Xa-cha-ri: Chương 12

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB38C012)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Lời của Đức Giê-hô-va về Y-sơ-ra-ên.

Đức Giê-hô-va - là Đấng giương các tầng trời, đặt nền móng của trái đất, và tạo sinh khí trong loài người - phán như vầy: 2. Nầy, Ta sẽ khiến Giê-ru-sa-lem thành một cái chén làm cho các dân tộc chung quanh choáng váng khi họ chống lại Giu-đa và vây hãm Giê-ru-sa-lem. 3. Trong ngày đó, Ta sẽ làm cho Giê-ru-sa-lem thành một tảng đá nặng nề cho tất cả các dân tộc; ai muốn cất bỏ nó sẽ bị thương tích; và mọi nước trên đất sẽ họp nhau chống lại nó.

4. Đức Giê-hô-va phán: Trong ngày đó, Ta sẽ đánh, làm cho mọi con ngựa phải rối loạn và người cưỡi ngựa phải điên cuồng. Nhưng Ta sẽ canh giữ nhà Giu-đa trong khi Ta đánh mọi ngựa chiến của các dân tộc bằng sự mù lòa. 5. Sau đó, các lãnh đạo của Giu-đa sẽ nói trong lòng rằng: Sức mạnh của dân cư Giê-ru-sa-lem là Đức Giê-hô-va của các đạo quân, là Đức Chúa Trời của mình.

6. Trong ngày đó, Ta sẽ làm cho các lãnh đạo của Giu-đa giống như một lò lửa ở giữa một đống củi, như một ngọn đuốc cháy giữa những bó lúa; họ sẽ thiêu hủy tất cả các dân tộc chung quanh, cả bên phải lẫn bên trái. Nhưng Giê-ru-sa-lem vẫn có dân cư ngụ trong chỗ của mình tại Giê-ru-sa-lem.

7. Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu các trại của Giu-đa trước để vinh quang của nhà Đa-vít và vinh quang của cư dân Giê-ru-sa-lem không trội hơn vinh quang của Giu-đa. 8. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ bảo vệ cư dân Giê-ru-sa-lem. Lúc đó, người yếu nhất trong họ sẽ như Đa-vít; nhà Đa-vít sẽ giống như Đức Chúa Trời có thiên sứ của Đức Giê-hô-va đi trước họ. 9. Vào ngày ấy, Ta sẽ truy tìm để hủy diệt tất cả các nước chống lại Giê-ru-sa-lem.

10. Ta sẽ đổ Thần ân điển và nài xin trên nhà Đa-vít và trên cư dân của Giê-ru-sa-lem, và họ sẽ nhìn xem Ta là Đấng mà chúng đã đâm, rồi chúng sẽ than khóc Ngài như người ta than khóc đứa con một, và sẽ thương tiếc Ngài như người ta thương tiếc con đầu lòng.

11. Trong ngày đó, sẽ có sự than khóc thảm thiết tại Giê-ru-sa-lem như sự than khóc của Ha-đát Rim-môn trong đồng bằng Mê-ghi-đô. 12. Xứ sở sẽ than khóc, từng gia tộc riêng rẽ: gia tộc của nhà Đa-vít riêng, và vợ của họ riêng; gia tộc của nhà Na-than riêng, và vợ của họ riêng; 13. gia tộc của nhà Lê-vi riêng, và vợ của họ riêng; gia tộc Si-mê-i riêng, và vợ của họ riêng; 14. tất cả các gia tộc còn lại, mỗi gia tộc đều riêng biệt, và vợ của họ riêng.

Bản Dịch Đại Chúng

Lời của Đức Giê-hô-va về Y-sơ-ra-ên.

Đức Giê-hô-va - là Đấng giương các tầng trời, đặt nền móng của trái đất, và tạo sinh khí trong loài người - phán như vầy: Nầy, Ta sẽ khiến Giê-ru-sa-lem thành một cái chén làm cho các dân tộc chung quanh choáng váng khi họ chống lại Giu-đa và vây hãm Giê-ru-sa-lem. Trong ngày đó, Ta sẽ làm cho Giê-ru-sa-lem thành một tảng đá nặng nề cho tất cả các dân tộc; ai muốn cất bỏ nó sẽ bị thương tích; và mọi nước trên đất sẽ họp nhau chống lại nó.

Đức Giê-hô-va phán: Trong ngày đó, Ta sẽ đánh, làm cho mọi con ngựa phải rối loạn và người cưỡi ngựa phải điên cuồng. Nhưng Ta sẽ canh giữ nhà Giu-đa trong khi Ta đánh mọi ngựa chiến của các dân tộc bằng sự mù lòa. Sau đó, các lãnh đạo của Giu-đa sẽ nói trong lòng rằng: Sức mạnh của dân cư Giê-ru-sa-lem là Đức Giê-hô-va của các đạo quân, là Đức Chúa Trời của mình.

Trong ngày đó, Ta sẽ làm cho các lãnh đạo của Giu-đa giống như một lò lửa ở giữa một đống củi, như một ngọn đuốc cháy giữa những bó lúa; họ sẽ thiêu hủy tất cả các dân tộc chung quanh, cả bên phải lẫn bên trái. Nhưng Giê-ru-sa-lem vẫn có dân cư ngụ trong chỗ của mình tại Giê-ru-sa-lem.

Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu các trại của Giu-đa trước để vinh quang của nhà Đa-vít và vinh quang của cư dân Giê-ru-sa-lem không trội hơn vinh quang của Giu-đa. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ bảo vệ cư dân Giê-ru-sa-lem. Lúc đó, người yếu nhất trong họ sẽ như Đa-vít; nhà Đa-vít sẽ giống như Đức Chúa Trời có thiên sứ của Đức Giê-hô-va đi trước họ. Vào ngày ấy, Ta sẽ truy tìm để hủy diệt tất cả các nước chống lại Giê-ru-sa-lem.

Ta sẽ đổ Thần ân điển và nài xin trên nhà Đa-vít và trên cư dân của Giê-ru-sa-lem, và họ sẽ nhìn xem Ta là Đấng mà chúng đã đâm, rồi chúng sẽ than khóc Ngài như người ta than khóc đứa con một, và sẽ thương tiếc Ngài như người ta thương tiếc con đầu lòng.

Trong ngày đó, sẽ có sự than khóc thảm thiết tại Giê-ru-sa-lem như sự than khóc của Ha-đát Rim-môn trong đồng bằng Mê-ghi-đô. Xứ sở sẽ than khóc, từng gia tộc riêng rẽ: gia tộc của nhà Đa-vít riêng, và vợ của họ riêng; gia tộc của nhà Na-than riêng, và vợ của họ riêng; gia tộc của nhà Lê-vi riêng, và vợ của họ riêng; gia tộc Si-mê-i riêng, và vợ của họ riêng; tất cả các gia tộc còn lại, mỗi gia tộc đều riêng biệt, và vợ của họ riêng.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Lời của Đức Giê-hô-va về Y-sơ-ra-ên.

Đức Giê-hô-va, là Đấng giương các tầng trời, đặt nền móng của trái đất, và tạo sinh khí trong loài người, phán như vầy: 2. Nầy, Ta sẽ khiến Giê-ru-sa-lem thành một cái chén làm cho các dân tộc chung quanh choáng váng, lúc họ chống lại Giu-đa và vây hãm Giê-ru-sa-lem. 3. Trong ngày đó, Ta sẽ làm cho Giê-ru-sa-lem thành một tảng đá nặng nề cho tất cả các dân tộc; ai muốn cất bỏ nó sẽ bị thương tích, và mọi nước trên đất sẽ họp nhau chống lại nó.

4. Đức Giê-hô-va phán: Trong ngày đó, Ta sẽ đánh, làm cho mọi con ngựa phải rối loạn, và người cưỡi ngựa phải điên cuồng. Nhưng Ta sẽ canh giữ nhà Giu-đa, trong khi Ta đánh mọi ngựa chiến của các dân tộc bằng sự mù lòa. 5. Sau đó, các lãnh đạo của Giu-đa sẽ nói trong lòng rằng: Sức mạnh của dân cư Giê-ru-sa-lem là Đức Giê-hô-va của các đạo quân, là Đức Chúa Trời của mình.

6. Trong ngày đó, Ta sẽ làm cho các lãnh đạo của Giu-đa giống như một lò lửa ở giữa một đống củi, như một ngọn đuốc cháy giữa những bó lúa; họ sẽ thiêu nuốt tất cả các dân tộc chung quanh, cả bên phải lẫn bên trái. Nhưng Giê-ru-sa-lem vẫn có dân cư ngụ trong chỗ của mình tại Giê-ru-sa-lem.

7. Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu các trại của Giu-đa trước để vinh quang của nhà Đa-vít và vinh quang của cư dân Giê-ru-sa-lem không trội hơn vinh quang của Giu-đa. 8. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ bảo vệ cư dân Giê-ru-sa-lem. Lúc đó, người yếu nhất trong họ sẽ như Đa-vít; nhà Đa-vít sẽ giống như Đức Chúa Trời có thiên sứ của Đức Giê-hô-va đi trước họ. 9. Vào ngày ấy, Ta sẽ truy tìm để hủy diệt tất cả các nước chống lại Giê-ru-sa-lem.

10. Ta sẽ đổ Thần ân điển và nài xin trên nhà Đa-vít và trên cư dân của Giê-ru-sa-lem, và họ sẽ nhìn xem Ta là Đấng mà chúng đã đâm, rồi chúng sẽ than khóc Ngài như người ta than khóc đứa con một, và sẽ thương tiếc Ngài như người ta thương tiếc con đầu lòng.

11. Trong ngày đó, sẽ có sự than khóc thảm thiết tại Giê-ru-sa-lem như sự than khóc của Ha-đát Rim-môn trong đồng bằng Mê-ghi-đô. 12. Xứ sở sẽ than khóc, từng gia tộc riêng rẽ: gia tộc của nhà Đa-vít riêng, và vợ của họ riêng; gia tộc của nhà Na-than riêng, và vợ của họ riêng; 13. gia tộc của nhà Lê-vi riêng, và vợ của họ riêng; gia tộc Si-mê-i riêng, và vợ của họ riêng; 14. tất cả các gia tộc còn lại, mỗi gia tộc đều riêng biệt, và vợ của họ riêng.

Bản Dịch 1925

1. Gánh nặng lời Đức Giê-hô-va phán về Y-sơ-ra-ên. Đức Giê-hô-va là Đấng giương các từng trời, lập nền của đất, và tạo thần trong mình người ta, có phán như vầy: 2. Nầy, ta sẽ khiến Giê-ru-sa-lem làm chén xây xẩm cho mọi dân chung quanh; và khi Giê-ru-sa-lem bị vây, tai nạn sẽ cũng kịp đến Giu-đa. 3. Xảy ra trong ngày đó, ta sẽ khiến Giê-ru-sa-lem làm hòn đá nặng cho các dân tộc. Phàm những kẻ mang nó sẽ bị thương nặng; và mọi nước trên đất sẽ nhóm lại nghịch cùng nó. 4. Đức Giê-hô-va phán: Trong ngày đó, ta sẽ đánh mỗi con ngựa cho kinh hãi, những kẻ cỡi nó phải điên cuồng; ta sẽ mở mắt ta trên nhà Giu-đa, và đánh mỗi con ngựa của các dân cho đui đi. 5. Bấy giờ các trưởng Giu-đa sẽ nói trong lòng mình rằng: Những dân cư Giê-ru-sa-lem là sức mạnh của ta trong Đức Giê-hô-va vạn quân, là Đức Chúa Trời mình.

6. Trong ngày đó, ta sẽ làm cho các trưởng Giu-đa giống như một bếp lửa ở giữa đám củi, và như một đuốc lửa ở giữa những bó lúa, chúng nó sẽ thiêu nuốt bên hữu và bên tả hết thảy các dân tộc xung quanh; và dân cư Giê-ru-sa-lem sẽ lại còn ỡ chỗ mình, tức là Giê-ru-sa-lem.

7. Đức Giê-hô-va trước hết sẽ cứu những trại của Giu-đa, hầu cho sự vinh hiển của nhà Đa-vít và sự vinh hiển của dân cư Giê-ru-sa-lem không dấy lên trên Giu-đa được. 8. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ làm Đấng bảo hộ của dân cư Giê-ru-sa-lem, và trong ngày đó kẻ rất yếu trong chúng nó sẽ như Đa-vít, nhà Đa-vít sẽ như Đức Chúa Trời, sẽ như thiên sứ của Đức Giê-hô-va ở trước mặt chúng nó. 9. Xảy ra trong ngày đó ta sẽ tìm cách hủy diệt hết thảy những nước nào đến đánh Giê-ru-sa-lem.

10. Ta sẽ đổ thần của ơn phước và của sự nài xin ra trên nhà Đa-vít, và trên dân cư Giê-ru-sa-lem; chúng nó sẽ nhìn xem ta là Đấng chúng nó đã đâm; và chúng nó sẽ thương khóc, như là thương khóc con trai một, sẽ ở trong sự cay đắng, như khi người ta ở trong sự cay đắng vì cớ con đầu lòng. 11. Trong ngày đó, sẽ có sự thương khóc lớn tại Giê-ru-sa-lem, như là sự thương khóc của Ha-đát-Rim-môn ở trong đồng bằng Mê-ghi-đô. 12. Đất nầy sẽ thương khóc, mỗi họ riêng phần mình: họ của nhà Đa-vít riêng ra, những vợ chúng nó riêng ra; họ của nhà Na-than riêng ra, những vợ chúng nó riêng ra; 13. họ của nhà Lê-vi riêng ra, những vợ chúng nó riêng ra; Họ Si-mê-y riêng ra, những vợ chúng nó riêng ra; 14. phàm những họ còn sót lại, mỗi họ riêng ra, và những vợ chúng nó riêng ra.

Bản Dịch 2011

Giê-ru-sa-lem Ðược Chiến Thắng và Tương Lai Huy Hoàng

1 Lời sấm truyền:

Lời của CHÚA nghịch lại I-sơ-ra-ên:

CHÚA, Ðấng giương các tầng trời, Ðấng đặt nền trái đất, Ðấng tạo tinh thần trong mỗi người, phán thế nầy, 2 “Này, Ta sẽ biến Giê-ru-sa-lem thành chén rượu say cho các dân chung quanh, khi chúng đến bao vây Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. 3 Trong ngày ấy khi mọi dân trên đất kéo đến bao vây nó, Ta sẽ biến Giê-ru-sa-lem thành một vầng đá nặng cho mọi dân; tất cả những kẻ muốn dời nó đi đều bị nó đè nát vụn. Quả thật mọi dân trên đất đều kéo nhau đến bứng nạy nó. 4 Trong ngày ấy,” CHÚA phán, “Ta sẽ đánh mọi ngựa chiến bằng cơn hoảng hốt và đánh kẻ cỡi nó bằng nỗi điên cuồng. Ta sẽ để mắt Ta gìn giữ nhà Giu-đa, và Ta sẽ đánh tất cả ngựa chiến của các dân bằng sự đui mù. 5 Bấy giờ những kẻ lãnh đạo của Giu-đa sẽ nói trong lòng chúng rằng, ‘Dân Giê-ru-sa-lem được hùng mạnh là nhờ ở trong CHÚA các đạo quân, Ðức Chúa Trời của họ.’ 6 Trong ngày ấy Ta sẽ làm cho các thủ lĩnh của Giu-đa như những ngọn lửa giữa đống củi, như ngọn đuốc giữa đống rơm. Chúng sẽ thiêu rụi các nước bên phải, bên trái, và mọi nước chung quanh, trong khi dân cư Giê-ru-sa-lem vẫn sống tại chỗ mình trong Giê-ru-sa-lem. 7 CHÚA sẽ cứu các trại của Giu-đa trước, để vinh hiển của nhà Ða-vít và vinh hiển của dân cư Giê-ru-sa-lem sẽ không rạng ngời hơn vinh hiển của nhà Giu-đa. 8 Trong ngày ấy CHÚA sẽ bảo vệ dân cư của Giê-ru-sa-lem; ngay cả những kẻ yếu ớt của chúng sẽ như Ða-vít; còn nhà Ða-vít sẽ như Ðức Chúa Trời, như Thiên Sứ của CHÚA, đi trước chúng. 9 Rồi đây trong ngày ấy, Ta sẽ tìm và tiêu diệt tất cả các dân đến tấn công Giê-ru-sa-lem.”

Than Khóc Cho Ðấng Bị Ðâm

10 “Bấy giờ Ta sẽ đổ xuống trên nhà Ða-vít và trên dân cư Giê-ru-sa-lem một tinh thần tha thiết và khẩn khoản cầu xin, để chúng sẽ nhìn lên Ta, Ðấng chúng đã đâm. Chúng sẽ than khóc như than khóc con một mình đã mất, và chúng sẽ khổ đau như khổ đau vì con đầu lòng mình đã qua đời. 11 Trong ngày ấy tại Giê-ru-sa-lem sẽ có cuộc than khóc lớn, như người ta than khóc cho Ha-đát Rim-môn trong Ðồng Bằng Mê-ghi-đô. 12 Lúc ấy cả xứ đều sẽ than khóc. Gia đình nào than khóc riêng gia đình nấy. Gia đình của nhà Ða-vít than khóc riêng; các vợ của chúng than khóc riêng. Gia đình của nhà Na-than than khóc riêng; các vợ của chúng than khóc riêng. 13 Gia đình của nhà Lê-vi than khóc riêng; các vợ của chúng than khóc riêng. Gia đình của nhà Si-mê-i than khóc riêng; các vợ của chúng than khóc riêng. 14 Tất cả các gia đình còn lại, gia đình nào than khóc riêng gia đình nấy, và các vợ của chúng cũng than khóc riêng.”

Tài Liệu