Xa-cha-ri: Chương 10

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB38C010)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hãy cầu mưa nơi Đức Giê-hô-va trong kỳ mưa cuối mùa, thì Đức Giê-hô-va sẽ làm chớp và ban mưa xuống dồi dào, cho ai nấy được rau cỏ ngoài đồng. 2. Vì các thần tượng nói sự hư không, các thầy bói thấy sự dối trá; chúng nó rao chiêm bao phỉnh dối, và ban sự yên ủi luống nhưng. Vậy nên dân tan đi như những con chiên, vì không có người chăn thì bị khốn nạn. 3. Cơn giận ta đã hừng lên nghịch cùng những kẻ chăn, ta sẽ phạt những dê đực; vì Đức Giê-hô-va vạn quân đã thăm viếng bầy chiên Ngài, tức là nhà Giu-đa; và sẽ dàn chúng nó ra trận như ngựa danh tiếng. 4. Đá góc sẽ ra từ nó, đinh ra từ nó, cung chiến trận ra từ nó; và hết thảy các quan cai trị cũng ra từ nó. 5. Nhưng chúng nó sẽ như những người mạnh dạn giày đạp bùn trên đường trong cơn chiến trận; chúng nó sẽ đánh; vì Đức Giê-hô-va ở cùng chúng nó, thì những người cỡi ngựa sẽ bị xấu hổ.

6. Ta sẽ làm cho nhà Giu-đa nên mạnh, và cứu nhà Giô-sép. Ta sẽ đem chúng nó trở về, vì thương xót chúng nó, và chúng nó sẽ như là chưa từng bị ta chê bỏ, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng nó, ta sẽ nhậm lời chúng nó. 7. Người Ép-ra-im sẽ như kẻ mạnh dạn, lòng chúng nó sẽ vui vẻ như bởi rượu; con cái nó sẽ thấy và vui mừng, lòng chúng nó được vui thích trong Đức Giê-hô-va.

8. Ta sẽ xuýt gọi và nhóm hiệp chúng nó, vì, ta đã chuộc chúng nó lại; chúng nó sẽ thêm nhiều ra cũng như đã thêm ngày xưa. 9. Ta sẽ gieo chúng nó ra giữa các dân, chúng nó ở các nước xa sẽ nhớ lại ta; chúng nó sẽ sống với con cái mình và trở về. 10. Như vậy ta sẽ đem chúng nó về từ đất Ê-díp-tô, nhóm chúng nó lại từ A-si-ri, đem chúng nó vào đất Ga-la-át và Li-ban, và chúng nó sẽ không có đủ chỗ ở. 11. Nó sẽ vượt qua biển khổ, xông đánh sóng biển; hết thảy những nơi sâu của sông Ni-lơ sẽ cạn khô, sự kiêu ngạo của A-si-ri sẽ bị đánh đổ, và cây trượng của Ê-díp-tô sẽ mất đi. 12. Ta sẽ làm cho chúng nó nên mạnh trong Đức Giê-hô-va, và chúng nó sẽ qua lại trong danh Ngài, Đức Giê-hô-va phán vậy.

Bản Dịch 2011

I-sơ-ra-ên và Giu-đa Ðược Tái Lập
1. Cầu xin CHÚA ban cơn mưa vào cuối mùa mưa,
Vì chỉ CHÚA là Ðấng tạo nên các đám mây phát ra chớp nhoáng,
Là Ðấng ban mưa xuống cho muôn loài,
Ðể mỗi cánh đồng được đượm nhuần mưa móc.
2. “Khá biết rằng các thần tượng chỉ nói xằng nói bậy;
Bọn chiêm tinh nói điêu rằng chúng đã thấy nọ thấy kia;
Những điềm chúng kể toàn là những điều bịa đặt;
Lời chúng an ủi thật rỗng tuếch làm sao.
Vì thế dân đã sống như đàn chiên bơ vơ lạc lõng;
Chúng gặp các khó khăn vì không có người chăn.
3. Cơn giận của Ta bừng lên đối với bọn chăn chiên;
Ta sẽ phạt những người lãnh đạo của chúng,
Vì CHÚA các đạo quân đã thăm viếng đàn chiên của Ngài, nhà Giu-đa;
Ngài sẽ dẫn chúng như một chiến mã oai hùng xông ra chiến trận.
4. Từ nhà ấy sẽ cho ra viên đá góc nhà;
Từ nhà ấy sẽ cho ra cọc trại;
Từ nhà ấy sẽ cho ra cây cung trận;
Từ nhà ấy sẽ cho ra mọi người lãnh đạo.
5. Chúng sẽ trở nên như những tráng sĩ oai hùng;
Khi xung trận, chúng sẽ giày đạp quân thù như đạp bùn ở ngoài đường;
Chúng sẽ chiến đấu, vì CHÚA ở với chúng;
Chúng sẽ làm kỵ binh của địch quân phải rối loạn tan hàng.
6. Ta sẽ làm vững mạnh nhà Giu-đa;
Ta sẽ cứu nhà Giô-sép;
Ta sẽ đem chúng trở về,
Vì Ta thương xót chúng.
Chúng sẽ trở nên như chưa từng bị Ta bỏ bao giờ,
Vì Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng;
Ta sẽ nghe những lời chúng kêu cầu.
7. Ép-ra-im sẽ trở nên như một trang dũng sĩ;
Lòng chúng sẽ vui như ngây ngất rượu nồng;
Con cái chúng sẽ thấy và vui cười ngặt nghẽo;
Lòng chúng sẽ hớn hở trong CHÚA.
8. Ta sẽ huýt gió tập họp chúng lại,
Vì Ta sẽ cứu chuộc chúng;
Và chúng sẽ gia tăng đông đúc như trước kia.
9. Dù Ta rải chúng ra giữa các dân các nước;
Từ những xứ xa xăm chúng vẫn nhớ đến Ta;
Ở những nơi đó chúng sẽ nuôi các con cái chúng;
Rồi một ngày kia chúng sẽ trở về.
10. Ta sẽ mang chúng về từ đất Ai-cập;
Ta sẽ tụ tập chúng về từ xứ A-sy-ri;
Ta sẽ đem chúng đến định cư ở Ghi-lê-át và Li-băng,
Cho đến khi không còn chỗ nào cho chúng ở.
11. Ta sẽ đưa dắt chúng vượt qua đại dương gian khó;
Ta sẽ đánh tan những đợt ba đào;
Các nguồn nước của Sông Nin sẽ tắt nghẽn và bày lòng sông cạn khô;
Niềm kiêu hãnh của A-sy-ri sẽ bị hạ xuống;
Cây vương trượng của Ai-cập sẽ vĩnh viễn giã từ.
12. Ta sẽ làm cho chúng trở nên hùng mạnh trong CHÚA;
Nhờ danh Ngài chúng sẽ đi lại tự do,” CHÚA phán.

Tài Liệu