Lu-ca: Chương 13

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB42C013)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Chúa nhắc về sự ăn năn

1. Vào lúc này, có một số người đang hiện diện tại đó đã thuật lại cho Ngài về những người Ga-li-lê mà Phi-lát đã lấy máu của họ trộn với sinh tế của họ.

2. Ngài trả lời và nói với họ: “Các ngươi tưởng rằng những người Ga-li-lê này phạm tội nặng hơn tất cả những người Ga-li-lê khác, nên họ phải chịu đau khổ như vậy hay sao? 3. Không phải! Ta nói cùng các ngươi: Nếu các ngươi không ăn năn thì tất cả sẽ bị hư mất như vậy. 4. Hay là mười tám người bị tháp Si-lô-ê ngã xuống, đè họ chết; các ngươi tưởng rằng họ phạm tội hơn tất cả những người khác đang cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem hay sao? 5. Không phải! Ta nói cùng các ngươi: Nếu các ngươi không ăn năn thì tất cả sẽ bị hư mất như vậy.”

Ẩn dụ về cây vả không có trái

6. Sau đó, Ngài kể ẩn dụ nầy: “Có một người kia trồng một cây vả trong vườn nho của mình; và rồi ông đến hái trái nơi nó nhưng chẳng thấy trái nào. 7. Sau đó ông nói với người giữ vườn nho: ‘Kìa đã ba năm nay ta đến hái trái nơi cây vả nầy, nhưng không có gì cả; vì vậy hãy đốn nó đi. Tại sao lại để cho choán đất?’ 8. Nhưng người đó đã nói với ông: ‘Thưa ông chủ! Xin hãy để cho nó thêm một năm nầy nữa. Hãy chờ cho đến khi tôi đào đất chung quanh nó, rồi đổ phân vào; 9. nếu nó ra trái đúng mùa, thì hãy giữ lại; nếu không, thì chủ sẽ đốn.’”

Chúa chữa bệnh trong ngày sa-bát

10. Lúc này Ngài đang giảng tại một trong các nhà hội vào ngày sa-bát. 11. Tại đó có một phụ nữ bị tà linh ám đã mười tám năm. Bà đã bị còng xuống và không thể tự đứng thẳng lên được.

12. Khi thấy người phụ nữ đó, Đức Chúa Jesus gọi bà đến gần, và nói: “Nầy bà! Bà đã được thoát khỏi tật bệnh của mình.” 13. Rồi Ngài đặt tay trên bà; và ngay lập tức, bà đã đứng thẳng lên, và tôn ngợi Đức Chúa Trời.

14. Lúc đó viên quản lý nhà hội nổi giận, bởi vì Đức Chúa Jesus đã chữa bệnh trong ngày sa-bát; ông đã nói với đám đông: “Có sáu ngày để làm việc, vì vậy hãy đến trong những ngày đó để được chữa lành, đừng đến trong ngày sa-bát.”

15. Nhưng Chúa đã nói với ông: “Hỡi những kẻ đạo đức giả! Trong ngày sa-bát, không phải mỗi người các ngươi đều mở bò hoặc lừa của mình ra khỏi chuồng, rồi dẫn nó đi uống nước hay sao? 16. Còn người nầy, là một con gái của Áp-ra-ham, đã bị Sa-tan trói buộc mười tám năm, lại không nên mở trói cho bà trong ngày sa-bát hay sao?”

17. Khi Ngài nói như vậy, tất cả những người chống đối Ngài đều hổ thẹn. Tất cả đám đông vui mừng về mọi việc kỳ diệu mà Ngài đã làm.

Ẩn dụ về hạt cải

18. Sau đó Đức Chúa Jesus phán: “Vương quốc của Đức Chúa Trời giống như điều gì? Ta sẽ so sánh nó với điều gì? 19. Nó giống như một hạt cải mà một người đã lấy rồi gieo trong vườn của mình, nó mọc thành cây, và chim trời trú đóng trên cành của nó.”

Ẩn dụ về men

20. Rồi Ngài lại phán: “Ta sẽ so sánh vương quốc Đức Chúa Trời với điều gì? 21. Nó giống như men mà một phụ nữ đã lấy, đem ủ vào ba lường bột, cho đến khi nó dậy cả lên.”

Cửa hẹp

22. Ngài đi qua các thành, các làng, giảng dạy trên hành trình đi về Giê-ru-sa-lem. 23. Có một người thưa với Ngài: “Lạy Chúa! Có phải chỉ có một số ít người được cứu phải không?”

24. Ngài nói với họ: “Hãy nỗ lực để vào cửa hẹp, vì Ta nói cùng các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào, mà không được. 25. Khi chủ nhà đã trỗi dậy đóng cửa, sau đó các ngươi mới bắt đầu đứng ở bên ngoài, gõ cửa, và nói rằng: ‘Lạy Chúa! Xin mở cho chúng tôi!’ Người sẽ đáp lại cùng các ngươi rằng: ‘Ta không biết các ngươi từ đâu đến.’ 26. Rồi các ngươi bắt đầu nói: ‘Chúng tôi đã ăn uống trước sự hiện diện của Ngài, và Ngài đã giảng dạy trong các đường phố của chúng tôi.’ 27. Nhưng người sẽ nói với các ngươi: ‘Ta không biết các ngươi từ đâu đến. Tất cả những kẻ làm chuyện bất chính kia! Hãy lui ra khỏi ta!’ 28. Khi đó, các ngươi sẽ thấy Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp cùng tất cả các đấng tiên tri đều ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời, nhưng các ngươi sẽ bị ném ra ngoài, tại nơi có khóc lóc và nghiến răng. 29. Từ đông, tây, nam, bắc, người ta sẽ đến ngồi dự tiệc trong vương quốc của Đức Chúa Trời. 30. Thật vậy có những người cuối sẽ trở nên đầu, và những người đầu sẽ trở nên cuối.”

Vua Hê-rốt muốn giết Đức Chúa Jesus

31. Chính giờ đó, có vài người Pha-ri-si đã đến nói với Ngài: “Thầy nên đi và rời khỏi nơi đây, bởi vì Hê-rốt muốn giết Thầy.”

32. Ngài nói với họ: “Hãy đi nói với con cáo đó rằng: ‘Hôm nay, ngày mai, Ta đuổi quỷ, chữa bệnh, đến ngày thứ ba, Ta sẽ làm xong. 33. Nhưng hôm nay, ngày mai, và ngày sau đó Ta vẫn phải tiến hành, bởi vì đấng tiên tri không thể chết bên ngoài Giê-ru-sa-lem.’ ”

Sứ điệp của Chúa cho Giê-ru-sa-lem

34. “Giê-ru-sa-lem! Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các tiên tri và ném đá những người được sai đến với ngươi! Biết bao lần Ta muốn tụ họp con cái của ngươi, như gà mẹ gom các con của mình để ấp ủ dưới cánh, nhưng các ngươi không muốn! 35. Nầy, các ngươi sẽ bị buộc phải rời khỏi nhà của mình. Ta nói cùng các ngươi: Các ngươi sẽ không còn thấy Ta cho đến khi các ngươi nói rằng: ‘Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến!’ ”

Bản Dịch Đại Chúng

Chúa nhắc về sự ăn năn

Vào lúc này, có một số người đang hiện diện tại đó đã thuật lại cho Ngài về những người Ga-li-lê mà Phi-lát đã lấy máu của họ trộn với sinh tế của họ.

Ngài trả lời và nói với họ: “Các ngươi tưởng rằng những người Ga-li-lê này phạm tội nặng hơn tất cả những người Ga-li-lê khác, nên họ phải chịu đau khổ như vậy hay sao? Không phải! Ta nói cùng các ngươi: Nếu các ngươi không ăn năn thì tất cả sẽ bị hư mất như vậy. Hay là mười tám người bị tháp Si-lô-ê ngã xuống, đè họ chết; các ngươi tưởng rằng họ phạm tội hơn tất cả những người khác đang cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem hay sao? Không phải! Ta nói cùng các ngươi: Nếu các ngươi không ăn năn thì tất cả sẽ bị hư mất như vậy.”

Ẩn dụ về cây vả không có trái

Sau đó, Ngài kể ẩn dụ nầy: “Có một người kia trồng một cây vả trong vườn nho của mình; và rồi ông đến hái trái nơi nó nhưng chẳng thấy trái nào. Sau đó ông nói với người giữ vườn nho: ‘Kìa đã ba năm nay ta đến hái trái nơi cây vả nầy, nhưng không có gì cả; vì vậy hãy đốn nó đi. Tại sao lại để cho choán đất?’ Nhưng người đó đã nói với ông: ‘Thưa ông chủ! Xin hãy để cho nó thêm một năm nầy nữa. Hãy chờ cho đến khi tôi đào đất chung quanh nó, rồi đổ phân vào; nếu nó ra trái đúng mùa, thì hãy giữ lại; nếu không, thì chủ sẽ đốn.’”

Chúa chữa bệnh trong ngày sa-bát

Lúc này Ngài đang giảng tại một trong các nhà hội vào ngày sa-bát. Tại đó có một phụ nữ bị tà linh ám đã mười tám năm. Bà đã bị còng xuống và không thể tự đứng thẳng lên được.

Khi thấy người phụ nữ đó, Đức Chúa Jesus gọi bà đến gần, và nói: “Nầy bà! Bà đã được thoát khỏi tật bệnh của mình.” Rồi Ngài đặt tay trên bà; và ngay lập tức, bà đã đứng thẳng lên, và tôn ngợi Đức Chúa Trời.

Lúc đó viên quản lý nhà hội nổi giận, bởi vì Đức Chúa Jesus đã chữa bệnh trong ngày sa-bát; ông đã nói với đám đông: “Có sáu ngày để làm việc, vì vậy hãy đến trong những ngày đó để được chữa lành, đừng đến trong ngày sa-bát.”

Nhưng Chúa đã nói với ông: “Hỡi những kẻ đạo đức giả! Trong ngày sa-bát, không phải mỗi người các ngươi đều mở bò hoặc lừa của mình ra khỏi chuồng, rồi dẫn nó đi uống nước hay sao? Còn người nầy, là một con gái của Áp-ra-ham, đã bị Sa-tan trói buộc mười tám năm, lại không nên mở trói cho bà trong ngày sa-bát hay sao?”

Khi Ngài nói như vậy, tất cả những người chống đối Ngài đều hổ thẹn. Tất cả đám đông vui mừng về mọi việc kỳ diệu mà Ngài đã làm.

Ẩn dụ về hạt cải

Sau đó Đức Chúa Jesus phán: “Vương quốc của Đức Chúa Trời giống như điều gì? Ta sẽ so sánh nó với điều gì? Nó giống như một hạt cải mà một người đã lấy rồi gieo trong vườn của mình, nó mọc thành cây, và chim trời trú đóng trên cành của nó.”

Ẩn dụ về men

Rồi Ngài lại phán: “Ta sẽ so sánh vương quốc Đức Chúa Trời với điều gì? Nó giống như men mà một phụ nữ đã lấy, đem ủ vào ba lường bột, cho đến khi nó dậy cả lên.”

Cửa hẹp

Ngài đi qua các thành, các làng, giảng dạy trên hành trình đi về Giê-ru-sa-lem. Có một người thưa với Ngài: “Lạy Chúa! Có phải chỉ có một số ít người được cứu phải không?”

Ngài nói với họ: “Hãy nỗ lực để vào cửa hẹp, vì Ta nói cùng các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào, mà không được. Khi chủ nhà đã trỗi dậy đóng cửa, sau đó các ngươi mới bắt đầu đứng ở bên ngoài, gõ cửa, và nói rằng: ‘Lạy Chúa! Xin mở cho chúng tôi!’ Người sẽ đáp lại cùng các ngươi rằng: ‘Ta không biết các ngươi từ đâu đến.’ Rồi các ngươi bắt đầu nói: ‘Chúng tôi đã ăn uống trước sự hiện diện của Ngài, và Ngài đã giảng dạy trong các đường phố của chúng tôi.’ Nhưng người sẽ nói với các ngươi: ‘Ta không biết các ngươi từ đâu đến. Tất cả những kẻ làm chuyện bất chính kia! Hãy lui ra khỏi ta!’ Khi đó, các ngươi sẽ thấy Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp cùng tất cả các đấng tiên tri đều ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời, nhưng các ngươi sẽ bị ném ra ngoài, tại nơi có khóc lóc và nghiến răng. Từ đông, tây, nam, bắc, người ta sẽ đến ngồi dự tiệc trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Thật vậy có những người cuối sẽ trở nên đầu, và những người đầu sẽ trở nên cuối.”

Vua Hê-rốt muốn giết Đức Chúa Jesus

Chính giờ đó, có vài người Pha-ri-si đã đến nói với Ngài: “Thầy nên đi và rời khỏi nơi đây, bởi vì Hê-rốt muốn giết Thầy.”

Ngài nói với họ: “Hãy đi nói với con cáo đó rằng: ‘Hôm nay, ngày mai, Ta đuổi quỷ, chữa bệnh, đến ngày thứ ba, Ta sẽ làm xong. Nhưng hôm nay, ngày mai, và ngày sau đó Ta vẫn phải tiến hành, bởi vì đấng tiên tri không thể chết bên ngoài Giê-ru-sa-lem.’ ”

Sứ điệp của Chúa cho Giê-ru-sa-lem

“Giê-ru-sa-lem! Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các tiên tri và ném đá những người được sai đến với ngươi! Biết bao lần Ta muốn tụ họp con cái của ngươi, như gà mẹ gom các con của mình để ấp ủ dưới cánh, nhưng các ngươi không muốn! Nầy, các ngươi sẽ bị buộc phải rời khỏi nhà của mình. Ta nói cùng các ngươi: Các ngươi sẽ không còn thấy Ta cho đến khi các ngươi nói rằng: ‘Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến!’ ”

Bản Dịch Ngữ Căn

Chúa nhắc về sự ăn năn

1. Vào lúc này, có một số người đang hiện diện tại đó đã thuật lại cho Ngài về những người Ga-li-lê mà Phi-lát đã lấy máu của họ trộn với sinh tế của họ. 2. Ngài đã trả lời và nói với họ: “Các ngươi tưởng rằng những người Ga-li-lê này phạm tội nặng hơn tất cả những người Ga-li-lê khác, nên họ phải chịu đau khổ như vậy hay sao? 3. Không phải! Ta nói cùng các ngươi: Nếu các ngươi không ăn năn thì tất cả sẽ bị hư mất như vậy. 4. Hay là mười tám người bị tháp Si-lô-ê ngã xuống, đè họ chết; các ngươi tưởng rằng họ phạm tội hơn tất cả những người khác đang cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem hay sao? 5. Không phải! Ta nói cùng các ngươi: Nếu các ngươi không ăn năn thì tất cả sẽ bị hư mất như vậy.”

Ẩn dụ về cây vả không có trái

6. Sau đó, Ngài kể ẩn dụ nầy: “Có một người kia trồng một cây vả trong vườn nho của mình; ông đến hái trái nơi nó nhưng chẳng thấy trái nào. 7. Rồi ông nói với người giữ vườn nho: ‘Kìa đã ba năm nay ta đến hái trái nơi cây vả nầy, nhưng không có gì cả; vì vậy hãy đốn nó đi, tại sao để cho choán đất?’ 8. Nhưng người đó đã nói với ông: ‘Thưa ông chủ! Xin hãy để nó thêm một năm nầy nữa, hãy chờ cho đến khi tôi đào đất chung quanh nó, rồi đổ phân vào; 9. nếu nó ra trái đúng mùa, thì hãy giữ lại; nhưng nếu không có, thì chủ sẽ đốn.’”

Chúa chữa bệnh trong ngày sa-bát

10. Lúc này Ngài đang giảng tại một trong các nhà hội trong ngày sa-bát. 11. Tại đó có một phụ nữ bị tà linh ám đã mười tám năm. Bà đã bị còng xuống và không thể tự đứng thẳng lên được. 12. Khi thấy người phụ nữ đó, Đức Chúa Jesus gọi bà đến gần, và nói: “Nầy bà! Bà đã được thoát khỏi tật bệnh của mình.” 13. Rồi Ngài đặt tay trên bà, và ngay lập tức, bà đã đứng thẳng lên, và tôn ngợi Đức Chúa Trời. 14. Lúc đó viên quản lý nhà hội nổi giận, bởi vì Đức Chúa Jesus đã chữa bệnh trong ngày sa-bát; ông đã nói với đám đông: “Có sáu ngày để làm việc, vì vậy hãy đến trong những ngày đó để được chữa lành, đừng đến trong ngày sa-bát.” 15. Nhưng Chúa đã nói với ông: “Hỡi những kẻ đạo đức giả! Trong ngày sa-bát, không phải mỗi người các ngươi đều mở bò hoặc lừa của mình ra khỏi chuồng, rồi dẫn nó đi uống nước hay sao? 16. Còn người nầy, là một con gái của Áp-ra-ham, đã bị Sa-tan trói buộc mười tám năm, lại không nên mở trói cho bà trong ngày sa-bát hay sao?” 17. Khi Ngài nói như vậy, tất cả những người chống đối Ngài đều hổ thẹn, và rồi tất cả đám đông vui mừng về mọi việc kỳ diệu mà Ngài đã làm.

Ẩn dụ về hạt cải

18. Sau đó Đức Chúa Jesus phán: “Vương quốc của Đức Chúa Trời giống như điều gì, và Ta sẽ so sánh nó với điều gì? 19. Nó giống như một hạt cải mà một người đã lấy rồi gieo trong vườn của mình, nó mọc thành cây, và chim trời trú đóng trên cành của nó.”

Ẩn dụ về men

20. Rồi Ngài lại phán: “Ta sẽ so sánh vương quốc Đức Chúa Trời với điều gì? 21. Nó giống như men mà một phụ nữ đã lấy, đem ủ vào ba lường bột, cho đến khi nó dậy cả lên.”

Cửa hẹp

22. Ngài đi qua các thành, các làng, giảng dạy trên hành trình đi về Giê-ru-sa-lem. 23. Có một người thưa với Ngài: “Lạy Chúa! Có phải chỉ có một số ít người được cứu không?” 24. Ngài nói với họ: “Hãy nỗ lực để vào cửa hẹp, vì Ta nói cùng các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào, mà không được. 25. Khi chủ nhà đã trỗi dậy đóng cửa, sau đó các ngươi mới bắt đầu đứng ở bên ngoài, gõ cửa, và nói rằng: ‘Lạy Chúa! Xin mở cho chúng tôi!’ Người sẽ đáp lại cùng các ngươi rằng: ‘Ta không biết các ngươi từ đâu đến.’ 26. Rồi các ngươi bắt đầu nói: ‘Chúng tôi đã ăn uống trước sự hiện diện của Ngài, và Ngài đã giảng dạy trong các đường phố của chúng tôi.’ 27. Nhưng người sẽ nói với các ngươi: ‘Ta không biết các ngươi từ đâu đến. Tất cả những kẻ làm chuyện bất chính kia! Hãy lui ra khỏi ta!’ 28. Khi đó, các ngươi sẽ thấy Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp cùng tất cả các đấng tiên tri đều ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời, nhưng các ngươi sẽ bị ném ra ngoài, tại nơi có khóc lóc và nghiến răng. 29. Từ đông, tây, nam, bắc, người ta sẽ đến ngồi dự tiệc trong vương quốc của Đức Chúa Trời. 30. Kìa, có những người cuối sẽ trở nên đầu, và những người đầu sẽ trở nên cuối.”

Vua Hê-rốt muốn giết Đức Chúa Jesus

31. Chính giờ đó, có vài người Pha-ri-si đã đến nói với Ngài: “Thầy nên đi và rời khỏi nơi đây bởi vì Hê-rốt muốn giết Thầy.” 32. Ngài nói với họ: “Hãy đi nói với con cáo đó rằng: ‘Hôm nay, ngày mai, Ta đuổi quỷ, chữa bệnh, đến ngày thứ ba, Ta sẽ làm xong. 33. Nhưng hôm nay, ngày mai, và ngày sau đó Ta vẫn phải tiến hành, bởi vì đấng tiên tri không thể chết bên ngoài Giê-ru-sa-lem.’ ”

Sứ điệp của Chúa cho Giê-ru-sa-lem

34. “Giê-ru-sa-lem! Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các tiên tri và ném đá những người được sai đến với ngươi! Biết bao lần Ta muốn tụ họp con cái của ngươi, như gà mẹ gom các con của mình để ấp ủ dưới cánh, nhưng các ngươi không muốn! 35. Nầy, các ngươi sẽ bị buộc phải rời khỏi nhà của mình. Ta nói cùng các ngươi: Các ngươi sẽ không còn thấy Ta cho đến khi các ngươi nói rằng: ‘Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến!’ ”

Bản Dịch 1925

1. Cũng lúc ấy, có mấy người ở đó thuật cho Đức Chúa Jêsus nghe về việc Phi-lát giết mấy người Ga-li-lê, lấy huyết trộn lộn với của lễ họ. 2. Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Các ngươi tưởng mấy người đó vì chịu khốn nạn dường ấy, có tội lỗi trọng hơn mọi người Ga-li-lê khác sao? 3. Ta nói cùng các ngươi, không phải; song nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy. 4. Hay là mười tám người bị tháp Si-lô-ê ngã xuống đè chết kia, các ngươi tưởng họ có tội lỗi trọng hơn mọi kẻ khác ở thành Giê-ru-sa-lem sao? 5. Ta nói cùng các ngươi, không phải; nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì hết thảy cũng sẽ bị hư mất như vậy.

6. Ngài lại phán thí dụ nầy: Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình, đến hái trái mà không thấy; 7. bèn nói cùng kẻ trồng nho rằng: Kìa đã ba năm nay ta đến hái trái nơi cây vả nầy mà không thấy: hãy đốn nó đi; cớ sao nó choán đất vô ích? 8. Kẻ trồng nho rằng: Thưa chúa, xin để lại năm nầy nữa, tôi sẽ đào đất xung quanh nó rồi đổ phân vào. 9. Có lẽ về sau nó sẽ ra trái; bằng không, chúa sẽ đốn. 10. Một ngày Sa-bát, Đức Chúa Jêsus giảng dạy trong nhà hội kia. 11. Vả, tại đó, có người đàn bà mắc quỉ ám, phải đau liệt đã mười tám năm; cong lưng chẳng đứng thẳng được. 12. Đức Chúa Jêsus vừa thấy, gọi mà phán rằng: Hỡi đàn bà kia, ngươi đã được cứu khỏi bịnh; 13. Ngài bèn đặt tay trên mình người. Tức thì, người đứng thẳng lên được, và ngợi khen Đức Chúa Trời. 14. Bấy giờ người cai nhà hội nhân Đức Chúa Jêsus đã chữa bịnh trong ngày Sa-bát, thì giận mà cất tiếng nói cùng đoàn dân rằng: Có sáu ngày phải làm việc, vậy hãy đến trong những ngày ấy để được chữa cho, đừng đến trong ngày Sa-bát. 15. Nhưng Chúa đáp rằng: Hỡi kẻ giả hình, mỗi người trong các ngươi, đang ngày Sa-bát, há không mở bò hoặc lừa mình ra khỏi máng cỏ, dắt đi uống nước hay sao? 16. Con gái của Áp-ra-ham nầy, quỉ Sa-tan đã cầm buộc mười tám năm, há chẳng nên mở trói cho nó trong ngày Sa-bát sao? 17. Ngài phán như vậy, thì các kẻ thù nghịch cùng Ngài đều hổ thẹn, và cả dân chúng vui mừng về mọi việc vinh hiển Ngài đã làm.

18. Vậy, Đức Chúa Jêsus phán rằng: Nước Đức Chúa Trời giống như gì, ta lấy chi mà sánh với? 19. Nước ấy giống như một hột cải, người kia lấy gieo trong vườn; nó mọc lên trở nên cây cối, và chim trời làm ổ trên nhành. 20. Ngài lại phán rằng: Ta sẽ sánh nước Đức Chúa Trời với gì? 21. Nước ấy giống như men, người đàn bà kia lấy trộn vào ba đấu bột, cho đến chừng bột dậy cả lên.

22. Đức Chúa Jêsus trải qua các thành các làng, vừa dạy dỗ vừa đi thẳng tới thành Giê-ru-sa-lem. 23. Có người thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải chỉ ít kẻ được cứu chăng? 24. Ngài đáp rằng: Hãy gắng sức vào cửa hẹp, vì, ta nói cùng các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào mà không vào được. 25. Khi chủ nhà chờ dậy, đóng cửa lại rồi, các ngươi ở ngoài gõ cửa kêu rằng: Lạy Chúa, xin mở cho chúng tôi! Chủ sẽ trả lời rằng: Ta không biết các ngươi đến từ đâu. 26. Bấy giờ các ngươi sẽ thưa rằng: Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Chúa, và Chúa đã dạy dỗ trong các chợ chúng tôi. 27. Chủ lại sẽ trả lời rằng: Ta nói cùng các ngươi, không biết các ngươi đến từ đâu; hết thảy những kẻ làm dữ kia, hãy lui ra khỏi ta! 28. Khi ấy, các ngươi thấy Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, cùng hết thảy các đấng tiên tri đều ở trong nước Đức Chúa Trời, còn các ngươi sẽ bị quăng ra ngoài, là nơi có khóc lóc và nghiến răng. 29. Lại từ Đông Tây Nam Bắc, người ta sẽ đến mà ngồi bàn ở trong nước Đức Chúa Trời. 30. Nầy, khi ấy có kẻ rốt sẽ nên đầu, kẻ đầu sẽ là rốt.

31. Cũng trong lúc đó, có mấy người Pha-ri-si đến thưa Ngài rằng: Thầy nên bỏ chỗ nầy mà đi, vì vua Hê-rốt muốn giết thầy. 32. Ngài đáp rằng: Hãy đi nói với con chồn cáo ấy rằng: Ngày nay, ngày mai, ta đuổi quỉ chữa bịnh, đến ngày thứ ba, thì đời ta sẽ xong rồi. 33. Nhưng ngày nay, ngày mai, và ngày kia ta phải đi, vì không có lẽ một đấng tiên tri phải chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem. 34. Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các tiên tri, và quăng đá các đấng chịu sai đến cùng ngươi, bao phen ta muốn nhóm họp con cái ngươi, như gà mái túc và ấp con mình dưới cánh, mà các ngươi chẳng muốn! 35. Nầy, nhà các ngươi sẽ bỏ hoang. Ta nói cùng các ngươi, các ngươi không còn thấy ta nữa cho đến chừng nào sẽ nói rằng: Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến!

Bản Dịch 2011

Khuyên Phải Ăn Năn

1 Trong lúc ấy mấy người ở đó thuật lại với Ngài về việc những người Ga-li-lê bị Phi-lát giết rồi lấy máu họ trộn với những lễ vật họ đem dâng. 2 Ngài đáp lời và nói với họ, “Các ngươi nghĩ những người Ga-li-lê đó bị như vậy là có tội hơn mọi người Ga-li-lê khác sao? 3 Không đâu, Ta nói với các ngươi, nếu các ngươi không ăn năn, tất cả các ngươi cũng sẽ chết mất như vậy. 4 Hay mười tám người bị Tháp Si-lô-am đổ xuống đè chết, các ngươi nghĩ những người đó có tội hơn mọi người sống ở Giê-ru-sa-lem sao? 5 Không đâu, Ta nói với các ngươi, nếu các ngươi không ăn năn, tất cả các ngươi cũng sẽ chết mất như vậy.”

Cây Vả Không Ra Trái

6 Bấy giờ Ngài kể ngụ ngôn này: “Một người kia trồng một cây vả trong vườn nho mình. Người ấy đến hái trái, nhưng chẳng thấy trái nào. 7 Vì thế ông nói với người làm vườn, ‘Anh coi, đã ba năm nay, tôi ra cây vả này tìm trái nhưng chẳng thấy trái nào. Vậy hãy đốn nó đi. Tại sao để nó choán đất?’ 8 Nhưng người làm vườn nói, ‘Thưa chủ, xin chủ để yên nó thêm một năm này nữa. Tôi sẽ đào xung quanh gốc nó và bón phân vào. 9 Có lẽ năm tới nó sẽ ra trái, còn không, xin chủ cứ cho đốn.’”

Chúa Chữa Lành Người Ðàn Bà Bị Còng Lưng

10 Một ngày Sa-bát nọ Ngài giảng dạy trong một hội đường. 11 Này, tại đó có một bà bị quỷ hại phải tàn tật đã mười tám năm. Bà cứ khòm lưng mãi chứ không thể đứng thẳng lên được. 12 Ðức Chúa Jesus thấy bà, Ngài gọi bà lại và nói, “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền.” 13 Ngài đặt tay trên bà, lập tức bà đứng thẳng lên và bắt đầu tôn vinh Ðức Chúa Trời.

14 Nhưng người quản lý hội đường nổi giận vì Ðức Chúa Jesus chữa bịnh trong ngày Sa-bát. Ông nói với đám đông, “Có sáu ngày để làm việc. Muốn được chữa bịnh, hãy đến vào những ngày đó; đừng đến trong ngày Sa-bát.”

15 Nhưng Chúa trả lời ông và nói, “Hỡi các ngươi, những kẻ đạo đức giả! Có ai trong các ngươi trong ngày Sa-bát không mở dây cho bò hay lừa của mình rời máng cỏ để dắt nó đi uống nước chăng? 16 Vậy tại sao con gái của Áp-ra-ham này đã bị Sa-tan trói buộc mười tám năm nay lại không được mở trói để hưởng tự do trong ngày Sa-bát?”

17 Sau khi Ngài nói như vậy, những kẻ chống đối Ngài cảm thấy xấu hổ, còn mọi người trong đám đông đều vui mừng vì những việc vinh diệu Ngài làm.

Hạt Cải

(Mat 13:31-32; Mác 4:30-32)

18 Vậy Ngài nói, “Vương quốc Ðức Chúa Trời giống như gì? Ta phải ví sánh nó với gì? 19 Vương quốc Ðức Chúa Trời giống như hạt cải người kia gieo trong vườn mình. Nó mọc lên và trở thành một cây, và chim trời đến làm tổ trong cành nó.”

Men

(Mat 13:33)

20 Ngài lại nói, “Ta phải ví sánh vương quốc Ðức Chúa Trời với gì? 21 Vương quốc Ðức Chúa Trời giống như men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột cho đến khi bột dậy cả lên.”

Cửa Hẹp

(Mat 7:13-14, 21-23)

22 Ngài đi khắp các thành và các làng vừa giảng dạy vừa tiến về Giê-ru-sa-lem. 23 Có người hỏi Ngài, “Lạy Chúa, có phải chỉ có một ít người được cứu không?”

Ngài đáp, 24 “Hãy gắng sức vào cửa hẹp, vì Ta nói với các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào nhưng không vào được. 25 Một khi chủ nhà đã dậy và đóng cửa, nếu các ngươi còn đứng bên ngoài, gõ cửa, và nói, ‘Chủ ơi, xin mở cửa cho chúng tôi.’ Bấy giờ chủ sẽ nói với các ngươi, ‘Ta không biết các ngươi từ đâu đến.’ 26 Khi ấy các ngươi sẽ nói, ‘Chúng tôi đã từng ăn và uống trước mặt ngài. Ngài đã từng giảng dạy trong các đường phố của chúng tôi.’ 27 Bấy giờ chủ sẽ nói, ‘Ta nói với các ngươi, Ta không biết các ngươi từ đâu đến. Hãy rời khỏi ta, hỡi những kẻ làm việc gian tà.’ 28 Bấy giờ sẽ có khóc lóc và nghiến răng khi các ngươi thấy Áp-ra-ham, I-sác, Gia-cốp, và các tiên tri được ở trong vương quốc Ðức Chúa Trời, còn các ngươi lại bị ném ra ngoài. 29 Khi ấy người ta từ phương đông, phương tây, phương bắc, và phương nam sẽ đến ngồi dự tiệc trong vương quốc Ðức Chúa Trời. 30 Này, có những kẻ cuối sẽ lên đầu và những kẻ đầu sẽ thành cuối.”

Con Cáo Già Hê-rốt

31 Ngay lúc đó có mấy người Pha-ri-si đến nói với Ngài, “Thầy nên rời khỏi nơi này, vì Hê-rốt muốn giết Thầy đó.”

32 Ngài nói với họ, “Hãy đi nói với con chồn cáo ấy, ‘Hôm nay và ngày mai Ta đuổi quỷ và chữa bịnh, ngày thứ ba Ta sẽ hoàn tất công việc của Ta.’ 33 Nhưng hôm nay, ngày mai, và ngày mốt Ta phải tiếp tục cuộc hành trình, vì một tiên tri không thể chết bên ngoài Giê-ru-sa-lem.”

Chúa Quở Trách Giê-ru-sa-lem

(Mat 23:37-39)

34 “Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các tiên tri và ném đá những người được sai đến với ngươi! Bao nhiêu lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ gọi con đến và ấp che dưới cánh, nhưng các ngươi không chịu. 35 Này, Ta phó mặc nhà các ngươi cho các ngươi. Ta nói với các ngươi: Các ngươi sẽ không thấy Ta nữa cho đến khi các ngươi nói,

‘Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa ngự đến!’”

Tài Liệu