được vinh hiển, mới nhớ lại những sự đó đã chép về Ngài, và người ta đã làm thành cho Ngài.

17. Đoàn dân ở cùng Ngài, khi Ngài kêu La-xa-rơ ra khỏi mộ và khiến từ kẻ chết sống lại, đều làm chứng về Ngài. 18. Ấy cũng tại điều đó mà đoàn dân đi đón Ngài, vì có nghe rằng Ngài đã làm phép lạ ấy. 19. Nhân đó, người Pha-ri-si nói với nhau rằng: Các ngươi thấy mình chẳng làm nổi chi hết; kìa, cả thiên hạ đều chạy theo người!

20. Vả, trong đám đã lên đặng thờ lạy trong kỳ lễ, có mấy người Gờ-réc, 21. đến tìm Phi-líp, là người ở thành Bết-sai-đa, thuộc xứ Ga-li-lê, mà xin rằng: Thưa chúa chúng tôi muốn ra mắt Đức Chúa Jêsus. 22. Phi-líp đi nói với Anh-rê; rồi Anh-rê với Phi-líp đến thưa cùng Đức Chúa Jêsus.

23. Đức Chúa Jêsus bèn đáp rằng: Giờ đã đến, khi Con người sẽ được vinh hiển. 24. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều. 25. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời nầy thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. 26. Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người.

27. Hiện nay tâm thần ta bối rối; ta sẽ nói gì? Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ nầy! nhưng ấy cũng vì sự đó mà Con đến giờ nầy! 28. Cha ơi, xin làm sáng danh Cha! Bấy giờ có tiếng từ trên trời phán xuống rằng: Ta đã làm sáng danh rồi, ta còn làm cho sáng danh nữa! 29. Đoàn dân ở tại đó nghe tiếng thì nói rằng ấy là tiếng sấm; có kẻ khác nói: Một vị thiên sứ nào nói với Ngài.

30. Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán rằng: Ấy chẳng phải vì ta mà tiếng nầy vang ra, nhưng vì các ngươi. 31. Hiện bây giờ, có sự phán xét thế gian nầy, và hiện nay vua chúa của thế gian nầy phải bị xua đuổi. 32. Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. 33. Ngài phán vậy để chỉ mình phải chết cách nào.

34. Đoàn dân thưa rằng: Chúng tôi có học trong luật pháp rằng Đấng Christ còn đời đời, vậy sao thầy nói Con người phải bị treo lên? Con người đó là ai?

35. Đức Chúa Jêsus bèn đáp rằng: Sự sáng còn ở giữa các ngươi ít lâu; hãy đi trong khi các ngươi còn có sự sáng, e rằng sự tối tăm đến thình lình cùng các ngươi chăng; kẻ đi trong nơi tối tăm thì chẳng biết mình đi đâu. 36. Các ngươi đang có sự sáng, hãy tin sự sáng, hầu cho trở nên con cái của sự sáng. Đức Chúa Jêsus phán như vậy, rồi đi, và ẩn mình cách xa họ.

37. Vả, dẫu Ngài đã làm bấy nhiêu phép lạ trước mặt chúng, họ cũng không tin Ngài, 38. để được ứng nghiệm lời nầy của đấng tiên tri Ê-sai: Lạy Chúa, ai đã tin lời giảng chúng tôi, Và cánh tay Chúa đã tỏ ra cho ai?

39. Vả lại, chúng không thể tin, vì Ê-sai lại có nói rằng: 40. Ngài đã khiến mắt họ mù, lòng họ cứng, Hầu cho mắt chẳng thấy, lòng chẳng hiểu, Không tự hối cải, Và ta chẳng chữa lành cho.

41. Ê-sai nói điều đó, khi thấy sự vinh hiển của Ngài và nói về Ngài.

42. Nhưng, trong hàng quan trưởng cũng có nhiều người tin Đức Chúa Jêsus; song vì cớ người Pha-ri-si, nên không xưng Ngài ra, sợ bị đuổi khỏi nhà hội chăng. 43. Vì họ chuộng danh vọng bởi người ta đến hơn là danh vọng bởi Đức Chúa Trời đến.

44. Tuy vậy, Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán rằng: Ai tin ta, chẳng phải tin ta, nhưng tin Đấng đã sai ta đến. 45. Còn ai thấy ta, là thấy Đấng đã sai ta đến. 46. Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa.

47. Lại nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng giữ ấy chẳng phải ta xét đoán kẻ đó; vì ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc. 48. Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng. 49. Bởi ta chẳng nói theo ý riêng ta; nhưng Cha sai ta đến, đã truyền lịnh cho ta phải nói điều chi và phải nói thể nào. 50. Ta biết mạng lịnh Cha, ấy là sự sống đời đời. Vậy, những điều ta nói, thì nói theo như Cha ta đã dặn.

Bản Dịch 2011

Chúa Ðược Xức Dầu

(Mat 26:6-13; Mác 14:3-9)

1 Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua Ðức Chúa Jesus đến Bê-tha-ni, làng của La-xa-rơ, người Ngài đã khiến sống lại từ cõi chết. 2 Người ta dọn tiệc đãi Ngài tại đó. Ma-thê hầu bàn, và La-xa-rơ là một trong những người ngồi cùng bàn với Ngài. 3 Ma-ry lấy một cân dầu cam tùng nguyên chất rất quý giá xức chân Ðức Chúa Jesus, và lau chân Ngài bằng tóc nàng. Mùi dầu thơm ngào ngạt tỏa ra khắp nhà.

4 Nhưng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, một trong các môn đồ Ngài, kẻ sắp sửa phản Ngài, nói, 5 “Tại sao không đem bán chai dầu ấy, lấy ba trăm đơ-na-ri giúp người nghèo?” 6 Hắn nói vậy không phải vì hắn lo tưởng gì đến người nghèo, nhưng vì hắn là tay trộm cắp. Hắn giữ túi tiền chung và hay biển thủ tiền trong đó.

7 Ðức Chúa Jesus nói, “Hãy để mặc nàng, vì nàng đã để dành dầu này cho ngày chôn xác Ta. 8 Các ngươi có người nghèo với mình luôn, nhưng các ngươi không có Ta luôn.”

9 Khi biết Ðức Chúa Jesus đang ở tại đó, một đám đông người Do-thái kéo đến, không chỉ vì họ muốn thấy Ðức Chúa Jesus, nhưng cũng để xem La-xa-rơ, người Ngài đã khiến sống lại từ cõi chết. 10 Vậy các trưởng tế bàn mưu để giết luôn La-xa-rơ; 11 bởi vì ông đã sống lại mà nhiều người Do-thái đã bỏ họ và tin Ðức Chúa Jesus.

Chúa Vào Thành Giê-ru-sa-lem Cách Khải Hoàn

(Mat 21:4-9; Mác 11:7-10; Lu 19:35-38)

12 Hôm sau đoàn dân đông về dự lễ nghe tin Ðức Chúa Jesus đang trên đường vào Thành Giê-ru-sa-lem, 13 họ lấy nhánh chà là đi ra đón Ngài và tung hô rằng,

“Hô-sa-na!

Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa ngự đến!

Chúc tụng Vua của I-sơ-ra-ên!”

14 Tìm được một con lừa tơ, Ðức Chúa Jesus cỡi lên, y như đã chép,

15 “Hỡi con gái Si-ôn, đừng sợ!

Này, Vua ngươi đến, cỡi trên lừa tơ.”

16 Lúc đầu các môn đồ Ngài không hiểu những điều ấy; nhưng sau khi Ðức Chúa Jesus đã được vinh hiển, họ nhớ ra rằng những điều ấy đã được chép về Ngài, và người ta đã làm thành những điều ấy cho Ngài.

17 Ðám đông có mặt với Ngài lúc Ngài gọi La-xa-rơ ra khỏi phần mộ và khiến ông sống lại từ cõi chết đi làm chứng. 18 Vì lẽ ấy dân chúng lũ lượt kéo ra nghênh đón Ngài, bởi họ nghe nói Ngài đã làm phép lạ ấy. 19 Thấy vậy những người Pha-ri-si nói với nhau, “Quý vị có thấy là quý vị chẳng làm được gì chăng? Kìa, cả thiên hạ đều chạy theo ông ấy!”

Chúa Nói Trước về Sự Chết của Ngài

20 Trong số những người đến thờ phượng trong kỳ lễ có mấy người Hy-lạp. 21 Mấy người ấy đến gặp Phi-líp là người quê ở Bết-sai-đa miền Ga-li-lê và xin rằng, “Thưa ông, chúng tôi mong được gặp Ðức Chúa Jesus.” 22 Phi-líp nói với Anh-rê, rồi Anh-rê và Phi-líp cùng đến thưa với Ðức Chúa Jesus.

23 Ðức Chúa Jesus trả lời họ rằng, “Giờ Con Người được vinh hiển đã đến. 24 Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, nếu hạt lúa mì kia không gieo xuống đất và chết đi thì nó chỉ là một hạt; nhưng nếu chết đi, nó sẽ kết quả nhiều. 25 Ai yêu mạng sống mình sẽ mất nó; và ai ghét mạng sống mình trong thế gian này sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. 26 Nếu ai phục vụ Ta, người ấy phải theo Ta; Ta ở đâu, tôi tớ Ta cũng ở đó. Nếu ai phục vụ Ta thì Cha Ta sẽ tôn quý người ấy. 27 Bây giờ tâm hồn Ta xúc động. Ta sẽ nói gì? ‘Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng chính vì lẽ ấy, tức cho giờ này, mà Con đã đến. 28 Cha ôi, xin làm vinh hiển danh Cha.’”

Bấy giờ có tiếng từ trời vọng xuống rằng, “Ta đã làm vinh hiển rồi và sẽ làm vinh hiển nữa.”

29 Ðám đông đứng đó nghe vậy bèn nói, “Ấy là tiếng sấm.” Những người khác lại bảo, “Một thiên sứ đã nói chuyện với Ngài.”

30 Ðức Chúa Jesus trả lời và nói, “Chẳng phải vì Ta mà tiếng này vọng xuống, nhưng vì các ngươi. 31 Bây giờ là lúc thế gian này bị phán xét; bây giờ kẻ cai trị thế gian này sẽ bị tống ra ngoài. 32 Còn Ta, khi Ta được nhấc lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người đến với Ta.” 33 Ngài nói điều ấy để chỉ về Ngài sẽ chết cách nào.

34 Ðám đông nói với Ngài, “Chúng tôi nghe trong Luật Pháp dạy rằng Ðấng Christ sẽ còn lại đời đời. Nhưng sao Thầy bảo ‘Con Người phải được nhấc lên’? Con Người này là ai?”

35 Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Ánh sáng ở với các ngươi ít lâu nữa. Hãy bước đi trong khi còn ánh sáng, kẻo bóng tối bắt kịp các ngươi. Ai đi trong bóng tối thì không biết mình đi đâu. 36 Trong khi các ngươi còn ánh sáng, hãy tin vào ánh sáng, để các ngươi trở thành con cái của ánh sáng.”

Sau khi nói những lời ấy, Ðức Chúa Jesus rời nơi đó và ẩn mình khỏi họ.

Người Do-thái Vẫn Cứng Lòng

37 Mặc dù Ngài đã làm nhiều phép lạ trước mắt họ, họ vẫn không tin Ngài. 38 Ðiều ấy đã ứng nghiệm lời Tiên Tri Ê-sai nói trước rằng,

“Lạy Chúa, ai tin những lời chúng con rao báo?

Và cánh tay của Chúa đã được bày tỏ cho ai?”

39 Sở dĩ họ không thể tin, vì Ê-sai cũng đã nói,

40 “Ngài đã làm cho mắt họ mù và lòng họ cứng cỏi,

Kẻo mắt họ thấy được và lòng họ hiểu được,

Rồi họ trở lại, khiến Ta phải chữa lành cho họ chăng.”

41 Ê-sai nói những điều ấy khi ông thấy vinh quang của Ngài và nói về Ngài. 42 Dầu vậy vẫn có nhiều người trong giới lãnh đạo tin Ngài, nhưng họ không dám công khai xưng nhận, vì họ sợ người Pha-ri-si loại họ ra khỏi hội đường, 43 bởi họ chuộng sự khen ngợi của loài người hơn sự khen ngợi của Ðức Chúa Trời.

44 Bấy giờ Ðức Chúa Jesus nói lớn tiếng, “Ai tin Ta chẳng phải chỉ tin Ta nhưng tin Ðấng đã sai Ta. 45 Ai thấy Ta là thấy Ðấng đã sai Ta. 46 Ta là ánh sáng đã đến thế gian, để ai tin Ta sẽ không còn ở trong tối tăm. 47 Nếu ai nghe lời Ta và không vâng giữ, Ta sẽ không đoán xét người ấy; vì Ta đến không để đoán xét thế gian nhưng để cứu thế gian. 48 Ai khước từ Ta và không nhận lời Ta, đã có một thẩm phán đoán xét rồi. Trong ngày cuối cùng, những lời Ta đã phán sẽ là thẩm phán đoán xét người ấy. 49 Vì Ta không nói theo ý riêng mình, nhưng Cha, Ðấng đã sai Ta, truyền cho Ta phải nói điều gì và giảng điều gì. 50 Ta biết mệnh lệnh của Ngài là sự sống đời đời; vì thế những gì Ta nói là nói như Cha đã bảo Ta.”

Tài Liệu