Xa-cha-ri: Chương 7

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB38C007)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Đến năm thứ tư của triều vua Đa-ri-út, vào ngày bốn tháng chín, tức là tháng Kít-lêu, có lời của Đức Giê-hô-va phán với Xa-cha-ri. 2. Lúc đó dân Bê-tên cử Sa-rết-se và Rê-ghem Mê-léc, cùng một số người của ông, đến khẩn cầu Đức Giê-hô-va. 3. Ông hỏi những thầy tế lễ trong đền thờ Đức Giê-hô-va của các đạo quân và các tiên tri rằng: Tôi có nên khóc lóc và kiêng cử trong tháng thứ năm như vẫn thường làm trong nhiều năm nay hay không?

4. Sau đó có lời Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán cùng tôi rằng: 5. Hãy nói với toàn dân trong xứ và với các thầy tế lễ rằng: Khi các ngươi kiêng cử và than khóc vào tháng năm và tháng bảy suốt bảy mươi năm nay, có phải các ngươi kiêng cử vì chính Ta hay không? 6. Khi các ngươi ăn uống, không phải các ngươi đã vì chính mình mà ăn và vì chính mình mà uống hay sao? 7. Không phải những lời của Đức Giê-hô-va đã công bố bởi các tiên tri thời xưa, vào lúc Giê-ru-sa-lem và các thành phụ cận còn dân cư thịnh vượng, và miền nam cùng những vùng đất thấp có dân cư ngụ hay sao?

8. Và rồi có lời của Đức Giê-hô-va phán với Xa-cha-ri: 9. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: Hãy cư xử chân thật và công chính; hãy bày tỏ sự nhân từ và thương xót với mỗi anh em của mình. 10. Đừng áp bức kẻ mồ côi, người góa bụa, người xa lạ, hay người nghèo. Không một ai mưu tính điều ác trong lòng để hại anh em của mình. 11. Tuy nhiên, chúng đã không để ý, nhún vai bỏ đi, và khép tai của chúng để không nghe. 12. Chúng đã làm cho lòng của mình cứng như đá để không nghe luật pháp và những lời mà Đức Giê-hô-va của các đạo quân đã truyền phán bởi Thần của Ngài qua các tiên tri thời xưa. Vì vậy, cơn thịnh nộ rất lớn đã đến từ Đức Giê-hô-va của các đạo quân.

13. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: Khi Ta gọi, chúng không chịu nghe, khi chúng kêu cầu, Ta cũng không nghe; 14. nhưng Ta đã làm tan tác chúng như bị một cơn gió lốc cuốn đến những quốc gia mà chúng chưa từng biết. Đất đai bỏ lại phía sau bị hoang tàn đến nỗi không còn ai qua lại, bởi vì chúng đã làm cho vùng đất xinh đẹp bị hoang tàn.

Bản Dịch Đại Chúng

Đến năm thứ tư của triều vua Đa-ri-út, vào ngày bốn tháng chín, tức là tháng Kít-lêu, có lời của Đức Giê-hô-va phán với Xa-cha-ri. Lúc đó dân Bê-tên cử Sa-rết-se và Rê-ghem Mê-léc, cùng một số người của ông, đến khẩn cầu Đức Giê-hô-va. Ông hỏi những thầy tế lễ trong đền thờ Đức Giê-hô-va của các đạo quân và các tiên tri rằng: Tôi có nên khóc lóc và kiêng cử trong tháng thứ năm như vẫn thường làm trong nhiều năm nay hay không?

Sau đó có lời Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán cùng tôi rằng: Hãy nói với toàn dân trong xứ và với các thầy tế lễ rằng: Khi các ngươi kiêng cử và than khóc vào tháng năm và tháng bảy suốt bảy mươi năm nay, có phải các ngươi kiêng cử vì chính Ta hay không? Khi các ngươi ăn uống, không phải các ngươi đã vì chính mình mà ăn và vì chính mình mà uống hay sao? Không phải những lời của Đức Giê-hô-va đã công bố bởi các tiên tri thời xưa, vào lúc Giê-ru-sa-lem và các thành phụ cận còn dân cư thịnh vượng, và miền nam cùng những vùng đất thấp có dân cư ngụ hay sao?

Và rồi có lời của Đức Giê-hô-va phán với Xa-cha-ri: Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: Hãy cư xử chân thật và công chính; hãy bày tỏ sự nhân từ và thương xót với mỗi anh em của mình. Đừng áp bức kẻ mồ côi, người góa bụa, người xa lạ, hay người nghèo. Không một ai mưu tính điều ác trong lòng để hại anh em của mình. Tuy nhiên, chúng đã không để ý, nhún vai bỏ đi, và khép tai của chúng để không nghe. Chúng đã làm cho lòng của mình cứng như đá để không nghe luật pháp và những lời mà Đức Giê-hô-va của các đạo quân đã truyền phán bởi Thần của Ngài qua các tiên tri thời xưa. Vì vậy, cơn thịnh nộ rất lớn đã đến từ Đức Giê-hô-va của các đạo quân.

Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: Khi Ta gọi, chúng không chịu nghe, khi chúng kêu cầu, Ta cũng không nghe; nhưng Ta đã làm tan tác chúng như bị một cơn gió lốc cuốn đến những quốc gia mà chúng chưa từng biết. Đất đai bỏ lại phía sau bị hoang tàn đến nỗi không còn ai qua lại, bởi vì chúng đã làm cho vùng đất xinh đẹp bị hoang tàn.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Đến năm thứ tư của triều vua Đa-ri-út, vào ngày bốn tháng chín, tức là tháng Kít-lêu, có lời của Đức Giê-hô-va phán với Xa-cha-ri. 2. Lúc đó dân Bê-tên cử Sa-rết-se và Rê-ghem Mê-léc, cùng một số người của ông, đến khẩn cầu Đức Giê-hô-va. 3. Ông hỏi những thầy tế lễ trong đền thờ Đức Giê-hô-va của các đạo quân và các tiên tri rằng: Tôi có nên khóc lóc và kiêng cử trong tháng thứ năm như vẫn thường làm trong nhiều năm nay hay không?

4. Sau đó có lời Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán cùng tôi rằng: 5. Hãy nói với toàn dân trong xứ và với các thầy tế lễ rằng: Khi các ngươi kiêng cử và than khóc vào tháng năm và tháng bảy suốt bảy mươi năm nay, có phải các ngươi kiêng cử vì chính Ta hay không? 6. Khi các ngươi ăn uống, không phải các ngươi đã vì chính mình mà ăn và vì chính mình mà uống hay sao? 7. Không phải những lời của Đức Giê-hô-va đã công bố bởi các tiên tri thời xưa, vào lúc Giê-ru-sa-lem và các thành phụ cận còn dân cư thịnh vượng, và miền nam cùng những vùng đất thấp có dân cư ngụ hay sao?

8. Và rồi có lời của Đức Giê-hô-va phán với Xa-cha-ri: 9. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: Hãy cư xử chân thật và công chính; hãy bày tỏ sự nhân từ và thương xót với mỗi anh em của mình. 10. Đừng áp bức kẻ mồ côi, người góa bụa, người xa lạ, hay người nghèo. Không một ai mưu tính điều ác trong lòng để hại anh em của mình. 11. Tuy nhiên, chúng đã không để ý, nhún vai bỏ đi, và khép tai của chúng để không nghe. 12. Chúng đã làm cho lòng của mình cứng như đá để không nghe luật pháp và những lời mà Đức Giê-hô-va của các đạo quân đã truyền phán bởi Thần của Ngài qua các tiên tri thời xưa. Vì vậy, cơn thịnh nộ rất lớn đã đến từ Đức Giê-hô-va của các đạo quân.

13. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: Khi Ta gọi, chúng không chịu nghe, khi chúng kêu cầu, Ta cũng không nghe; 14. nhưng Ta đã làm tan tác chúng như bị một cơn gió lốc cuốn đến những quốc gia mà chúng chưa từng biết. Đất đai bỏ lại phía sau bị hoang tàn đến nỗi không còn ai qua lại, bởi vì chúng đã làm cho vùng đất xinh đẹp bị hoang tàn.

Bản Dịch 1925

1. Xảy ra trong năm thứ tư vua Đa-ri-út, có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Xa-cha-ri nhằm ngày mồng bốn tháng chín, là tháng Kít-lêu. 2. Khi ấy những người ở Bê-tên có sai Sa-rết-se và Rê-ghem-Mê-léc cùng những kẻ theo họ đặng nài xin ơn Đức Giê-hô-va, 3. và nói cùng các thầy tế lễ của nhà Đức Giê-hô-va vạn quân, và cùng các đấng tiên tri mà rằng: Tôi có nên khóc lóc và biệt mình riêng ra trong tháng năm như tôi đã làm trong nhiều năm chăng? 4. Bấy giờ có lời của Đức Giê-hô-va vạn quân phán cùng ta rằng: 5. Hãy nói cùng cả dân sự trong đất và cùng các thầy tế lễ mà rằng: Các ngươi kiêng ăn và khóc lóc trong tháng năm tháng bảy đã bảy mươi năm nay, có phải các ngươi vì ta, thật là vì ta, mà giữ lễ kiêng ăn đó chăng? 6. Khi các ngươi uống và ăn, há chẳng phải vì mình mà ăn, vì mình mà uống hay sao? 7. Ấy há chẳng phải những lời mà Đức Giê-hô-va cậy các đấng tiên tri đời trước rao ra, khi Giê-ru-sa-lem và những thành chung quanh nó có dân cư được thạnh vượng, và khi phương nam và đồng bằng có dân cư hay sao?

8. Đoạn, có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Xa-cha-ri, mà rằng: 9. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Hãy làm điều gì thật công bình, và ai nấy khá lấy sự nhơn từ, thương xót đối với anh em mình; 10. chớ ức hiếp đờn bà góa, hoặc kẻ mồ côi, hoặc người trú ngụ, hay là kẻ nghèo khó, và ai nấy chớ mưu một sự dữ nào trong lòng nghịch cùng anh em mình. 11. Nhưng chúng nó không chịu nghe, xây vai lại đặng sau, và bịt lỗ tai lại đặng không nghe. 12. Chúng nó làm cho lòng mình cứng như đá kim cương, để không nghe luật pháp và những lời mà Đức Giê-hô-va vạn quân đã bởi Thần Ngài cậy các tiên tri đời xưa sai đến; vậy nên có sự thạnh nộ lớn lắm đến từ Đức Giê-hô-va vạn quân. 13. Xảy ra như khi người kêu, chúng nó không chịu nghe, thì khi chúng nó kêu, ta cũng không nghe, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. 14. Ta đã làm tan tác chúng nó như bởi một cơn gió lốc trong khắp các nước mà chúng nó chưa từng biết; vậy đất đã trở nên hoang vu sau chúng nó, đến nỗi không ai trải qua hoặc trở về; vì chúng nó đã làm cho đất vui thích thành ra hoang vu.

Bản Dịch 2011

Quở Trách Sự Kiêng Ăn Sai Mục Ðích

1 Năm thứ tư của triều đại Vua Ða-ri-út, lời của CHÚA đến với Xa-cha-ri vào ngày mồng bốn, tháng chín, tức tháng Kích-lê. 2 Lúc ấy dân ở Bê-tên phái Sa-rê-xê, Rê-ghem Mê-léc, và phái đoàn của họ đến tìm cầu ân huệ của CHÚA. 3 Họ hỏi các các vị tư tế của nhà CHÚA các đạo quân và các vị tiên tri rằng, “Tôi có nên tiếp tục than khóc và kiêng cữ vào tháng năm, như tôi đã làm nhiều năm nay không?”

4 Bấy giờ lời của CHÚA các đạo quân đến với tôi, 5 “Hãy nói với toàn dân trong xứ và với các tư tế rằng: Khi các ngươi kiêng ăn và than khóc vào tháng năm và tháng bảy, suốt bảy mươi năm qua, có phải vì Ta, vì chính Ta, mà các ngươi kiêng ăn chăng? 6 Khi các ngươi ăn và uống, chẳng phải các ngươi ăn và uống cho các ngươi sao? 7 Chẳng phải đó là sứ điệp CHÚA đã rao báo qua các tiên tri của Ngài ngày trước, khi Giê-ru-sa-lem và các thành chung quanh còn nhiều dân cư và phồn thịnh, và khi Miền Nam và vùng đồng bằng còn nhiều người ở hay sao?”

Hậu Quả Ðau Ðớn của Sự Bất Tuân

8 Lời của CHÚA đến với Xa-cha-ri rằng, 9 “CHÚA các đạo quân phán thế nầy, ‘Hãy xét xử thật công minh. Mỗi người hãy lấy lòng nhân từ và thương xót đối xử với nhau. 10 Chớ áp bức góa phụ, cô nhi, kiều dân, và người nghèo. Chớ ai trong các ngươi trong lòng có ý đồ đen tối hại người khác.’ 11 Nhưng chúng đã không nghe; chúng đã nhún vai bỏ đi; chúng đã bịt tai để khỏi phải nghe thấu. 12 Chúng đã làm cho lòng chúng cứng như đá kim cương, để chúng khỏi nghe luật pháp và các sứ điệp mà CHÚA các đạo quân đã gởi đến bằng Thần Ngài qua các tiên tri ngày trước. Vì vậy cơn thịnh nộ kinh khiếp từ CHÚA các đạo quân đã đến. 13 Như khi Ta kêu, chúng chẳng thèm nghe, nên khi chúng kêu, Ta sẽ không nghe,” CHÚA các đạo quân phán. 14 “Như cuồng phong cuốn đi, Ta đã tung rải chúng ra khắp các nước chúng chưa hề biết. Do đó đất nước của chúng đã trở thành hoang vu sau khi chúng bị đem đi, đến nỗi không ai muốn đi ngang qua hay muốn trở về nữa. Như thế chúng đã biến một đất nước tốt tươi màu mỡ thành một xứ hoang tàn đổ nát.”

Tài Liệu