Xa-cha-ri: Chương 13

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB38C013)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Trong ngày đó sẽ có một suối mở ra cho nhà Đa-vít và dân cư Giê-ru-sa-lem, vì tội lỗi và sự ô uế.

2. Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng: Cũng xảy ra trong ngày đó, ta sẽ trừ bỏ các danh của các thần tượng khỏi đất nầy, người ta sẽ không ghi nhớ đến nữa; ta cũng sẽ khiến các tiên tri và quỉ ô uế ra khỏi đất nầy. 3. Từ rày về sau nếu có ai còn nói tiên tri, thì cha và mẹ nó là kẻ đã sanh nó ra, sẽ nói cùng nó rằng: Mầy sẽ không sống nữa, vì mầy nhơn danh Đức Giê-hô-va và rao những lời dối. Cha và mẹ là kẻ đã sanh nó sẽ đâm nó khi nó nói tiên tri.

4. Sẽ xảy ra trong ngày đó, khi những tiên tri nói tiên tri, thì ai nấy sẽ bị xấu hổ về sự hiện thấy của mình; họ cũng sẽ không mặc áo choàng bằng lông để dối trá nữa. 5. Nhưng nó sẽ nói rằng: Ta không phải là tiên tri, bèn là kẻ cày ruộng; vì ta đã làm tôi mọi từ thuở nhỏ. 6. Nếu ai hỏi rằng: Những vết thương giữa cánh tay ngươi bởi cớ gì? Thì nó sẽ đáp rằng: Ấy là những vết thương ta đã bị trong nhà bạn ta.

7. Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng: Hỡi gươm, hãy thức dậy nghịch cùng kẻ chăn của ta, và nghịch cùng người làm bạn hữu ta; hãy đánh kẻ chăn, cho những chiên tản lạc; và ta sẽ trở tay lại trên những con nhỏ. 8. Đức Giê-hô-va phán rằng: Xảy ra trong khắp đất, hai phần của nó sẽ bị diệt và mất song một phần ba sẽ được còn lại. 9. Ta sẽ đem một phần ba ấy vào lửa, ta sẽ luyện nó như luyện bạc, thử nó như thử vàng; chúng nó sẽ kêu cầu danh ta, và ta sẽ nhậm lời nó; ta sẽ phán rằng: Ấy là dân ta đây. Và nó sẽ nói rằng: Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời tôi.

Bản Dịch 2011

'

1 “Trong ngày ấy một suối nước sẽ phun ra cho nhà Ða-vít và cho dân cư Giê-ru-sa-lem để thanh tẩy tội lỗi và ô uế của chúng.”

Diệt Trừ Các Thần Tượng và Các Tiên Tri Giả

2 “Trong ngày ấy,” CHÚA các đạo quân phán, “Ta sẽ diệt trừ danh các thần tượng ra khỏi xứ, rồi đây sẽ không còn ai nhớ đến chúng nữa. Ta cũng sẽ diệt trừ tất cả các tiên tri giả và các tà linh ô uế ra khỏi xứ. 3 Rồi đây nếu còn kẻ nào nói tiên tri, thì cha mẹ nó, những người đã sinh ra nó, sẽ bảo nó, ‘Con sẽ chết, vì con đã nhân danh CHÚA tuyên bố những lời dối trá.’ Nếu nó vẫn cứ nói tiên tri, thì cha mẹ nó, những người đã sinh ra nó, sẽ đâm nó.

4 Rồi đây trong ngày ấy các tiên tri sẽ lấy làm hổ thẹn về những khải tượng chúng kể lại khi chúng nói tiên tri. Lúc ấy sẽ không còn ai mặc áo choàng bằng lông thú để lừa gạt người ta nữa, 5 nhưng nó sẽ nói, ‘Tôi không phải là tiên tri. Tôi chỉ là nông dân thôi. Từ nhỏ đến giờ tôi chỉ biết sống nhờ cày sâu cuốc bẫm.’

6 Nếu có ai hỏi nó, ‘Chứ mấy dấu thẹo ở trên ngực ông là gì đấy?’

Bấy giờ nó sẽ trả lời, ‘Ðó là mấy dấu thẹo tôi đã bị thương ở nhà các bạn tôi.’”

Người Chăn Bị Ðánh và Ðàn Chiên Tan Lạc

7 “Hỡi thanh gươm, hãy trỗi dậy để chém giết Người Chăn Bầy của Ta,

Chém giết Người Rất Thân với Ta,”

CHÚA các đạo quân phán.

“Hãy đánh người chăn thì đàn chiên sẽ tan lạc.

Ta sẽ ra tay phạt lây cả những con chiên bé bỏng.

8 Rồi đây trong mọi nước,”

CHÚA phán,

“Hai phần ba sẽ bị đánh hạ và diệt mất,

Chỉ còn lại một phần ba.

9 Ta sẽ đem một phần ba ấy đưa qua lửa.

Ta sẽ tinh luyện chúng như người ta luyện bạc,

Ta sẽ làm chúng tinh khiết như người ta làm vàng tinh ròng.

Chúng sẽ kêu cầu danh Ta, và Ta sẽ nhậm lời chúng.

Ta sẽ nói, ‘Chúng là dân Ta,’

Và ai nấy trong chúng đều xưng nhận, ‘CHÚA là Ðức Chúa Trời của tôi.’”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu