Lu-ca: Chương 18

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB42C018)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Ẩn dụ về quan tòa và bà góa

1. Sau đó Ngài kể cho họ một ẩn dụ về lý do tại sao cần phải cầu nguyện luôn và đừng ngã lòng. 2. Ngài kể: “Trong một thành nọ, có một quan tòa không kính sợ Đức Chúa Trời cũng không vị nể một người nào. 3. Có một bà góa trong thành đó, bà cứ đến gặp ông, nói rằng: ‘Xin hãy phân xử công minh cho tôi về kẻ chống lại tôi.’ 4. Suốt một thời gian, ông đã không thực hiện; nhưng sau đó, ông tự nói với chính mình: ‘Mặc dù ta không sợ Trời cũng chẳng nể người, 5. nhưng bởi vì góa phụ nầy quấy rầy ta, cho nên ta sẽ xét xử công minh cho bà, nếu không bà cứ tiếp tục đến cho tới cuối cùng, làm ta mệt mỏi.’ ”

6. Sau đó, Chúa nói: “Hãy nghe lời quan tòa bất chính đó nói. 7. Lẽ nào Đức Chúa Trời lại không xét xử công minh cho những người được chọn của Ngài, là những người ngày đêm kêu cầu Ngài, mà lại trì hoãn với họ hay sao? 8. Ta nói cùng các ngươi rằng Ngài sẽ nhanh chóng thực hiện việc xét xử công minh cho họ. Tuy nhiên, khi Con Người đến, liệu Ngài còn thấy đức tin trên mặt đất chăng?”

Ẩn dụ về người Pha-ri-si và người thu thuế

9. Ngài cũng kể ẩn dụ nầy cho một số người tự tin rằng mình là công chính và khinh bỉ những người khác: 10. “Có hai người lên đền thờ để cầu nguyện: một người là người Pha-ri-si và người kia là một người thu thuế. 11. Người Pha-ri-si đứng dậy và cầu nguyện về mình như thế nầy: ‘Lạy Đức Chúa Trời! Con tạ ơn Ngài, bởi vì con không phải như những người khác: tham lam, bất chính, gian dâm, và thậm chí cũng không phải như người thu thuế nầy. 12. Con kiêng ăn mỗi tuần hai lần, và nộp một phần mười về mọi lợi tức của con.’ 13. Nhưng người thu thuế thì đứng từ xa, thậm chí không dám ngước mắt lên trời, đấm vào ngực của mình, và nói: ‘Lạy Đức Chúa Trời! Xin thương xót con, bởi vì con là một con người tội lỗi.’ 14. Ta nói cùng các ngươi: Người nầy trở về nhà của mình, được xưng công chính, chứ không phải người kia. Bởi vì ai tự tôn cao sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ xuống sẽ được tôn cao.”

Đức Chúa Jesus ban phước cho trẻ em

15. Sau đó người ta cũng đem đến cho Ngài nhiều em bé để Ngài chạm đến chúng; nhưng khi thấy vậy, các môn đồ trách họ. 16. Tuy nhiên Đức Chúa Jesus đã gọi họ lại, nói rằng: “Hãy cho phép trẻ em đến cùng Ta, đừng ngăn cấm chúng; bởi vì vương quốc của Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như vậy. 17. Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Ai không tiếp nhận vương quốc của Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì cũng sẽ không được vào đó.”

Người giàu và sự sống đời đời

18. Có một nhân vật cầm quyền đã hỏi Ngài rằng: “Thưa Thầy thiện hảo! Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?” 19. Đức Chúa Jesus nói với ông: “Tại sao ngươi gọi Ta là thiện hảo? Không có ai thiện hảo cả, ngoại trừ một mình Đức Chúa Trời. 20. Ngươi biết các điều răn: ‘Đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng dối, hãy hiếu kính cha mẹ của ngươi.’ ” 21. Người đó nói: “Tôi đã giữ những điều đó từ khi tôi còn trẻ.” 22. Nghe vậy, Đức Chúa Jesus nói với ông: “Ngươi còn thiếu một điều: Hãy bán tất cả những gì ngươi có, rồi phân phát cho những người nghèo, thì ngươi sẽ có kho báu ở trên trời, rồi hãy đến theo Ta.” 23. Nhưng khi nghe những điều nầy, người đó buồn rầu, bởi vì ông rất giàu. 24. Đức Chúa Jesus nhìn ông và nói: “Thật khó cho những người giàu vào vương quốc của Đức Chúa Trời. 25. Bởi vì con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào vương quốc của Đức Chúa Trời!” 26. Những người nghe điều đó, đã nói rằng: “Như vậy thì ai có thể được cứu?” 27. Nhưng Ngài phán: “Những điều loài người không thể làm được thì Đức Chúa Trời có thể làm được.”

28. Sau đó Phi-e-rơ nói: “Kìa, chúng con đã bỏ những vật sở hữu mà theo Ngài.” 29. Ngài nói với họ: “Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi rằng không một ai, là người đã từ bỏ nhà, hoặc vợ, hoặc anh em, hoặc cha mẹ, hoặc con cái, vì vương quốc của Đức Chúa Trời 30. mà người đó lại không nhận được nhiều lần trong đời nầy, và được sự sống đời đời trong đời sắp đến.”

Lần thứ ba Chúa báo trước về sự chết và sống lại của Ngài

31. Sau đó Ngài mang Nhóm Mười Hai riêng ra, rồi nói với họ: “Nầy, chúng ta đang đi lên Giê-ru-sa-lem, và tất cả những điều được viết về Con Người bởi các tiên tri sẽ được ứng nghiệm. 32. Bởi vì Ngài sẽ bị nộp cho dân ngoại, bị chế nhạo, bị sỉ nhục và bị khạc nhổ; 33. và sau khi đã bị đánh đòn, họ sẽ giết Ngài; và rồi đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.” 34. Nhưng không một ai trong số họ hiểu những điều này, bởi vì lời này bị che khuất đối với họ, và họ không biết những điều Ngài nói.

Chúa chữa lành người mù tại Giê-ri-cô

35. Sau đó khi Ngài đến gần Giê-ri-cô, có một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. 36. Nghe đoàn dân đang đi qua, người đó hỏi thăm có chuyện gì. 37. Họ nói cho người đó rằng: Đức Chúa Jesus ở Na-xa-rét sắp đến. 38. Người đó đã kêu lên: “Lạy Jesus! Con vua Đa-vít! Xin thương xót đến con!” 39. Những người đi ở phía trước đã quở trách người đó hãy im lặng. Nhưng người đó kêu lớn hơn: “Lạy Con vua Đa-vít! Xin thương xót đến con!” 40. Sau đó Đức Chúa Jesus đã dừng lại, truyền đem người đó đến với Ngài. Khi người đó lại gần, Ngài hỏi: 41. “Con muốn Ta làm gì cho con?” Người đó thưa: “Lạy Chúa! Xin cho con có thể thấy được.” 42. Đức Chúa Jesus nói với ông: “Hãy thấy! Đức tin của con đã chữa lành cho con.” 43. Ngay lập tức, người mù thấy được, rồi bắt đầu đi theo Ngài, tôn vinh Đức Chúa Trời. Tất cả những người thấy việc đó đều tôn ngợi Đức Chúa Trời.

Bản Dịch Đại Chúng

Ẩn dụ về quan tòa và bà góa

Sau đó Ngài kể cho họ một ẩn dụ về lý do tại sao cần phải cầu nguyện luôn và đừng ngã lòng. Ngài kể: “Trong một thành nọ, có một quan tòa không kính sợ Đức Chúa Trời cũng không vị nể một người nào. Có một bà góa trong thành đó, bà cứ đến gặp ông, nói rằng: ‘Xin hãy phân xử công minh cho tôi về kẻ chống lại tôi.’ Suốt một thời gian, ông đã không thực hiện; nhưng sau đó, ông tự nói với chính mình: ‘Mặc dù ta không sợ Trời cũng chẳng nể người, nhưng bởi vì góa phụ nầy quấy rầy ta, cho nên ta sẽ xét xử công minh cho bà, nếu không bà cứ tiếp tục đến cho tới cuối cùng, làm ta mệt mỏi.’ ”

Sau đó, Chúa nói: “Hãy nghe lời quan tòa bất chính đó nói. Lẽ nào Đức Chúa Trời lại không xét xử công minh cho những người được chọn của Ngài, là những người ngày đêm kêu cầu Ngài, mà lại trì hoãn với họ hay sao? Ta nói cùng các ngươi rằng Ngài sẽ nhanh chóng thực hiện việc xét xử công minh cho họ. Tuy nhiên, khi Con Người đến, liệu Ngài còn thấy đức tin trên mặt đất chăng?”

Ẩn dụ về người Pha-ri-si và người thu thuế

Ngài cũng kể ẩn dụ nầy cho một số người tự tin rằng mình là công chính và khinh bỉ những người khác: “Có hai người lên đền thờ để cầu nguyện: một người là người Pha-ri-si và người kia là một người thu thuế. Người Pha-ri-si đứng dậy và cầu nguyện về mình như thế nầy: ‘Lạy Đức Chúa Trời! Con tạ ơn Ngài, bởi vì con không phải như những người khác: tham lam, bất chính, gian dâm, và thậm chí cũng không phải như người thu thuế nầy. Con kiêng ăn mỗi tuần hai lần, và nộp một phần mười về mọi lợi tức của con.’ Nhưng người thu thuế thì đứng từ xa, thậm chí không dám ngước mắt lên trời, đấm vào ngực của mình, và nói: ‘Lạy Đức Chúa Trời! Xin thương xót con, bởi vì con là một con người tội lỗi.’ Ta nói cùng các ngươi: Người nầy trở về nhà của mình, được xưng công chính, chứ không phải người kia. Bởi vì ai tự tôn cao sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ xuống sẽ được tôn cao.”

Đức Chúa Jesus ban phước cho trẻ em

Sau đó người ta cũng đem đến cho Ngài nhiều em bé để Ngài chạm đến chúng; nhưng khi thấy vậy, các môn đồ trách họ. Tuy nhiên Đức Chúa Jesus đã gọi họ lại, nói rằng: “Hãy cho phép trẻ em đến cùng Ta, đừng ngăn cấm chúng; bởi vì vương quốc của Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như vậy. Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Ai không tiếp nhận vương quốc của Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì cũng sẽ không được vào đó.”

Người giàu và sự sống đời đời

Có một nhân vật cầm quyền đã hỏi Ngài rằng: “Thưa Thầy thiện hảo! Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?”

Đức Chúa Jesus nói với ông: “Tại sao ngươi gọi Ta là thiện hảo? Không có ai thiện hảo cả, ngoại trừ một mình Đức Chúa Trời. Ngươi biết các điều răn: ‘Đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng dối, hãy hiếu kính cha mẹ của ngươi.’ ”

Người đó nói: “Tôi đã giữ những điều đó từ khi tôi còn trẻ.”

Nghe vậy, Đức Chúa Jesus nói với ông: “Ngươi còn thiếu một điều: Hãy bán tất cả những gì ngươi có, rồi phân phát cho những người nghèo, thì ngươi sẽ có kho báu ở trên trời, rồi hãy đến theo Ta.”

Nhưng khi nghe những điều nầy, người đó buồn rầu, bởi vì ông rất giàu. Đức Chúa Jesus nhìn ông và nói: “Thật khó cho những người giàu vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Bởi vì con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào vương quốc của Đức Chúa Trời!”

Những người nghe điều đó, đã nói rằng: “Như vậy thì ai có thể được cứu?”

Nhưng Ngài phán: “Những điều loài người không thể làm được thì Đức Chúa Trời có thể làm được.”

Sau đó Phi-e-rơ nói: “Kìa, chúng con đã bỏ những vật sở hữu mà theo Ngài.”

Ngài nói với họ: “Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi rằng không một ai, là người đã từ bỏ nhà, hoặc vợ, hoặc anh em, hoặc cha mẹ, hoặc con cái, vì vương quốc của Đức Chúa Trời mà người đó lại không nhận được nhiều lần trong đời nầy, và được sự sống đời đời trong đời sắp đến.”

Lần thứ ba Chúa báo trước về sự chết và sống lại của Ngài

Sau đó Ngài mang Nhóm Mười Hai riêng ra, rồi nói với họ: “Nầy, chúng ta đang đi lên Giê-ru-sa-lem, và tất cả những điều được viết về Con Người bởi các tiên tri sẽ được ứng nghiệm. Bởi vì Ngài sẽ bị nộp cho dân ngoại, bị chế nhạo, bị sỉ nhục và bị khạc nhổ; và sau khi đã bị đánh đòn, họ sẽ giết Ngài; và rồi đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.”

Nhưng không một ai trong số họ hiểu những điều này, bởi vì lời này bị che khuất đối với họ, và họ không biết những điều Ngài nói.

Chúa chữa lành người mù tại Giê-ri-cô

Sau đó khi Ngài đến gần Giê-ri-cô, có một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. Nghe đoàn dân đang đi qua, người đó hỏi thăm có chuyện gì. Họ nói cho người đó rằng: Đức Chúa Jesus ở Na-xa-rét sắp đến. Người đó đã kêu lên: “Lạy Jesus! Con vua Đa-vít! Xin thương xót đến con!”

Những người đi ở phía trước đã quở trách người đó hãy im lặng. Nhưng người đó kêu lớn hơn: “Lạy Con vua Đa-vít! Xin thương xót đến con!”

Sau đó Đức Chúa Jesus đã dừng lại, truyền đem người đó đến với Ngài. Khi người đó lại gần, Ngài hỏi: “Con muốn Ta làm gì cho con?”

Người đó thưa: “Lạy Chúa! Xin cho con có thể thấy được.”

Đức Chúa Jesus nói với ông: “Hãy thấy! Đức tin của con đã chữa lành cho con.”

Ngay lập tức, người mù thấy được, rồi bắt đầu đi theo Ngài, tôn vinh Đức Chúa Trời. Tất cả những người thấy việc đó đều tôn ngợi Đức Chúa Trời.

Bản Dịch Ngữ Căn

Ẩn dụ về quan tòa và bà góa

1. Sau đó Ngài kể cho họ một ẩn dụ về lý do tại sao cần phải cầu nguyện luôn và đừng ngã lòng. 2. Ngài kể: “Trong một thành nọ, có một quan tòa không kính sợ Đức Chúa Trời cũng không vị nể một người nào. 3. Có một bà góa trong thành đó, bà cứ đến gặp ông, nói rằng: ‘Xin hãy phân xử công minh cho tôi về kẻ chống lại tôi.’ 4. Suốt một thời gian, ông đã không thực hiện; nhưng sau đó, ông tự nói với chính mình: ‘Mặc dù ta không sợ Trời cũng chẳng nể người, 5. nhưng bởi vì góa phụ nầy quấy rầy ta, cho nên ta sẽ xét xử công minh cho bà, nếu không bà cứ tiếp tục đến cho tới cuối cùng, làm ta mệt mỏi.’ ” 6. Sau đó, Chúa nói: “Hãy nghe lời quan tòa bất chính đó nói. 7. Lẽ nào Đức Chúa Trời lại không xét xử công minh cho những người được chọn của Ngài, là những người ngày đêm kêu cầu Ngài, mà lại trì hoãn với họ hay sao? 8. Ta nói cùng các ngươi rằng Ngài sẽ nhanh chóng thực hiện việc xét xử công minh cho họ. Tuy nhiên, khi Con Người đến, liệu Ngài còn thấy đức tin trên mặt đất chăng?”

Ẩn dụ về người Pha-ri-si và người thu thuế

9. Ngài cũng kể ẩn dụ nầy cho một số người tự tin rằng mình là công chính và khinh bỉ những người khác: 10. “Có hai người lên đền thờ để cầu nguyện: một người là người Pha-ri-si và người kia là một người thu thuế. 11. Người Pha-ri-si đứng dậy và cầu nguyện về mình như thế nầy: ‘Lạy Đức Chúa Trời! Con tạ ơn Ngài, bởi vì con không phải như những người khác: tham lam, bất chính, gian dâm, và thậm chí cũng không phải như người thu thuế nầy. 12. Con kiêng ăn mỗi tuần hai lần, và nộp một phần mười về mọi lợi tức của con.’ 13. Còn người thu thuế thì đứng từ xa, thậm chí không dám ngước mắt lên trời, đấm vào ngực của mình, và nói: ‘Lạy Đức Chúa Trời! Xin thương xót con, bởi vì con là một con người tội lỗi.’ 14. Ta nói cùng các ngươi: Người nầy trở về nhà của mình, được xưng công chính, chứ không phải người kia. Bởi vì ai tự tôn cao sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ xuống sẽ được tôn cao.”

Đức Chúa Jesus ban phước cho trẻ em

15. Sau đó người ta cũng đem đến cho Ngài nhiều em bé để Ngài chạm đến chúng; nhưng khi thấy vậy, các môn đồ trách họ. 16. Tuy nhiên Đức Chúa Jesus đã gọi họ lại, nói rằng: “Hãy cho phép trẻ em đến cùng Ta, đừng ngăn cấm chúng; bởi vì vương quốc của Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như vậy. 17. Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi: Ai không tiếp nhận vương quốc của Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì cũng sẽ không được vào đó.”

Người giàu và sự sống đời đời

18. Có một nhân vật cầm quyền đã hỏi Ngài rằng: “Thưa Thầy thiện hảo! Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?” 19. Đức Chúa Jesus nói với ông: “Tại sao ngươi gọi Ta là thiện hảo? Không có ai thiện hảo cả, ngoại trừ một mình Đức Chúa Trời. 20. Ngươi biết các điều răn: ‘Đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng dối, hãy hiếu kính cha mẹ của ngươi.’ ” 21. Người đó nói: “Tôi đã giữ những điều đó từ khi tôi còn trẻ.” 22. Nghe vậy, Đức Chúa Jesus nói với ông: “Ngươi còn thiếu một điều: Hãy bán tất cả những gì ngươi có, rồi phân phát cho những người nghèo, thì ngươi sẽ có kho báu ở trên trời, rồi hãy đến theo Ta.” 23. Nhưng khi nghe những điều nầy, người đó buồn rầu, bởi vì ông rất giàu. 24. Đức Chúa Jesus nhìn ông và nói: “Thật khó cho những người giàu vào vương quốc của Đức Chúa Trời. 25. Bởi vì con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào vương quốc của Đức Chúa Trời!” 26. Những người nghe điều đó, đã nói rằng: “Như vậy thì ai có thể được cứu?” 27. Nhưng Ngài phán: “Những điều loài người không thể làm được thì Đức Chúa Trời có thể làm được.”

28. Sau đó Phi-e-rơ nói: “Kìa, chúng con đã bỏ những vật sở hữu mà theo Ngài.” 29. Ngài nói với họ: “Thật vậy, Ta nói cùng các ngươi rằng không một ai, là người đã từ bỏ nhà, hoặc vợ, hoặc anh em, hoặc cha mẹ, hoặc con cái, vì vương quốc của Đức Chúa Trời 30. mà người đó lại không nhận được nhiều lần trong đời nầy, và được sự sống đời đời trong đời sắp đến.”

Lần thứ ba Chúa báo trước về sự chết và sống lại của Ngài

31. Sau đó Ngài mang Nhóm Mười Hai riêng ra, rồi nói với họ: “Nầy, chúng ta đang đi lên Giê-ru-sa-lem, và tất cả những điều được viết về Con Người bởi các tiên tri sẽ được ứng nghiệm. 32. Bởi vì Ngài sẽ bị nộp cho dân ngoại, bị chế nhạo, bị sỉ nhục và bị khạc nhổ; 33. và sau khi đã bị đánh đòn, họ sẽ giết Ngài; và rồi đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.” 34. Nhưng không một ai trong số họ hiểu những điều này, bởi vì lời này bị che khuất đối với họ, và họ không biết những điều Ngài nói.

Chúa chữa lành người mù tại Giê-ri-cô

35. Sau đó khi Ngài đến gần Giê-ri-cô, có một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. 36. Nghe đoàn dân đang đi qua, người đó hỏi thăm có chuyện gì. 37. Họ nói cho người đó rằng: Đức Chúa Jesus ở Na-xa-rét sắp đến. 38. Người đó đã kêu lên: “Lạy Jesus! Con vua Đa-vít! Xin thương xót đến con!” 39. Những người đi ở phía trước đã quở trách người đó hãy im lặng. Nhưng người đó kêu lớn hơn: “Lạy Con vua Đa-vít! Xin thương xót đến con!” 40. Sau đó Đức Chúa Jesus đã dừng lại, truyền đem người đó đến với Ngài. Khi người đó lại gần, Ngài hỏi: 41. “Con muốn Ta làm gì cho con?” Người đó thưa: “Lạy Chúa! Xin cho con có thể thấy được.” 42. Đức Chúa Jesus nói với ông: “Hãy thấy! Đức tin của con đã chữa lành cho con.” 43. Ngay lập tức, người mù thấy được, rồi bắt đầu đi theo Ngài, tôn vinh Đức Chúa Trời. Tất cả những người thấy việc đó đều tôn ngợi Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 1925

1. Đức Chúa Jêsus phán cùng môn đồ một thí dụ, để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt: 2. Trong thành kia, có một quan án không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết. 3. Trong thành đó cũng có một người đàn bà góa, đến thưa quan rằng: Xin xét lẽ công bình cho tôi về kẻ nghịch cùng tôi. 4. Quan ấy từ chối đã lâu. Nhưng kế đó, người tự nghĩ rằng: Dầu ta không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết, 5. song vì đàn bà góa nầy khuấy rầy ta, ta sẽ xét lẽ công bình cho nó, để nó không tới luôn làm nhức đầu ta. 6. Đoạn, Chúa phán thêm rằng: Các ngươi có nghe lời quan án không công bình đó đã nói chăng? 7. Vậy, có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn, là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài, mà lại chậm chạp đến cứu họ sao! 8. Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ. Song khi Con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng?

9. Ngài lại phán thí dụ nầy về kẻ cậy mình là người công bình và khinh dể kẻ khác: 10. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện: một người Pha-ri-si và một người thâu thuế. 11. Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện thầm như vầy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài, vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế nầy. 12. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần, và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. 13. Người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội! 14. Ta nói cùng các ngươi, người nầy trở về nhà mình, được xưng công bình hơn người kia; vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên.

15. Người ta cũng đem con trẻ đến cùng Đức Chúa Jêsus, cho được Ngài rờ đến chúng nó. Môn đồ thấy vậy, trách những người đem đến. 16. Nhưng Đức Chúa Jêsus gọi họ mà phán rằng: hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn cấm; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như con trẻ ấy. 17. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai không nhận lãnh nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì sẽ không được vào đó.

18. Bấy giờ có một quan hỏi Đức Chúa Jêsus rằng: Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì cho được hưởng sự sống đời đời? 19. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một Đấng nhân lành, là Đức Chúa Trời. 20. Ngươi đã biết các điều răn nầy: Ngươi chớ phạm tội tà dâm; chớ giết người; chớ trộm cướp; chớ nói chứng dối; hãy hiếu kính cha mẹ. 21. Người ấy thưa rằng: Tôi đã giữ các điều ấy từ thuở nhỏ. 22. Đức Chúa Jêsus nghe vậy, bèn phán rằng: Còn thiếu cho ngươi một điều; hãy bán hết gia tài mình, phân phát cho kẻ nghèo, thì ngươi sẽ có của cải ở trên trời; bấy giờ hãy đến mà theo ta. 23. Nhưng người ấy nghe mấy lời thì trở nên buồn rầu, vì giàu có lắm. 24. Đức Chúa Jêsus thấy người buồn rầu, bèn phán rằng: Kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời là khó dường nào! 25. Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời! 26. Những người nghe điều đó, nói rằng: Vậy thì ai được cứu? 27. Ngài đáp rằng: Sự chi người ta không làm được, thì Đức Chúa Trời làm được. 28. Phi-e-rơ bèn thưa rằng: nầy chúng tôi đã bỏ sự mình có mà theo thầy. 29. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, người nào vì cớ nước Đức Chúa Trời mà bỏ nhà cửa, cha mẹ, anh em, vợ con, 30. thì trong đời nầy được lãnh nhiều hơn, và đời sau được sự sống đời đời.

31. Kế đó, Đức Chúa Jêsus đem mười hai sứ đồ riêng ra mà phán rằng: Nầy, chúng ta lên thành Giê-ru-sa-lem, mọi điều mà các đấng tiên tri đã chép về Con người sẽ ứng nghiệm. 32. Vì Ngài sẽ bị nộp cho dân ngoại; họ sẽ nhạo báng Ngài, mắng nhiếc Ngài, nhổ trên Ngài, 33. sau khi đánh đòn rồi, thì giết Ngài đi; đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. 34. Song các môn đồ không hiểu chi hết; vì nghĩa những lời đó kín giấu cho môn đồ nên không rõ ý Đức Chúa Jêsus nói là gì. 35. Đức Chúa Jêsus đến gần thành Giê-ri-cô, có một người đui ngồi xin ở bên đường, 36. nghe đoàn dân đi qua, bèn hỏi việc gì đó. 37. Người ta trả lời rằng: Ấy là Jêsus, người Na-xa-rét đi qua. 38. Người đui bèn kêu lên rằng: Lạy Jêsus, con vua Đa-vít, xin thương xót tôi cùng! 39. Những kẻ đi trước rầy người cho nín đi; song người càng kêu lớn hơn nữa rằng: Lạy con vua Đa-vít, xin thương xót tôi cùng! 40. Đức Chúa Jêsus dừng lại, truyền đem người đến. Khi người đui lại gần, thì Ngài hỏi rằng: 41. Ngươi muốn ta làm gì cho? Thưa rằng: Lạy Chúa, xin cho tôi được sáng mắt lại. 42. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy sáng mắt lại; đức tin của ngươi đã chữa lành ngươi. 43. Tức thì, người sáng mắt, đi theo Đức Chúa Jêsus, ngợi khen Đức Chúa Trời. Hết thảy dân chúng thấy vậy, đều ngợi khen Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011

Góa Phụ và Quan Án Bất Công

1 Bấy giờ Ngài kể cho họ một ngụ ngôn để dạy họ phải cầu nguyện luôn và đừng nản chí. 2 Ngài nói, “Trong thành kia có một quan tòa không kính sợ Ðức Chúa Trời và cũng không vị nể người nào. 3 Trong thành đó cũng có một góa phụ. Bà đó cứ đến kêu nài với quan tòa, ‘Xin ngài thực thi công lý cho tôi đối với kẻ nghịch tôi.’ 4 Quan tòa ấy từ chối đã lâu, nhưng cuối cùng ông tự nhủ, ‘Dù ta không kính sợ Ðức Chúa Trời và không vị nể người nào, 5 nhưng vì bà góa này cứ đến quấy rầy ta, ta phải thực thi công lý cho bà ấy, kẻo bà ấy cứ đến mãi, làm mệt mỏi ta.’”

6 Ðoạn Chúa nói tiếp, “Hãy nghe những lời quan tòa bất công ấy nói. 7 Vậy lẽ nào Ðức Chúa Trời không thực thi công lý cho những người được chọn, những người ngày đêm kêu cầu Ngài, mà chậm trễ cứu giúp họ sao? 8 Ta nói với các ngươi: Ngài sẽ vội vàng thực thi công lý cho họ. Tuy nhiên khi Con Người đến, liệu Con Người sẽ thấy đức tin còn trên mặt đất chăng?”

Người Pha-ri-si và Người Thu Thuế

9 Ngài cũng kể ngụ ngôn này để dạy những người cậy mình, cho mình là công chính, mà khinh chê người khác.

10 “Hai người đi lên đền thờ để cầu nguyện; một người là người Pha-ri-si, còn người kia là người thu thuế. 11 Người Pha-ri-si đứng riêng ra và cầu nguyện thế này, ‘Lạy Ðức Chúa Trời, con tạ ơn Ngài, vì con không như những người khác, tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như người thu thuế này. 12 Con kiêng ăn mỗi tuần hai lần, và con dâng một phần mười mọi lợi tức của con.’

13 Còn người thu thuế đứng đằng xa, không dám ngước mắt lên trời, vừa đấm ngực vừa thưa rằng, ‘Lạy Ðức Chúa Trời, xin thương xót con, một kẻ tội lỗi.’

14 Ta nói với các ngươi, người thu thuế này, khi đi xuống để về nhà mình, đã được xưng công chính chứ không phải người kia, vì ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

Chúa và Trẻ Thơ

(Mat 19:13-15; Mác 10:13-16)

15 Bấy giờ người ta đem các trẻ thơ đến Ngài để Ngài đặt tay trên chúng, nhưng khi các môn đồ thấy vậy, họ quở trách những người ấy. 16 Nhưng Ðức Chúa Jesus gọi họ lại và nói, “Hãy để các trẻ thơ đến với Ta, đừng ngăn cấm chúng, vì vương quốc Ðức Chúa Trời thuộc về những người như các trẻ thơ này. 17 Quả thật, Ta nói với các ngươi, người nào không tiếp nhận vương quốc Ðức Chúa Trời như một trẻ thơ thì không cách nào vào đó được.”

Một Vị Quan Giàu Có

(Mat 19:16-30; Mác 10:17-31)

18 Một vị quan kia hỏi Ngài rằng, “Thưa Thầy thiện hảo, tôi phải làm gì để hưởng sự sống đời đời?”

19 Ðức Chúa Jesus nói với ông, “Tại sao ngươi gọi Ta là thiện hảo? Chẳng có ai thiện hảo ngoại trừ một mình Ðức Chúa Trời. 20 Ngươi biết các điều răn này:

‘Ngươi chớ phạm tội ngoại tình.

Ngươi chớ sát nhân.

Ngươi chớ trộm cắp.

Ngươi chớ làm chứng dối.

Ngươi hãy hiếu kính cha mẹ ngươi.’”

21 Người ấy đáp, “Tôi đã giữ tất cả những điều đó từ khi còn trẻ.”

22 Khi Ðức Chúa Jesus nghe thế, Ngài nói với ông, “Ngươi còn thiếu một điều: hãy bán tất cả những gì ngươi có, đem tiền phân phát cho người nghèo, để ngươi có kho báu trên trời, rồi hãy đến, theo Ta.” 23 Khi ông nghe thế, ông trở nên rất buồn, vì ông rất giàu.

24 Khi Ðức Chúa Jesus thấy ông rất buồn, Ngài nói, “Người giàu vào vương quốc Ðức Chúa Trời thật khó thay! 25 Vì con lạc đà chui qua lỗ cây kim may còn dễ hơn người giàu vào vương quốc Ðức Chúa Trời.”

26 Những người ở đó nghe thế bèn nói, “Nếu vậy thì ai có thể được cứu?”

27 Ngài đáp, “Những gì không thể làm được đối với loài người đều có thể làm được đối với Ðức Chúa Trời.”

28 Phi-rơ nói, “Thầy xem, chúng con đã bỏ tất cả để theo Thầy.”

29 Ngài đáp, “Quả thật, Ta nói với các ngươi, không ai rời nhà, xa vợ, lìa anh em hoặc cha mẹ hoặc con cái vì vương quốc Ðức Chúa Trời 30 mà sẽ không nhận lại bội phần hơn trong đời này và sự sống đời đời trong đời sau.”

Chúa Báo Trước về Sự Chết và Sự Sống Lại của Ngài

(lần thứ ba)

(Mat 20:17-19; Mác 10:32-34)

31 Sau đó Ngài đem mười hai sứ đồ riêng ra và nói với họ, “Này, chúng ta đi lên Giê-ru-sa-lem, và tất cả những gì các tiên tri đã viết về Con Người sẽ được ứng nghiệm. 32 Vì Con Người sẽ bị nộp cho dân ngoại, và sẽ bị nhạo báng, làm nhục, và phỉ nhổ. 33 Sau khi đánh đòn Người, chúng sẽ giết Người, nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại.” 34 Tuy nhiên họ chẳng hiểu những điều ấy; ý nghĩa những lời ấy đã bị che khuất đối với họ, và họ không nhận biết được những điều Ngài nói.

Chúa Chữa Lành Người Mù

(Mat 20:29-34; Mác 10:46-52)

35 Khi Ngài đến gần Thành Giê-ri-cô, ở đó có một người mù ngồi bên lề đường ăn xin. 36 Nghe tiếng đám đông đi qua, ông hỏi có chuyện gì xảy ra. 37 Họ nói với ông rằng Ðức Chúa Jesus người Na-xa-rét sắp đi ngang qua đây.

38 Ông kêu to rằng, “Lạy Ðức Chúa Jesus, Con Vua Ða-vít, xin thương xót con!” 39 Những người đi trước đám đông rầy la ông, bảo ông im, nhưng ông càng gào to hơn, “Lạy Con Vua Ða-vít, xin thương xót con!”

40 Ðức Chúa Jesus đứng lại và truyền đem ông đến với Ngài; khi ông đến gần, Ngài hỏi ông, 41 “Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi?”

Ông đáp, “Lạy Chúa, xin cho con được thấy trở lại.”

42 Ðức Chúa Jesus nói với ông, “Hãy thấy trở lại; đức tin của ngươi đã làm cho ngươi được chữa lành.” 43 Ngay lập tức ông thấy được. Ông đi theo Ngài và tôn vinh Ðức Chúa Trời, và mọi người trong đoàn dân thấy vậy đều ca ngợi Ðức Chúa Trời.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành