Ma-thi-ơ: Chương 2

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB40C002)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Các nhà thông thái đến thờ phượng Chúa

1. Sau khi Đức Chúa Jesus đã được sinh ra tại Bết-lê-hem thuộc vùng Giu-đê, vào thời của vua Hê-rốt, có những nhà thông thái từ miền đông đến Giê-ru-sa-lem hỏi: 2. “Vua dân Do Thái vừa sinh tại đâu? Bởi vì từ miền đông, chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài nên đến để tôn thờ Ngài.”

3. Nghe vậy, vua Hê-rốt bối rối - và rồi cả Giê-ru-sa-lem cũng bối rối với ông. 4. Vua đã triệu tập tất cả các thượng tế và các học giả giáo luật trong dân lại, rồi hỏi họ: “Đấng Christ đã sinh tại đâu?”

5. Họ nói với ông: “Tại Bết-lê-hem thuộc Giu-đê; bởi vì có lời tiên tri chép: 6. ‘Bết-lê-hem, thuộc xứ Giu-đa! Ngươi không phải là nhỏ nhất giữa các lãnh tụ của Giu-đa, bởi vì từ ngươi sẽ phát sinh một lãnh tụ - là Người sẽ chăn dắt dân Y-sơ-ra-ên của Ta.’”

7. Sau đó Hê-rốt đã bí mật gọi các nhà thông thái đến để hỏi họ chính xác về thời gian ngôi sao đã xuất hiện. 8. Vua sai họ đến Bết-lê-hem, và dặn: “Hãy đi, dò hỏi thật kỹ về Hài Nhi; và khi các ngươi đã gặp rồi, hãy báo cho ta, để ta cũng đến và tôn thờ Ngài.”

9. Sau khi nghe vua truyền, họ đã ra đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên phương đông đã đi trước họ, cho đến nơi Hài Nhi ở, thì dừng lại. 10. Khi thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng.

11. Vào trong nhà, họ thấy Hài Nhi cùng với Ma-ri, mẹ của Ngài; họ đã phủ phục xuống và thờ phượng Ngài. Rồi họ mở những bửu vật của họ, và dâng cho Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương, và mộc dược.

12. Sau đó, trong một chiêm bao, Đức Chúa Trời cảnh cáo họ đừng trở lại nơi vua Hê-rốt, cho nên họ đã đi đường khác mà về xứ của mình.

Lánh nạn sang Ai Cập

13. Khi họ đã đi rồi, một thiên sứ của Chúa hiện đến với Giô-sép trong chiêm bao, và nói rằng: “Hãy chỗi dậy, đem Hài Nhi và mẹ của Ngài lánh sang Ai Cập, và hãy cứ ở tại đó cho đến khi ta truyền cho ngươi; bởi vì Hê-rốt sắp tìm Hài Nhi để giết Ngài.”

14. Ngay trong đêm, Giô-sép thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Ngài lánh sang Ai Cập, 15. và cứ ở đó cho đến khi Hê-rốt chết. Như vậy, điều Chúa đã phán qua tiên tri “Ta gọi Con Ta ra khỏi Ai Cập” đã được ứng nghiệm.

16. Sau đó, khi thấy rằng các nhà thông thái đã khôn hơn mình, Hê-rốt vô cùng tức giận. Vua truyền giết tất cả các bé trai tại Bết-lê-hem và những vùng phụ cận từ hai tuổi trở xuống, theo thời gian đã được xác định từ những nhà thông thái. 17. Vì vậy, lời Tiên tri Giê-rê-mi phán đã được ứng nghiệm: 18. “Người ta nghe tiếng than van từ Ra-ma. Đó là tiếng than khóc, thảm sầu thật thảm thiết. Bởi vì Ra-chên đang than khóc con cháu của mình. Nàng không chịu an ủi, bởi vì chúng không còn nữa.”

19. Khi Hê-rốt đã chết, một thiên sứ của Chúa hiện đến với Giô-sép trong chiêm bao tại Ai Cập, và truyền rằng: 20. “Hãy chỗi dậy đem Hài Nhi và mẹ của Ngài đi về đất Y-sơ-ra-ên, bởi vì những kẻ tìm giết mạng sống của Hài Nhi đã chết rồi.”

21. Giô-sép chỗi dậy, đem Hài Nhi và mẹ của Ngài trở về Y-sơ-ra-ên. 22. Tuy nhiên khi nghe tin A-chê-la-u trị vì tại Giu-đê, thay cho cha của ông là Hê-rốt, Giô-sép sợ không dám đến đó. Lúc này, theo sự chỉ dẫn trong chiêm bao, ông lui về vùng Ga-li-lê, 23. đến sống trong một thành gọi là Na-xa-rét. Như vậy, lời của các tiên tri đã phán: “Ngài sẽ được gọi là người Na-xa-rét” đã được ứng nghiệm.

Bản Dịch Đại Chúng

Các nhà thông thái đến thờ phượng Chúa

Sau khi Đức Chúa Jesus đã được sinh ra tại Bết-lê-hem thuộc vùng Giu-đê, vào thời của vua Hê-rốt, có những nhà thông thái từ phương đông đến Giê-ru-sa-lem hỏi: “Vua dân Do Thái vừa sinh tại đâu? Bởi vì chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài từ phương đông nên đến để tôn thờ Ngài.”

Nghe vậy, vua Hê-rốt bối rối. Và rồi cả Giê-ru-sa-lem cũng bối rối với ông. Vua đã triệu tập tất cả các thượng tế và các học giả giáo luật trong dân lại, rồi hỏi họ: “Đấng Christ đã sinh tại đâu?”

Họ nói với ông: “Tại Bết-lê-hem thuộc Giu-đê; bởi vì có lời tiên tri chép: ‘Bết-lê-hem, thuộc xứ Giu-đa! Ngươi không phải là nhỏ nhất giữa các lãnh tụ của Giu-đa, bởi vì từ ngươi sẽ phát sinh ra một lãnh tụ - là Người sẽ chăn dắt dân Y-sơ-ra-ên của Ta.’”

Sau đó Hê-rốt đã bí mật gọi các nhà thông thái đến để hỏi họ chính xác về thời gian ngôi sao đã xuất hiện. Vua sai họ đến Bết-lê-hem, và dặn: “Hãy đi! Dò hỏi thật kỹ về Hài Nhi; và khi các ngươi đã gặp rồi, hãy báo cho ta, để ta cũng đến và tôn thờ Ngài.”

Sau khi nghe vua truyền, họ đã ra đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên phương đông đã đi trước họ, cho đến nơi Hài Nhi ở, thì dừng lại. Khi thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng.

Vào trong nhà, họ thấy Hài Nhi cùng với Ma-ri, mẹ của Ngài. Họ đã phủ phục xuống và thờ phượng Ngài. Và rồi họ mở những bửu vật của họ, dâng cho Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương, và mộc dược.

Sau đó, trong một chiêm bao, Đức Chúa Trời cảnh cáo họ đừng trở lại nơi vua Hê-rốt, cho nên họ đã đi đường khác mà về xứ của mình.

Lánh nạn sang Ai Cập

Khi họ đã đi rồi, một thiên sứ của Chúa hiện đến với Giô-sép trong chiêm bao, và nói rằng: “Hãy chỗi dậy, đem Hài Nhi và mẹ của Ngài lánh sang Ai Cập, và hãy cứ ở tại đó cho đến khi ta truyền cho ngươi; bởi vì Hê-rốt sắp tìm Hài Nhi để giết Ngài.”

Ngay trong đêm, Giô-sép thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Ngài lánh sang Ai Cập, và cứ ở đó cho đến khi Hê-rốt chết.

Như vậy, điều Chúa đã phán qua tiên tri “Ta gọi Con Ta ra khỏi Ai Cập” đã được ứng nghiệm.

Sau đó, khi thấy rằng các nhà thông thái đã khôn hơn mình, Hê-rốt vô cùng tức giận. Vua truyền giết tất cả các bé trai tại Bết-lê-hem và những vùng phụ cận từ hai tuổi trở xuống, theo thời gian đã được xác định từ những nhà thông thái.

Vì vậy, lời Tiên tri Giê-rê-mi phán: “Người ta nghe tiếng than van từ Ra-ma. Đó là tiếng than khóc, thảm sầu thật thảm thiết. Bởi vì Ra-chên đang than khóc con cháu của mình. Nàng không chịu an ủi, bởi vì chúng không còn nữa” đã được ứng nghiệm.

Khi Hê-rốt đã chết, một thiên sứ của Chúa hiện đến với Giô-sép trong chiêm bao tại Ai Cập, và truyền rằng: “Hãy chỗi dậy đem Hài Nhi và mẹ của Ngài trở về đất Y-sơ-ra-ên, bởi vì những kẻ tìm giết mạng sống của Hài Nhi đã chết rồi.”

Giô-sép chỗi dậy, đem Hài Nhi và mẹ của Ngài trở về Y-sơ-ra-ên. Tuy nhiên khi nghe tin A-chê-la-u trị vì tại Giu-đê, thay cho cha của ông là Hê-rốt, Giô-sép sợ không dám đến nơi đó.

Lúc này, theo sự chỉ dẫn trong chiêm bao, ông lui về vùng Ga-li-lê, đến sống trong một thành gọi là Na-xa-rét. Như vậy, lời của các tiên tri đã phán: “Ngài sẽ được gọi là người Na-xa-rét” đã được ứng nghiệm.

Bản Dịch Ngữ Căn

Các nhà thông thái đến thờ phượng Chúa

1. Sau khi Đức Chúa Jesus đã được sinh ra tại Bết-lê-hem thuộc Giu-đê, vào thời của vua Hê-rốt, có những nhà thông thái từ miền đông đến Giê-ru-sa-lem, hỏi: 2. “Vua dân Do Thái vừa sinh tại đâu? Bởi vì từ miền đông, chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài nên đến để tôn thờ Ngài.”

3. Nghe vậy, vua Hê-rốt bối rối - và rồi cả Giê-ru-sa-lem cũng bối rối với ông. 4. Vua triệu tập tất cả các thượng tế và các học giả giáo luật trong dân lại, và hỏi họ: “Đấng Christ đã sinh tại đâu?”

5. Họ nói với ông: “Tại Bết-lê-hem thuộc Giu-đê; bởi vì có lời tiên tri chép: 6. ‘Bết-lê-hem, thuộc xứ Giu-đa! Ngươi không phải là nhỏ nhất giữa các lãnh tụ của Giu-đa, bởi vì từ ngươi sẽ phát sinh một lãnh tụ - là Người sẽ chăn dắt dân Y-sơ-ra-ên của Ta.’”

7. Sau đó Hê-rốt đã bí mật gọi các nhà thông thái để hỏi họ chính xác về thời gian ngôi sao đã xuất hiện. 8. Rồi sai họ đến Bết-lê-hem, và căn dặn: “Hãy đi, dò hỏi thật kỹ về đứa trẻ; và khi các ngươi gặp rồi, hãy báo lại cho ta, để ta cũng đến và tôn thờ Ngài.”

9. Sau khi nghe vua truyền, họ đã ra đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên phương đông đã đi trước họ, cho đến nơi con trẻ ở, thì dừng lại. 10. Khi thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng.

11. Vào trong nhà, họ thấy Hài Nhi cùng với Ma-ri, mẹ của Ngài; họ đã phủ phục xuống và thờ phượng Ngài; và rồi họ mở những bửu vật của họ, dâng cho Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược.

12. Sau đó, trong một chiêm bao, Đức Chúa Trời cảnh cáo họ đừng trở lại nơi vua Hê-rốt, cho nên họ đã đi đường khác mà về xứ của mình.

Lánh nạn sang Ai Cập

13. Khi họ đã đi rồi, một thiên sứ của Chúa hiện đến với Giô-sép trong chiêm bao, và nói rằng: “Hãy chỗi dậy, đem Hài Nhi và mẹ của Ngài lánh sang Ai Cập, và hãy cứ ở tại đó cho đến khi ta truyền cho ngươi; bởi vì Hê-rốt sắp tìm Hài Nhi để giết Ngài.”

14. Ngay trong đêm, ông thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Ngài lánh sang Ai Cập, 15. và cứ ở đó cho đến khi Hê-rốt chết. Như vậy, điều Chúa đã phán qua tiên tri rằng “Ta gọi Con Ta ra khỏi Ai Cập” đã được ứng nghiệm.

16. Sau đó, khi thấy rằng các nhà thông thái đã khôn hơn mình, Hê-rốt vô cùng tức giận, truyền lệnh giết tất cả các bé trai tại Bết-lê-hem và những vùng phụ cận từ hai tuổi trở xuống, theo thời gian đã được xác định từ những nhà thông thái. 17. Vì vậy, lời Tiên tri Giê-rê-mi phán, đã được ứng nghiệm: 18. “Có tiếng kêu van từ Ra-ma. Đó là tiếng than khóc, thảm sầu thật thảm thiết. Bởi vì Ra-chên đang than khóc con cháu của mình. Nàng không chịu an ủi, bởi vì chúng không còn nữa.”

19. Khi Hê-rốt đã chết, một thiên sứ của Chúa hiện đến với Giô-sép trong chiêm bao tại Ai Cập, và truyền rằng: 20. “Hãy chỗi dậy đem Hài Nhi và mẹ của Ngài đi về đất Y-sơ-ra-ên, bởi vì những kẻ tìm giết mạng sống của Hài Nhi đã chết rồi.” 21. Giô-sép chỗi dậy, đem Hài Nhi và mẹ của Ngài trở về Y-sơ-ra-ên. 22. Tuy nhiên khi nghe tin A-chê-la-u trị vì tại Giu-đê, thế vào chỗ cha của ông là Hê-rốt, Giô-sép sợ không dám đến đó. Lúc này, theo sự chỉ dẫn trong chiêm bao, ông rút về vùng Ga-li-lê, 23. đến sống trong một thành gọi là Na-xa-rét. Như vậy, lời của các tiên tri đã phán: “Ngài sẽ được gọi là người Na-xa-rét” đã được ứng nghiệm.

Bản Dịch 1925

1. Khi Đức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem, 2. mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài. 3. Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối. 4. Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng Đấng Christ phải sanh tại đâu. 5. Tâu rằng: Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê; vì có lời của đấng tiên tri chép như vầy:

6. Hỡi Bết-lê-hem, đất Giu-đa! Thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, Vì từ ngươi sẽ ra một tướng, Là Đấng chăn dân Y-sơ-ra-ên, tức dân ta.

7. Vua Hê-rốt bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kín nhiệm, mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. 8. Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bết-lê-hem, và dặn rằng: Các ngươi hãy đi, hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó; khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lạy Ngài.

9. Mấy thầy nghe vua phán xong, liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. 10. Mấy thầy thấy ngôi sao, mừng rỡ quá bội. 11. Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài; rồi bày của quí ra, dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng, nhũ hương, và một dược.

12. Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Hê-rốt; nên họ đi đường khác mà về xứ mình.

13. Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, mà truyền rằng: Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trốn qua nước Ê-díp-tô, rồi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo ngươi; vì vua Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết. 14. Giô-sép bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài đang ban đêm lánh qua nước Ê-díp-tô. 15. Người ở đó cho tới khi vua Hê-rốt băng, hầu cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Ta đã gọi Con ta ra khỏi nước Ê-díp-tô.

16. Vua Hê-rốt thấy mình đã bị mấy thầy bác sĩ đánh lừa, thì tức giận quá, bèn sai giết hết thảy con trai từ hai tuổi sấp xuống ở thành Bết-lê-hem và cả hạt, theo đúng ngày tháng mà mấy thầy bác sĩ đã cho vua biết. 17. Vậy là ứng nghiệm lời đấng tiên tri Giê-rê-mi đã nói rằng: 18. Người ta có nghe tiếng kêu la, phàn nàn, than khóc trong thành Ra-ma: Ấy là Ra-chen khóc các con mình, mà không chịu yên ủi, vì chúng nó không còn nữa.

19. Nhưng sau khi vua Hê-rốt băng, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, tại nước Ê-díp-tô, mà truyền rằng: 20. Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về xứ Y-sơ-ra-ên, vì những kẻ muốn giết con trẻ đã chết rồi. 21. Giô-sép bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về xứ Y-sơ-ra-ên. 22. Song khi nghe vua A-chê-la-u nối ngôi vua cha là Hê-rốt mà trị vì tại xứ Giu-đê, thì Giô-sép sợ, không dám về; và bởi đã được Đức Chúa Trời mách bảo trong chiêm bao, nên người vào xứ Ga-li-lê, 23. ở trong một thành kia tên là Na-xa-rét. Vậy là ứng nghiệm lời mấy đấng tiên tri đã nói rằng: Người ta sẽ gọi Ngài là người Na-xa-rét.

Bản Dịch 2011

Các Nhà Thông Thái Tìm Chúa

1 Sau khi Ðức Chúa Jesus giáng sinh tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, trong thời Vua Hê-rốt trị vì, này, có mấy nhà thông thái từ phương đông đến Giê-ru-sa-lem 2 và hỏi, “Vua dân Do-thái mới sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài bên phương đông, nên đến để bái kiến Ngài.”

3 Nghe tin ấy Vua Hê-rốt bối rối, và cả Thành Giê-ru-sa-lem đều xôn xao. 4 Ông triệu tập tất cả các trưởng tế và các thầy dạy giáo luật trong dân lại và hỏi họ, “Ðấng Christ phải sinh ra tại đâu?”

5 Họ tâu, “Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, vì có đấng tiên tri đã viết như thế này,

6 ‘Còn ngươi, hỡi Bết-lê-hem của Giu-đa,

Ngươi không phải là thành nhỏ nhất trong các thành của Giu-đa đâu,

Vì từ ngươi sẽ ra một lãnh tụ,

Một Ðấng sẽ chăn dắt dân I-sơ-ra-ên của Ta.’”

7 Bấy giờ Vua Hê-rốt bí mật mời các nhà thông thái đến, để hỏi họ kỹ càng về thời điểm ngôi sao đã xuất hiện. 8 Ðoạn ông bảo họ đến Bết-lê-hem và dặn, “Các ngươi hãy đi và tìm cho kỹ về con trẻ đó. Khi tìm được, hãy báo cho ta biết, để ta cũng đến bái kiến người.”

9 Sau khi nghe vua phán, họ ra đi. Kìa, ngôi sao họ đã thấy bên phương đông đi trước họ cho đến chỗ có Hài Nhi thì dừng lại. 10 Khi thấy ngôi sao, họ rất đỗi vui mừng. 11 Vừa khi vào nhà, họ thấy Hài Nhi với Ma-ry mẹ Ngài, họ sấp mình xuống và thờ lạy Ngài. Ðoạn họ mở các hộp đựng bửu vật, lấy các lễ vật gồm vàng, nhũ hương, và mộc dược dâng lên Ngài. 12 Sau đó, vì được Ðức Chúa Trời báo mộng, bảo đừng trở lại gặp Hê-rốt, họ đi đường khác trở về xứ mình.

Chúa Tỵ Nạn Qua Ai-cập

13 Sau khi họ đi rồi, một thiên sứ của Chúa hiện đến với Giô-sép trong chiêm bao và truyền, “Hãy đứng dậy, đem Hài Nhi và mẹ Ngài lánh qua Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi ta bảo ngươi, vì Hê-rốt đang tìm giết Hài Nhi.”

14 Giô-sép liền thức dậy, ban đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Ngài xuống Ai-cập, 15 rồi họ cứ ở đó cho đến khi Hê-rốt băng hà; điều đó làm ứng nghiệm lời Chúa đã phán qua đấng tiên tri rằng, “Ta đã gọi Con Ta ra khỏi Ai-cập.”

Hê-rốt Giết Các Trẻ Thơ

16 Khi Hê-rốt thấy ông đã bị các nhà thông thái lừa, ông rất giận. Ông ra lịnh cho các thuộc hạ giết tất cả các trẻ thơ trong Thành Bết-lê-hem và các vùng phụ cận, từ hai tuổi trở xuống, theo ngày tháng các nhà thông thái đã cho ông biết. 17 Thế là lời Tiên Tri Giê-rê-mi đã nói được ứng nghiệm,

18 “Người ta nghe tiếng ai oán ở Ra-ma,

Tiếng than khóc và rên rỉ rất thê lương,

Tiếng Ra-chên than khóc các con nàng,

Nàng từ chối không để ai an ủi,

Vì chúng không còn nữa.”

Chúa Từ Ai-cập Trở Về

19 Sau khi Hê-rốt chết, này, một thiên sứ của Chúa hiện ra với Giô-sép trong chiêm bao tại Ai-cập và truyền, 20 “Hãy đứng dậy, đem Ấu Nhi và mẹ Ngài trở về đất I-sơ-ra-ên, vì những kẻ tìm giết Ấu Nhi đã chết.”

21 Vậy Giô-sép đứng dậy, đưa Ấu Nhi và mẹ Ngài trở về đất I-sơ-ra-ên. 22 Nhưng khi Giô-sép nghe rằng A-chê-la-u đang trị vì ở Giu-đê, kế vị Hê-rốt cha ông, Giô-sép sợ và không muốn về đó. Nhờ được mách bảo trong chiêm bao, Giô-sép lánh về miền Ga-li-lê; 23 ông đến định cư tại một thành tên Na-xa-rét. Thế là ứng nghiệm lời các đấng tiên tri đã nói, “Ngài sẽ được gọi là người Na-xa-rét.”

SỰ Chuẩn Bị CHO CHỨC VỤ CỦA Ðức Chúa Jesus

(3:1 – 4:11)

Tài Liệu