Lu-ca: Chương 1

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB42C001)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Lời mở đầu

1. Vì có nhiều người cố gắng biên soạn một bản ký thuật về những việc đã được thực hiện giữa chúng ta, 2. đã được truyền cho chúng ta từ những nhân chứng đầu tiên và những người phục vụ Lời Chúa; 3. vì thế, sau khi cẩn thận tra cứu mọi việc từ đầu – Thưa ngài Thê-ô-phi-lơ kính mến - tôi thiết tưởng cũng nên theo thứ tự mà viết cho ngài, 4. để ngài biết những điều mình đã học là chắc chắn.

Lời tiên tri về sự ra đời của Giăng Báp-tít

5. Vào thời Hê-rốt làm vua xứ Giu-đê, có một thầy tế lễ thuộc phân ban A-bi-gia, tên là Xa-cha-ri; vợ là Ê-li-sa-bét, thuộc dòng dõi A-rôn. 6. Cả hai đều là người công chính trước Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách trọn vẹn. 7. Nhưng họ không có con, vì Ê-li-sa-bét hiếm muộn và cả hai đều đã cao tuổi.

8. Và rồi, để làm trọn trách nhiệm phục vụ tế lễ theo thứ tự của ban mình trước mặt Đức Chúa Trời. 9. ông bắt thăm, theo thông lệ của các thầy tế lễ, trúng phần dâng hương trong đền thờ của Chúa.

10. Trong giờ dâng hương, cả đoàn dân đông cầu nguyện bên ngoài. 11. Một thiên sứ của Chúa hiện đến với Xa-cha-ri, đứng ngay bên phải của bàn thờ dâng hương. 12. Nhìn thấy thiên sứ, Xa-cha-ri bối rối, nỗi kinh hoàng bao phủ ông. 13. Thiên sứ bảo ông:

“Xa-cha-ri, đừng sợ! Vì lời cầu nguyện của ngươi đã được nhậm. Ê-li-sa-bét, vợ ngươi, sẽ sinh cho ngươi một con trai; và ngươi hãy đặt tên nó là Giăng. 14. Nó sẽ là niềm vui và hân hoan cho ngươi, và nhiều người sẽ vui mừng khi đứa trẻ sinh ra. 15. Vì nó sẽ được tôn trọng trước mặt Chúa; nó sẽ không uống rượu nho hay rượu mạnh, và nó sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. 16. Nó sẽ đem nhiều người Y-sơ-ra-ên trở lại cùng Chúa là Đức Chúa Trời của họ; 17. và nó sẽ đi trước Chúa với tinh thần và quyền năng của Ê-li, hướng lòng của những người cha trở về với các con, và kẻ bội nghịch trở về với sự khôn ngoan của người công chính, chuẩn bị một dân tộc sẵn sàng cho Chúa.”

18. Nhưng Xa-cha-ri nói với thiên sứ: “Làm sao tôi biết việc nầy sẽ xảy ra? Vì tôi đã già, và vợ tôi đã cao tuổi rồi.”

19. Thiên sứ trả lời và nói cùng ông: “Ta là Gáp-ri-ên, người đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Ta được sai đến nói với ngươi và báo tin mừng nầy cho ngươi. 20. Nầy, ngươi sẽ bị câm, không thể nói được cho đến ngày các điều ấy xảy ra, vì ngươi không tin lời ta, là lời sẽ được ứng nghiệm theo kỳ định.”

21. Dân chúng đang chờ đợi Xa-cha-ri; và họ ngạc nhiên vì ông ở lâu trong đền thờ. 22. Ông đi ra nhưng không nói được với họ, và họ biết rằng ông đã thấy một khải tượng trong đền thờ. Ông ra dấu cho họ, vì vẫn còn bị câm.

23. Và rồi, khi những ngày phục vụ đã mãn, ông trở về nhà mình. 24. Sau những ngày ấy, vợ ông là Ê-li-sa-bét mang thai và ẩn mình trong năm tháng. Bà nói: 25. “Chúa đã ban ơn cho tôi. Trong những ngày nầy, Ngài đoái thương tôi và cất đi sự hổ nhục của tôi giữa mọi người.”

Thiên sứ báo tin Đức Chúa Jesus giáng sinh

26. Vào tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa-rét, thuộc miền Ga-li-lê, 27. gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người nam tên là Giô-sép, thuộc dòng vua Đa-vít. Tên của trinh nữ là Ma-ri.

28. Đến gặp cô, người nói: “Hỡi người được ơn, chúc mừng cô! Chúa ở cùng cô!” 29. Nhưng Ma-ri rất bối rối về những lời nầy và tự hỏi lời chào ấy có nghĩa gì.

30. Thiên sứ nói cùng cô: “Ma-ri, đừng sợ vì cô đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. 31. Nầy, cô sẽ thụ thai, rồi sinh một con trai và cô sẽ đặt tên là Jesus. 32. Ngài sẽ được tôn cao, và Ngài sẽ được gọi là Con của Đấng Chí Cao; và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít, tổ phụ Ngài. 33. Ngài sẽ trị vì nhà Gia-cốp đời đời; vương quốc Ngài trường tồn mãi mãi.”

34. Ma-ri thưa với thiên sứ: “Làm sao việc này có thể xảy ra vì tôi chưa biết người nam nào?”

35. Thiên sứ đáp cùng nàng: “Đức Thánh Linh sẽ ngự trên cô, và quyền năng của Đấng Chí Cao sẽ phủ che cô; cho nên Đấng Thánh sinh ra sẽ được gọi là Con của Đức Chúa Trời. 36. Kìa, Ê-li-sa-bét, bà con của cô, cũng đã có thai một con trai trong lúc tuổi già. Người ấy vốn có tiếng là hiếm muộn mà nay đã thụ thai được sáu tháng rồi. 37. Bởi vì không có việc gì Đức Chúa Trời chẳng làm được.”

38. Ma-ri thưa: “Tôi đây là tớ gái của Chúa. Xin điều ấy xảy đến cho tôi như lời ngài truyền!” Rồi thiên sứ rời khỏi Ma-ri.

Ma-ri viếng thăm Ê-li-sa-bét

39. Trong những ngày đó, Ma-ri chỗi dậy, vội vã đi về miền núi, đến một thành của Giu-đa, 40. vào nhà Xa-cha-ri, và chào Ê-li-sa-bét.

41. Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng Ma-ri chào thì thai nhi trong bụng liền nhảy nhót. Ê-li-sa-bét được đầy dẫy Đức Thánh Linh; 42. bà reo lên thật lớn: “ Trong giới phụ nữ, cô thật có phước; bông trái trong dạ cô cũng được phước! 43. Do đâu tôi được vinh hạnh nầy, là mẹ của Chúa đến thăm tôi? 44. Vì kìa, khi tai tôi vừa nghe tiếng cô chào thì thai nhi trong bụng tôi liền nhảy mừng. 45. Phước cho người đã tin, vì lời Chúa phán với mình sẽ được thành toàn!”

Bài ca của Ma-ri

46. Ma-ri nói:

“Linh hồn tôi tôn ngợi Chúa,
47. Tâm linh tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là Cứu Chúa tôi,
48. Vì Ngài đã đoái đến thân phận hèn mọn của tớ gái Ngài.
Vì từ nay về sau, mọi thế hệ sẽ gọi tôi là người có phước;
49. Bởi vì Đấng Toàn Năng đã làm các việc lớn cho tôi, danh Ngài là thánh!
50. Và sự thương xót của Ngài dành cho những người kính sợ Ngài từ thế hệ nầy sang thế hệ khác.
51. Ngài đã dùng tay Ngài làm những việc quyền năng;
Ngài làm tan tác những kẻ có tư tưởng kiêu căng trong lòng.
52. Ngài đã truất ngôi những kẻ thống trị,
Và cất nhắc những người khiêm nhường lên.
53. Ngài đã làm cho người đói được đầy thức ngon,
Và đuổi kẻ giàu về tay không.
54. Ngài đã giúp đỡ Y-sơ-ra-ên, đầy tớ Ngài,
Nhớ lại sự thương xót của Ngài,
55. Như Ngài đã phán với tổ phụ chúng ta,
Với Áp-ra-ham và dòng dõi người đến muôn đời.”

56. Ma-ri ở lại với bà khoảng ba tháng, rồi trở về nhà mình.

Giăng Báp-tít ra đời

57. Ê-li-sa-bét đã đủ ngày, đến kỳ sinh nở, bà sinh một bé trai. 58. Láng giềng và bà con, nghe tin Chúa đã tỏ lòng thương xót lớn lao với bà, đến chung vui với bà.

59. Đến ngày thứ tám, họ đến để cắt bì cho đứa trẻ và đặt tên là Xa-cha-ri theo tên cha của nó. 60. Nhưng người mẹ đã trả lời: “Không! Nó phải được gọi là Giăng.”

61. Họ nói: “Trong thân tộc của bà không ai có tên này.”

62. Họ ra dấu hỏi người cha muốn đặt tên con là gì. 63. Ông bảo lấy bảng nhỏ và viết: “Tên nó là Giăng.” Mọi người đều ngạc nhiên. 64. Lập tức, miệng của ông mở ra, rồi đến lưỡi của ông, ông nói và ca ngợi Đức Chúa Trời.

65. Láng giềng chung quanh đều kinh sợ, và người ta bàn tán với nhau về các việc ấy khắp miền đồi núi Giu-đê. 66. Mọi người đã nghe đều ghi nhớ trong lòng, và nói: “Đứa trẻ nầy về sau sẽ thế nào? Vì thật tay Chúa đã ở cùng nó.”

Bài ca của Xa-cha-ri

67. Xa-cha-ri, cha của đứa trẻ, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, và nói tiên tri:

68. “Tôn ngợi Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, vì Ngài đã thăm viếng và cứu chuộc dân Ngài,
69. Ngài đã dấy lên một sừng cứu rỗi cho chúng ta, trong nhà Đa-vít, đầy tớ Ngài,
70. Như Ngài đã phán qua miệng các tiên tri thánh của Ngài từ thuở xưa,
71. Giải cứu chúng ta khỏi các kẻ thù, và khỏi tay mọi người ghen ghét chúng ta;
72. Bày tỏ lòng thương xót với tổ tiên chúng ta, và nhớ lại giao ước thánh của Ngài,
73. Là lời hứa Ngài đã thề với Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, để ban cho chúng ta
74. Được giải thoát khỏi tay kẻ nghịch thù, để phục vụ Ngài không chút sợ hãi,
75. Trong sự thánh khiết và sự công chính trước mặt Ngài trọn đời mình.
76. Còn con – trẻ thơ - con sẽ được gọi là tiên tri của Đấng Chí Cao;
Vì con sẽ đi trước Chúa, dọn đường cho Ngài,
77. Để ban tri thức về ơn cứu rỗi cho dân Ngài, qua sự tha thứ tội lỗi của họ,
78. Do ân khoan hồng của Đức Chúa Trời chúng ta, mà ánh dương từ trên cao sẽ thăm viếng chúng ta,
79. Để soi sáng những người ngồi trong tối tăm và trong bóng sự chết, để dẫn bước chúng ta vào lối an bình.”

80. Đứa trẻ lớn lên, tâm linh mạnh mẽ, và sống trong hoang mạc cho đến ngày xuất hiện trước dân Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi Thê-ô-phi-lơ quí nhân, vì có nhiều kẻ dốc lòng chép sử về những sự đã làm nên trong chúng ta, 2. theo như các người chứng kiến từ lúc ban đầu và trở nên người giảng đạo đã truyền lại cho chúng ta, 3. vậy, sau khi đã xét kỹ càng từ đầu mọi sự ấy, tôi cũng tưởng nên theo thứ tự viết mà tỏ ra cho ông, 4. để ông biết những điều mình đã học là chắc chắn.

5. Trong đời Hê-rốt, vua nước Giu-đê, có một thầy tế lễ, về ban A-bi-a, tên là Xa-cha-ri; vợ người là Ê-li-sa-bét, thuộc về chi phái A-rôn. 6. Cả hai đều là công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được. 7. Hai người không có con, vì Ê-li-sa-bét son sẻ, và cả hai đều cao tuổi.

8. Vả, Xa-cha-ri cứ theo thứ tự trong ban mình mà làm chức tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. 9. Khi đã bắt thăm theo lệ các thầy cả lập ra rồi, thì người được gọi vào nơi thánh của Chúa để dâng hương. 10. Đang giờ dâng hương, cả đoàn dân đông đều ở ngoài cầu nguyện. 11. Bấy giờ có một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Xa-cha-ri, đứng bên hữu bàn thờ xông hương. 12. Xa-cha-ri thấy thì bối rối sợ hãi. 13. Nhưng thiên sứ nói cùng người rằng: Hỡi Xa-cha-ri, đừng sợ, vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi. Ê-li-sa-bét vợ ngươi, sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giăng. 14. Con trai đó sẽ làm cho ngươi vui mừng hớn hở, và nhiều kẻ sẽ mừng rỡ về sự sanh người ra. 15. Vì người sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa; không uống rượu hay là giống gì làm cho say, và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. 16. Người sẽ làm cho nhiều con trai Y-sơ-ra-ên trở lại cùng Chúa, là Đức Chúa Trời của họ; 17. chính người lại sẽ lấy tâm thần quyền phép Ê-li mà đi trước mặt Chúa, để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. 18. Xa-cha-ri thưa rằng: Bởi sao tôi biết được điều đó? Vì tôi đã già, vợ tôi đã cao tuổi rồi. 19. Thiên sứ trả lời rằng: Ta là Gáp-ri-ên, đứng trước mặt Đức Chúa Trời; Ngài đã sai ta đến truyền cho ngươi và báo tin mừng nầy. 20. Nầy, ngươi sẽ câm, không nói được cho đến ngày nào các điều ấy xảy ra, vì ngươi không tin lời ta, là lời đến kỳ sẽ ứng nghiệm.

21. Bấy giờ, dân chúng đợi Xa-cha-ri, và lấy làm lạ, vì người ở lâu trong nơi thánh. 22. Khi Xa-cha-ri ra, không nói với chúng được, thì họ mới hiểu rằng người đã thấy sự hiện thấy gì trong đền thánh; người ra dấu cho họ, mà vẫn còn câm. 23. Khi những ngày về phần việc mình đã trọn, người trở về nhà. 24. Khỏi ít lâu, vợ người là Ê-li-sa-bét chịu thai, ẩn mình đi trong năm tháng, mà nói rằng: 25. Ấy là ơn Chúa đã làm cho tôi, khi Ngài đã đoái đến tôi, để cất sự xấu hổ tôi giữa mọi người.

26. Đến tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa- rét, xứ Ga-li-lê, 27. tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Ma-ri, đã hứa gả cho một người nam tên là Giô-sép, về dòng vua Đa-vít. 28. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi; Chúa ở cùng ngươi. 29. Ma-ri nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. 30. Thiên-sứ bèn nói rằng: Hỡi Ma-ri, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. 31. Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Jêsus. 32. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Đấng Rất Cao; và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài. 33. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. 34. Ma-ri bèn thưa rằng: Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó? 35. Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời. 36. Kìa, Ê-li-sa-bét, bà con ngươi, cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua; người ấy vốn có tiếng là son, mà nay cưu mang được sáu tháng rồi. 37. Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. 38. Ma-ri thưa rằng: Tôi đây là tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền! Đoạn thiên sứ lìa khỏi Ma-ri.

39. Trong những ngày đó, Ma-ri chờ dậy, lật đật đi trong miền núi, đến một thành về xứ Giu-đa, 40. vào nhà Xa-cha-ri mà chào Ê-li-sa-bét. 41. Vả, Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng Ma-ri chào, con nhỏ ở trong lòng liền nhảy nhót; và Ê-li-sa-bét được đầy Đức Thánh Linh, 42. bèn cất tiếng kêu rằng:

Ngươi có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng ngươi cũng được phước. 43. Nhân đâu ta được sự vẻ vang nầy, là mẹ Chúa ta đến thăm ta? 44. Bởi vì tai ta mới nghe tiếng ngươi chào, thì con nhỏ ở trong lòng ta liền nhảy mừng. 45. Phước cho người đã tin, vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm! 46. Ma-ri bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, 47. Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi. 48. Vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài. Nầy, từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước; 49. Bởi Đấng Toàn Năng đã làm các việc lớn cho tôi. Danh Ngài là thánh, 50. Và Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời nầy sang đời kia. 51. Ngài đã dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép; Và phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo toan trong lòng. 52. Ngài đã cách người có quyền khỏi ngôi họ, Và nhắc kẻ khiêm nhượng lên. 53. Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon, Và đuổi kẻ giàu về tay không. 54. Ngài đã vùa giúp Y-sơ-ra-ên, tôi tớ Ngài, Và nhớ lại sự thương xót mình. Đối với Áp-ra-ham cùng con cháu người luôn luôn, 55. Như Ngài đã phán cùng tổ phụ chúng ta vậy. 56. Ma-ri ở với Ê-li-sa-bét chừng ba tháng, rồi trở về nhà mình.

57. Bấy giờ, đến ngày mãn nguyệt, Ê-li-sa-bét sanh được một trai. 58. Xóm riềng bà con nghe Chúa tỏ ra sự thương xót cả thể cho Ê-li-sa-bét, thì chia vui cùng người. 59. Qua ngày thứ tám, họ đều đến để làm lễ cắt bì cho con trẻ; và đặt tên là Xa-cha-ri theo tên của cha. 60. Nhưng mẹ nói rằng: Không! phải đặt tên con là Giăng. 61. Họ nói: Trong bà con ngươi không ai có tên đó. 62. Họ bèn ra dấu hỏi cha muốn đặt tên gì cho con. 63. Xa-cha-ri biểu lấy bảng nhỏ, và viết rằng: Giăng là tên nó. Ai nấy đều lấy làm lạ. 64. Tức thì miệng người mở ra, lưỡi được thong thả, nói và ngợi khen Đức Chúa Trời. 65. Hết thảy xóm giềng đều kinh sợ, và người ta nói chuyện với nhau về mọi sự ấy khắp miền núi xứ Giu-đê. 66. Ai nghe cũng ghi vào lòng mà nói rằng: Ấy vậy, con trẻ đó sẽ ra thể nào? Vì tay Chúa ở cùng con trẻ ấy.

67. Bấy giờ, Xa-cha-ri, cha con trẻ ấy, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, thì nói tiên tri rằng: 68. Ngợi khen Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Vì đã thăm viếng và chuộc dân Ngài, 69. Cùng sanh ra cho chúng tôi trong nhà Đa-vít, tôi tớ Ngài, Một Đấng Cứu thế có quyền phép! 70. Như lời Ngài đã dùng miệng các thánh tiên tri phán từ thuở trước, 71. Ngài cứu chúng tôi khỏi kẻ thù và tay mọi người ghen ghét chúng tôi; 72. Ngài tỏ lòng thương xót đến tổ tông chúng tôi, Và nhớ lại lời giao ước thánh của Ngài, 73. Theo như Ngài đã thề với Áp-ra-ham là tổ phụ chúng tôi, 74. Mà hứa rằng khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ nghịch thù, Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi, trước mặt Ngài, 75. Lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài, trọn đời mình không sợ hãi gì hết. 76. Hỡi con trẻ, người ta sẽ kêu con là tiên tri của Đấng Rất Cao; Con sẽ đi trước mặt Chúa, dọn đường Ngài, 77. Để cho dân Ngài bởi sự tha tội họ mà biết sự rỗi. 78. Vì Đức Chúa Trời chúng tôi động lòng thương xót, Và mặt trời mọc lên từ nơi cao thăm viếng chúng tôi, 79. Để soi những kẻ ngồi chỗ tối tăm và trong bóng sự chết, Cùng đưa chân chúng tôi đi đường bình an. 80. Vả, con trẻ ấy lớn lên, tâm thần mạnh mẽ, ở nơi đồng vắng cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 2011

Lời Ngỏ đến Thê-ô-phi-lơ

1 Vì có nhiều người đã cố gắng ghi lại những việc được thực hiện giữa chúng ta, 2 như lời những người đã chứng kiến từ ban đầu và những người đã trở thành tôi tớ của đạo Chúa truyền lại cho chúng ta, 3 nên sau khi tra cứu cẩn thận mọi việc từ đầu, tôi thiết tưởng cũng nên ghi lại một cách thứ tự cho ngài, thưa ngài Thê-ô-phi-lơ rất kính mến, 4 để ngài có thể biết cách xác thật về đạo mà ngài đã được dạy. 

THỜI THƠ ẤU VÀ ẨN DẬT CỦA GIĂNG BÁP-TÍT VÀ ÐỨC CHÚA JESUS

(1:5-2:52)

Báo Tin Giăng Báp-tít Sinh Ra

5 Trong thời Vua Hê-rốt xứ Giu-đê, có một tư tế tên là Xa-cha-ri, thuộc dòng tư tế A-bi-gia. Vợ ông tên là Ê-li-sa-bét, thuộc dòng dõi A-rôn. 6 Cả hai vợ chồng là người công chính trước mặt Ðức Chúa Trời, vâng giữ các điều răn và mạng lịnh của Chúa không chỗ nào chê trách được. 7 Nhưng hai người không có con, vì Ê-li-sa-bét hiếm muộn, và hai người đã cao tuổi.

8 Một ngày kia Xa-cha-ri thi hành chức vụ tư tế trước mặt Ðức Chúa Trời theo phiên thứ của ông; 9 ông được trúng thăm theo thông lệ của các tư tế lúc bấy giờ để vào dâng hương trong đền thánh của Chúa.

10 Ðúng vào giờ dâng hương, trong khi hội chúng đang cầu nguyện bên ngoài, 11 một thiên sứ của Chúa hiện ra với ông và đứng bên phải của bàn thờ dâng hương. 12 Khi Xa-cha-ri thấy vị thiên sứ, ông hoảng sợ và nỗi kinh hoàng phủ lấy ông. 13 Nhưng vị thiên sứ nói với ông, “Hỡi Xa-cha-ri, đừng sợ, vì lời cầu nguyện của ngươi đã được nhậm. Ê-li-sa-bét vợ ngươi sẽ sinh cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ đặt tên con trai đó là Giăng. 14 Ðứa con ấy sẽ là niềm vui hớn hở cho ngươi. Nhiều người sẽ hoan hỉ khi nó chào đời, 15 vì nó sẽ thành một vĩ nhân trước mặt Chúa. Nó sẽ không được uống rượu hay thức uống gì làm cho say. Nó sẽ được đầy dẫy Ðức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. 16 Nó sẽ làm cho nhiều người I-sơ-ra-ên quay về với Chúa, Ðức Chúa Trời của họ. 17 Nó sẽ đi trước mặt Chúa với tinh thần và quyền năng của Ê-li. Nó sẽ làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, và những kẻ bội nghịch sẽ vâng theo sự khôn ngoan của người công chính, để chuẩn bị một dân sẵn sàng cho Chúa.”

18 Xa-cha-ri thưa với thiên sứ, “Làm sao tôi biết việc này sẽ xảy ra, vì tôi đã già, còn vợ tôi lại cao tuổi?”

19 Vị thiên sứ trả lời và nói với ông, “Ta là Gáp-ri-ên, đứng hầu trước mặt Ðức Chúa Trời, và ta được sai đến để nói với ngươi và báo cho ngươi tin mừng này. 20 Này, ngươi sẽ bị câm và không nói được cho đến ngày những điều ấy xảy ra, bởi vì ngươi không tin những lời ta, những lời sẽ xảy ra đúng kỳ đã định cho chúng.”

21 Trong khi đó dân chúng bên ngoài trông đợi Xa-cha-ri; họ hoang mang lo lắng vì ông ở trong đền thánh quá lâu. 22 Khi thấy ông trở ra và không thể nói được với họ, họ nhận biết rằng ông đã thấy một khải tượng trong đền thánh. Ông cứ ra dấu với họ và không thể nói được. 23 Khi thời kỳ phục vụ của ông mãn, ông trở về nhà.

24 Sau những ngày đó, bà Ê-li-sa-bét vợ ông thụ thai; bà sống ẩn dật trong năm tháng. Bà nói, 25 “Ðây là điều Chúa đã làm cho tôi khi Ngài làm ơn cho tôi, Ngài đã cất khỏi tôi nỗi tủi hổ giữa người đời.”

Thiên Sứ Báo Tin Chúa Giáng Sinh

26 Vào tháng thứ sáu, Ðức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến Thành Na-xa-rét, miền Ga-li-lê, 27 gặp một trinh nữ đã đính hôn với một thanh niên tên là Giô-sép, thuộc dòng Vua Ða-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ry. 28 Thiên sứ đến gặp nàng và nói, “Hỡi người được ơn, chúc mừng cô, Chúa ở cùng cô.”

29 Nghe như thế Ma-ry bối rối và tự hỏi lời chào ấy có nghĩa gì. 30 Thiên sứ nói với nàng, “Hỡi Ma-ry, đừng sợ, vì cô đã được ơn trước mặt Ðức Chúa Trời. 31 Này, cô sẽ có thai, sinh một con trai, và cô sẽ đặt tên con trai ấy là Jesus. 32 Con trai ấy sẽ thành một vĩ nhân và sẽ được gọi là Con của Ðấng Tối Cao. Chúa, Ðức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngai của Ða-vít tổ phụ Ngài. 33 Ngài sẽ trị vì nhà Gia-cốp đời đời. Vương quốc Ngài sẽ trường tồn bất tận.”

34 Ma-ry thưa với thiên sứ, “Làm sao việc ấy có thể xảy ra được, vì tôi chưa hề biết một người nam nào?”

35 Thiên sứ trả lời và nói với nàng, “Ðức Thánh Linh sẽ ngự xuống trên cô, và quyền năng của Ðấng Tối Cao sẽ bao phủ cô. Vì thế Con Thánh sinh ra sẽ được gọi là Con Ðức Chúa Trời. 36 Kìa Ê-li-sa-bét, bà con của cô, đang mang thai một trai trong tuổi già nua. Bà ấy vốn có tiếng là hiếm muộn mà nay đã mang thai được sáu tháng rồi, 37 bởi vì không việc chi Ðức Chúa Trời chẳng làm được.”

38 Ma-ry thưa, “Tôi đây là tớ gái của Chúa, xin việc ấy xảy ra cho tôi như lời ngài truyền.” Sau đó thiên sứ lìa khỏi Ma-ry.

Ma-ry Thăm Ê-li-sa-bét

39 Trong những ngày ấy Ma-ry đứng dậy và vội vàng đến một thành trong vùng đồi núi xứ Giu-đê, 40 vào nhà của Xa-cha-ri, và chào Ê-li-sa-bét. 41 Vừa khi nghe tiếng chào của Ma-ry, thai nhi trong bụng Ê-li-sa-bét nhảy lên, và Ê-li-sa-bét được đầy dẫy Ðức Thánh Linh. 42 Bà cất tiếng nói lớn, “Cô thật có phước giữa vòng phụ nữ! Thai nhi trong dạ cô cũng có phước thay! 43 Do đâu mà tôi được vinh dự này, đó là được thân mẫu của Chúa đến thăm tôi? 44 Vì này, vừa khi tai tôi nghe tiếng cô chào, thai nhi trong bụng tôi đã nhảy lên mừng rỡ. 45 Phước thay cho người tin rằng Chúa sẽ làm ứng nghiệm những gì Ngài đã phán với mình.”

Lời Ca Ngợi của Ma-ry

46 Bấy giờ Ma-ry nói,

47 “Linh hồn tôi tôn ngợi Chúa,

Tâm linh tôi vui mừng trong Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu của tôi,

48 Vì Ngài đã đoái đến thân phận hèn hạ của tớ gái Ngài,

Vì từ nay trở đi, muôn đời sẽ khen tôi là người có phước,

49 Vì Ðấng Toàn Năng đã làm những việc lớn cho tôi;

Danh Ngài thật thánh thay!

50 Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời nọ sang đời kia.

51 Ngài dùng cánh tay Ngài bày tỏ những việc quyền năng;

Ngài dẹp tan những kẻ kiêu ngạo tận tư tưởng trong lòng.

52 Ngài hạ bệ những kẻ quyền thế khỏi ngai của họ,

Nhưng Ngài nhấc những người khiêm nhường lên.

53 Ngài ban cho người đói được no nê các thức ăn ngon,

Ngài đuổi kẻ giàu đi về tay không.

54 Ngài giúp đỡ I-sơ-ra-ên tôi tớ Ngài,

Vì Ngài nhớ lại ơn thương xót của Ngài,

55 Như Ngài đã phán với các tổ tiên chúng ta,

Với Áp-ra-ham và dòng dõi người mãi mãi.”

56 Ma-ry ở lại với Ê-li-sa-bét khoảng ba tháng, rồi trở về nhà nàng.

Giăng Báp-tít Sinh Ra

57 Ðến kỳ sinh nở, Ê-li-sa-bét sinh một con trai. 58 Những láng giềng và bà con dòng họ của bà nghe Chúa bày tỏ lòng thương xót lớn lao của Ngài đối với bà, họ vui mừng với bà.

59 Ngày thứ tám, họ đến để cắt bì cho đứa bé. Họ định đặt tên nó là Xa-cha-ri, theo tên của cha nó. 60 Nhưng mẹ nó trả lời và nói, “Không, nó sẽ được gọi là Giăng.”

61 Họ nói với bà, “Không người bà con nào của bà có tên ấy cả.”

62 Kế đó họ ra dấu cho cha đứa bé để xem ông muốn đặt tên nó là gì. 63 Ông ra dấu bảo đem cho ông một bảng nhỏ, rồi ông viết trên đó, “Tên nó là Giăng.” Mọi người đều lấy làm lạ. 64 Thình lình miệng ông mở ra, lưỡi ông được tự do, và ông cất tiếng ca ngợi Ðức Chúa Trời.

65 Cả xóm giềng đều phát sợ, và người ta nói về chuyện ấy khắp miền đồi núi xứ Giu-đê. 66 Tất cả những ai nghe chuyện ấy đều nói, “Rồi đây không biết đứa trẻ ấy sẽ ra sao?” Vì tay Chúa ở cùng nó.

Lời Tiên Tri của Xa-cha-ri

67 Bấy giờ Xa-cha-ri cha đứa bé được đầy dẫy Ðức Thánh Linh và nói tiên tri rằng:

68 “Chúc tụng Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên,

Vì Ngài đã đoái thăm và cứu chuộc dân Ngài.

69 Ngài đã dấy lên một sừng cứu rỗi cho chúng ta,

Trong nhà Ða-vít tôi tớ Ngài,

70 Như Ngài đã phán trước qua miệng các tiên tri thánh của Ngài từ xưa rằng,

71 Chúng ta sẽ được giải cứu khỏi những kẻ thù của mình,

Và khỏi tay những kẻ ghét chúng ta.

72 Ngài bày tỏ lòng thương xót đối với tổ tiên chúng ta,

Ngài nhớ lại giao ước thánh của Ngài,

73 Tức lời thề Ngài đã lập với Áp-ra-ham tổ phụ chúng ta,

Ðể ban cho chúng ta

74 Ðược giải thoát khỏi tay những kẻ thù nghịch,

Ðể có thể phụng sự Ngài không chút sợ hãi,

75 Trong sự thánh khiết và công chính,

Trước mặt Ngài trọn đời chúng ta.

76 Còn con, hỡi con thơ, con sẽ được gọi là tiên tri của Ðấng Tối Cao,

Vì con sẽ đi trước Chúa để dọn đường cho Ngài,

77 Ðể ban tri thức về ơn cứu rỗi cho dân Ngài,

Qua sự tha thứ tội lỗi họ.

78 Nhờ đức nhân từ thương xót của Ðức Chúa Trời chúng ta,

Mà vầng thái dương mọc lên từ trời sẽ thăm viếng chúng ta,

79 Ðể mang ánh sáng đến những kẻ đang ngồi trong tối tăm và bóng tử thần;

Ðể dẫn dắt bàn chân chúng ta vào con đường bình an.”

80 Ðứa trẻ càng lớn lên tinh thần càng mạnh mẽ. Nó cứ sống trong đồng hoang cho đến ngày tỏ mình ra với dân I-sơ-ra-ên.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành