Ma-la-chi: Chương 4

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB39C004)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: “Kìa, ngày ấy đang đến, đang cháy như một lò lửa. Và tất cả kẻ kiêu ngạo – Đúng vậy! Mọi kẻ làm ác - sẽ như rơm rạ. Ngày ấy, là ngày đang đến, sẽ thiêu đốt chúng, chẳng để lại cho chúng hoặc rễ hoặc cành. 2. Nhưng với các ngươi - là những người kính sợ danh Ta - thì mặt trời công chính sẽ mọc lên, trong cánh của Ngài có sự chữa lành. Các ngươi sẽ đi ra và tăng trưởng mập như những bò con được nuôi dưỡng. 3. Các ngươi sẽ giày đạp kẻ ác, bởi vì trong ngày Ta hành động, chúng sẽ như tro bụi dưới bàn chân của các ngươi.” Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán vậy.

4. “Hãy nhớ lại luật pháp của Môi-se, đầy tớ của ta, mà Ta đã truyền cho người tại Hô-rếp, cùng với những luật lệ và phán quyết cho toàn thể Y-sơ-ra-ên."

5. "Nầy! Ta sẽ sai Ê-li, đấng tiên tri, đến với các ngươi trước khi ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va đến. 6. Và người sẽ làm cho lòng những người cha trở lại cùng các con, lòng các con trở lại cùng những người cha, kẻo Ta đến và đánh đất nầy với sự nguyền rủa.”

Bản Dịch Đại Chúng

Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: “Kìa, ngày ấy đang đến, đang cháy như một lò lửa. Và tất cả kẻ kiêu ngạo – Đúng vậy! Mọi kẻ làm ác - sẽ như rơm rạ. Ngày ấy, là ngày đang đến, sẽ thiêu đốt chúng, chẳng để lại cho chúng hoặc rễ hoặc cành.”

“Nhưng với các ngươi - là những người kính sợ danh Ta - thì mặt trời công chính sẽ mọc lên, trong cánh của Ngài có sự chữa lành. Các ngươi sẽ đi ra và tăng trưởng mập như những bò con được nuôi dưỡng. Các ngươi sẽ giày đạp kẻ ác, bởi vì trong ngày Ta hành động, chúng sẽ như tro bụi dưới bàn chân của các ngươi.” Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán vậy.

“Hãy nhớ lại luật pháp của Môi-se, đầy tớ của ta, mà Ta đã truyền cho người tại Hô-rếp, cùng với những luật lệ và phán quyết cho toàn thể Y-sơ-ra-ên.”

“Nầy! Ta sẽ sai Tiên tri Ê-li đến với các ngươi trước khi ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va đến. Và người sẽ làm cho lòng những người cha trở lại cùng các con, lòng các con trở lại cùng những người cha, kẻo Ta đến và đánh đất nầy với sự nguyền rủa.”

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: “Kìa, ngày ấy đang đến, đang cháy như một lò lửa. Và tất cả kẻ kiêu ngạo – Đúng vậy! Mọi kẻ làm ác - sẽ như rơm rạ. Ngày ấy, là ngày đang đến, sẽ thiêu đốt chúng, chẳng để lại cho chúng hoặc rễ hoặc cành. 2. Nhưng với các ngươi - là những người kính sợ danh Ta - thì mặt trời công chính sẽ mọc lên, trong cánh của Ngài có sự chữa lành. Các ngươi sẽ đi ra và tăng trưởng mập như những bò con được nuôi dưỡng. 3. Các ngươi sẽ giày đạp kẻ ác, bởi vì trong ngày Ta hành động, chúng sẽ như tro bụi dưới bàn chân của các ngươi.” Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán vậy.

4. “Hãy nhớ lại luật pháp của Môi-se, đầy tớ của ta, mà Ta đã truyền cho người tại Hô-rếp, cùng với những luật lệ và phán quyết cho toàn thể Y-sơ-ra-ên."

"5. Nầy! Ta sẽ sai Ê-li, đấng tiên tri, đến với các ngươi trước khi ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va đến. 6. Và người sẽ làm cho lòng những người cha trở lại cùng các con, lòng các con trở lại cùng những người cha, kẻo Ta đến và đánh đất nầy với sự nguyền rủa.”

Bản Dịch 1925

1. Vì nầy, ngày đến, cháy như lò lửa. Mọi kẻ kiêu ngạo, mọi kẻ làm sự gian ác sẽ như rơm cỏ; Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ngày ấy đến, thiêu đốt chúng nó, chẳng để lại cho chúng nó hoặc rễ hoặc nhành. 2. Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho, trong cánh nó có sự chữa bịnh; các ngươi sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ của chuồng. 3. Các ngươi sẽ giày đạp những kẻ ác, vì trong ngày ta làm, chúng nó sẽ như là tro dưới bàn chơn các ngươi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.

4. Các ngươi khá nhớ lại luật pháp của đầy tớ ta là Môi-se, mà ta đã truyền cho nó tại Hô-rép, tức là những lề luật và mạng lịnh cho cả Y-sơ-ra-ên.

5. Nầy, ta sẽ sai đấng tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. 6. Người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, kẻo ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất nầy.

Bản Dịch 2011

Ngày của CHÚA

1 “Chắc chắn vậy, này, ngày ấy đang đến, nó sẽ cháy bừng bừng như một lò lửa hừng. Tất cả những kẻ kiêu ngạo và mọi kẻ làm ác sẽ như những gốc rạ. Khi ngày ấy đến, chúng sẽ bị thiêu rụi,” CHÚA các đạo quân phán. “Chúng sẽ không còn một cái rễ hay một nhánh nào sót lại.”

2 “Nhưng đối với các ngươi, hỡi những người kính sợ danh Ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên, cánh thái dương sẽ mang đến sự chữa lành. Các ngươi sẽ đi ra và nhảy lên vui mừng như bò con vừa ra khỏi chuồng. 3 Các ngươi sẽ giày đạp những kẻ ác. Trong ngày Ta hành động, chúng sẽ như tro bụi dưới bàn chân các ngươi,” CHÚA các đạo quân phán.

4 “Các ngươi hãy ghi nhớ luật pháp của Môi-se tôi tớ Ta, tức những quy luật và mạng lịnh Ta đã ban cho nó tại Hô-rếp, để nó truyền lại cho toàn dân I-sơ-ra-ên.

5 Này, Ta sẽ sai Tiên Tri Ê-li đến với các ngươi, trước ngày lớn và kinh khủng của CHÚA đến. 6 Người sẽ làm cho lòng cha mẹ trở về cùng con cái, và lòng con cái trở về cùng cha mẹ, kẻo Ta đến Ta sẽ đánh phạt xứ nầy bằng lời nguyền rủa chăng.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành