Ma-thi-ơ: Chương 3

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB40C003)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Chức vụ của Giăng Báp-tít

1. Trong thời gian này, Giăng Báp-tít đến, và giảng trong vùng hoang dã của Giu-đê. 2. Ông nói: “Hãy ăn năn bởi vì vương quốc thiên đàng đã gần!” 3. Ông chính là người mà tiên tri Ê-sai đã nhắc đến, khi nói rằng: “Có tiếng gọi trong nơi hoang dã: ‘Hãy dọn đường cho Chúa! Hãy làm cho thẳng các lối đi của Ngài.’ ”

4. Giăng mặc trang phục cho mình bằng lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da; thức ăn của ông là châu chấu và mật ong rừng. 5. Dân chúng từ Giê-ru-sa-lem, khắp cả Giu-đê, và tất cả vùng phụ cận Giô-đanh đều đến với ông. 6. Họ xưng nhận tội lỗi của mình, và được ông làm báp-têm dưới sông Giô-đanh.

7. Khi thấy nhiều người Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến để ông làm báp-têm, Giăng nói với họ: “Hỡi dòng giống rắn độc! Ai đã báo cho các ngươi biết để chạy trốn cơn thịnh nộ sắp đến? 8. Vì vậy, hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, 9. và đừng tự nói với chính mình rằng: ‘Áp-ra-ham là tổ phụ của chúng ta’; bởi vì ta nói với các ngươi: Đức Chúa Trời có thể khiến những hòn đá nầy thành những con cháu của Áp-ra-ham. 10. Lúc nầy, lưỡi rìu đã để kề gốc cây, vì vậy cây nào không kết quả tốt, đều bị đốn và bị ném vào lửa.

11. Thật vậy, ta đang làm báp-têm cho các ngươi bằng nước để ăn năn; nhưng Đấng đến sau ta, uy quyền hơn ta. Ngài là Đấng mà ta không xứng đáng để xách dép cho Ngài. Ngài sẽ làm báp-têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và lửa. 12. Cái sàng đang ở trong tay của Ngài, và Ngài sẽ làm sạch sân đạp lúa của mình, và rồi sẽ thu lúa vào kho, còn rơm rác thì đốt trong lửa chẳng hề tắt.”

Đức Chúa Jesus chịu báp-têm

13. Sau đó, Đức Chúa Jesus từ Ga-li-lê đến với Giăng tại Giô-đanh để được báp-têm bởi ông. 14. Nhưng Giăng ngăn cản Ngài, và nói rằng: “Chính tôi cần được Ngài làm báp-têm, tại sao Ngài lại đến với tôi?”

15. Tuy nhiên, Đức Chúa Jesus nói với ông rằng: “Bây giờ, ngươi được phép, bởi vì việc chúng ta hoàn tất mọi điều công chính là điều thích hợp.” Vì vậy, ông thuận phục Ngài. 16. Khi đã được báp-têm xong, vừa lúc Đức Chúa Jesus lên khỏi nước, thì kìa, các tầng trời mở ra với Ngài, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như một chim bồ câu đậu trên Ngài. 17. Kìa, có tiếng từ trời phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, là người đẹp lòng Ta hoàn toàn.”

Bản Dịch Đại Chúng

Chức vụ của Giăng Báp-tít

Trong khoảng thời gian này, Giăng Báp-tít đến, và giảng trong vùng hoang dã của Giu-đê. Ông nói: “Hãy ăn năn bởi vì vương quốc thiên đàng đã gần!”

Giăng chính là người mà tiên tri Ê-sai đã nhắc đến, khi nói rằng: “Có tiếng gọi trong nơi hoang dã: ‘Hãy dọn đường cho Chúa! Hãy làm cho thẳng các lối đi của Ngài.’ ”

Giăng mặc trang phục cho mình bằng lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da; thức ăn của ông là châu chấu và mật ong rừng. Dân chúng từ Giê-ru-sa-lem, khắp cả Giu-đê, và tất cả vùng phụ cận Giô-đanh đều đến với ông. Họ xưng nhận tội lỗi của mình, và được ông làm báp-têm dưới sông Giô-đanh.

Khi thấy nhiều người Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến để ông làm báp-têm, Giăng nói với họ: “Hỡi dòng giống rắn độc! Ai đã báo cho các ngươi biết để chạy trốn cơn thịnh nộ sắp đến? Vì vậy, hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, và đừng tự nói với chính mình rằng: ‘Áp-ra-ham là tổ phụ của chúng ta’; bởi vì ta nói với các ngươi: Đức Chúa Trời có thể khiến những hòn đá nầy thành những con cháu của Áp-ra-ham. Lúc nầy, lưỡi rìu đã để kề gốc cây, vì vậy cây nào không kết quả tốt, đều bị đốn và bị ném vào lửa.

Thật vậy, ta đang làm báp-têm cho các ngươi bằng nước để ăn năn; nhưng Đấng đến sau ta, uy quyền hơn ta. Ngài là Đấng mà ta không xứng đáng để xách dép cho Ngài. Ngài sẽ làm báp-têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và lửa. Cái sàng đang ở trong tay của Ngài, và Ngài sẽ làm sạch sân đạp lúa của mình, và rồi sẽ thu lúa vào kho, còn rơm rác thì đốt trong lửa chẳng hề tắt.”

Đức Chúa Jesus chịu báp-têm

Sau đó, Đức Chúa Jesus từ Ga-li-lê đến với Giăng tại Giô-đanh để được báp-têm bởi ông. Nhưng Giăng ngăn cản Ngài, và nói rằng: “Chính tôi cần được Ngài làm báp-têm, tại sao Ngài lại đến với tôi?”

Tuy nhiên, Đức Chúa Jesus nói với ông rằng: “Bây giờ, ngươi được phép, bởi vì việc chúng ta hoàn tất mọi điều công chính là điều thích hợp.” Vì vậy, ông thuận phục Ngài.

Khi đã được báp-têm xong, vừa lúc Đức Chúa Jesus lên khỏi nước, thì kìa, các tầng trời mở ra với Ngài, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như một chim bồ câu đậu trên Ngài. Kìa, có tiếng từ trời phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, là người đẹp lòng Ta hoàn toàn.”

Bản Dịch Ngữ Căn

Chức vụ của Giăng Báp-tít

1. Trong những ngày này, Giăng Báp-tít đến, và giảng trong vùng hoang dã của Giu-đê. 2. Ông nói: “Hãy ăn năn, vì vương quốc thiên đàng đã gần!” 3. Ông chính là người mà tiên tri Ê-sai đã nhắc đến, khi nói rằng: “Có tiếng gọi trong nơi hoang dã: ‘Hãy dọn đường cho Chúa! Hãy làm cho thẳng các lối đi của Ngài.’ ”

4. Giăng mặc trang phục cho mình bằng lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da; thức ăn của ông là châu chấu và mật ong rừng. 5. Dân chúng từ Giê-ru-sa-lem, khắp cả Giu-đê, và tất cả vùng phụ cận Giô-đanh đều đến với ông, 6. họ xưng nhận tội lỗi của mình, và được ông làm báp-têm dưới sông Giô-đanh.

7. Khi thấy nhiều người Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến để ông làm báp-têm, Giăng nói với họ: “Hỡi dòng giống rắn độc! Ai đã báo cho các ngươi biết để chạy trốn cơn thịnh nộ sắp đến? 8. Vì vậy, hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, 9. và đừng tự nói với chính mình rằng: ‘Áp-ra-ham là tổ phụ của chúng ta’; bởi vì ta nói với các ngươi: Đức Chúa Trời có thể khiến những hòn đá nầy thành những con cháu của Áp-ra-ham. 10. Lúc nầy, lưỡi rìu đã để kề gốc cây, vì vậy cây nào không kết quả tốt, đều bị đốn và bị ném vào lửa.

11. Thật vậy, ta đang làm báp-têm cho các ngươi bằng nước để ăn năn; nhưng Đấng đến sau ta, uy quyền hơn ta. Ngài là Đấng mà ta không xứng đáng để xách dép cho Ngài. Ngài sẽ làm báp-têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và lửa. 12. Cái sàng đang ở trong tay của Ngài, và Ngài sẽ làm sạch sân đạp lúa của mình, và rồi sẽ thu lúa vào kho, còn rơm rác thì đốt trong lửa chẳng hề tắt.”

Đức Chúa Jesus chịu báp-têm

13. Sau đó, Đức Chúa Jesus từ Ga-li-lê đến với Giăng tại Giô-đanh để được báp-têm bởi ông. 14. Nhưng Giăng ngăn cản Ngài, và nói rằng: “Chính tôi cần được Ngài làm báp-têm, tại sao Ngài lại đến với tôi?”

15. Tuy nhiên, Đức Chúa Jesus nói với ông rằng: “Bây giờ ngươi được phép, bởi vì việc chúng ta hoàn tất mọi điều công chính là điều thích hợp.” Vì vậy, ông nhượng bộ Ngài. 16. Khi đã được báp-têm xong, vừa lúc Đức Chúa Jesus lên khỏi nước, thì kìa, các tầng trời mở ra với Ngài, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như một chim bồ câu đậu trên Ngài. 17. Kìa, có tiếng từ trời phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, là người đẹp lòng Ta hoàn toàn.”

Bản Dịch 1925

1. Lúc ấy, Giăng Báp-tít đến giảng đạo trong đồng vắng xứ Giu-đê, 2. rằng: Các ngươi phải ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần! 3. Ấy là về Giăng Báp-tít mà đấng tiên tri Ê-sai đã báo trước rằng: Có tiếng kêu trong đồng vắng: Hãy dọn đường Chúa, Ban bằng các nẻo Ngài.

4. Vả Giăng mặc áo bằng lông lạc đà, buộc dây lưng bằng da; ăn, thì ăn những châu chấu và mật ong rừng. 5. Bấy giờ, dân thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, và cả miền chung quanh sông Giô-đanh đều đến cùng người; 6. và khi họ đã xưng tội mình rồi, thì chịu người làm phép báp tem dưới sông Giô-đanh.

7. Bởi Giăng thấy nhiều người dòng Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến chịu phép báp-tem mình, thì bảo họ rằng: Hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau? 8. Vậy, các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, 9. và đừng tự khoe rằng: Áp-ra-ham là tổ chúng ta; và ta nói cho các ngươi rằng Đức Chúa Trời có thể khiến đá nầy sanh ra con cái cho Áp-ra-ham được. 10. Bây giờ cái búa đã để kề rễ cây; vậy hễ cây nào không sanh trái tốt, thì sẽ phải đốn và chụm. 11. Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-tem cho các ngươi ăn năn; song Đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là Đấng sẽ làm phép báp-tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. 12. Tay Ngài cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình và Ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt.

13. Khi ấy, Đức Chúa Jêsus từ xứ Ga-li-lê đến cùng Giăng tại sông Giô-đanh, đặng chịu người làm phép báp-tem. 14. Song Giăng từ chối mà rằng: Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp-tem, mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao!

Đức Chúa Jêsus đáp rằng: 15. Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Giăng bèn vâng lời Ngài.

16. Vừa khi chịu phép báp-tem rồi, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bò câu, đậu trên Ngài. 17. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng.

Bản Dịch 2011

Chức Vụ của Giăng Báp-tít

(Mác 1:1-8; Lu 3:1-18; Gg 1:19-28)

1 Lúc ấy Giăng Báp-tít đến giảng trong vùng đồng hoang Giu-đê rằng, 2 “Hãy ăn năn, vì vương quốc thiên đàng đang đến gần.” 3 Ông là người Tiên Tri Ê-sai đã nói,

“Có tiếng kêu vang trong đồng hoang,

‘Hãy chuẩn bị con đường của Chúa,

Hãy làm bằng thẳng các lối đi của Ngài.’”

4 Lúc ấy Giăng mặc một áo choàng bằng lông lạc đà và buộc quanh hông một dây nịt da; ông ăn châu chấu và mật ong rừng. 5 Dân từ Thành Giê-ru-sa-lem, khắp miền Giu-đê, và mọi miền dọc theo Sông Giô-đanh lũ lượt kéo đến ông. 6 Sau khi họ xưng tội, ông làm báp-têm cho họ dưới Sông Giô-đanh.

7 Khi Giăng thấy nhiều người Pha-ri-si và Sa-đu-sê cũng đến để chịu báp-têm, ông nói với họ, “Hỡi thế hệ rắn độc kia, ai đã báo cho các người biết trước để tránh cơn thịnh nộ sắp đến? 8 Vậy hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, 9 và đừng tự hào rằng, ‘Chúng tôi đã có Áp-ra-ham là ông tổ,’ vì tôi nói cho các người biết, Ðức Chúa Trời có thể biến những viên đá này thành con cháu của Áp-ra-ham. 10 Cái rìu đã để kề gốc cây; vậy hễ cây nào không sinh trái tốt sẽ bị đốn và quăng vào lửa. 11 Về phần tôi, tôi làm báp-têm cho các người bằng nước, một hình thức biểu lộ sự ăn năn; nhưng có một Ðấng đến sau tôi, Ngài có quyền năng hơn tôi; tôi không xứng đáng cởi giày cho Ngài; Ngài sẽ làm báp-têm cho các người bằng Ðức Thánh Linh và bằng lửa. 12 Tay Ngài sẽ cầm nia và rê sạch sân lúa của Ngài. Ngài sẽ chứa lúa tốt vào kho, còn rơm rác Ngài sẽ đốt trong lửa không hề tắt.”

Chúa Chịu Báp-têm

(Mác 1:9-11; Lu 3:21-22)

13 Khi ấy Ðức Chúa Jesus từ Ga-li-lê đến với Giăng tại Sông Giô-đanh để ông làm báp-têm cho Ngài. 14 Nhưng Giăng cố xin Ngài đổi ý; ông nói, “Chính tôi mới cần Ngài làm báp-têm, chứ lẽ nào Ngài lại đến với tôi?”

15 Tuy nhiên Ðức Chúa Jesus đáp, “Bây giờ cứ làm như vậy đi, vì chúng ta nên làm trọn mọi sự công chính.” Bấy giờ Giăng mới chịu làm theo.

16 Sau khi chịu báp-têm, Ðức Chúa Jesus bước lên khỏi nước, kìa, các từng trời mở ra; Ngài thấy Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời ngự xuống như một chim bồ câu và đậu trên Ngài. 17 Kìa, có tiếng từ trời phán rằng, “Ðây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1926 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành