Xa-cha-ri: Chương 9

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB38C009)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Đây là sứ điệp của Đức Giê-hô-va chống lại vùng đất Ha-đơ-rắc, và Đa-mách là nơi tọa lạc của nó. Mắt của mọi người và mọi chi tộc của Y-sơ-ra-ên đều hướng về Đức Giê-hô-va.

2. Và Ha-mát, giáp ranh với Ty-rơ và Si-đôn, mặc dù chúng rất khôn ngoan. 3. Dù Ty-rơ đã xây cho mình một đồn lũy, chất chứa bạc nhiều như bụi đất, và vàng như bùn ngoài đường. 4. Kìa, Đức Giê-hô-va sẽ tước đoạt hết tài sản của nó, hủy hoại sức mạnh hàng hải của nó, và nó sẽ bị lửa thiêu hủy.

5. Ách-ca-lôn sẽ nhìn thấy và sợ hãi; Ga-xa sẽ quằn quại đau đớn; kỳ vọng của Éc-rôn bị khô hạn; vua của Ga-xa sẽ bị tiêu diệt; và Ách-ca-lôn sẽ không có dân cư. 6. Một giống dân tạp sẽ cư ngụ tại Ách-đốt; Ta sẽ cắt bỏ niềm kiêu hãnh của người Phi-li-tin. 7. Ta sẽ lấy máu khỏi miệng của nó, và những vật ô nhơ khỏi răng của nó; nhưng nó sẽ còn lại, nó thuộc về Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài sẽ như một lãnh đạo của Giu-đa, còn Éc-rôn sẽ như một người Giê-bu-sít.

8. Ta sẽ đóng trại quanh nhà của Ta, bởi vì có một đạo quân, bởi vì có người đi qua đi lại. Không một kẻ áp bức nào sẽ giày đạp họ nữa, bởi vì bây giờ Ta để mắt trông coi họ.

9. Hỡi con gái Si-ôn, hãy vui mừng! Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, hãy reo vang! Kìa, Vua của ngươi đang đến với ngươi; Ngài là Đấng Công Chính và Cứu Chuộc, khiêm nhu cưỡi lừa – một con lừa tơ, là con của một con lừa. 10. Ta sẽ diệt trừ xe chiến mã khỏi Ép-ra-im, ngựa khỏi Giê-ru-sa-lem, và cung dành cho chiến trận; rồi Ngài sẽ công bố sự hòa bình cho các nước; quyền cai trị của Ngài sẽ trải rộng từ biển nầy đến biển kia, từ sông cho đến tận cùng của đất.

11. Về phần ngươi, bởi vì huyết trong giao ước của Ta với ngươi, cho nên Ta sẽ trả tự do cho những kẻ bị giam cầm của ngươi ra khỏi hố cạn nước. 12. Hỡi những kẻ bị giam cầm vẫn còn hy vọng! Hãy trở về đồn lũy! Chính hôm nay, Ta công bố rằng Ta sẽ bồi hoàn gấp đôi cho các ngươi. 13. Ta sẽ uốn Giu-đa như một cái cung, và đặt Ép-ra-im như mũi tên của nó. Hỡi Si-ôn, các con trai của ngươi đã trỗi dậy. Các con trai của ngươi chống lại Hy-lạp, và làm cho ngươi như một lưỡi gươm của dũng sĩ.

14. Và rồi Đức Giê-hô-va sẽ xuất hiện trên họ; mũi tên của Ngài sẽ phóng ra như tia chớp; và Chúa, là Đức Giê-hô-va, sẽ thổi kèn, rồi Ngài tiến tới như một trận cuồng phong từ phương nam. 15. Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ bảo vệ họ. Họ sẽ thiêu hủy và chinh phục bằng những trành ném đá. Họ sẽ uống và làm huyên náo như say rượu, rồi họ sẽ được đổ đầy như những cái bát, như các góc của bàn thờ.

16. Trong ngày đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ sẽ giải cứu họ, như một bầy của dân Ngài; họ - như những viên đá quý trên mão miện - sẽ sáng lấp lánh trong đất của Ngài. 17. Bởi vì thật phước hạnh biết bao, thật đẹp đẽ biết bao! Thóc lúa và rượu mới sẽ bồi bổ cho các thanh niên thanh nữ.

Bản Dịch Đại Chúng

Đây là sứ điệp của Đức Giê-hô-va chống lại vùng đất Ha-đơ-rắc, và Đa-mách là nơi tọa lạc của nó. Mắt của mọi người và mọi chi tộc của Y-sơ-ra-ên đều hướng về Đức Giê-hô-va.

Và Ha-mát, giáp ranh với Ty-rơ và Si-đôn, mặc dù chúng rất khôn ngoan. Dù Ty-rơ đã xây cho mình một đồn lũy, chất chứa bạc nhiều như bụi đất, và vàng như bùn ngoài đường. Kìa, Đức Giê-hô-va sẽ tước đoạt hết tài sản của nó, hủy hoại sức mạnh hàng hải của nó, và nó sẽ bị lửa thiêu hủy.

Ách-ca-lôn sẽ nhìn thấy và sợ hãi; Ga-xa sẽ quằn quại đau đớn; kỳ vọng của Éc-rôn bị khô hạn; vua của Ga-xa sẽ bị tiêu diệt; và Ách-ca-lôn sẽ không có dân cư. Một giống dân tạp sẽ cư ngụ tại Ách-đốt; Ta sẽ cắt bỏ niềm kiêu hãnh của người Phi-li-tin. Ta sẽ lấy máu khỏi miệng của nó, và những vật ô nhơ khỏi răng của nó; nhưng nó sẽ còn lại, nó thuộc về Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài sẽ như một lãnh đạo của Giu-đa, còn Éc-rôn sẽ như một người Giê-bu-sít.

Ta sẽ đóng trại quanh nhà của Ta, bởi vì có một đạo quân, bởi vì có người đi qua đi lại. Không một kẻ áp bức nào sẽ giày đạp họ nữa, bởi vì bây giờ Ta để mắt trông coi họ.

Hỡi con gái Si-ôn, hãy vui mừng! Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, hãy reo vang! Kìa, Vua của ngươi đang đến với ngươi; Ngài là Đấng Công Chính và Cứu Chuộc, khiêm nhu cưỡi lừa – một con lừa tơ, là con của một con lừa. Ta sẽ diệt trừ xe chiến mã khỏi Ép-ra-im, ngựa khỏi Giê-ru-sa-lem, và cung dành cho chiến trận; rồi Ngài sẽ công bố sự hòa bình cho các nước; quyền cai trị của Ngài sẽ trải rộng từ biển nầy đến biển kia, từ sông cho đến tận cùng của đất.

Về phần ngươi, bởi vì huyết trong giao ước của Ta với ngươi, cho nên Ta sẽ trả tự do cho những kẻ bị giam cầm của ngươi ra khỏi hố cạn nước. Hỡi những kẻ bị giam cầm vẫn còn hy vọng! Hãy trở về đồn lũy! Chính hôm nay, Ta công bố rằng Ta sẽ bồi hoàn gấp đôi cho các ngươi. Ta sẽ uốn Giu-đa như một cái cung, và đặt Ép-ra-im như mũi tên của nó. Hỡi Si-ôn, các con trai của ngươi đã trỗi dậy. Các con trai của ngươi chống lại Hy-lạp, và làm cho ngươi như một lưỡi gươm của dũng sĩ.

Và rồi Đức Giê-hô-va sẽ xuất hiện trên họ; mũi tên của Ngài sẽ phóng ra như tia chớp; và Chúa, là Đức Giê-hô-va, sẽ thổi kèn, rồi Ngài tiến tới như một trận cuồng phong từ phương nam. Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ bảo vệ họ. Họ sẽ thiêu hủy và chinh phục bằng những trành ném đá. Họ sẽ uống và làm huyên náo như say rượu, rồi họ sẽ được đổ đầy như những cái bát, như các góc của bàn thờ.

Trong ngày đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ sẽ giải cứu họ, như một bầy của dân Ngài; họ - như những viên đá quý trên mão miện - sẽ sáng lấp lánh trong đất của Ngài. Bởi vì thật phước hạnh biết bao, thật đẹp đẽ biết bao! Thóc lúa và rượu mới sẽ bồi bổ cho các thanh niên thanh nữ.


Bản Dịch Ngữ Căn

1. Đây là sứ điệp của Đức Giê-hô-va chống lại vùng đất Ha-đơ-rắc, và Đa-mách là nơi tọa lạc của nó. Mắt của mọi người và mọi chi tộc của Y-sơ-ra-ên đều hướng về Đức Giê-hô-va.

2. Và Ha-mát, giáp ranh với Ty-rơ và Si-đôn, mặc dù chúng rất khôn ngoan. 3. Dù Ty-rơ đã xây cho mình một đồn lũy, chất chứa bạc nhiều như bụi đất, và vàng như bùn ngoài đường. 4. Kìa, Đức Giê-hô-va sẽ tước đoạt hết tài sản của nó, hủy hoại sức mạnh hàng hải của nó, và nó sẽ bị lửa thiêu hủy.

5. Ách-ca-lôn sẽ nhìn thấy và sợ hãi; Ga-xa sẽ quằn quại đau đớn; kỳ vọng của Éc-rôn bị khô hạn; vua của Ga-xa sẽ bị tiêu diệt; và Ách-ca-lôn sẽ không có dân cư. 6. Một giống dân tạp sẽ cư ngụ tại Ách-đốt; Ta sẽ cắt bỏ niềm kiêu hãnh của người Phi-li-tin. 7. Ta sẽ lấy máu khỏi miệng của nó, và những vật ô nhơ khỏi răng của nó; nhưng nó sẽ còn lại, nó thuộc về Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài sẽ như một lãnh đạo của Giu-đa, còn Éc-rôn sẽ như một người Giê-bu-sít.

8. Ta sẽ đóng trại quanh nhà của Ta, bởi vì có một đạo quân, bởi vì có người đi qua đi lại. Không một kẻ áp bức nào sẽ giày đạp họ nữa, bởi vì bây giờ Ta để mắt trông coi họ.

9. Hỡi con gái Si-ôn, hãy vui mừng! Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, hãy reo vang! Kìa, Vua của ngươi đang đến với ngươi; Ngài là Đấng Công Chính và Cứu Chuộc, khiêm nhu cưỡi lừa – một con lừa tơ, là con của một con lừa.10. Ta sẽ diệt trừ xe chiến mã khỏi Ép-ra-im, ngựa khỏi Giê-ru-sa-lem, và cung dành cho chiến trận; rồi Ngài sẽ công bố sự hòa bình cho các nước; quyền cai trị của Ngài sẽ trải rộng từ biển nầy đến biển kia, từ sông cho đến tận cùng của đất.

11. Về phần ngươi, bởi vì huyết trong giao ước của Ta với ngươi, cho nên Ta sẽ trả tự do cho những kẻ bị giam cầm của ngươi ra khỏi hố cạn nước. 12. Hỡi những kẻ bị giam cầm vẫn còn hy vọng! Hãy trở về đồn lũy! Chính hôm nay, Ta công bố rằng Ta sẽ bồi hoàn gấp đôi cho các ngươi. 13. Ta sẽ uốn Giu-đa như một cái cung, và đặt Ép-ra-im như mũi tên của nó. Hỡi Si-ôn, các con trai của ngươi đã trỗi dậy. Các con trai của ngươi chống lại Hy-lạp, và làm cho ngươi như một lưỡi gươm của dũng sĩ.

14. Và rồi Đức Giê-hô-va sẽ xuất hiện trên họ; mũi tên của Ngài sẽ phóng ra như tia chớp; và Chúa, là Đức Giê-hô-va, sẽ thổi kèn, rồi Ngài tiến tới như một trận cuồng phong từ phương nam. 15. Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ bảo vệ họ. Họ sẽ thiêu hủy và chinh phục bằng những trành ném đá. Họ sẽ uống và làm huyên náo như say rượu, rồi họ sẽ được đổ đầy như những cái bát, như các góc của bàn thờ.

16. Trong ngày đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ sẽ giải cứu họ, như một bầy của dân Ngài; họ - như những viên đá quý trên mão miện - sẽ sáng lấp lánh trong đất của Ngài. 17. Bởi vì thật phước hạnh biết bao, thật đẹp đẽ biết bao! Thóc lúa và rượu mới sẽ bồi bổ cho các thanh niên thanh nữ.

Bản Dịch 1925

1. Gánh nặng lời Đức Giê-hô-va nghịch cùng đất Ha-đơ-rắc, nó sẽ đỗ trên Đa-mách: vì con mắt loài người và mọi chi phái Y-sơ-ra-ên đều ngó lên Đức Giê-hô-va. 2. Lời ấy cũng phán về Ha-mát, láng giềng của Đa-mách, về Ty-rơ và Si-đôn, vì các thành ấy là rất khôn sáng. 3. Vì Ty-rơ đã xây một đồn lũy cho mình, và thâu chứa bạc như bụi đất, vàng ròng như bùn ngoài đường. 4. Nầy, Chúa sẽ cất lấy của cải nó, xô quyền thế nó xuống biển, nó sẽ bị lửa thiêu nuốt.

5. Ách-ca-lôn sẽ thấy và sợ; Ga-xa cũng thấy và rất đau đớn, Éc-rôn cũng vậy, vì sự nó trông mong sẽ nên xấu hổ; vua Ga-xa sẽ bị diệt và Ách-ca-lôn sẽ không có dân cư. 6. Con ngoại tình sẽ làm vua trong Ách-đốt; ta sẽ trừ sự kiêu ngạo của người Phi-li-tin. 7. Nhưng ta sẽ cất máu nó khỏi miệng nó, và sự gớm ghiếc nó khỏi giữa răng nó; nó cũng sẽ được sót lại cho Đức Chúa Trời chúng ta, nó sẽ như tộc trưởng trong Giu-đa, và Éc-rôn sẽ như người Giê-bu-sít. 8. Ta sẽ đóng trại chung quanh nhà ta nghịch cùng cơ binh, hầu cho chẳng ai qua lại. Kẻ hà hiếp sẽ chẳng đi qua trong chúng nó nữa, vì bây giờ ta đã lấy mắt nhìn xem nó.

9. Hỡi con gái Si-ôn, hãy mừng rỡ cả thể! Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, hãy trổi tiếng reo vui! Nầy, Vua ngươi đến cùng ngươi, Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cỡi lừa, tức là con của lừa cái. 10. Ta sẽ trừ tiệt xe cộ khỏi Ép-ra-im, và ngựa khỏi Giê-ru-sa-lem; cung của chiến trận cũng sẽ bị trừ tiệt, và Ngài sẽ phán sự bình an cho các nước; quyền thế Ngài sẽ trải từ biển nầy đến biển kia, từ Sông cái cho đến các đầu cùng đất.

11. Còn ngươi cũng vậy, vì cớ máu của sự giao ước ngươi, thì ta tha những kẻ tù ngươi ra khỏi hố không có nước. 12. Hỡi những kẻ tù có trông cậy, các ngươi khá trở về nơi đồn lũy, chính ngày nay ta rao rằng sẽ báo trả cho ngươi gấp hai. 13. Ta giương Giu-đa ra cho ta như cái cung, và Ép-ra-im như tên của nó; ta sẽ thúc giục con trai ngươi, hỡi Si-ôn, nghịch cùng con trai ngươi, hỡi Gia-van; và ta sẽ khiến ngươi như gươm của người mạnh bạo.

14. Bấy giờ Đức Giê-hô-va sẽ được thấy trên chúng nó, tên Ngài sẽ phát ra như chớp; Chúa Giê-hô-va sẽ thổi kèn, và đi với gió lốc phương nam. 15. Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ bảo hộ chúng nó, chúng nó sẽ nuốt và giày đạp những đá ném bởi trành; chúng nó sẽ uống và làm ồn ào như người say, sẽ được đầy dẫy như bát, như các góc bàn thờ.

16. Trong ngày đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng nó sẽ giải cứu dân mình như là bầy chiên, như những đá của mũ triều thiên sẽ được cất lên trên đất. 17. Sự nhơn từ Ngài và sự tốt đẹp Ngài sẽ lớn là dường nào! Lúa miến sẽ làm cho những trai trẻ lớn lên, và rượu mới sẽ làm cho gái đồng trinh thạnh vượng.

Bản Dịch 2011

Kẻ Thù của I-sơ-ra-ên Bị Phạt

1 Lời sấm truyền:

Lời CHÚA nghịch lại xứ Ha-rách, và cuối cùng dừng tại Ða-mách,

Vì cặp mắt của thiên hạ và mọi chi tộc I-sơ-ra-ên đều hướng về CHÚA, xem Ngài sẽ làm gì,

2 Cũng nghịch với Ha-mát, thành giáp ranh Ða-mách,

Và chống lại Ty-rơ và Si-đôn, dù chúng rất quỷ quyệt khôn ranh.

3 Ty-rơ đã xây cho nó một pháo đài kiên cố;

Nó chất chứa bạc cho nó nhiều như bụi đất, và vàng nhiều như bùn ngoài đường.

4 Này, Chúa sẽ cho tước đoạt tài sản của nó,

Ném quyền lực kinh tế và quân sự của nó vào lòng biển,

Và lửa sẽ thiêu rụi nó.

5 Thấy nó bị thế, Ách-kê-lôn sợ hãi;

Ga-xa quằn quại đớn đau;

Hy vọng của Éc-rôn tan thành mây khói;

Vua của Ga-xa chết tức tưởi;

Ách-kê-lôn thành nơi không người ở.

6 Ách-đốt sẽ bị bỏ cho dân tạp chủng chiếm ngụ,

“Vì Ta sẽ làm cho Phi-li-tin hết hống hách phô trương.

7 Ta sẽ cất máu đi, để miệng nó không uống nữa;

Ta sẽ dẹp bỏ những đồ cúng gớm ghiếc, để răng nó không ăn nữa.”

Bấy giờ những kẻ còn lại sẽ thuộc về Ðức Chúa Trời chúng ta.

“Chúng sẽ như một thị tộc ở Giu-đa;

Còn dân Éc-rôn sẽ được đối xử như dân Giê-bu-si đã đồng hóa với dân Ta.

8 Ta sẽ đóng trại quanh nhà Ta để bảo vệ;

Quân xâm lăng sẽ không dám tới lui;

Bọn xâm lược sẽ không còn bén mảng,

Vì bấy giờ Ta sẽ luôn để mắt quan sát trông nom chúng.”

Vị Lãnh Tụ Tương Lai của Dân CHÚA

9 Hỡi Ái Nữ của Si-ôn, hãy nức lòng mừng rỡ;

Hỡi Ái Nữ của Giê-ru-sa-lem, hãy cất tiếng reo hò.

Này, Vua của ngươi đến với ngươi;

Ngài thật công chính và mang đến ơn cứu rỗi;

Ngài khiêm nhu và cỡi trên một con lừa,

Cỡi trên lưng một con lừa tơ, là con của lừa mẹ.

10 “Ta sẽ dẹp sạch các xe chiến mã khỏi Ép-ra-im,

Và các chiến mã khỏi Giê-ru-sa-lem;

Các cung nỏ dùng cho chiến trận sẽ bị chặt bỏ.”

Ngài sẽ ban lịnh sống hòa bình cho các dân các nước;

Quyền bính của Ngài bao trùm từ đại dương nầy đến đại dương kia,

Từ Sông Cả cho đến tận cùng trái đất.

Dân CHÚA Ðược Phục Hồi

11 “Về phần ngươi, vì cớ máu giao ước Ta đã lập với ngươi,

Ta sẽ giải thoát những kẻ bị tù của ngươi khỏi hố sâu không nước.

12 Hỡi những kẻ bị tù vẫn ôm ấp niềm hy vọng,

Hãy quay về với Ta, pháo đài kiên cố của các ngươi;

Vì chính ngày nay, Ta tuyên bố rằng, ‘Ta sẽ đền bù cho các ngươi gấp đôi phước hạnh.’

13 Vì Ta sẽ giương Giu-đa lên như giương một cây cung,

Ta sẽ biến Ép-ra-im thành tên nhọn lắp vào cung ấy,

Hỡi Si-ôn, Ta sẽ ban hào khí cho các trai tráng của ngươi;

Hỡi Hy-lạp, các trai trẻ của ngươi sẽ bị đối phó,

Và Ta sẽ biến ngươi, Si-ôn, thành thanh gươm của trang dũng sĩ.”

14 Bấy giờ CHÚA sẽ xuất hiện trên con dân Ngài;

Mũi tên Ngài sẽ vụt qua như chớp nhoáng;

CHÚA Hằng Hữu sẽ ban lịnh thổi kèn xuất quân;

Ngài sẽ tiến tới như vũ bão ở sa mạc miền nam.

15 CHÚA các đạo quân sẽ bảo vệ họ;

Họ sẽ nghiền nát và giày đạp quân thù chuyên sử dụng trành ném đá;

Họ sẽ uống và gào lên như kẻ bị rượu kích thích tinh thần;

Họ sẽ no đầy như chậu đựng máu con vật hiến tế ở các góc bàn thờ.

16 CHÚA, Ðức Chúa Trời của họ, sẽ cứu họ trong ngày ấy,

Giống như người chăn giải cứu đàn chiên của mình.

Bấy giờ họ sẽ chiếu lóng lánh trong đất Ngài,

Như những viên ngọc lấp lánh trên vương miện.

17 Vì lòng tốt của Ngài tuyệt vời biết bao!

Ngài đối xử với dân Ngài thật quá đẹp!

Lúa mì làm thanh niên khỏe mạnh;

Rượu mới làm thiếu nữ cười giòn.

Tài Liệu