Xa-cha-ri: Chương 14

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB38C014)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Nầy, ngày của Đức Giê-hô-va sắp đến, lúc những vật bị cướp của ngươi sẽ được phân chia ở giữa ngươi. 2. Bởi vì Ta sẽ tập hợp mọi nước lại giao chiến với Giê-ru-sa-lem. Thành sẽ bị chiếm, nhà cửa sẽ bị cướp đoạt, phụ nữ sẽ bị cưỡng hiếp; một nửa dân thành sẽ bị lưu đày, nhưng số dân còn lại sẽ không bị dứt bỏ khỏi thành.

3. Rồi Đức Giê-hô-va sẽ tiến ra giao chiến với các nước đó như Ngài đã giao chiến trong thời chiến tranh. 4. Trong ngày đó, chân của Ngài sẽ đứng trên núi Ô-liu, đối diện phía đông của Giê-ru-sa-lem. Núi Ô-liu sẽ bị chẻ ra làm đôi tạo nên một thung lũng rất lớn từ đông sang tây; phân nửa lớn của ngọn núi dời qua hướng bắc và phân nửa kia dời qua hướng nam. 5. Các ngươi sẽ chạy trốn nhờ thung lũng của những ngọn núi, bởi vì thung lũng của những ngọn núi sẽ chạy dài đến Át-san. Vâng, các ngươi sẽ chạy trốn như đã chạy trốn khỏi cơn động đất trong thời Ô-xia, vua của Giu-đa. Khi đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tôi sẽ đến cùng với tất cả các thánh của Ngài.

6. Trong ngày đó, sẽ không có ánh sáng nữa, những vầng sáng sẽ mờ nhạt. 7. Đó sẽ là một ngày đặc biệt mà Đức Giê-hô-va biết rõ: Không phải ban ngày cũng không phải ban đêm - bởi vì buổi tối vẫn sẽ có ánh sáng.

8. Vào ngày đó, nước sống sẽ chảy ra từ Giê-ru-sa-lem, một nửa chảy về biển đông, một nửa chảy về biển tây, chảy suốt trong mùa hạ lẫn mùa đông.

9. Đức Giê-hô-va sẽ làm vua khắp đất. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ là Đấng duy nhất, và danh Ngài cũng sẽ là danh duy nhất.

10. Cả xứ sẽ trở nên đồng bằng từ Ghê-ba cho đến Rim-môn, về phía nam của Giê-ru-sa-lem. Thành sẽ được nâng lên tại chỗ của mình, từ cổng Bên-gia-min cho đến cổng thứ nhất và cổng góc, và từ tháp Ha-na-nê-ên cho đến hầm ép rượu của vua. 11. Người ta sẽ sống tại đó, thành sẽ chẳng bao giờ bị tàn phá nữa, và Giê-ru-sa-lem sẽ là nơi cư ngụ an toàn.

12. Đây là tai họa mà Đức Giê-hô-va sẽ giáng cho mọi dân tộc đã tranh chiến chống lại Giê-ru-sa-lem: Thịt của chúng sẽ tan nát khi chúng vẫn còn đứng trên chân của mình; mắt của chúng sẽ tan nát trong hốc mắt của chúng, và lưỡi sẽ tan nát ngay trong miệng của chúng.

13. Trong ngày đó, sẽ có sự hoảng loạn rất lớn từ Đức Giê-hô-va giáng giữa họ; ai nấy trong chúng sẽ nắm tay kẻ lân cận mình, và giang tay của mình để chống lại tay của kẻ lân cận mình.

14. Và rồi Giu-đa sẽ chiến đấu tại Giê-ru-sa-lem, và sẽ thu tóm tài sản của tất cả các nước chung quanh, gồm vàng, bạc và rất nhiều trang phục. 15. Tai họa trên cũng giáng xuống ngựa, la, lạc đà, lừa; tất cả thú vật trong doanh trại sẽ chịu tai họa như vậy.

16. Sau đó, tất cả những kẻ còn sót lại trong mọi nước đã tiến đánh Giê-ru-sa-lem sẽ lên đó hàng năm để thờ phượng Vua là Đức Giê-hô-va của các đạo quân, và giữ lễ Lều Tạm.

17. Khi đó, gia tộc nào trên đất không lên Giê-ru-sa-lem để thờ lạy trước mặt Vua là Đức Giê-hô-va của các đạo quân thì sẽ không có mưa cho chúng. 18. Nếu gia tộc của Ai Cập không lên và không tham dự thì không có mưa cho chúng, và chúng phải chịu tai họa mà Đức Giê-hô-va đã dùng để phạt các nước không lên giữ lễ Lều Tạm. 19. Đó là hình phạt cho Ai Cập và cho các nước không đến để giữ lễ Lều Tạm.

20. Trong ngày đó, trên các chuông ngựa sẽ có khắc hàng chữ: “THÁNH CHO ĐỨC GIÊ-HÔ-VA!” Những nồi trong nhà của Đức Giê-hô-va sẽ giống như những chậu trước bàn thờ. 21. Tất cả nồi ở Giê-ru-sa-lem và Giu-đa sẽ là thánh cho Đức Giê-hô-va của các đạo quân. Mọi người đến dâng sinh tế sẽ đến lấy nồi mà nấu. Trong ngày đó, sẽ không còn có một người Ca-na-an nào trong nhà của Đức Giê-hô-va của các đạo quân.

Bản Dịch Đại Chúng

Nầy, ngày của Đức Giê-hô-va sắp đến, lúc những vật bị cướp của ngươi sẽ được phân chia ở giữa ngươi. Bởi vì Ta sẽ tập hợp mọi nước lại giao chiến với Giê-ru-sa-lem. Thành sẽ bị chiếm, nhà cửa sẽ bị cướp đoạt, phụ nữ sẽ bị cưỡng hiếp; một nửa dân thành sẽ bị lưu đày, nhưng số dân còn lại sẽ không bị dứt bỏ khỏi thành.

Rồi Đức Giê-hô-va sẽ tiến ra giao chiến với các nước đó như Ngài đã giao chiến trong thời chiến tranh. Trong ngày đó, chân của Ngài sẽ đứng trên núi Ô-liu, đối diện phía đông của Giê-ru-sa-lem. Núi Ô-liu sẽ bị chẻ ra làm đôi tạo nên một thung lũng rất lớn từ đông sang tây; phân nửa lớn của ngọn núi dời qua hướng bắc và phân nửa kia dời qua hướng nam. Các ngươi sẽ chạy trốn nhờ thung lũng của những ngọn núi, bởi vì thung lũng của những ngọn núi sẽ chạy dài đến Át-san. Vâng, các ngươi sẽ chạy trốn như đã chạy trốn khỏi cơn động đất trong thời Ô-xia, vua của Giu-đa. Khi đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tôi sẽ đến cùng với tất cả các thánh của Ngài.

Trong ngày đó, sẽ không có ánh sáng nữa, những vầng sáng sẽ mờ nhạt. Đó sẽ là một ngày đặc biệt mà Đức Giê-hô-va biết rõ: Không phải ban ngày cũng không phải ban đêm - bởi vì buổi tối vẫn sẽ có ánh sáng.

Vào ngày đó, nước sống sẽ chảy ra từ Giê-ru-sa-lem, một nửa chảy về biển đông, một nửa chảy về biển tây, chảy suốt trong mùa hạ lẫn mùa đông.

Đức Giê-hô-va sẽ làm vua khắp đất. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ là Đấng duy nhất, và danh Ngài cũng sẽ là danh duy nhất.

Cả xứ sẽ trở nên đồng bằng từ Ghê-ba cho đến Rim-môn, về phía nam của Giê-ru-sa-lem. Thành sẽ được nâng lên tại chỗ của mình, từ cổng Bên-gia-min cho đến cổng thứ nhất và cổng góc, và từ tháp Ha-na-nê-ên cho đến hầm ép rượu của vua. Người ta sẽ sống tại đó, thành sẽ chẳng bao giờ bị tàn phá nữa, và Giê-ru-sa-lem sẽ là nơi cư ngụ an toàn.

Đây là tai họa mà Đức Giê-hô-va sẽ giáng cho mọi dân tộc đã tranh chiến chống lại Giê-ru-sa-lem: Thịt của chúng sẽ tan nát khi chúng vẫn còn đứng trên chân của mình; mắt của chúng sẽ tan nát trong hốc mắt của chúng, và lưỡi sẽ tan nát ngay trong miệng của chúng.

Trong ngày đó, sẽ có sự hoảng loạn rất lớn từ Đức Giê-hô-va giáng giữa họ; ai nấy trong chúng sẽ nắm tay kẻ lân cận mình, và giang tay của mình để chống lại tay của kẻ lân cận mình.

Và rồi Giu-đa sẽ chiến đấu tại Giê-ru-sa-lem, và sẽ thu tóm tài sản của tất cả các nước chung quanh, gồm vàng, bạc và rất nhiều trang phục. Tai họa trên cũng giáng xuống ngựa, la, lạc đà, lừa; tất cả thú vật trong doanh trại sẽ chịu tai họa như vậy.

Sau đó, tất cả những kẻ còn sót lại trong mọi nước đã tiến đánh Giê-ru-sa-lem sẽ lên đó hàng năm để thờ phượng Vua là Đức Giê-hô-va của các đạo quân, và giữ lễ Lều Tạm.

Khi đó, gia tộc nào trên đất không lên Giê-ru-sa-lem để thờ lạy trước mặt Vua là Đức Giê-hô-va của các đạo quân thì sẽ không có mưa cho chúng. Nếu gia tộc của Ai Cập không lên và không tham dự thì không có mưa cho chúng, và chúng phải chịu tai họa mà Đức Giê-hô-va đã dùng để phạt các nước không lên giữ lễ Lều Tạm. Đó là hình phạt cho Ai Cập và cho các nước không đến để giữ lễ Lều Tạm.

Trong ngày đó, trên các chuông ngựa sẽ có khắc hàng chữ: “THÁNH CHO ĐỨC GIÊ-HÔ-VA!” Những nồi trong nhà của Đức Giê-hô-va sẽ giống như những chậu trước bàn thờ. Tất cả nồi ở Giê-ru-sa-lem và Giu-đa sẽ là thánh cho Đức Giê-hô-va của các đạo quân. Mọi người đến dâng sinh tế sẽ đến lấy nồi mà nấu. Trong ngày đó, sẽ không còn có một người Ca-na-an nào trong nhà của Đức Giê-hô-va của các đạo quân.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Nầy, ngày của Đức Giê-hô-va sắp đến, lúc những vật bị cướp của ngươi sẽ được phân chia ở giữa ngươi. 2. Bởi vì Ta sẽ tập hợp mọi nước lại giao chiến với Giê-ru-sa-lem. Thành sẽ bị chiếm, nhà cửa sẽ bị cướp đoạt, phụ nữ sẽ bị cưỡng hiếp; một nửa dân thành sẽ bị lưu đày, nhưng số dân còn lại sẽ không bị dứt bỏ khỏi thành.

3. Rồi Đức Giê-hô-va sẽ tiến ra, giao chiến với các nước đó, như Ngài đã giao chiến trong thời chiến tranh. 4. Trong ngày đó, chân của Ngài sẽ đứng trên núi Ô-liu, đối diện phía đông của Giê-ru-sa-lem. Núi Ô-liu sẽ bị chẻ ra làm đôi, tạo nên một thung lũng rất lớn từ đông sang tây; phân nửa lớn của ngọn núi dời qua hướng bắc, và phân nửa kia dời qua hướng nam. 5. Các ngươi sẽ chạy trốn nhờ thung lũng của những ngọn núi, bởi vì thung lũng của những ngọn núi sẽ chạy dài đến Át-san. Vâng, các ngươi sẽ chạy trốn như đã chạy trốn khỏi cơn động đất trong thời Ô-xia, vua của Giu-đa. Khi đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tôi sẽ đến cùng với tất cả các thánh của Ngài.

6. Trong ngày đó, sẽ không có ánh sáng nữa, những vầng sáng sẽ mờ nhạt. 7. Đó sẽ là một ngày đặc biệt mà Đức Giê-hô-va biết; không phải ban ngày, cũng không phải ban đêm, bởi vì buổi tối vẫn sẽ có ánh sáng.

8. Vào ngày đó, nước sống sẽ chảy ra từ Giê-ru-sa-lem, một nửa chảy về biển đông, một nửa chảy về biển tây, chảy suốt trong mùa hạ lẫn mùa đông.

9. Đức Giê-hô-va sẽ làm vua khắp đất. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ là Đấng duy nhất, và danh Ngài cũng sẽ là danh duy nhất.

10. Cả xứ sẽ trở nên đồng bằng từ Ghê-ba cho đến Rim-môn, về phía nam của Giê-ru-sa-lem. Thành sẽ được nâng lên tại chỗ của mình, từ cổng Bên-gia-min cho đến cổng thứ nhất và cổng góc, và từ tháp Ha-na-nê-ên cho đến hầm ép rượu của vua. 11. Người ta sẽ sống tại đó, thành sẽ chẳng bao giờ bị tàn phá nữa, và Giê-ru-sa-lem sẽ là nơi cư ngụ an toàn.

12. Đây là tai họa mà Đức Giê-hô-va sẽ giáng cho mọi dân tộc đã tranh chiến chống lại Giê-ru-sa-lem: Thịt của chúng sẽ tan nát khi chúng vẫn còn đứng trên chân của mình; mắt của chúng sẽ tan nát trong hốc mắt của chúng, và lưỡi sẽ tan nát ngay trong miệng của chúng.

13. Trong ngày đó, sẽ có sự hoảng loạn rất lớn từ Đức Giê-hô-va đến ở giữa họ; ai nấy trong chúng sẽ nắm tay kẻ lân cận mình, và giang tay của mình chống lại tay của kẻ lân cận mình. 14. Và rồi Giu-đa sẽ chiến đấu tại Giê-ru-sa-lem, và sẽ thu tóm tài sản của tất cả các nước chung quanh, gồm vàng, bạc và rất nhiều trang phục. 15. Tai họa trên cũng giáng xuống ngựa, la, lạc đà, lừa; tất cả thú vật trong doanh trại sẽ chịu tai họa như vậy.

16. Sau đó, tất cả những kẻ còn sót lại trong mọi nước đã tiến đánh Giê-ru-sa-lem sẽ lên đó hàng năm để thờ phượng Vua là Đức Giê-hô-va của các đạo quân, và giữ lễ Lều Tạm.

17. Khi đó, gia tộc nào trên đất không lên Giê-ru-sa-lem để thờ lạy trước mặt Vua là Đức Giê-hô-va của các đạo quân thì sẽ không có mưa cho chúng. 18. Nếu gia tộc của Ai Cập không lên và không tham dự thì không có mưa cho chúng, và chúng phải chịu tai họa mà Đức Giê-hô-va đã dùng để phạt các nước không lên giữ lễ Lều Tạm. 19. Đó là hình phạt cho Ai Cập và cho các nước không đến để giữ lễ Lều Tạm.

20. Trong ngày đó, trên các chuông ngựa sẽ có khắc hàng chữ: “THÁNH CHO ĐỨC GIÊ-HÔ-VA!” Những nồi trong nhà của Đức Giê-hô-va sẽ giống như những chậu trước bàn thờ. 21. Tất cả nồi ở Giê-ru-sa-lem và Giu-đa sẽ là thánh cho Đức Giê-hô-va của các đạo quân. Mọi người đến dâng sinh tế sẽ đến lấy nồi mà nấu. Trong ngày đó, sẽ không còn có một người Ca-na-an nào trong nhà của Đức Giê-hô-va của các đạo quân.

Bản Dịch 1925

1. Nầy, ngày của Đức Giê-hô-va đến, những của cướp ngươi sẽ bị chia giữa ngươi. 2. Vậy ta sẽ nhóm mọi nước lại tranh chiến cùng Giê-ru-sa-lem, và thành sẽ bị lấy, nhà sẽ bị cướp, đờn bà sẽ bị hãm, phân nửa thành sẽ đi làm phu tù; nhưng dân còn lại sẽ không bị trừ bỏ khỏi thành.

3. Bấy giờ Đức Giê-hô-va sẽ ra đánh cùng các nước đó, như Ngài đã đánh trong ngày chiến trận. 4. Trong ngày đó, chơn Ngài sẽ đứng trên núi ô-li-ve, là núi đối ngang Giê-ru-sa-lem về phía đông; và núi ô-li-ve sẽ bị xé ra chính giữa về phía đông và phía tây, đến nỗi thành ra một trũng rất lớn; phân nửa núi dời qua phương bắc, phân nửa dời qua phương nam. 5. Các ngươi sẽ trốn trong trũng núi, vì trũng núi ấy sẽ chạy dài đến Át-san; và các ngươi sẽ đi trốn như là trốn khỏi cơn động đất đang ngày Ô-xia, vua Giu-đa. Bấy giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta sẽ đến, hết thảy các thánh sẽ ở cùng ngươi.

6. Trong ngày đó sẽ không có sự sáng nữa, những vì sáng sẽ thâu mình lại. 7. Ấy sẽ là một ngày mà Đức Giê-hô-va biết; chẳng phải ngày, chẳng phải đêm, song xảy ra đến buổi chiều sẽ có sự sáng.

8. Xảy ra trong ngày đó, nước sống sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem, phân nửa chảy về biển đông, phân nửa chảy về biển tây, trong mùa hạ và mùa đông đều có.

9. Đức Giê-hô-va sẽ làm vua khắp đất; trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ là có một, và danh Ngài cũng sẽ là có một.

10. Cả đất sẽ làm nên đồng bằng, từ Ghê-ba cho đến Rim-môn, về phía nam Giê-ru-sa-lem, thành nầy sẽ được nhắc lên và ở trong chỗ mình, từ cửa Bên-gia-min cho đến chỗ cửa thứ nhứt, và đến cửa góc, lại từ tháp Ha-na-nê-ên cho đến những nơi ép rượu của vua. 11. Người ta sẽ ở đó, nó chẳng bị rủa sả nữa, nhưng Giê-ru-sa-lem sẽ được ở yên ổn.

12. Vả, nầy sẽ là tai vạ mà Đức Giê-hô-va dùng để phạt mọi dân tranh chiến cùng Giê-ru-sa-lem: Ngài sẽ lam cho ai nấy khi chơn đương đứng thì thịt mục nát ra, mắt mục trong vành nó, lưỡi mục trong miệng nó.

13. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ gieo sự rối loạn lớn trong chúng nó; vì ai nấy sẽ nắm tay kẻ lân cận mình, và tay người nầy sẽ giá lên nghịch cùng tay người kia.

14. Giu-đa cũng sẽ tranh chiến tại Giê-ru-sa-lem, và những của cải của mọi nước chung quanh sẽ nhóm lại ở đó: vàng, bạc và những áo xống rất nhiều.

15. Cũng có ôn dịch cho những ngựa, la lạc đà, lửa, và hết thảy thú vật trong dinh trại đó, đều bị ôn dịch như vậy. 16. Xảy ra hết thảy những kẻ nào còn sót lại trong mọi nước lên đánh Giê-ru-sa-lem, sẽ lên đó hàng năm đặng thờ lạy trước mặt Vua, là Đức Giê-hô-va vạn quân, và giữ lễ lều tạm. 17. Trong những họ hàng trên đất, kẻ nào đã chẳng lên Giê-ru-sa-lem đặng thờ lạy trước mặt Vua, là Đức Giê-hô-va vạn quân, thì sẽ không có mưa trên chúng nó. 18. Nếu họ hàng Ê-díp-tô không lên và không đến đó, thì mưa cũng không xuống trên chúng nó; và chúng nó sẽ bị ôn dịch nầy, là ôn dịch mà Đức Giê-hô-va đã dùng phạt các nước không lên giữ lễ lều tạm. 19. Ấy hình phạt của Ê-díp-tô và hình phạt của các nước chẳng lên giữ lễ lều tạm sẽ là như vậy.

20. Trong ngày đó, sẽ có chạm chữ trên những lạc ngựa rằng: "Thánh Cho Đức Giê-hô-va!" Những nồi trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ giống như những bát trước bàn thờ. 21. Mọi nồi ở trong Giê-ru-sa-lem và trong Giu-đa sẽ là thánh cho Đức Giê-hô-va vạn quân; phàm những kẻ dâng tế lễ sẽ đến, lấy nồi mà nấu; và trong ngày đó, sẽ không còn có người Ca-na-an trong nhà Đức Giê-hô-va vạn quân.

Bản Dịch 2011

Chiến Tranh trong Tương Lai và Chiến Thắng Cuối Cùng

1 “Này, ngày của CHÚA đang đến gần. Chúng sẽ cướp của cải ngươi và chia nhau ngay giữa ngươi, 2 vì Ta sẽ tập họp mọi dân đến để hiệp nhau tấn công Giê-ru-sa-lem. Thành sẽ bị thất thủ, nhà cửa sẽ bị cướp phá, phụ nữ sẽ bị hãm hiếp, một nửa dân thành sẽ bị bắt đi lưu đày, những kẻ còn lại sẽ không bị đuổi ra khỏi thành.”

3 Bấy giờ CHÚA sẽ đi ra để đánh các dân ấy, như Ngài đánh giặc trong ngày chiến trận. 4 Ngày ấy Ngài sẽ đứng hai chân trên Núi Ô-liu, đối diện với Giê-ru-sa-lem về hướng đông. Núi Ô-liu sẽ bị tách ra làm hai, từ đông sang tây, tạo nên một thung lũng rất lớn. Một nửa ngọn núi sẽ lui về hướng bắc, còn nửa ngọn kia sẽ lùi lại hướng nam. 5 Bấy giờ các người sẽ theo thung lũng giữa các núi mà chạy trốn, vì thung lũng giữa các núi sẽ kéo dài đến A-xên. Thật vậy các người sẽ chạy trốn như người ta đã chạy trốn cơn động đất trong thời U-xi-a làm vua Giu-đa. Bấy giờ CHÚA, Ðức Chúa Trời của tôi, sẽ ngự đến với tất cả các thánh của Ngài.

6 Trong ngày ấy sẽ không còn ánh sáng. Các thiên thể trên không trung sẽ lặng lẽ biến đi. 7 Ngày ấy sẽ là một ngày độc đáo, một ngày chỉ CHÚA biết, một ngày không có ban ngày và không có ban đêm, vì đến giờ tối mà trời vẫn còn sáng.

8 Trong ngày ấy các dòng nước sống sẽ từ Giê-ru-sa-lem chảy ra; một nửa chảy về biển đông, và một nửa chảy về biển tây. Cả mùa hè và mùa đông, nước đều chảy ra không dứt.

9 Bấy giờ CHÚA sẽ là Vua của toàn thế giới. Trong ngày ấy cả thế gian sẽ chỉ có một CHÚA, và danh Ngài sẽ là danh duy nhất.

10 Cả xứ sẽ biến thành đồng bằng, từ Ghê-ba cho đến Rim-môn về hướng nam của Giê-ru-sa-lem. Nó sẽ nổi bật ngay tại chỗ của nó, với nhà cửa được dựng lên từ Cổng Bên-gia-min cho đến nơi có cổng thành trước kia, tràn đến Cổng Góc Thành, từ Tháp Ha-na-nên cho đến Vườn Nho của Hoàng Gia. 11 Người ta sẽ sống khắp nơi trong thành, vì nó sẽ không bao giờ bị định cho thảm họa diệt vong nữa. Giê-ru-sa-lem sẽ được an ninh thịnh vượng.

12 Ðây là tai họa CHÚA sẽ giáng trên mọi dân kéo quân đến đánh Giê-ru-sa-lem: Thịt chúng sẽ rữa nát khi chúng vẫn còn đứng trên hai chân chúng; hai mắt chúng sẽ rữa nát trong hai hốc mắt chúng, và lưỡi chúng sẽ rữa nát ngay trong miệng chúng.

13 Trong ngày ấy CHÚA sẽ khiến một cơn kinh hãi giáng xuống trên chúng, đến nỗi mỗi người sẽ túm lấy tay của người lân cận mình và vung tay đánh đấm nhau túi bụi.

14 Giu-đa cũng sẽ kéo về chiến đấu tại Giê-ru-sa-lem. Của cải của tất cả các nước chung quanh sẽ bị tước đoạt mang đi. Vàng, bạc, và áo quần có giá trị nhiều vô kể.

15 Ngoài ra tai họa đó cũng sẽ giáng xuống các ngựa và la, lạc đà và lừa, và mọi súc vật khác trong doanh trại. Tai họa đó giết tất cả các súc vật ấy.

16 Sau đó dân sống sót trong các nước đã kéo lên đánh Giê-ru-sa-lem sẽ đi lên thờ phượng Vua, CHÚA các đạo quân, và dự Lễ Lều Tạm hàng năm. 17 Rồi đây nếu dân nào trên thế giới không đi lên Giê-ru-sa-lem để thờ phượng Vua, CHÚA các đạo quân, mưa sẽ không rơi xuống lãnh thổ của dân đó. 18 Nếu dân Ai-cập không đi lên và không dự lễ thờ phượng, đất nước của họ sẽ không có mưa, nhưng có tai họa. CHÚA sẽ đánh phạt các dân nào không đi lên dự Lễ Lều Tạm. 19 Ðó sẽ là hình phạt cho Ai-cập và hình phạt cho các nước nào không đi lên dự Lễ Lều Tạm.

20 Trong ngày ấy ngay cả các lục lạc đeo nơi cổ ngựa cũng có khắc các chữ, “Thánh cho CHÚA,” và các nồi trong nhà CHÚA cũng được quý như các vật thánh, chẳng khác gì các chậu trước bàn thờ. 21 Thật vậy lúc ấy tất cả các nồi ở Giê-ru-sa-lem và Giu-đa sẽ trở thành các vật thánh cho CHÚA các đạo quân. Tất cả những người đến dâng con vật hiến tế sẽ lấy các nồi đó và nấu thịt trong đó.

Trong ngày ấy sẽ không còn một người Ca-na-an nào trong nhà của CHÚA các đạo quân.

Tài Liệu