Giăng: Chương 3

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB43C003)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Ni-cô-đem đến gặp Chúa

1. Trong vòng những người Pha-ri-si, có một người tên là Ni-cô-đem, là một lãnh đạo của dân Do Thái. 2. Ban đêm, ông đã đến cùng Đức Chúa Jesus và nói với Ngài: “Thưa Thầy! Chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến. Nếu Đức Chúa Trời không ở cùng thì không ai có thể làm những dấu lạ mà Thầy đã làm.”

3. Đức Chúa Jesus trả lời và nói với ông rằng: “Thật vậy! Thật vậy! Ta nói với ngươi: Nếu ai không được sinh lại, thì người đó không thể thấy vương quốc của Đức Chúa Trời.”

4. Ni-cô-đem nói với Ngài: “Làm thế nào một người đã già có thể được sinh lại? Có thể nào người đó trở vào lòng mẹ của người đó, rồi được sinh ra lần thứ hai hay sao?”

5. Đức Chúa Jesus đáp: “Thật vậy! Thật vậy! Ta nói với ngươi: Nếu ai không được sinh bởi nước và Thánh Linh, thì người đó không thể vào vương quốc của Đức Chúa Trời. 6. Điều gì do xác thịt sinh ra, là xác thịt, điều gì bởi Thánh Linh sinh ra, là linh. 7. Đừng ngạc nhiên về điều Ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sinh lại. 8. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng của gió, nhưng không biết gió đến từ đâu, và đi đâu. Người nào sinh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy.”

9. Ni-cô-đem đáp lời và nói với Ngài: “Làm thế nào những điều nầy có thể xảy ra?”

10. Đức Chúa Jesus đáp: “Ngươi là giáo sư của Y-sơ-ra-ên mà ngươi không hiểu điều nầy hay sao? 11. Thật vậy! Thật vậy! Ta nói với ngươi: Chúng ta nói điều mình biết, xác chứng về điều mình đã thấy, nhưng các ngươi không chấp nhận lời chứng của chúng ta. 12. Nếu Ta nói với các ngươi những điều thuộc về đất mà các ngươi không tin, thì làm thế nào các ngươi sẽ tin được, nếu Ta nói với các ngươi những điều thuộc về trời? 13. Chưa từng có ai lên trời, trừ ra Con Người, là Đấng từ trời xuống. 14. Và như Môi-se đã nâng con rắn lên trong hoang mạc thể nào, thì Con Người cũng được nâng lên như vậy, 15. để ai tin đến Ngài thì được sự sống đời đời.

16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin Ngài, sẽ không bị hư mất, nhưng được sự sống đời đời. 17. Bởi vì Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến thế gian không phải để kết án thế gian, nhưng để nhờ Ngài thế gian có thể được cứu. 18. Ai tin Ngài thì không bị kết án, nhưng ai không tin thì đã bị kết án rồi, bởi vì người đó đã không tin đến danh Con Một của Đức Chúa Trời. 19. Bản án là thế nầy: Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta ưa thích bóng tối hơn ánh sáng, bởi vì việc làm của họ là xấu xa. 20. Bởi vì ai làm việc xấu xa thì ghét ánh sáng và không đến với ánh sáng để những công việc của người đó không bị phơi bày. 21. Nhưng ai làm theo chân lý thì đến với ánh sáng để những công việc của người đó được biểu lộ, vì đã được thực hiện trong Đức Chúa Trời.”

Lời chứng của Giăng Báp-tít về Đức Chúa Jesus

22. Sau những việc nầy, Đức Chúa Jesus và các môn đồ của Ngài đi đến xứ Giu-đê. Ngài ở lại đó với họ và làm báp-têm. 23. Lúc này, Giăng cũng đang làm báp-têm tại Ê-nôn, gần Sa-lim, vì tại đó có nhiều nước, và người ta đã đến để được báp-têm. 24. Vì lúc đó Giăng chưa bị bỏ vào tù.

25. Sau đó, có một tranh luận giữa các môn đồ của Giăng với một người Do Thái về sự thanh tẩy. 26. Rồi họ đã đến với Giăng, và nói với ông: “Thưa thầy! Người đã ở với thầy bên kia sông Giô-đanh - là người đã được thầy làm chứng - kìa ông ấy đang làm báp-têm, và mọi người đang đến với ông ấy.”

27. Giăng đã trả lời và nói rằng: “Không ai có thể nhận được điều gì, nếu điều đó không phải từ trời ban cho người đó. 28. Chính các ngươi làm chứng cho ta rằng ta đã nói: Ta không phải là Đấng Christ, nhưng ta đã được sai đến trước Ngài. 29. Người có cô dâu, là chàng rể; còn bạn của chàng rể là người đang đứng, lắng nghe, và rất vui khi nghe tiếng của chàng rể. Thật vậy, đây chính là niềm vui thỏa nguyện của ta. 30. Ngài phải gia tăng, còn ta phải giảm xuống.

31. Đấng đến từ trên thì trên tất cả. Người ra từ đất thì thuộc về đất, nói những việc thuộc về đất; nhưng Đấng từ trời đến thì trên tất cả. 32. Ngài làm chứng những gì Ngài đã thấy và nghe, nhưng không có ai tiếp nhận lời chứng của Ngài. 33. Ai tiếp nhận lời chứng của Ngài thì xác nhận rằng Đức Chúa Trời là chân thật. 34. Bởi vì Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì nói lời của Đức Chúa Trời, vì Ngài không nhận Thánh Linh cách giới hạn. 35. Cha yêu thương Con và đã ban tất cả mọi sự trong tay của Con. 36. Ai tin Con thì được sự sống đời đời, tuy nhiên ai không vâng lời Con thì chẳng thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời ở trên người đó.”

Bản Dịch Đại Chúng

Ni-cô-đem đến gặp Chúa

Trong vòng những người Pha-ri-si, có một người tên là Ni-cô-đem, là một lãnh đạo của dân Do Thái. Ban đêm, ông đã đến cùng Đức Chúa Jesus và nói với Ngài: “Thưa Thầy! Chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến. Nếu Đức Chúa Trời không ở cùng thì không ai có thể làm những dấu lạ mà Thầy đã làm.”

Đức Chúa Jesus trả lời và nói với ông rằng: “Thật vậy! Thật vậy! Ta nói với ngươi: Nếu ai không được sinh lại, thì người đó không thể thấy vương quốc của Đức Chúa Trời.”

Ni-cô-đem nói với Ngài: “Làm thế nào một người đã già có thể được sinh lại? Có thể nào người đó trở vào lòng mẹ của người đó, rồi được sinh ra lần thứ hai hay sao?”

Đức Chúa Jesus đáp: “Thật vậy! Thật vậy! Ta nói với ngươi: Nếu ai không được sinh bởi nước và Thánh Linh, thì người đó không thể vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Điều gì do xác thịt sinh ra, là xác thịt, điều gì bởi Thánh Linh sinh ra, là linh. Đừng ngạc nhiên về điều Ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sinh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng của gió, nhưng không biết gió đến từ đâu, và đi đâu. Người nào sinh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy.”

Ni-cô-đem đáp lời và nói với Ngài: “Làm thế nào những điều nầy có thể xảy ra?”

Đức Chúa Jesus đáp: “Ngươi là giáo sư của Y-sơ-ra-ên mà ngươi không hiểu điều nầy hay sao? Thật vậy! Thật vậy! Ta nói với ngươi: Chúng ta nói điều mình biết, xác chứng về điều mình đã thấy, nhưng các ngươi không chấp nhận lời chứng của chúng ta. Nếu Ta nói với các ngươi những điều thuộc về đất mà các ngươi không tin, thì làm thế nào các ngươi sẽ tin được, nếu Ta nói với các ngươi những điều thuộc về trời? Chưa từng có ai lên trời, trừ ra Con Người, là Đấng từ trời xuống. Và như Môi-se đã nâng con rắn lên trong hoang mạc thể nào, thì Con Người cũng được nâng lên như vậy, để ai tin đến Ngài thì được sự sống đời đời.

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin Ngài, sẽ không bị hư mất, nhưng được sự sống đời đời. Bởi vì Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến thế gian không phải để kết án thế gian, nhưng để nhờ Ngài thế gian có thể được cứu. Ai tin Ngài thì không bị kết án, nhưng ai không tin thì đã bị kết án rồi, bởi vì người đó đã không tin đến danh Con Một của Đức Chúa Trời. Bản án là thế nầy: Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta ưa thích bóng tối hơn ánh sáng, bởi vì việc làm của họ là xấu xa. Bởi vì ai làm việc xấu xa thì ghét ánh sáng và không đến với ánh sáng để những công việc của người đó không bị phơi bày. Nhưng ai làm theo chân lý thì đến với ánh sáng để những công việc của người đó được biểu lộ, vì đã được thực hiện trong Đức Chúa Trời.”

Lời chứng của Giăng Báp-tít về Đức Chúa Jesus

Sau những việc nầy, Đức Chúa Jesus và các môn đồ của Ngài đi đến xứ Giu-đê. Ngài ở lại đó với họ và làm báp-têm. Lúc này, Giăng cũng đang làm báp-têm tại Ê-nôn, gần Sa-lim, vì tại đó có nhiều nước, và người ta đã đến để được báp-têm. Vì lúc đó Giăng chưa bị bỏ vào tù.

Sau đó, có một tranh luận giữa các môn đồ của Giăng với một người Do Thái về sự thanh tẩy. Rồi họ đã đến với Giăng, và nói với ông: “Thưa thầy! Người đã ở với thầy bên kia sông Giô-đanh - là người đã được thầy làm chứng - kìa ông ấy đang làm báp-têm, và mọi người đang đến với ông ấy.”

Giăng đã trả lời và nói rằng: “Không ai có thể nhận được điều gì, nếu điều đó không phải từ trời ban cho người đó. Chính các ngươi làm chứng cho ta rằng ta đã nói: Ta không phải là Đấng Christ, nhưng ta đã được sai đến trước Ngài. Người có cô dâu, là chàng rể; còn bạn của chàng rể là người đang đứng, lắng nghe, và rất vui khi nghe tiếng của chàng rể. Thật vậy, đây chính là niềm vui thỏa nguyện của ta. Ngài phải gia tăng, còn ta phải giảm xuống.

Đấng đến từ trên thì trên tất cả. Người ra từ đất thì thuộc về đất, nói những việc thuộc về đất; nhưng Đấng từ trời đến thì trên tất cả. Ngài làm chứng những gì Ngài đã thấy và nghe, nhưng không có ai tiếp nhận lời chứng của Ngài. Ai tiếp nhận lời chứng của Ngài thì xác nhận rằng Đức Chúa Trời là chân thật. Bởi vì Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì nói lời của Đức Chúa Trời, vì Ngài không nhận Thánh Linh cách giới hạn. Cha yêu thương Con và đã ban tất cả mọi sự trong tay của Con. Ai tin Con thì được sự sống đời đời, tuy nhiên ai không vâng lời Con thì chẳng thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời ở trên người đó.”

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Trong vòng những người Pha-ri-si, có một người tên là Ni-cô-đem, là một lãnh đạo của dân Do Thái. 2. Ông đã đến với Ngài vào ban đêm, và nói với Ngài: “Thưa Thầy! Chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến. Nếu Đức Chúa Trời không ở cùng thì không ai có thể làm những dấu lạ mà Thầy đã làm.” 3. Đức Chúa Jesus trả lời và nói với ông rằng: “Thật vậy! Thật vậy! Ta nói với ngươi: Nếu ai không được sinh lại, thì người đó không thể thấy vương quốc của Đức Chúa Trời.” 4. Ni-cô-đem nói với Ngài: “Làm thế nào một người đã già có thể được sinh lại? Có thể nào người đó trở vào lòng mẹ của người đó, và được sinh ra lần thứ hai hay sao?” 5. Đức Chúa Jesus đáp: “Thật vậy! Thật vậy! Ta nói với ngươi: Nếu ai không được sinh bởi nước và Thánh Linh, thì người đó không thể vào vương quốc của Đức Chúa Trời. 6. Điều gì do xác thịt sinh ra, là xác thịt, điều gì bởi Thánh Linh sinh ra, là linh. 7. Đừng ngạc nhiên về điều Ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sinh lại. 8. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng của nó, nhưng không biết nó đến từ đâu, và đi đâu. Người nào sinh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy.”

9. Ni-cô-đem đáp lời và nói với Ngài: “Làm thế nào những điều nầy có thể xảy ra?” 10. Đức Chúa Jesus đáp: “Ngươi là giáo sư của Y-sơ-ra-ên mà ngươi không hiểu điều nầy hay sao? 11. Thật vậy! Thật vậy! Ta nói với ngươi: Chúng ta nói điều mình biết, xác chứng về điều mình đã thấy, nhưng các ngươi không chấp nhận lời chứng của chúng ta. 12. Nếu Ta nói với các ngươi những điều thuộc về đất mà các ngươi không tin, thì làm thế nào các ngươi sẽ tin được, nếu Ta nói với các ngươi những điều thuộc về trời? 13. Chưa từng có ai lên trời, trừ ra Con Người, là Đấng từ trời xuống. 14. Và như Môi-se đã nâng con rắn lên trong hoang mạc thể nào, thì Con Người cũng được nâng lên như vậy, 15. để ai tin đến Ngài thì được sự sống đời đời.

16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin Ngài, sẽ không bị hư mất, nhưng được sự sống đời đời. 17. Bởi vì Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến thế gian không phải để kết án thế gian, nhưng để nhờ Ngài thế gian có thể được cứu. 18. Ai tin Ngài thì không bị kết án, nhưng ai không tin thì đã bị kết án rồi, bởi vì người đó đã không tin đến danh Con Một của Đức Chúa Trời. 19. Bản án là thế nầy: Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta ưa thích bóng tối hơn ánh sáng, bởi vì việc làm của họ là xấu xa. 20. Vì ai làm việc xấu xa, thì ghét ánh sáng và không đến với ánh sáng, để những công việc của người đó không bị phơi bày. 21. Nhưng ai làm theo chân lý thì đến với ánh sáng, để những công việc của người đó được biểu lộ, vì đã được thực hiện trong Đức Chúa Trời.”

22. Sau những việc nầy, Đức Chúa Jesus và các môn đồ của Ngài đi đến xứ Giu-đê. Ngài ở lại đó với họ, và làm báp-têm. 23. Lúc này, Giăng cũng đang làm báp-têm tại Ê-nôn, gần Sa-lim, vì tại đó có nhiều nước, và người ta đã đến để được báp-têm. 24. Vì Giăng chưa bị bỏ vào tù.

25. Sau đó, có một tranh luận giữa các môn đồ của Giăng, với một người Do Thái, về sự thanh tẩy. 26. Và họ đã đến với Giăng, rồi nói với ông: “Thưa thầy! Người đã ở với thầy bên kia sông Giô-đanh - là người đã được thầy làm chứng - kìa ông ấy đang làm báp-têm, và mọi người đang đến với ông ấy.” 27. Giăng đã trả lời và nói rằng: “Không ai có thể nhận được điều gì, nếu điều đó không phải từ trời ban cho người đó. 28. Chính các ngươi làm chứng cho ta rằng ta đã nói: Ta không phải là Đấng Christ, nhưng ta đã được sai đến trước Ngài. 29. Người có cô dâu, là chàng rể; còn bạn của chàng rể là người đang đứng, lắng nghe, và rất vui khi nghe tiếng của chàng rể. Thật vậy, đây chính là niềm vui thỏa nguyện của ta. 30. Ngài phải gia tăng, còn ta phải giảm xuống.

31. Đấng đến từ trên thì trên tất cả. Người ra từ đất thì thuộc về đất, nói những việc thuộc về đất; nhưng Đấng từ trời đến thì trên tất cả. 32. Ngài làm chứng những gì Ngài đã thấy và nghe, nhưng không có ai tiếp nhận lời chứng của Ngài. 33. Ai tiếp nhận lời chứng của Ngài thì xác nhận rằng Đức Chúa Trời là chân thật. 34. Vì Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì nói lời của Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài không nhận Thánh Linh cách giới hạn. 35. Cha yêu thương Con và đã ban tất cả mọi sự trong tay của Con. 36. Ai tin Con thì được sự sống đời đời, tuy nhiên ai không vâng lời Con thì chẳng thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời ở trên người đó.”

Bản Dịch 1925

1. Trong vòng người Pha-ri-si, có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa. 2. Ban đêm, người nầy đến cùng Đức Chúa Jêsus mà nói rằng: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến; vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được.

3. Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.

4. Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao?

5. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. 6. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. 7. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại. 8. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy.

9. Ni-cô-đem lại nói: Điều đó làm thể nào được?

10. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi là giáo sư của dân Y-sơ-ra-ên, mà không hiểu biết những điều đó sao! 11. Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, chúng ta nói điều mình biết, làm chứng điều mình đã thấy; còn các ngươi chẳng hề nhận lấy lời chứng của chúng ta. 12. Ví bằng ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin thay; huống chi ta nói những việc thuộc về trời, thì các ngươi tin sao được? 13. Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời. 14. Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy, 15. hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời.

16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. 17. Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu. 18. Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời. 19. Vả, sự đoán xét đó là như vầy: sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. 20. Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng. 21. Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra, vì đã làm trong Đức Chúa Trời.

22. Kế đó, Đức Chúa Jêsus đi với môn đồ đến đất Giu-đê; Ngài ở với môn đồ tại đó, và làm phép báp tem. 23. Giăng cũng làm phép báp tem tại Ê-nôn, gần Sa-lim, vì ở đó có nhiều nước, và người ta đến đặng chịu phép báp tem. 24. Bấy giờ Giăng chưa bị bỏ vào ngục. 25. Vả, môn đồ của Giăng có cãi lẫy với một người Giu-đa về lễ tinh sạch. 26. Họ đến cùng Giăng và nói rằng: Thưa thầy, kìa, người ở cùng thầy bên kia sông Giô-đanh, mà thầy đã làm chứng cho, bây giờ đang làm phép báp tem, và ai nấy đều đến cùng người.

27. Giăng trả lời rằng: Ví chẳng từ trên trời ban cho, thì không một người nào có thể lãnh chi được. 28. Chính các ngươi làm chứng cho ta rằng ta đã nói: Ấy không phải ta là Đấng Christ, nhưng ta đã được sai đến trước Ngài. 29. Ai mới cưới vợ, nấy là chàng rể, nhưng bạn của chàng rể đứng gần và nghe người, khi nghe tiếng của chàng rể thì rất đỗi vui mừng; ấy là sự vui mừng trọn vẹn của ta đó. 30. Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống.

31. Đấng từ trên cao đến là trên hết mọi loài. Kẻ từ đất đến là thuộc về đất, và nói ra cũng như là thuộc về đất; còn Đấng từ trời đến thì trên hết mọi loài. 32. Ngài làm chứng về điều Ngài đã thấy và nghe; song không có ai nhận lấy lời chứng của Ngài. 33. Ai đã nhận lấy lời chứng của Ngài thì làm chứng chắc rằng Đức Chúa Trời là thật. 34. Vì Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì rao truyền lời của Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho Ngài không chừng mực. 35. Cha yêu Con, và đã giao hết mọi vật trong tay Con. 36. Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.

Bản Dịch 2011

Chúa và Ni-cô-đem Ðàm Ðạo

1 Trong vòng những người Pha-ri-si có một người tên là Ni-cô-đem, một người lãnh đạo dân Do-thái. 2 Ban đêm ông đến gặp Ngài và nói với Ngài, “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư đến từ Ðức Chúa Trời, vì không ai có thể làm những phép lạ Thầy làm nếu Ðức Chúa Trời không ở cùng người ấy.”

3 Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với ông, “Quả thật, quả thật, Ta nói với ngươi, nếu một người chẳng được sinh lại, người ấy không thể thấy vương quốc Ðức Chúa Trời.”

4 Ni-cô-đem nói với Ngài, “Làm sao một người già có thể sinh lại được? Có thể nào người ấy trở vào lòng mẹ lần thứ hai để được sinh ra sao?”

5 Ðức Chúa Jesus đáp, “Quả thật, quả thật, Ta nói với ngươi, nếu một người không được sinh ra bởi nước và Ðức Thánh Linh, người ấy không thể vào vương quốc Ðức Chúa Trời. 6 Hễ chi sinh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sinh bởi Ðức Thánh Linh là linh. 7 Chớ ngạc nhiên về điều Ta nói với ngươi rằng các ngươi phải được sinh lại. 8 Gió muốn thổi đi đâu thì thổi; ngươi nghe tiếng gió nhưng không biết gió đến từ đâu và sẽ đi đâu. Ai được sinh ra bởi Ðức Thánh Linh thì cũng như vậy.”

9 Ni-cô-đem đáp lời và nói với Ngài, “Làm sao những điều ấy có thể xảy ra được?”

10 Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với ông, “Ngươi là giáo sư của dân I-sơ-ra-ên mà không biết những điều ấy sao? 11 Quả thật, quả thật, Ta nói với ngươi, Chúng Ta nói điều Chúng Ta biết và làm chứng điều Chúng Ta thấy, nhưng các ngươi không chấp nhận những lời chứng của Chúng Ta. 12 Nếu Ta nói với các ngươi những việc dưới đất mà các ngươi không tin, làm sao các ngươi sẽ tin được nếu Ta nói những việc trên trời? 13 Chưa ai lên trời bao giờ ngoại trừ Con Người, Ðấng từ trời xuống. 14 Như Môi-se treo con rắn lên trong đồng vắng thế nào, Con Người cũng bị treo lên thể ấy, 15 để ai tin Người sẽ có sự sống đời đời. 16 Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin Con ấy không bị chết mất nhưng có sự sống đời đời. 17 Vì Ðức Chúa Trời sai Con Ngài đến thế gian không để lên án thế gian, nhưng để thế gian được cứu nhờ Con ấy. 18 Ai tin Con ấy không bị lên án, nhưng ai không tin đã bị kết án rồi, vì đã không tin đến danh của Con Một Ðức Chúa Trời. 19 Bản án đó là thế này: ánh sáng đã vào thế gian, nhưng người ta yêu chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc làm của họ là gian tà. 20 Phàm ai hành động gian tà đều ghét ánh sáng và không đến với ánh sáng, vì sợ các việc làm của mình bị lộ ra. 21 Nhưng ai làm điều chân thật thì đến với ánh sáng, để các việc làm của mình có thể được tỏ ra, vì đã được thực hiện trong Ðức Chúa Trời.”

Giăng Báp-tít Làm Chứng về Chúa

22 Sau những việc ấy Ðức Chúa Jesus và các môn đồ Ngài đến miền Giu-đê. Ngài và các môn đồ Ngài ở lại đó và làm báp-têm. 23 Khi ấy Giăng cũng đang làm báp-têm tại Ê-nôn, gần Sa-lim, vì chỗ đó có nhiều nước, và người ta kéo đến để được báp-têm. 24 Lúc ấy Giăng chưa bị tù.

25 Bấy giờ có cuộc tranh luận xảy ra giữa các môn đồ của Giăng với người Do-thái về lễ thanh tẩy. 26 Sau đó họ đến với Giăng và nói với ông, “Thưa thầy, Người đã ở với thầy bên kia Sông Giô-đanh, Người mà thầy đã làm chứng cho, kìa, Người ấy đang làm báp-têm, và mọi người đều đến với Người ấy.”

27 Giăng trả lời và nói, “Nếu chẳng từ trời ban cho, không ai nhận được gì. 28 Chính anh em làm chứng cho tôi rằng tôi đã nói: Tôi không phải là Ðấng Christ, nhưng tôi chỉ là người được sai đến trước Ngài. 29 Ai có cô dâu mới là chàng rể. Bạn của chàng rể chỉ đứng, nghe chàng rể nói, và rất đỗi vui mừng khi nghe tiếng chàng rể. Ðó là niềm vui của tôi và bây giờ đã được trọn. 30 Ngài phải được tôn lên, còn tôi phải hạ xuống.”

31 Ðấng đến từ trên thì trên tất cả. Người ra từ đất là thuộc về đất, và nói những việc thuộc về đất. Ðấng đến từ trời thì trên tất cả. 32 Ngài làm chứng về những gì Ngài đã thấy và nghe; tiếc rằng không ai tin nhận lời chứng của Ngài. 33 Người nào tin nhận lời chứng của Ngài đều xác nhận rằng Ðức Chúa Trời là thật. 34 Ðấng Ðức Chúa Trời sai đến rao báo sứ điệp của Ðức Chúa Trời, vì Ðức Chúa Trời ban Ðức Thánh Linh vô hạn. 35 Ðức Chúa Cha thương Ðức Chúa Con và đã giao mọi sự trong tay Ðức Chúa Con. 36 Ai tin Ðức Chúa Con thì có sự sống đời đời; ai không chịu tin Ðức Chúa Con sẽ chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Ðức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành