Xa-cha-ri: Chương 8

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB38C008)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Lại có lời của Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán như thế nầy: 2. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: Vì Si-ôn, Ta ghen dữ dội; Ta ghen cuồng nhiệt vì nàng.

3. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ trở lại với Si-ôn và sẽ ngự giữa Giê-ru-sa-lem. Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là thành phố Chân Thật, và núi của Đức Giê-hô-va của các đạo quân sẽ được gọi là Núi Thánh.

4. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: Những ông cụ và những bà cụ sẽ ngồi nghỉ trên các đường phố của Giê-ru-sa-lem, mỗi người đều cầm gậy nơi tay của mình bởi vì đã cao tuổi. 5. Các đường phố của thành phố sẽ đầy những bé trai và bé gái vui chơi trên các đường phố.

6. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: Trong những ngày đó, nếu có điều nào lạ lùng dưới mắt của dân chúng còn sót lại, thì điều đó có lạ lùng gì dưới mắt Ta hay sao? Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán vậy.

7. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: Nầy, Ta sẽ cứu dân của Ta từ vùng đất phương đông và vùng đất phương tây. 8. Ta sẽ đem họ trở về, và họ sẽ cư ngụ giữa Giê-ru-sa-lem. Họ sẽ là dân của Ta; còn Ta, Ta sẽ là Đức Chúa Trời của họ trong chân lý và công chính.

9. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: Hãy làm cho tay của các ngươi được mạnh mẽ! Trong những ngày nầy, các ngươi là những người nghe những lời từ miệng của các tiên tri trong thời mà nền nhà của Đức Giê-hô-va của các đạo quân được thiết lập để đền thờ có thể được xây dựng. 10. Bởi vì trước những ngày đó, không có tiền công cho người, hay tiền thuê cho súc vật; và vì kẻ thù của mình, người ta đi ra hay đi vào đều không được bình an, bởi vì Ta đã khiến mọi người nghịch cùng người lân cận của mình. 11. Nhưng bây giờ Ta sẽ không đối xử với những người còn lại của dân tộc nầy như trước nữa. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán vậy.

12. Do hạt giống thịnh vượng, cây nho sẽ sinh trái, đất sẽ gia tăng hoa lợi, và các tầng trời sẽ đổ sương. Ta sẽ cho những người còn sót lại của dân tộc nầy được hưởng tất cả những điều nầy. 13. Hỡi nhà Giu-đa và nhà Y-sơ-ra-ên! Các ngươi đã trở thành lời nguyền rủa trong các nước thể nào, thì Ta sẽ giải cứu các ngươi và các ngươi sẽ trở thành một phước hạnh. Đừng sợ hãi! Hãy làm cho những tay của mình được mạnh mẽ!

14. Bởi vì Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: Như Ta đã quyết định giáng tai họa cho các ngươi vào lúc tổ phụ của các ngươi làm Ta nổi giận - Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán – và Ta đã không dịu bớt, 15. thì trong những ngày này, Ta đã quyết định làm điều tốt cho Giê-ru-sa-lem và cho nhà Giu-đa. Đừng sợ hãi! 16. Đây là những điều các ngươi phải làm: Mỗi người hãy nói lời chân thật với người lân cận của mình. Tại cổng thành, hãy xét xử chân thật, công chính và thuận hòa. 17. Không một ai toan tính điều ác trong lòng để làm hại người lân cận của mình. Đừng yêu thích việc thề nguyện giả dối - bởi vì Ta ghét tất cả những điều đó. Đức Giê-hô-va phán vậy.

18. Và rồi có lời của Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán cùng tôi rằng: 19. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: Những kỳ kiêng cữ vào tháng tư, tháng năm, tháng bảy, và tháng mười sẽ trở thành những ngày lễ vui mừng, hoan lạc, và tươi vui cho nhà Giu-đa. Vì vậy hãy yêu mến sự chân thật và bình an.

20. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: Nhiều dân tộc và dân cư của nhiều thành phố sẽ đến; 21. và dân cư của thành phố nầy sẽ đến nói với dân của thành phố khác rằng: Chúng ta hãy đến cầu xin Đức Giê-hô-va, và tìm kiếm Đức Giê-hô-va của các đạo quân - Tôi cũng sẽ đi.

22. Như vậy, nhiều dân tộc và các quốc gia hùng mạnh sẽ đến tìm kiếm Đức Giê-hô-va của các đạo quân tại Giê-ru-sa-lem, để nài xin ơn của Đức Giê-hô-va. 23. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: Trong những ngày đó, sẽ có mười người từ mỗi thứ tiếng của các dân tộc sẽ nắm vạt áo của một người Do Thái, và nói rằng: Xin cho chúng tôi đi với các anh, bởi vì chúng tôi có nghe rằng Đức Giê-hô-va ở với các anh.

Bản Dịch Đại Chúng

Lại có lời của Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán như thế nầy: Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: Vì Si-ôn, Ta ghen dữ dội; Ta ghen cuồng nhiệt vì nàng.

Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ trở lại với Si-ôn và sẽ ngự giữa Giê-ru-sa-lem. Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là thành phố Chân Thật, và núi của Đức Giê-hô-va của các đạo quân sẽ được gọi là Núi Thánh.

Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: Những ông cụ và những bà cụ sẽ ngồi nghỉ trên các đường phố của Giê-ru-sa-lem, mỗi người đều cầm gậy nơi tay của mình bởi vì đã cao tuổi. Các đường phố của thành phố sẽ đầy những bé trai và bé gái vui chơi trên các đường phố.

Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: Trong những ngày đó, nếu có điều nào lạ lùng dưới mắt của dân chúng còn sót lại, thì điều đó có lạ lùng gì dưới mắt Ta hay sao? Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán vậy.

Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: Nầy, Ta sẽ cứu dân của Ta từ vùng đất phương đông và vùng đất phương tây. Ta sẽ đem họ trở về, và họ sẽ cư ngụ giữa Giê-ru-sa-lem. Họ sẽ là dân của Ta; còn Ta, Ta sẽ là Đức Chúa Trời của họ trong chân lý và công chính.

Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: Hãy làm cho tay của các ngươi được mạnh mẽ! Trong những ngày nầy, các ngươi là những người nghe những lời từ miệng của các tiên tri trong thời mà nền nhà của Đức Giê-hô-va của các đạo quân được thiết lập để đền thờ có thể được xây dựng. Bởi vì trước những ngày đó, không có tiền công cho người, hay tiền thuê cho súc vật; và vì kẻ thù của mình, người ta đi ra hay đi vào đều không được bình an, bởi vì Ta đã khiến mọi người nghịch cùng người lân cận của mình. Nhưng bây giờ Ta sẽ không đối xử với những người còn lại của dân tộc nầy như trước nữa. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán vậy.

Do hạt giống thịnh vượng, cây nho sẽ sinh trái, đất sẽ gia tăng hoa lợi, và các tầng trời sẽ đổ sương. Ta sẽ cho những người còn sót lại của dân tộc nầy được hưởng tất cả những điều nầy. Hỡi nhà Giu-đa và nhà Y-sơ-ra-ên! Các ngươi đã trở thành lời nguyền rủa trong các nước thể nào, thì Ta sẽ giải cứu các ngươi và các ngươi sẽ trở thành một phước hạnh. Đừng sợ hãi! Hãy làm cho những tay của mình được mạnh mẽ!

Bởi vì Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: Như Ta đã quyết định giáng tai họa cho các ngươi vào lúc tổ phụ của các ngươi làm Ta nổi giận - Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán – và Ta đã không dịu bớt, thì trong những ngày này, Ta đã quyết định làm điều tốt cho Giê-ru-sa-lem và cho nhà Giu-đa. Đừng sợ hãi! Đây là những điều các ngươi phải làm: Mỗi người hãy nói lời chân thật với người lân cận của mình. Tại cổng thành, hãy xét xử chân thật, công chính và thuận hòa. Không một ai toan tính điều ác trong lòng để làm hại người lân cận của mình. Đừng yêu thích việc thề nguyện giả dối - bởi vì Ta ghét tất cả những điều đó. Đức Giê-hô-va phán vậy.

Và rồi có lời của Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán cùng tôi rằng: Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: Những kỳ kiêng cữ vào tháng tư, tháng năm, tháng bảy, và tháng mười sẽ trở thành những ngày lễ vui mừng, hoan lạc, và tươi vui cho nhà Giu-đa. Vì vậy hãy yêu mến sự chân thật và bình an.

Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: Nhiều dân tộc và dân cư của nhiều thành phố sẽ đến; và dân cư của thành phố nầy sẽ đến nói với dân của thành phố khác rằng: Chúng ta hãy đến cầu xin Đức Giê-hô-va, và tìm kiếm Đức Giê-hô-va của các đạo quân - Tôi cũng sẽ đi.

Như vậy, nhiều dân tộc và các quốc gia hùng mạnh sẽ đến tìm kiếm Đức Giê-hô-va của các đạo quân tại Giê-ru-sa-lem, để nài xin ơn của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: Trong những ngày đó, sẽ có mười người từ mỗi thứ tiếng của các dân tộc sẽ nắm vạt áo của một người Do Thái, và nói rằng: Xin cho chúng tôi đi với các anh, bởi vì chúng tôi có nghe rằng Đức Giê-hô-va ở với các anh.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Lại có lời của Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán như thế nầy: 2. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: Vì Si-ôn, Ta ghen dữ dội; Ta ghen cuồng nhiệt vì nàng.

3. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ trở lại với Si-ôn và sẽ ngự giữa Giê-ru-sa-lem. Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là thành phố Chân Thật, và núi của Đức Giê-hô-va của các đạo quân sẽ được gọi là Núi Thánh.

4. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: Những ông cụ và những bà cụ sẽ ngồi nghỉ trên các đường phố của Giê-ru-sa-lem, mỗi người đều cầm gậy nơi tay của mình bởi vì đã cao tuổi. 5. Các đường phố của thành phố sẽ đầy những bé trai và bé gái vui chơi trên các đường phố.

6. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: Trong những ngày đó, nếu có điều nào lạ lùng dưới mắt của dân chúng còn sót lại, thì điều đó có lạ lùng gì dưới mắt Ta hay sao? Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán vậy.

7. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: Nầy, Ta sẽ cứu dân của Ta từ vùng đất phương đông và vùng đất phương tây. 8. Ta sẽ đem họ trở về, và họ sẽ cư ngụ giữa Giê-ru-sa-lem. Họ sẽ là dân của Ta; còn Ta, Ta sẽ là Đức Chúa Trời của họ trong chân lý và công chính.

9. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: Hãy làm cho tay của các ngươi được mạnh mẽ! Trong những ngày nầy, các ngươi là những người nghe những lời từ miệng của các tiên tri trong thời mà nền nhà của Đức Giê-hô-va của các đạo quân được thiết lập để đền thờ có thể được xây dựng. 10. Bởi vì trước những ngày đó, không có tiền công cho người, hay tiền thuê cho súc vật; và vì kẻ thù của mình, người ta đi ra hay đi vào đều không được bình an, bởi vì Ta đã khiến mọi người nghịch cùng người lân cận của mình. 11. Nhưng bây giờ Ta sẽ không đối xử với những người còn lại của dân tộc nầy như trước nữa. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán vậy.

12. Do hạt giống thịnh vượng, cây nho sẽ sinh trái, đất sẽ gia tăng hoa lợi, và các tầng trời sẽ đổ sương. Ta sẽ cho những người còn sót lại của dân tộc nầy được hưởng tất cả những điều nầy. 13. Hỡi nhà Giu-đa và nhà Y-sơ-ra-ên! Các ngươi đã trở thành lời nguyền rủa trong các nước thể nào, thì Ta sẽ giải cứu các ngươi và các ngươi sẽ trở thành một phước hạnh. Đừng sợ hãi! Hãy làm cho những tay của mình được mạnh mẽ!

14. Bởi vì Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: Như Ta đã quyết định giáng tai họa cho các ngươi vào lúc tổ phụ của các ngươi làm Ta nổi giận - Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán – và Ta đã không dịu bớt, 15. thì trong những ngày này, Ta đã quyết định làm điều tốt cho Giê-ru-sa-lem và cho nhà Giu-đa. Đừng sợ hãi! 16. Đây là những điều các ngươi phải làm: Mỗi người hãy nói lời chân thật với người lân cận của mình. Tại cổng thành, hãy xét xử chân thật, công chính và thuận hòa. 17. Không một ai toan tính điều ác trong lòng để làm hại người lân cận của mình. Đừng yêu thích việc thề nguyện giả dối - bởi vì Ta ghét tất cả những điều đó. Đức Giê-hô-va phán vậy.

18. Và rồi có lời của Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán cùng tôi rằng: 19. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: Những kỳ kiêng cữ vào tháng tư, tháng năm, tháng bảy, và tháng mười sẽ trở thành những ngày lễ vui mừng, hoan lạc, và tươi vui cho nhà Giu-đa. Vì vậy hãy yêu mến sự chân thật và bình an.

20. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: Nhiều dân tộc và dân cư của nhiều thành phố sẽ đến; 21. và dân cư của thành phố nầy sẽ đến nói với dân của thành phố khác rằng: Chúng ta hãy đến cầu xin Đức Giê-hô-va, và tìm kiếm Đức Giê-hô-va của các đạo quân - Tôi cũng sẽ đi.

22. Như vậy, nhiều dân tộc và các quốc gia hùng mạnh sẽ đến tìm kiếm Đức Giê-hô-va của các đạo quân tại Giê-ru-sa-lem, để nài xin ơn của Đức Giê-hô-va. 23. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: Trong những ngày đó, sẽ có mười người từ mỗi thứ tiếng của các dân tộc sẽ nắm vạt áo của một người Do Thái, và nói rằng: Xin cho chúng tôi đi với các anh, bởi vì chúng tôi có nghe rằng Đức Giê-hô-va ở với các anh.

Bản Dịch 1925

1. Lại có lời của Đức Giê-hô-va vạn quân phán cùng ta rằng: 2. Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vầy: Ta đã nổi ghen vì Si-ôn bởi một cơn ghen lớn, ta đã nổi ghen vì nó bởi cơn tức giận lớn. 3. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta đã xây lại cùng Si-ôn, và ta sẽ ở giữa Giê-ru-sa-lem; Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là thành chơn thật; núi của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ được gọi là núi thánh. 4. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Sẽ còn có những ông già, bà già ở trong các đường phố Giê-ru-sa-lem, ai nấy sẽ cầm gậy nơi tay, vì cớ mình cao tuổi. 5. Các đường phố trong thành sẽ đầy những con trai con gái vui chơi trong đó. 6. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Trong những ngày đó, dầu những sự ấy coi như lạ lùng cho mắt của dân sót nầy, song há lạ lùng cho mắt ta sao? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. 7. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Nầy, ta sẽ giải cứu dân ta từ phương đông phương tây, 8. và đem chúng nó đến, chúng nó sẽ ở giữa Giê-ru-sa-lem, làm dân của ta, còn ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó trong sự chơn thật và công bình. 9. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Các ngươi là kẻ, đương những ngày nầy, nghe các lời ấy từ miệng các tiên tri trong ngày mà nhà Đức Giê-hô-va vạn quân, tức là đền thờ, đã được lập nền để xây lên, thì các ngươi khá làm tay mình nên mạnh. 10. Vì chưng trước những ngày đó chẳng có tiền công cho người ta, cũng chẳng có tiền công cho thú vật; và vì cớ kẻ cừu địch, thì chẳng có sự bình an cho kẻ ra người vào; vì ta đã khiến mọi người ai nầy nghịch cùng kẻ lân cận mình. 11. Nhưng bây giờ ta sẽ không đãi những kẻ sót lại của dân nầy như trước, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. 12. Vì ở đó sẽ có hột giống bình an; cây nho sẽ sanh trái, và đất sẽ sanh hoa lợi, các từng trời sẽ sa móc xuống, ta sẽ làm cho những kẻ sót lại của dân nầy được hưởng mọi sự đó. 13. Hỡi nhà Giu-đa và nhà Y-sơ-ra-ên! sẽ xảy ra như các ngươi đã làm sự rủa sả trong các nước thể nào, thì ta sẽ cứu các ngươi, và các ngươi sẽ làm sự chúc phước thể ấy. Các ngươi chớ sợ hãi, song hãy làm cho tay mình nên mạnh! 14. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Như ta đã toan giáng tai vạ cho các ngươi, khi tổ phụ các ngươi chọc giận ta, và ta không ăn năn, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy, 15. thì ngày nay cũng vậy, ta lại đã toan làm ơn cho Giê-ru-sa-lem và cho nhà Giu-đa: các ngươi chớ sợ chi! 16. Nầy là những sự các ngươi phải làm: Ai nấy khá lấy điều thật nói cùng kẻ lân cận mình; hãy làm sự chơn thật và sự phán xét bình an trong cửa thành các ngươi. 17. Chớ toan sự dữ trong lòng nghịch cùng kẻ lân cận; và chớ ưa sự thề dối, vì ấy đó là những điều mà ta ghét, Đức Giê-hô-va phán vậy. 18. Đoạn, có lời của Đức Giê-hô-va vạn quân phán cùng ta, mà rằng: 19. Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vầy: Sự kiêng ăn về tháng tư, sự kiêng ăn về tháng năm, sự kiêng ăn về tháng bảy, sự kiêng ăn về tháng mười sẽ làm sự vui mừng hớn hở, và ngày lễ vui chơi cho nhà Giu-đa. Vậy hãy ưa sự chơn thật và bình an. 20. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Sẽ xảy ra các dân và dân cư nhiều thành đều đến, 21. và dân cư thành nầy đi đến thành khác mà nói rằng: Chúng ta hãy đi mau, đặng nài xin ơn Đức Giê-hô-va, và tìm kiếm Đức Giê-hô-va vạn quân; ta cũng sẽ đi. 22. Như vậy có nhiều dân và nhiều nước mạnh sẽ đến tìm kiếm Đức Giê-hô-va vạn quân tại Giê-ru-sa-lem, và ở đó nài xin ơn Đức Giê-hô-va. 23. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Sẽ xảy ra trong những ngày đó, có mười người từ mọi thứ tiếng trong các nước ra, nắm chặt vạt áo của một người Giu-đa, mà nói rằng: Chúng ta sẽ đi cùng các ngươi, vì chúng ta có nghe rằng Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi.

Bản Dịch 2011

CHÚA Hứa với Si-ôn

1 Lời của CHÚA các đạo quân đến với tôi, 2 “CHÚA các đạo quân phán thế nầy, ‘Ta vì Si-ôn nổi ghen dữ dội. Phải, Ta vì nó nổi ghen và nổi giận tột cùng.’” 3 CHÚA phán, “Ta sẽ trở lại Si-ôn. Ta sẽ ở giữa Giê-ru-sa-lem. Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là Thành Chân Thật. Núi của CHÚA các đạo quân sẽ được gọi là Núi Thánh.” 4 CHÚA các đạo quân phán thế nầy, “Rồi đây khắp các nẻo đường của Giê-ru-sa-lem sẽ có các bô lão, cả nam lẫn nữ, ngồi nghỉ ngơi hưởng thọ. Người nào cũng cầm cây gậy trong tay để có thể đi đứng vững vàng vì đã cao niên trường thọ. 5 Các con đường trong thành sẽ đầy những trẻ con, trai và gái, đùa chơi chạy nhảy.” 6 CHÚA các đạo quân phán thế nầy, “Mặc dù trong những ngày ấy, đối với những kẻ sót lại của dân nầy, điều đó dường như không thể nào có được, nhưng trước mắt Ta, điều ấy mà không thể thực hiện được sao?” CHÚA các đạo quân phán. 7 CHÚA các đạo quân phán thế nầy, “Này, Ta sẽ cứu dân Ta về từ những nước ở phương đông và những nước ở phương tây. 8 Ta sẽ đem chúng về sống trong Giê-ru-sa-lem. Chúng sẽ làm dân Ta, và Ta sẽ làm Ðức Chúa Trời của chúng trong sự thành tín và trong sự công chính.”

9 CHÚA các đạo quân phán, “Tay các ngươi khá mạnh mẽ để hoàn thành công việc. Trong những ngày ấy, các ngươi đã nghe miệng các tiên tri vốn có mặt khi nền Ðền Thờ, nhà của CHÚA các đạo quân, được khởi công xây dựng, nói về việc đó rồi. 10 Vì trước những ngày ấy, công nhân không có việc làm, súc vật không được ai thuê mướn. Những ai ra vô thành đều không được an toàn vì quân thù luôn rình rập sát hại. Ngoài ra Ta đã làm ngơ để mọi người cứ tự do hãm hại lẫn nhau. 11 Nhưng bây giờ Ta sẽ không đối xử với những kẻ sót lại của dân nầy như những ngày trước nữa,” CHÚA các đạo quân phán. 12 “Vì Ta đã cho hạt giống hòa bình thịnh vượng nẩy mầm: cây nho ra trái, đất sinh sản hoa màu, và trời ban sương móc. Ta sẽ làm cho những kẻ sót lại của dân nầy thừa hưởng các phước hạnh ấy. 13 Hỡi nhà Giu-đa và nhà I-sơ-ra-ên, trước kia các ngươi đã bị nguyền rủa giữa các dân thể nào, nay Ta sẽ cứu các ngươi và biến các ngươi thành nguồn phước cho mọi người thể ấy. Chớ sợ hãi, nhưng hãy làm cho tay các ngươi mạnh mẽ lên.”

14 Vì CHÚA các đạo quân phán thế nầy, “Như Ta đã quyết tâm giáng họa trên các ngươi khi tổ tiên các ngươi chọc giận Ta, và Ta đã không châm chước thể nào,” CHÚA các đạo quân phán, 15 “thì trong những ngày ấy, Ta sẽ quyết tâm ban phước lại cho Giê-ru-sa-lem và cho nhà Giu-đa cũng thể ấy. Chớ sợ hãi. 16 Ðây là những điều các ngươi phải làm: Nói với nhau sự chân thật, ở công đường hãy xét xử công minh và giải quyết mọi sự nhằm đem lại hòa bình; 17 trong lòng các ngươi chớ ai có ý đồ đen tối hại người khác, chớ yêu mến việc thề gian thệ dối, vì Ta ghét tất cả những điều ấy,” CHÚA phán.

Tinh Thần Kiêng Ăn Ðúng Ðắn

18 Lời của CHÚA các đạo quân đến với tôi rằng, 19 “CHÚA các đạo quân phán thế nầy, ‘Cuộc kiêng ăn vào tháng tư, cuộc kiêng ăn vào tháng năm, cuộc kiêng ăn vào tháng bảy, và cuộc kiêng ăn vào tháng mười phải là những dịp vui mừng và hoan lạc, và là những kỳ lễ hội vui vẻ cho nhà Giu-đa.’ Vậy hãy yêu chuộng sự thật và hòa bình.”

Giê-ru-sa-lem Sẽ Thu Hút Nhiều Người

20 CHÚA các đạo quân phán thế nầy, “Rồi đây người ta ở khắp nơi, dân trong nhiều thành phố, sẽ kéo đến. 21 Dân thành nầy sẽ đến nói với dân thành kia, ‘Chúng ta hãy đến tìm cầu ân huệ của CHÚA và tìm kiếm CHÚA các đạo quân. Riêng phần tôi, tôi sẽ đi đến đó.’ 22 Nhiều dân tộc và các quốc gia hùng cường sẽ đến tìm kiếm CHÚA các đạo quân tại Giê-ru-sa-lem và tìm cầu ân huệ của CHÚA.” 23 CHÚA các đạo quân phán thế nầy, “Trong những ngày ấy mười người từ các dân khác ngôn ngữ với nhau sẽ vây lấy một người Giu-đa, nắm áo người ấy, và nói, ‘Xin cho chúng tôi đi với bạn, vì chúng tôi có nghe rằng Ðức Chúa Trời ở với bạn.’”

Tài Liệu