Lu-ca: Chương 17

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB42C017)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Gây vấp phạm

1. Sau đó Ngài nói với các môn đồ của Ngài: “Không thể không có những điều gây nên vấp phạm, nhưng khốn thay cho người nào gây ra điều đó! 2. Thà buộc cối đá vào cổ của người đó rồi ném người đó xuống biển, còn hơn là để người đó gây cho một trong những đứa bé nầy vấp phạm."

Tha thứ

3. "Hãy thận trọng. Nếu anh em của ngươi phạm tội, hãy quở trách! Nếu người đó ăn năn, hãy tha thứ cho người đó! 4. Dù trong một ngày anh em của ngươi phạm lỗi cùng ngươi bảy lần, và bảy lần trở lại cùng ngươi nói: ‘Tôi ăn năn’, thì hãy tha thứ cho người đó.”

Sức mạnh của đức tin

5. Các sứ đồ thưa với Chúa: “Xin thêm đức tin cho chúng con!” 6. Chúa đáp: “Nếu các ngươi có đức tin bằng một hạt cải, các ngươi có thể bảo cây dâu nầy rằng: ‘Hãy nhổ lên và trồng dưới biển’ thì nó sẽ vâng lệnh các ngươi."

Nhận biết địa vị của mình

7. "Ai trong các ngươi có một đầy tớ, vừa đi cày hoặc chăn chiên từ ngoài đồng trở về, mà lại nói với người đó rằng: ‘Hãy đến ngay lập tức, ngồi xuống ăn đi!’ 8. Ngược lại, không phải các ngươi nói với người đó rằng: ‘Hãy dọn vật gì cho ta ăn, hãy thắt lưng phục vụ ta trong khi ta ăn uống, rồi sau đó ngươi mới ăn uống’ hay sao? 9. Người đó có cảm ơn đầy tớ vì đầy tớ đã làm theo mạng lệnh hay không? 10. Các ngươi cũng vậy, khi làm xong mọi việc được truyền phải làm, thì hãy nói: ‘Chúng con là những đầy tớ không xứng đáng, điều chúng con đã làm là điều chúng con cần phải làm.’”

Mười người phung được chữa lành

11. Sau đó, trên đường đi lên Giê-ru-sa-lem, Ngài đi qua một nơi ở giữa Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12. Khi Ngài vào một làng nọ, có mười người phung đến gặp Ngài, và họ đứng từ xa. 13. Họ cất tiếng lớn: “Lạy Jesus! Thưa Thầy! Xin thương xót chúng con!”

14. Thấy họ, Ngài đã nói với họ: “Hãy đi trình chính mình các ngươi với những tư tế.”

Khi họ đang đi, thì được tinh sạch. 15. Có một người trong số họ, thấy mình đã được chữa lành, đã quay lại, lớn tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời, 16. rồi anh đến phủ phục dưới chân của Ngài, tạ ơn Ngài, và người đó là một người Sa-ma-ri.

17. Sau đó Đức Chúa Jesus đáp lại và nói: “Không phải mười người đã được tinh sạch hay sao? Còn chín người kia ở đâu? 18. Không ai trở lại tôn vinh Đức Chúa Trời, ngoại trừ người ngoại quốc nầy sao?”

19. Rồi Ngài phán với người đó: “Hãy đứng dậy và đi, đức tin của ngươi đã chữa lành cho ngươi!”

Sự hiện đến của vương quốc Đức Chúa Trời

20. Người Pha-ri-si đã hỏi khi nào vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ đến, Ngài trả lời họ rằng: “Vương quốc của Đức Chúa Trời không đến trong cách có thể quan sát; 21. người ta sẽ không nói: Kìa nó ở đây hay ở đó! Bởi vì vương quốc của Đức Chúa Trời ở giữa các ngươi.”

22. Sau đó Ngài nói với các môn đồ: “Sẽ có thời kỳ các ngươi ước ao được thấy một ngày của Con Người, nhưng các ngươi không thấy được. 23. Người ta sẽ nói với các ngươi: ‘Hãy nhìn chỗ này’ hay ‘Hãy nhìn chỗ đó’, thì đừng đi và cũng đừng theo. 24. Bởi vì như chớp từ phương trời nầy rồi sáng ở phương trời kia, thì Con Người trong ngày của Ngài cũng như vậy. 25. Nhưng trước hết, Ngài phải chịu nhiều điều đau đớn và bị chối bỏ bởi thế hệ nầy. 26. Trong thời Nô-ê thể nào, thì trong ngày Con Người cũng thể ấy: 27. Người ta ăn, uống, cưới, gả, cho đến ngày Nô-ê vào tàu, rồi nước lụt tràn đến hủy diệt tất cả. 28. Trong thời của Lót cũng vậy, người ta ăn, uống, mua, bán, trồng trọt, xây dựng. 29. Nhưng sau đó trong ngày mà Lót ra khỏi Sô-đôm thì mưa lửa và diêm sinh từ trời giáng xuống đã hủy diệt tất cả. 30. Ngày Con Người hiện ra cũng sẽ như vậy. 31. Trong ngày đó, ai đang ở trên mái nhà, mà có những của cải trong nhà, thì đừng xuống lấy chúng. Cũng vậy ai ở ngoài đồng thì đừng trở về lấy những vật còn sót lại. 32. Hãy nhớ lại vợ của Lót. 33. Ai tìm cách cứu mạng sống của mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống của mình thì sẽ được lại. 34. Ta nói cùng các ngươi, trong đêm đó, có hai người trên một chiếc giường: một người sẽ được đem đi, và một người bị bỏ lại. 35. Có hai người đang xay cối cùng một chỗ: một người sẽ được đem đi, và một người bị bỏ lại. [36. Có hai người đang ở ngoài đồng: một người sẽ được đem đi, và một người bị bỏ lại.]"

37. Rồi họ hỏi Ngài: “Thưa Chúa! Tại đâu?” Ngài nói với họ: “Xác chết ở đâu, thì kên kên sẽ tụ tập tại đó.”

Bản Dịch Đại Chúng

Gây vấp phạm

Sau đó Ngài nói với các môn đồ của Ngài: “Không thể không có những điều gây nên vấp phạm, nhưng khốn thay cho người nào gây ra điều đó! Thà buộc cối đá vào cổ của người đó rồi ném người đó xuống biển, còn hơn là để người đó gây cho một trong những đứa bé nầy vấp phạm."

Tha thứ

"Hãy thận trọng. Nếu anh em của ngươi phạm tội, hãy quở trách! Nếu người đó ăn năn, hãy tha thứ cho người đó! Dù trong một ngày anh em của ngươi phạm lỗi cùng ngươi bảy lần, và bảy lần trở lại cùng ngươi nói: ‘Tôi ăn năn’, thì hãy tha thứ cho người đó.”

Sức mạnh của đức tin

Các sứ đồ thưa với Chúa: “Xin thêm đức tin cho chúng con!”

Chúa đáp: “Nếu các ngươi có đức tin bằng một hạt cải, các ngươi có thể bảo cây dâu nầy rằng: ‘Hãy nhổ lên và trồng dưới biển’ thì nó sẽ vâng lệnh các ngươi."

Nhận biết địa vị của mình

"Ai trong các ngươi có một đầy tớ, vừa đi cày hoặc chăn chiên từ ngoài đồng trở về, mà lại nói với người đó rằng: ‘Hãy đến ngay lập tức, ngồi xuống ăn đi!’ Ngược lại, không phải các ngươi nói với người đó rằng: ‘Hãy dọn vật gì cho ta ăn, hãy thắt lưng phục vụ ta trong khi ta ăn uống, rồi sau đó ngươi mới ăn uống’ hay sao? Người đó có cảm ơn đầy tớ vì đầy tớ đã làm theo mạng lệnh hay không? Các ngươi cũng vậy, khi làm xong mọi việc được truyền phải làm, thì hãy nói: ‘Chúng con là những đầy tớ không xứng đáng, điều chúng con đã làm là điều chúng con cần phải làm.’”

Mười người phung được chữa lành

Sau đó, trên đường đi lên Giê-ru-sa-lem, Ngài đi qua một nơi ở giữa Sa-ma-ri và Ga-li-lê. Khi Ngài vào một làng nọ, có mười người phung đến gặp Ngài, và họ đứng từ xa. Họ cất tiếng lớn: “Lạy Jesus! Thưa Thầy! Xin thương xót chúng con!”

Thấy họ, Ngài đã nói với họ: “Hãy đi trình chính mình các ngươi với những tư tế.”

Khi họ đang đi, thì được tinh sạch. Có một người trong số họ, thấy mình đã được chữa lành, đã quay lại, lớn tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời, rồi anh đến phủ phục dưới chân của Ngài, tạ ơn Ngài, và người đó là một người Sa-ma-ri.

Sau đó Đức Chúa Jesus đáp lại và nói: “Không phải mười người đã được tinh sạch hay sao? Còn chín người kia ở đâu? Không ai trở lại tôn vinh Đức Chúa Trời, ngoại trừ người ngoại quốc nầy sao?”

Rồi Ngài phán với người đó: “Hãy đứng dậy và đi, đức tin của ngươi đã chữa lành cho ngươi!”

Sự hiện đến của vương quốc Đức Chúa Trời

Người Pha-ri-si đã hỏi khi nào vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ đến, Ngài trả lời họ rằng: “Vương quốc của Đức Chúa Trời không đến trong cách có thể quan sát; người ta sẽ không nói: Kìa nó ở đây hay ở đó! Bởi vì vương quốc của Đức Chúa Trời ở giữa các ngươi.”

Sau đó Ngài nói với các môn đồ: “Sẽ có thời kỳ các ngươi ước ao được thấy một ngày của Con Người, nhưng các ngươi không thấy được. Người ta sẽ nói với các ngươi: ‘Hãy nhìn chỗ này’ hay ‘Hãy nhìn chỗ đó’, thì đừng đi và cũng đừng theo. Bởi vì như chớp từ phương trời nầy rồi sáng ở phương trời kia, thì Con Người trong ngày của Ngài cũng như vậy. Nhưng trước hết, Ngài phải chịu nhiều điều đau đớn và bị chối bỏ bởi thế hệ nầy. Trong thời Nô-ê thể nào, thì trong ngày Con Người cũng thể ấy: Người ta ăn, uống, cưới, gả, cho đến ngày Nô-ê vào tàu, rồi nước lụt tràn đến hủy diệt tất cả. Trong thời của Lót cũng vậy, người ta ăn, uống, mua, bán, trồng trọt, xây dựng. Nhưng sau đó trong ngày mà Lót ra khỏi Sô-đôm thì mưa lửa và diêm sinh từ trời giáng xuống đã hủy diệt tất cả. Ngày Con Người hiện ra cũng sẽ như vậy. Trong ngày đó, ai đang ở trên mái nhà, mà có những của cải trong nhà, thì đừng xuống lấy chúng. Cũng vậy ai ở ngoài đồng thì đừng trở về lấy những vật còn sót lại. Hãy nhớ lại vợ của Lót. Ai tìm cách cứu mạng sống của mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống của mình thì sẽ được lại. Ta nói cùng các ngươi, trong đêm đó, có hai người trên một chiếc giường: một người sẽ được đem đi, và một người bị bỏ lại. Có hai người đang xay cối cùng một chỗ: một người sẽ được đem đi, và một người bị bỏ lại. Có hai người đang ở ngoài đồng: một người sẽ được đem đi, và một người bị bỏ lại."

Rồi họ hỏi Ngài: “Thưa Chúa! Tại đâu?”

Ngài nói với họ: “Xác chết ở đâu, thì kên kên sẽ tụ tập tại đó.”

Bản Dịch Ngữ Căn

Gây vấp phạm

1. Sau đó Ngài nói với các môn đồ của Ngài: “Không thể không có những điều gây vấp phạm, nhưng khốn thay cho người nào gây ra điều đó! 2. Thà buộc cối đá vào cổ của người đó rồi ném người đó xuống biển, còn hơn là để người đó gây cho một trong những đứa bé nầy vấp phạm."

Tha thứ

3. "Hãy thận trọng. Nếu anh em của ngươi phạm tội, hãy quở trách! Nếu người đó ăn năn, hãy tha thứ cho người đó! 4. Dù trong một ngày anh em của ngươi phạm lỗi cùng ngươi bảy lần, và bảy lần trở lại cùng ngươi nói: ‘Tôi ăn năn’, thì hãy tha thứ cho người đó.”

Sức mạnh của đức tin

5. Các sứ đồ thưa với Chúa: “Xin thêm đức tin cho chúng con!” 6. Chúa đáp: “Nếu các ngươi có đức tin bằng một hạt cải, các ngươi có thể bảo cây dâu nầy rằng: ‘Hãy nhổ lên và trồng dưới biển’ thì nó sẽ vâng lệnh các ngươi."

Nhận biết địa vị của mình

7. "Ai trong các ngươi có một đầy tớ vừa đi cày, hoặc chăn chiên, từ ngoài đồng trở về, mà lại nói với người đó rằng: ‘Hãy đến ngay lập tức, ngồi xuống ăn đi!’ 8. Ngược lại, không phải các ngươi nói với người đó rằng: ‘Hãy dọn vật gì cho ta ăn, hãy thắt lưng phục vụ ta trong khi ta ăn uống, rồi sau đó ngươi mới ăn uống’ hay sao? 9. Người đó có cảm ơn đầy tớ vì đầy tớ đã làm theo mạng lệnh hay không? 10. Các ngươi cũng vậy, khi làm xong mọi việc được truyền phải làm, thì hãy nói: ‘Chúng con là những đầy tớ không xứng đáng, điều chúng con đã làm là điều chúng con cần phải làm.’”

Mười người phung được chữa lành

11. Sau đó, trên đường đi lên Giê-ru-sa-lem, Ngài đi qua một nơi giữa Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12. Khi Ngài vào một làng nọ, có mười người phung đến gặp Ngài, họ đứng từ xa. 13. Họ cất tiếng lớn: “Lạy Jesus! Thưa Thầy! Xin thương xót chúng con!” 14. Thấy họ, Ngài đã nói với họ: “Hãy đi trình chính mình các ngươi với những tư tế.” Khi họ đang đi, thì được tinh sạch. 15. Có một người trong số họ, thấy mình đã được chữa lành, đã quay lại, lớn tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời, 16. rồi anh đến phủ phục dưới chân của Ngài, tạ ơn Ngài, và người đó là một người Sa-ma-ri. 17. Sau đó Đức Chúa Jesus đáp lại và nói: “Không phải mười người đã được tinh sạch hay sao? Còn chín người kia ở đâu? 18. Không ai trở lại tôn vinh Đức Chúa Trời, ngoại trừ người ngoại quốc nầy sao?” 19. Rồi Ngài phán với người đó: “Hãy đứng dậy và đi, đức tin của ngươi đã chữa lành cho ngươi!”

Sự hiện đến của vương quốc Đức Chúa Trời

20. Người Pha-ri-si hỏi khi nào vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ đến, Ngài trả lời họ rằng: “Vương quốc của Đức Chúa Trời không đến trong cách có thể quan sát; 21. người ta sẽ không nói: Kìa nó ở đây hay ở đó! Bởi vì vương quốc của Đức Chúa Trời ở giữa các ngươi.”

22. Sau đó Ngài nói với các môn đồ: “Sẽ có thời kỳ các ngươi ước ao được thấy một ngày của Con Người, nhưng các ngươi không thấy được. 23. Người ta sẽ nói với các ngươi: ‘Hãy nhìn chỗ này’ hay ‘Hãy nhìn chỗ đó’. Đừng đi và cũng đừng theo. 24. Bởi vì như chớp từ phương trời nầy rồi sáng ở phương trời kia, thì Con Người trong ngày của Ngài cũng như vậy. 25. Nhưng trước hết, Ngài phải chịu nhiều điều đau đớn và bị chối bỏ bởi thế hệ nầy. 26. Trong thời Nô-ê thể nào, thì trong ngày Con Người cũng thể ấy: 27. Người ta ăn, uống, cưới, gả, cho đến ngày Nô-ê vào tàu, rồi nước lụt tràn đến hủy diệt tất cả. 28. Trong thời của Lót cũng vậy, người ta ăn, uống, mua, bán, trồng trọt, xây dựng. 29. Nhưng sau đó trong ngày mà Lót ra khỏi Sô-đôm thì mưa lửa và diêm sinh từ trời đã hủy diệt tất cả. 30. Ngày Con Người hiện ra cũng sẽ như vậy. 31. Trong ngày đó, ai đang ở trên mái nhà, mà có những của cải trong nhà, thì đừng xuống lấy chúng. Cũng vậy ai ở ngoài đồng thì đừng trở về lấy những vật còn sót lại. 32. Hãy nhớ lại vợ của Lót. 33. Ai tìm cách cứu mạng sống của mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống của mình thì sẽ được lại. 34. Ta nói cùng các ngươi, trong đêm đó, có hai người trên một chiếc giường: một sẽ được đem đi, và một bị bỏ lại. 35. Có hai người đang xay cối cùng một chỗ: một sẽ được đem đi, và một bị bỏ lại.” [36. Có hai người đang ở ngoài đồng: một sẽ được đem đi, và một bị bỏ lại.] 37. Rồi họ hỏi Ngài: “Thưa Chúa! Tại đâu?” Ngài nói với họ: “Xác chết ở đâu, kên kên sẽ tụ tập tại đó.”

Bản Dịch 1925

1. Đức Chúa Jêsus lại phán cùng môn đồ rằng: Không có thể khỏi xảy đến sự gây nên phạm tội được; song khốn thay cho ai là kẻ làm ra sự ấy! 2. Nếu ai gây cho chỉ một kẻ nhỏ nầy phạm tội, thì thà rằng buộc cối đá vào cổ nó mà quăng xuống biển còn hơn.

3. Các ngươi hãy giữ lấy mình. Nếu anh em ngươi đã phạm tội, hãy quở trách họ; và nếu họ ăn năn, thì hãy tha thứ. 4. Dầu trong một ngày, họ phạm tội cùng ngươi bảy lần và bảy lần trở lại cùng ngươi mà nói rằng: Tôi ăn năn, thì hãy tha tội cho họ.

5. Các sứ đồ thưa Chúa rằng: Xin thêm đức tin cho chúng tôi! 6. Chúa đáp rằng: Nếu các ngươi có đức tin trộng bằng hột cải, các ngươi khiến cây dâu nầy rằng: Hãy nhổ đi mà trồng dưới biển, thì nó sẽ vâng lời.

7. Ai trong các ngươi có đầy tớ đi cày hoặc đi chăn, khi ở ngoài đồng về, biểu nó rằng: Hãy đến ngay mà ngồi ăn, hay sao? 8. Trái lại, há không biểu nó rằng: Hãy dọn cho ta ăn, thắt lưng hầu ta, cho đến chừng nào ta ăn uống xong, rồi sau ngươi sẽ ăn uống sao? 9. Đầy tớ vâng lịnh mà làm, thì chủ có biết ơn gì nó chăng? 10. Các ngươi cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm, thì hãy nói rằng: Chúng tôi là đầy tớ vô ích; điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm.

11. Đức Chúa Jêsus đang lên thành Giê-ru-sa-lem, trải qua bờ cõi xứ Sa-ma- ri và Ga-li-lê. 12. Nhằm khi vào làng kia, có mười người phung đến đón rước Ngài, đứng đằng xa, 13. lên tiếng rằng: Lạy Jêsus, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi cùng! 14. Khi Ngài thấy họ liền phán rằng: Hãy đi, tỏ mình cùng thầy tế lễ. Họ đang đi thì phung lành hết thảy. 15. Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại, lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời; 16. lại đến sấp mặt xuống đất, nơi chân Đức Chúa Jêsus, mà tạ ơn Ngài. Vả, người đó là người Sa-ma-ri. 17. Đức Chúa Jêsus bèn cất tiếng phán rằng: Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu? 18. Chỉ có người ngoại quốc nầy trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư! 19. Ngài lại phán rằng: Đứng dậy đi; đức tin ngươi đã cứu ngươi.

20. Người Pha-ri-si hỏi Đức Chúa Jêsus nước Đức Chúa Trời chừng nào đến, thì Ngài đáp rằng: Nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng, 21. và người ta sẽ không nói: Ở đây, hay là: Ở đó; vì nầy, nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. 22. Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: Sẽ có kỳ các ngươi ước ao thấy chỉ một ngày của Con người, mà không thấy được. 23. Người ta sẽ nói cùng các ngươi rằng: Ngài ở đây, hay là: Ngài ở đó; nhưng đừng đi, đừng theo họ. 24. Vì như chớp nháng lòe từ dưới phương trời nầy đến dưới phương trời kia, thì Con người trong ngày Ngài cũng như vậy. 25. Nhưng Ngài trước phải chịu đau đớn nhiều, và bị dòng dõi nầy bỏ ra. 26. Việc đã xảy đến trong đời Nô-ê, thì cũng sẽ xảy đến trong ngày Con người: 27. người ta ăn, uống, cưới, gả, cho đến ngày Nô-ê vào tàu, và nước lụt đến hủy diệt thiên hạ hết. 28. Việc đã xảy ra trong đời Lót cũng vậy, người ta ăn, uống, mua, bán, trồng tỉa, cất dựng; 29. đến ngày Lót ra khỏi thành Sô-đôm, thì trời mưa lửa và diêm sinh, giết hết dân thành ấy. 30. Ngày Con người hiện ra cũng một thể nầy. 31. Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà, có của để trong nhà, đừng xuống mà chuyên đi; ai ở ngoài đồng, cũng đừng trở về nữa. 32. Hãy nhớ lại vợ của Lót. 33. Ai kiếm cách cứu sự sống mình, thì sẽ mất; ai mất sự sống mình, thì sẽ được lại. 34. Ta phán cùng các ngươi, trong đêm đó, hai người nằm chung giường, một người sẽ được rước đi, còn một bị để lại. 35. Hai người đàn bà xay chung cối, một người được rước đi, còn một bị để lại. 36. [Hai người ở ngoài đồng, một người được rước đi, còn một bị để lại.] 37. Các môn đồ bèn thưa Ngài rằng: Thưa Chúa, sự ấy sẽ ở tại đâu? Ngài đáp rằng: Xác chết ở đâu, chim ó nhóm tại đó.

Bản Dịch 2011

Tội Gây Cớ Vấp Ngã

(Mat 18:6-7; Mác 9:42)

1 Bấy giờ Ngài nói với các môn đồ Ngài, “Thật khó tránh khỏi sự vấp ngã sẽ đến, nhưng khốn thay cho kẻ gây cho người ta vấp ngã. 2 Thà nó bị buộc một cối đá vào cổ và bị quăng xuống biển còn hơn để nó gây cho một trong những đứa trẻ này vấp ngã.”

Tha Thứ Nhau

(Mat 18:21-22)

3 “Hãy coi chừng, nếu anh chị em nào của ngươi phạm tội, hãy khiển trách người ấy; nếu người ấy ăn năn, hãy tha thứ người ấy. 4 Nếu người ấy có lỗi với ngươi bảy lần một ngày, và bảy lần đều trở lại và nói với ngươi, ‘Tôi ăn năn,’ hãy tha lỗi người ấy.”

Sức Mạnh của Ðức Tin

5 Các sứ đồ thưa với Ngài, “Xin thêm đức tin cho chúng con.”

6 Chúa đáp, “Nếu các ngươi có đức tin bằng hạt cải, các ngươi có thể bảo cây dâu này, ‘Hãy nhổ gốc lên và trồng dưới biển,’ thì nó sẽ vâng lời các ngươi.”

Tinh Thần Khiêm Tốn Phục Vụ

7 “Có người nào trong các ngươi bảo đầy tớ mình vừa đi cày về hay vừa chăn chiên ở ngoài đồng về, ‘Hãy mau ngồi xuống ăn’ chăng? 8 Chứ chẳng phải người ấy bảo đầy tớ mình, ‘Hãy chuẩn bị bữa ăn cho tôi, hãy thắt lưng hầu bàn trong khi tôi ăn uống, rồi sau đó anh mới ăn uống’ chăng? 9 Người ấy há mang ơn đầy tớ đó khi nó làm theo lệnh mình chăng? 10 Các ngươi cũng thế, khi các ngươi làm xong những gì đã được ra lệnh, hãy nói, ‘Chúng tôi là những đầy tớ vô ích, những gì chúng tôi làm chỉ là bổn phận của chúng tôi.’”

Chúa Chữa Lành Mười Người Phung

11 Trên đường đến Giê-ru-sa-lem Ngài đi qua vùng giáp ranh giữa miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12 Khi Ngài vào một làng kia, mười người phung ra đón Ngài. Họ đứng cách xa, 13 cất tiếng lớn kêu van, “Lạy Ðức Chúa Jesus, Thầy ôi, xin thương xót chúng tôi.”

14 Thấy vậy, Ngài bảo họ, “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Ðang khi đi đường, họ thấy phung hủi trên người biến sạch. 15 Một người trong họ, khi thấy mình được chữa lành, liền quay lại, lớn tiếng tôn vinh Ðức Chúa Trời. 16 Người ấy quỳ sấp mặt xuống nơi chân Ngài và cảm ơn Ngài, và người ấy là một người Sa-ma-ri. 17 Bấy giờ Ðức Chúa Jesus cất tiếng và nói, “Chẳng phải cả mười người đều được sạch phung sao? Còn chín người kia ở đâu? 18 Tại sao không ai trở lại và tôn vinh Ðức Chúa Trời ngoại trừ người ngoại quốc này?” 19 Ðoạn Ngài nói với người ấy, “Hãy đứng dậy và đi. Ðức tin của ngươi đã làm cho ngươi được chữa lành.”

Bản Thể của Nước Trời

20 Khi ấy những người Pha-ri-si hỏi Ngài khi nào vương quốc Ðức Chúa Trời sẽ đến, Ngài trả lời họ và nói, “Vương quốc Ðức Chúa Trời không đến bằng những gì có thể quan sát được. 21 Người ta không thể nói, ‘Này, nó ở đây,’ hoặc ‘Kìa, nó ở đó,’ vì này, vương quốc Ðức Chúa Trời ở trong các ngươi.”

Ngày Chúa Ðến

(Mat 24:23-28, 37-41)

22 Ðoạn Ngài nói với các môn đồ, “Sẽ đến một thời các ngươi mong được thấy chỉ một ngày trong những ngày của Con Người, nhưng các ngươi sẽ không thấy. 23 Người ta sẽ nói với các ngươi, ‘Kìa, Ngài ở đó!’ hoặc ‘Này, Ngài ở đây!’ Các ngươi đừng đi và đừng bỏ công tìm kiếm. 24 Vì như chớp lòe sáng từ phương trời này vụt sáng đến phương trời kia thể nào, Con Người sẽ xuất hiện trong ngày của Người cũng thể ấy. 25 Nhưng trước hết, Người phải chịu nhiều đau khổ và bị thế hệ này khước từ. 26 Như trong thời Nô-ê thể nào, trong thời của Con Người cũng thể ấy: 27 người ta ăn, uống, cưới, gả cho đến khi Nô-ê vào tàu, rồi nước lụt ập đến và hủy diệt tất cả. 28 Giống như trong thời của Lót: người ta ăn, uống, mua, bán, trồng tỉa, và xây dựng 29 cho đến ngày Lót ra khỏi Sô-đôm, bấy giờ mưa lửa và diêm sinh từ trời sa xuống và hủy diệt tất cả. 30 Trong ngày Con Người được hiển lộ cũng sẽ như vậy. 31 Trong ngày ấy, ai đang ở trên sân thượng mà có của cải đang để trong nhà, đừng xuống lấy ra. Tương tự, ai đang ở ngoài đồng, đừng trở về nhà. 32 Hãy nhớ đến vợ Lót. 33 Ai tìm cách giữ mạng sống mình sẽ mất nó, còn ai liều bỏ mạng sống mình sẽ giữ được nó. 34 Ta nói với các ngươi, trong đêm ấy, có hai người nằm chung một giường, một người được đem đi, một người bị bỏ lại. 35 Có hai người đàn bà xay chung một cối, một người được đem đi, một người bị bỏ lại. ”

37 Họ hỏi Ngài và nói, “Lạy Chúa, tại đâu?”

Ngài trả lời họ, “Xác chết ở đâu, kên kên bâu lại đó.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành