Mác: Chương 4

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB41C004)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Ngụ ngôn về vương quốc Đức Chúa Trời

1. Ngài bắt đầu giảng dạy bên bờ biển trở lại. Có một đoàn người rất đông tụ họp quanh Ngài, cho nên Ngài phải vào ngồi trong một chiếc thuyền trên biển, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ gần biển.

2. Ngài bắt đầu dùng ngụ ngôn dạy họ nhiều điều. Trong lời dạy của Ngài, Ngài phán cùng họ rằng: 3. “Hãy nghe! Có một người đi ra gieo giống. 4. Trong khi gieo, một số hạt rơi dọc đường, chim đến và ăn hết. 5. Một số khác rơi trên vùng sỏi đá - chỉ có ít đất, bởi vì đất không sâu nên mọc lên ngay. 6. Tuy nhiên, sau khi mặt trời mọc lên, bị cháy sém, và vì không có rễ nên nó đã khô héo. 7. Một số khác rơi giữa bụi gai; gai mọc lên, làm cho nó bị nghẹt ngòi và không kết quả được. 8. Một số khác rơi vào chỗ đất tốt, lớn lên, tăng trưởng, rồi bắt đầu kết quả, một hạt sinh ba chục, hạt khác sáu chục, hạt khác một trăm.” 9. Ngài phán rằng: “Ai có tai để nghe, hãy nghe!”

Ý nghĩa của ngụ ngôn

10. Khi Ngài còn lại một mình, những người ở quanh Ngài cùng với mười hai sứ đồ bắt đầu hỏi Ngài về các ngụ ngôn. 11. Ngài phán cùng họ: “Huyền nhiệm của vương quốc Đức Chúa Trời đã được ban cho các ngươi; nhưng đối với người ngoài, thì mọi sự đều chứa đựng trong các ngụ ngôn, 12. để: “Họ xem và vẫn xem, nhưng không thấy; nghe và vẫn nghe, nhưng không hiểu; e rằng họ quay lại và được tha thứ.”

13. Rồi Ngài nói: “Các ngươi không hiểu ngụ ngôn nầy sao? Như vậy làm sao các ngươi hiểu được tất cả những ngụ ngôn khác? 14. Gieo giống tức là gieo đạo. 15. Những hạt ở dọc đường là những kẻ đã chịu nghe đạo được gieo ra; nhưng họ vừa nghe xong thì Sa-tan lập tức đến, cất đi đạo đã gieo trong lòng họ. 16. Cũng vậy, những hạt gieo vào những nơi đất đá là những người khi nghe đạo liền vui mừng tiếp nhận; 17. nhưng đạo không đâm rễ trong họ, chỉ tồn tại tạm thời, nên khi vì đạo mà gặp hoạn nạn hay bắt bớ, họ liền vấp ngã. 18. Những hạt rơi giữa bụi gai giống như những người đã nghe đạo, 19. nhưng sự chăm lo về đời nầy, sự quyến rũ của giàu sang, và sự tham muốn những thứ khác xâm chiếm lòng họ, làm cho đạo bị nghẹt ngòi, không kết quả được. 20. Còn những hạt được gieo trên đất tốt, giống như những người nghe đạo thì tiếp nhận và kết quả, hạt nầy sinh ba chục, hạt khác sáu chục, hạt khác nữa một trăm.”

Ngụ ngôn về cây đèn

21. Ngài nói với họ: “Có ai đem đèn đặt dưới cái thùng hoặc dưới giường? Không phải được đặt trên chân đèn sao? 22. Bởi vì chẳng có điều gì giấu kín mà không phải lộ ra, chẳng có điều gì bí mật đã xảy ra mà không bị đưa ra ánh sáng. 23. Nếu ai có tai để nghe, thì hãy nghe!”

24. Ngài lại nói: “Hãy suy xét về điều mình nghe. Các ngươi lường cho người ta mực nào thì các ngươi cũng sẽ được lường lại mực ấy, và còn được thêm nữa. 25. Bởi vì ai có, sẽ được cho thêm; còn ai không có, sẽ bị cất luôn điều mình đang có.”

Ngụ ngôn về hạt giống

26. Ngài nói: “Vương quốc Đức Chúa Trời giống như một người vãi giống xuống đất; 27. người ấy ngủ, rồi thức, đêm ngày trôi qua, hạt giống nẩy mầm và mọc lên, người ấy không biết thế nào. 28. Đất tự phát sinh hoa màu, lúc đầu là cây mạ, rồi làm đòng, và kết hạt. 29. Khi kết quả đầy trọn, người ấy liền mang lưỡi hái ra gặt, bởi vì mùa thu hoạch đã đến.”

Ngụ ngôn về hạt cải

30. Ngài lại nói: “Chúng ta có thể lấy điều gì để so sánh với vương quốc Đức Chúa Trời? Hoặc chúng ta sẽ trình bày bằng ngụ ngôn nào? 31. Giống như một hạt mù-tạt, khi đem gieo vào trong đất, nó nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống trên đất; 32. nhưng sau khi đã gieo, nó phát triển, trở thành lớn nhất trong các loại cây trong vườn, phát sinh những cành rất lớn, đến nỗi chim trời làm tổ dưới bóng của nó.”

33. Ngài giảng đạo cho họ bằng nhiều ngụ ngôn như vậy, tùy theo khả năng hiểu biết của họ. 34. Ngài không bao giờ giảng cho họ mà không dùng ngụ ngôn; nhưng khi ở riêng, Ngài giải thích tất cả cho các môn đồ của Ngài.

Dẹp cơn bão biển

35. Ngày hôm ấy, khi chiều đến, Ngài nói họ: “Chúng ta hãy qua bờ bên kia.” 36. Sau khi giải tán đám đông, Ngài vào trong thuyền và các môn đồ đưa Ngài đi; có một số thuyền khác cùng đi với Ngài.

37. Và rồi, một cơn bão, với gió mạnh ập đến, sóng đập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước; 38. nhưng Ngài đang ở phía sau, tựa trên chiếc gối, mà ngủ. Họ đã đánh thức Ngài và thưa với Ngài: “Thầy ơi! Thầy không lo chúng ta chết sao?”

39. Ngài chỗi dậy, quở trách gió, và nói với biển: “Hãy yên đi! Hãy tĩnh lặng!” Gió liền ngưng và có một sự tĩnh lặng lạ lùng. 40. Rồi Ngài nói với họ: “Vì sao các ngươi hoảng sợ? Các ngươi không có đức tin sao?”

41. Nỗi sợ hãi của họ lại càng lớn hơn. Họ nói với nhau: “Người nầy là ai mà ngay cả gió và biển cũng phải vâng lệnh người?”

Bản Dịch Đại Chúng

Ngụ ngôn về vương quốc Đức Chúa Trời

Ngài bắt đầu giảng dạy bên bờ biển trở lại. Có một đoàn người rất đông tụ họp quanh Ngài, cho nên Ngài phải vào ngồi trong một chiếc thuyền trên biển, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ gần biển.

Ngài bắt đầu dùng ngụ ngôn dạy họ nhiều điều. Trong lời dạy của Ngài, Ngài phán cùng họ rằng: “Hãy nghe! Có một người đi ra gieo giống. Trong khi gieo, một số hạt rơi dọc đường, chim đến và ăn hết. Một số khác rơi trên vùng sỏi đá - chỉ có ít đất, bởi vì đất không sâu nên mọc lên ngay. Tuy nhiên, sau khi mặt trời mọc lên, bị cháy sém, và vì không có rễ nên nó đã khô héo. Một số khác rơi giữa bụi gai; gai mọc lên, làm cho nó bị nghẹt ngòi và không kết quả được. Một số khác rơi vào chỗ đất tốt, lớn lên, tăng trưởng, rồi bắt đầu kết quả, một hạt sinh ba chục, hạt khác sáu chục, hạt khác một trăm.” Ngài phán rằng: “Ai có tai để nghe, hãy nghe!”

Ý nghĩa của ngụ ngôn

Khi Ngài còn lại một mình, những người ở quanh Ngài cùng với mười hai sứ đồ bắt đầu hỏi Ngài về các ngụ ngôn. Ngài phán cùng họ: “Huyền nhiệm của vương quốc Đức Chúa Trời đã được ban cho các ngươi; nhưng đối với người ngoài, thì mọi sự đều chứa đựng trong các ngụ ngôn, để: “Họ xem và vẫn xem, nhưng không thấy; nghe và vẫn nghe, nhưng không hiểu; e rằng họ quay lại và được tha thứ.”

Rồi Ngài nói: “Các ngươi không hiểu ngụ ngôn nầy sao? Như vậy làm sao các ngươi hiểu được tất cả những ngụ ngôn khác? Gieo giống tức là gieo đạo. Những hạt ở dọc đường là những kẻ đã chịu nghe đạo được gieo ra; nhưng họ vừa nghe xong thì Sa-tan lập tức đến, cất đi đạo đã gieo trong lòng họ. Cũng vậy, những hạt gieo vào những nơi đất đá là những người khi nghe đạo liền vui mừng tiếp nhận; nhưng đạo không đâm rễ trong họ, chỉ tồn tại tạm thời, nên khi vì đạo mà gặp hoạn nạn hay bắt bớ, họ liền vấp ngã. Những hạt rơi giữa bụi gai giống như những người đã nghe đạo, nhưng sự chăm lo về đời nầy, sự quyến rũ của giàu sang, và sự tham muốn những thứ khác xâm chiếm lòng họ, làm cho đạo bị nghẹt ngòi, không kết quả được. Còn những hạt được gieo trên đất tốt, giống như những người nghe đạo thì tiếp nhận và kết quả, hạt nầy sinh ba chục, hạt khác sáu chục, hạt khác nữa một trăm.”

Ngụ ngôn về cây đèn

Ngài nói với họ: “Có ai đem đèn đặt dưới cái thùng hoặc dưới giường? Không phải được đặt trên chân đèn sao? Bởi vì chẳng có điều gì giấu kín mà không phải lộ ra, chẳng có điều gì bí mật đã xảy ra mà không bị đưa ra ánh sáng. Nếu ai có tai để nghe, thì hãy nghe!”

Ngài lại nói: “Hãy suy xét về điều mình nghe. Các ngươi lường cho người ta mực nào thì các ngươi cũng sẽ được lường lại mực ấy, và còn được thêm nữa. Bởi vì ai có, sẽ được cho thêm; còn ai không có, sẽ bị cất luôn điều mình đang có.”

Ngụ ngôn về hạt giống

Ngài nói: “Vương quốc Đức Chúa Trời giống như một người vãi giống xuống đất; người ấy ngủ, rồi thức, đêm ngày trôi qua, hạt giống nẩy mầm và mọc lên, người ấy không biết thế nào. Đất tự phát sinh hoa màu, lúc đầu là cây mạ, rồi làm đòng, và kết hạt. Khi kết quả đầy trọn, người ấy liền mang lưỡi hái ra gặt, bởi vì mùa thu hoạch đã đến.”

Ngụ ngôn về hạt cải

Ngài lại nói: “Chúng ta có thể lấy điều gì để so sánh với vương quốc Đức Chúa Trời? Hoặc chúng ta sẽ trình bày bằng ngụ ngôn nào? Giống như một hạt mù-tạt, khi đem gieo vào trong đất, nó nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống trên đất; nhưng sau khi đã gieo, nó phát triển, trở thành lớn nhất trong các loại cây trong vườn, phát sinh những cành rất lớn, đến nỗi chim trời làm tổ dưới bóng của nó.”

Ngài giảng đạo cho họ bằng nhiều ngụ ngôn như vậy, tùy theo khả năng hiểu biết của họ. Ngài không bao giờ giảng cho họ mà không dùng ngụ ngôn; nhưng khi ở riêng, Ngài giải thích tất cả cho các môn đồ của Ngài.

Dẹp cơn bão biển

Ngày hôm ấy, khi chiều đến, Ngài nói họ: “Chúng ta hãy qua bờ bên kia.”

Sau khi giải tán đám đông, Ngài vào trong thuyền và các môn đồ đưa Ngài đi; có một số thuyền khác cùng đi với Ngài.

Và rồi, một cơn bão, với gió mạnh ập đến, sóng đập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước; nhưng Ngài đang ở phía sau, tựa trên chiếc gối, mà ngủ. Họ đã đánh thức Ngài và thưa với Ngài: “Thầy ơi! Thầy không lo chúng ta chết sao?”

Ngài chỗi dậy, quở trách gió, và nói với biển: “Hãy yên đi! Hãy tĩnh lặng!” Gió liền ngưng và có một sự tĩnh lặng lạ lùng.

Rồi Ngài nói với họ: “Vì sao các ngươi hoảng sợ? Các ngươi không có đức tin sao?”

Nỗi sợ hãi của họ lại càng lớn hơn. Họ nói với nhau: “Người nầy là ai mà ngay cả gió và biển cũng phải vâng lệnh người?”

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Ngài bắt đầu giảng dạy bên bờ biển trở lại. Có một đoàn người rất đông tụ họp quanh Ngài, cho nên Ngài phải vào ngồi trong một chiếc thuyền trên biển, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ gần biển. 2. Ngài bắt đầu dùng ngụ ngôn dạy họ nhiều điều. Trong lời dạy của Ngài, Ngài phán cùng họ rằng: 3. “Hãy nghe! Có một người đi ra gieo giống. 4. Trong khi gieo, một số hạt rơi dọc đường, chim đến và ăn hết. 5. Một số khác rơi trên vùng sỏi đá - chỉ có ít đất, bởi vì đất không sâu nên mọc lên ngay. 6. Tuy nhiên, sau khi mặt trời mọc lên, bị cháy sém, và vì không có rễ nên nó đã khô héo. 7. Một số khác rơi giữa bụi gai; gai mọc lên, làm cho nó bị nghẹt ngòi và không kết quả được. 8. Một số khác rơi vào chỗ đất tốt, lớn lên, tăng trưởng, rồi bắt đầu kết quả, một hạt sinh ba chục, hạt khác sáu chục, hạt khác một trăm.” 9. Ngài phán rằng: “Ai có tai để nghe, hãy nghe!”

10. Khi Ngài còn lại một mình, những người ở quanh Ngài cùng với mười hai sứ đồ bắt đầu hỏi Ngài về các ngụ ngôn. 11. Ngài phán cùng họ: “Huyền nhiệm của vương quốc Đức Chúa Trời đã được ban cho các ngươi; nhưng đối với người ngoài, thì mọi sự đều chứa đựng trong các ngụ ngôn, 12. để: “Họ xem và vẫn xem, nhưng không thấy; nghe và vẫn nghe, nhưng không hiểu; e rằng họ quay lại và được tha thứ.”

13. Rồi Ngài nói: “Các ngươi không hiểu ngụ ngôn nầy sao? Như vậy làm sao các ngươi hiểu được tất cả những ngụ ngôn khác? 14. Gieo giống tức là gieo đạo. 15. Những hạt ở dọc đường là những kẻ đã chịu nghe đạo được gieo ra; nhưng họ vừa nghe xong thì Sa-tan lập tức đến, cất đi đạo đã gieo trong lòng họ. 16. Cũng vậy, những hạt gieo vào những nơi đất đá là những người khi nghe đạo liền vui mừng tiếp nhận; 17. nhưng đạo không đâm rễ trong họ, chỉ tồn tại tạm thời, nên khi vì đạo mà gặp hoạn nạn hay bắt bớ, họ liền vấp ngã. 18. Những hạt rơi giữa bụi gai giống như những người đã nghe đạo, 19. nhưng sự chăm lo về đời nầy, sự quyến rũ của giàu sang, và sự tham muốn những thứ khác xâm chiếm lòng họ, làm cho đạo bị nghẹt ngòi, không kết quả được. 20. Còn những hạt được gieo trên đất tốt, giống như những người nghe đạo thì tiếp nhận và kết quả, hạt nầy sinh ba chục, hạt khác sáu chục, hạt khác nữa một trăm.”

21. Ngài nói với họ: “Có ai đem đèn đặt dưới cái thùng hoặc dưới giường? Không phải được đặt trên chân đèn sao? 22. Bởi vì chẳng có điều gì giấu kín mà không phải lộ ra, chẳng có điều gì bí mật đã xảy ra mà không bị đưa ra ánh sáng. 23. Nếu ai có tai để nghe, thì hãy nghe!”

24. Ngài lại nói: “Hãy suy xét về điều mình nghe. Các ngươi lường cho người ta mực nào thì các ngươi cũng sẽ được lường lại mực ấy, và còn được thêm nữa. 25. Bởi vì ai có, sẽ được cho thêm; còn ai không có, sẽ bị cất luôn điều mình đang có.”

26. Ngài nói: “Vương quốc Đức Chúa Trời giống như một người vãi giống xuống đất; 27. người ấy ngủ, rồi thức, đêm ngày trôi qua, hạt giống nẩy mầm và mọc lên, người ấy không biết thế nào. 28. Đất tự phát sinh hoa màu, lúc đầu là cây mạ, rồi làm đòng, và kết hạt. 29. Khi kết quả đầy trọn, người ấy liền mang lưỡi hái ra gặt, bởi vì mùa thu hoạch đã đến.”

30. Ngài lại nói: “Chúng ta có thể lấy điều gì để so sánh với vương quốc Đức Chúa Trời? Hoặc chúng ta sẽ trình bày bằng ngụ ngôn nào? 31. Giống như một hạt mù-tạt, khi đem gieo vào trong đất, nó nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống trên đất; 32. nhưng sau khi đã gieo, nó phát triển, trở thành lớn nhất trong các loại cây trong vườn, phát sinh những cành rất lớn, đến nỗi chim trời làm tổ dưới bóng của nó.”

33. Ngài nói với họ về đạo bằng nhiều ngụ ngôn như vậy, tùy theo khả năng hiểu biết của họ. 34. Ngài không bao giờ giảng cho họ mà không dùng ngụ ngôn; nhưng khi ở riêng, Ngài giải thích tất cả cho các môn đồ của Ngài.

35. Ngày hôm ấy, khi chiều đến, Ngài nói họ: “Chúng ta hãy qua bờ bên kia.” 36. Sau khi giải tán đám đông, Ngài vào trong thuyền và các môn đồ đưa Ngài đi; có một số thuyền khác cùng đi với Ngài.

37. Và rồi, một cơn bão, với gió mạnh ập đến, sóng đập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước; 38. nhưng Ngài đang ở phía sau, tựa trên chiếc gối, mà ngủ. Họ đã đánh thức Ngài và thưa với Ngài: “Thầy ơi! Thầy không lo chúng ta chết sao?”

39. Ngài chỗi dậy, quở trách gió, và nói với biển: “Hãy yên đi! Hãy tĩnh lặng!” Gió liền ngưng và có một sự tĩnh lặng lạ lùng. 40. Rồi Ngài nói với họ: “Vì sao các ngươi hoảng sợ? Các ngươi không có đức tin sao?” 41. Nỗi sợ hãi của họ càng lớn hơn, họ nói với nhau: “Người nầy là ai mà ngay cả gió và biển cũng phải vâng lệnh người?”

Bản Dịch 1925

1. Đức Chúa Jêsus lại khởi sự giảng dạy nơi bờ biển; có một đoàn dân đông lắm nhóm lại xung quanh Ngài, Ngài bước lên trong một chiếc thuyền và ngồi đó, còn cả đoàn dân thì ở trên đất nơi mé biển. 2. Ngài lấy thí dụ dạy dỗ họ nhiều điều, và trong khi dạy, Ngài phán rằng: 3. Hãy nghe. Có người gieo giống đi ra đặng gieo. 4. Khi đang gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim đến ăn hết. 5. Một phần khác rơi nhằm nơi đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, tức thì mọc lên, vì bị lấp không sâu; 6. nhưng khi mặt trời đã mọc, thì bị đốt, và bởi không có rễ, nên phải héo. 7. Một phần khác rơi nhằm bụi gai; gai mọc rậm lên làm cho nghẹt ngòi, và không kết quả. 8. Một phần khác nữa rơi nhằm nơi đất tốt, thì kết quả, lớn lên và nẩy nở ra; một hột ra ba chục, hột khác sáu chục, hột khác một trăm. 9. Ngài lại phán rằng: Ai có tai mà nghe, hãy nghe.

10. Khi Đức Chúa Jêsus ở một mình, những kẻ xung quanh Ngài cùng mười hai sứ đồ hỏi Ngài về các lời thí dụ. 11. Ngài phán rằng: Sự mầu nhiệm của nước Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho các ngươi; nhưng về phần người ngoài, thì dùng cách thí dụ để dạy mọi sự, 12. hầu cho họ xem thì xem mà không thấy, nghe thì nghe mà không hiểu; e họ hối cải mà được tha tội chăng.

13. Đoạn, Ngài phán rằng: Các ngươi không hiểu thí dụ ấy sao? Vậy thì thế nào hiểu mọi thí dụ được? 14. Người gieo giống ấy là gieo đạo. 15. Những kẻ ở dọc đường là kẻ đã chịu đạo gieo nơi mình; nhưng vừa mới nghe đạo, tức thì quỉ Sa-tan đến, cướp lấy đạo đã gieo trong lòng họ đi. 16. Cũng vậy, những người chịu giống gieo nơi đất đá sỏi, là những kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy; 17. song vì trong lòng họ không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, nên nỗi gặp khi vì cớ đạo mà xảy ra sự cực khổ, bắt bớ, thì liền vấp phạm. 18. Còn những kẻ chịu giống gieo nơi bụi gai, là kẻ đã nghe đạo; 19. song sự lo lắng về đời nầy, sự mê đắm về giàu sang, và các sự tham muốn khác thấu vào lòng họ, làm cho nghẹt ngòi đạo, và trở nên không trái. 20. Nhưng, những người chịu giống gieo vào nơi đất tốt, là kẻ nghe đạo, chịu lấy và kết quả, một hột ra ba chục, hột khác sáu chục, hột khác một trăm.

21. Ngài lại phán cùng họ rằng: Có ai đem đèn để dưới cái thùng hoặc dưới cái giường chăng? Há chẳng phải để trên chân đèn sao? 22. Vì chẳng có điều chi kín mà không phải lộ ra, chẳng có điều chi giấu mà không phải rõ ràng. 23. Nếu ai có tai mà nghe, hãy nghe!

24. Ngài lại phán rằng: Hãy cẩn thận về điều mình nghe. Người ta sẽ đong cho các ngươi bằng lường các ngươi đã đong cho, và thêm vào đó nữa. 25. Vì sẽ ban thêm cho kẻ nào có; nhưng kẻ nào không có, sẽ bị cất lấy điều mình đã có.

26. Ngài lại phán rằng: Nước Đức Chúa Trời cũng như một người vải giống xuống đất; 27. người ngủ hay dậy, đêm và ngày, giống cứ nẩy chồi mọc lên, mà người không biết thể nào. 28. Vì đất tự sanh ra hoa lợi: ban đầu là cây, kế đến bông, đoạn bông kết thành hột. 29. Khi hột đã chín, người ta liền tra lưỡi hái vào, vì mùa gặt đã đến.

30. Ngài lại phán rằng: Chúng ta sánh nước Đức Chúa Trời với chi, hay lấy thí dụ nào mà tỏ ra? 31. Nước ấy giống như một hột cải: khi người ta gieo, nó nhỏ hơn hết các hột giống trên đất; 32. song khi gieo rồi, nó mọc lên, trở lớn hơn mọi thứ rau, và nứt ra nhành lớn, đến nỗi chim trời núp dưới bóng nó được.

33. Ấy bởi nhiều lời thí dụ như cách ấy mà Ngài giảng đạo cho họ, tùy theo sức họ nghe được. 34. Ngài chẳng hề giảng cho chúng mà không dùng thí dụ; nhưng, khi ở riêng, Ngài cắt nghĩa hết cho môn đồ mình.

35. Đến chiều ngày ấy, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Chúng ta hãy qua bờ bên kia. 36. Khi cho dân chúng tan về rồi, Đức Chúa Jêsus cứ ở trong thuyền, và môn đồ đưa Ngài đi; cũng có các thuyền khác cùng đi nữa. 37. Vả, có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền, đến nỗi gần đầy nước; 38. nhưng Ngài đang ở đằng sau lái, dựa gối mà ngủ. Môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng: Thầy ôi, thầy không lo chúng ta chết sao?

39. Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng: Hãy êm đi, lặng đi! Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. 40. Đoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao? 41. Môn đồ kinh hãi lắm, nói với nhau rằng: Vậy thì người nầy là ai, mà gió và biển cũng đều vâng lịnh người?

Bản Dịch 2011

Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống

(Mat 13:1-9; Lu 8:4-8)

1 Ngài lại bắt đầu giảng dạy bên bờ biển. Một đám đông rất lớn tụ họp quanh Ngài đến nỗi Ngài phải lên ngồi trên một chiếc thuyền đậu ven bờ, còn đoàn dân đông đứng trên bờ. 2 Ngài dùng những ngụ ngôn dạy họ nhiều điều. Trong khi giảng dạy Ngài phán, 3 “Hãy nghe, này, một người kia đi ra gieo giống. 4 Trong khi gieo, một số hạt giống rơi bên vệ đường, chim đến ăn hết. 5 Một số khác rơi nhằm nơi sỏi đá, nơi chẳng có nhiều đất thịt. Chúng liền mọc lên, nhưng vì đất không nhiều, 6 nên khi mặt trời mọc lên, chúng bị nắng gắt thiêu đốt, và vì không có rễ ăn sâu, chúng bị héo khô. 7 Một số hạt khác rơi vào những bụi gai; gai góc mọc lên, làm chúng bị nghẹt, nên không kết quả. 8 Còn những hạt khác rơi vào đất tốt và kết quả. Chúng mọc lên, tăng trưởng, và nảy nở thêm nhiều; hạt thành ba mươi, hạt ra sáu chục, và hạt được một trăm.” 9 Ðoạn Ngài phán, “Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe.”

Lý Do Chúa Dùng Ngụ Ngôn

(Mat 13:10-15; Lu 8:9-10)

10 Khi Ngài ở một mình, những người quanh Ngài và mười hai sứ đồ đến hỏi Ngài về ý nghĩa của các ngụ ngôn. 11 Ngài nói với họ, “Ðối với các ngươi, huyền nhiệm về vương quốc Ðức Chúa Trời được giãi bày cho, nhưng đối với người ngoài thì mọi sự vẫn phải dùng ngụ ngôn, 12 để

‘Họ nhìn mà không thấy,

Họ nghe mà không hiểu,

Kẻo họ trở lại mà được tha thứ.’”

Chúa Giải Nghĩa Ngụ Ngôn Người Gieo Giống

(Mat 13:18-23; Lu 8:11-15)

13 Sau đó Ngài nói với họ, “Các ngươi không hiểu ý nghĩa của ngụ ngôn ấy sao? Vậy làm sao các ngươi có thể hiểu tất cả những ngụ ngôn khác? 14 Người gieo giống gieo đạo. 15 Những hạt ở bên vệ đường chỉ về những người chịu nghe đạo đã gieo, nhưng khi họ vừa nghe xong, Sa-tan liền đến giựt lấy đạo đã gieo vào lòng họ. 16 Tương tự, những hạt gieo nhằm đất sỏi đá chỉ về những người khi nghe đạo thì vui mừng tin nhận, 17 nhưng chẳng để cho đạo đâm rễ trong lòng, mà chỉ tin hời hợt nhất thời; đến khi khó khăn hoạn nạn hoặc cơn bách hại vì đạo xảy ra, họ liền bỏ đạo. 18 Những hạt khác là những hạt rơi vào các bụi gai; đây chỉ về những người đã nghe đạo, 19 nhưng lại để cho những lo lắng về đời này, sự lừa dối của giàu sang, và những ham muốn các thứ khác làm cho nghẹt ngòi đạo và trở nên không kết quả. 20 Còn những hạt giống gieo vào đất tốt chỉ về những người nghe đạo, tiếp nhận, và kết quả; người được ba chục, người được sáu chục, và người được một trăm.”

Cái Ðèn và Ðong Lường

(Lu 8:16-18)

21 Ngài nói với họ, “Có ai đem đèn ra rồi để dưới thùng hoặc dưới gầm giường chăng? Chẳng phải người ấy để nó trên giá đèn sao? 22 Vì chẳng có gì giấu kín mà không có lúc bị phơi bày, chẳng có gì bí mật mà không có ngày bị đưa ra ánh sáng. 23 Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe.”

24 Ngài nói với họ, “Hãy để ý những gì các ngươi nghe đây: Các ngươi đong cho người ta mức nào, các ngươi sẽ được đong lại mức ấy, mà còn được ban thêm. 25 Vì người nào có sẽ được cho thêm, còn người nào không có, thì ngay cả những gì người ấy đang có cũng sẽ bị lấy đi.”

Ngụ Ngôn về Hạt Giống Mọc Lên

26 Ngài cũng phán, “Vương quốc Ðức Chúa Trời giống như một người kia gieo giống trên đất. 27 Ðêm ngày lặng lẽ trôi qua, bất kể người ấy ngủ hay thức hạt giống vẫn cứ nẩy mầm và mọc lên, người ấy chẳng biết nó phát triển thế nào. 28 Ðất cứ sinh sản hoa màu, thoạt đầu cây lúa mọc lên, rồi từ ngọn lúa sinh ra gié lúa, trong gié lúa các hạt gạo thành hình. 29 Khi lúa chín, người ấy liền đem liềm ra gặt, vì mùa gặt đã đến.”

Ngụ Ngôn về Hạt Cải

(Mat 13:31-32, 34; Lu 13:18-19)

30 Ngài lại phán, “Chúng ta sẽ ví sánh vương quốc Ðức Chúa Trời với gì? Hay sẽ giải thích vương quốc ấy bằng ngụ ngôn nào? 31 Giống như hạt cải kia, khi gieo xuống đất nó chỉ là một hạt nhỏ hơn tất cả các hạt giống khác trên đất. 32 Nhưng sau khi gieo, nó mọc lên và trở thành một cây cải lớn hơn các thứ rau khác, các cành nó to đến nỗi chim trời có thể đến làm tổ dưới bóng nó.”

33 Ngài dùng nhiều ngụ ngôn như thế để giảng đạo cho họ tùy theo khả năng lãnh hội của họ. 34 Ngài không nói với họ điều chi mà không dùng ngụ ngôn. Tuy nhiên khi ở riêng với các môn đồ, Ngài giải thích cho họ mọi điều ấy.

Chúa Dẹp Yên Bão Tố

(Mat 8:23-27; Lu 8:22-25)

35 Ngày hôm ấy, khi chiều đến, Ngài nói với họ, “Chúng ta hãy qua bờ bên kia.” 36 Thế là họ rời đám đông và đưa Ngài lên thuyền, rồi cho thuyền ra khơi. Lúc ấy cũng có các thuyền khác đi theo. 37 Bấy giờ một trận bão lớn nổi lên, sóng đập vào thuyền dữ dội, nước tràn vào đến nỗi thuyền gần chìm, 38 trong khi đó Ngài ở đuôi thuyền, tựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Họ đến đánh thức Ngài dậy và nói, “Thưa Thầy, chúng ta sắp chết rồi mà Thầy không lo gì sao?”

39 Ngài thức dậy, quở gió, và phán với biển, “Hãy lặng xuống. Hãy im đi.” Gió liền dứt và biển lặng như tờ. 40 Ngài nói với họ, “Tại sao các ngươi sợ? Các ngươi vẫn chưa có đức tin sao?”

41 Họ quá đỗi kinh hoàng và nói với nhau, “Người này là ai mà gió và biển đều vâng lời?”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành