Xa-cha-ri: Chương 3

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB38C003)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Người cho tôi thấy thầy tế lễ thượng phẩm Giê-hô-sua đang đứng trước mặt thiên sứ của Đức Giê-hô-va, và Sa-tan đang đứng bên phải của ông để tố cáo ông.

2. Đức Giê-hô-va nói với Sa-tan: Hỡi Sa-tan, Đức Giê-hô-va quở trách ngươi! Đức Giê-hô-va - Đấng đã chọn Giê-ru-sa-lem - quở trách ngươi! Không phải người nầy là một que củi vừa được kéo ra khỏi lửa sao?

3. Lúc đó, Giê-hô-sua đang mặc trang phục nhơ bẩn đứng trước mặt của vị thiên sứ. 4. Người nói với các vị đang đứng trước mặt mình rằng: Hãy cởi những trang phục nhơ bẩn ra khỏi người.

Rồi người nói với Giê-hô-sua: Hãy xem! Ta đã cất bỏ tội ác khỏi ngươi, và Ta sẽ mặc cho ngươi lễ phục sang trọng.

5. Lúc ấy, tôi nói: Xin hãy đội khăn choàng sạch trên đầu của người nữa. Vì vậy, họ đội một khăn choàng sạch, và mặc trang phục cho người.

Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng tại đó. 6. Thiên sứ Đức Giê-hô-va nhắc nhở Giê-hô-sua rằng: 7. Đức Giê-hô-va của các đạo quân đã phán như thế nầy: Nếu ngươi bước đi trong những đường lối của Ta, và tuân giữ mạng lệnh của Ta, thì ngươi sẽ điều hành nhà của Ta và quản trị khuôn viên của Ta; rồi Ta sẽ ban cho ngươi nhiều chỗ để đi lại giữa những người đang đứng tại đây.

8. Bây giờ, thầy tế lễ thượng phẩm Giê-hô-sua! Ngươi, và các đồng sự đang ngồi trước mặt ngươi, hãy lắng nghe! Bởi vì họ là một dấu hiệu báo trước cho nhiều người rằng Ta sẽ cho đầy tớ của Ta, là Chồi Non, xuất hiện. 9. Kìa, hòn đá mà Ta đặt trước mặt Giê-hô-sua, trên hòn đá có bảy con mắt. Ta sẽ khắc chữ trên đó và sẽ cất sự gian ác khỏi đất nầy chỉ trong một ngày. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán vậy.

10. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: Vào ngày đó, mỗi người sẽ mời người lân cận của mình đến ngồi dưới cây nho và cây vả của mình.

Bản Dịch Đại Chúng

Người cho tôi thấy thầy tế lễ thượng phẩm Giê-hô-sua đang đứng trước mặt thiên sứ của Đức Giê-hô-va, và Sa-tan đang đứng bên phải của ông để tố cáo ông.

Đức Giê-hô-va nói với Sa-tan: Hỡi Sa-tan, Đức Giê-hô-va quở trách ngươi! Đức Giê-hô-va - Đấng đã chọn Giê-ru-sa-lem - quở trách ngươi! Không phải người nầy là một que củi vừa được kéo ra khỏi lửa sao?

Lúc đó, Giê-hô-sua đang mặc trang phục nhơ bẩn đứng trước mặt của vị thiên sứ. Người nói với các vị đang đứng trước mặt mình rằng: Hãy cởi những trang phục nhơ bẩn ra khỏi người.

Rồi người nói với Giê-hô-sua: Hãy xem! Ta đã cất bỏ tội ác khỏi ngươi, và Ta sẽ mặc cho ngươi lễ phục sang trọng.

Lúc ấy, tôi nói: Xin hãy đội khăn choàng sạch trên đầu của người nữa. Vì vậy, họ đội một khăn choàng sạch và mặc trang phục cho người.

Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng tại đó. Thiên sứ Đức Giê-hô-va nhắc nhở Giê-hô-sua rằng: Đức Giê-hô-va của các đạo quân đã phán như thế nầy: Nếu ngươi bước đi trong những đường lối của Ta, và tuân giữ mạng lệnh của Ta, thì ngươi sẽ điều hành nhà của Ta và quản trị khuôn viên của Ta; rồi Ta sẽ ban cho ngươi nhiều chỗ để đi lại giữa những người đang đứng tại đây.

Bây giờ, thầy tế lễ thượng phẩm Giê-hô-sua! Ngươi, và các đồng sự đang ngồi trước mặt ngươi, hãy lắng nghe! Bởi vì họ là một dấu hiệu báo trước cho nhiều người rằng Ta sẽ cho đầy tớ của Ta, là Chồi Non, xuất hiện. Kìa, hòn đá mà Ta đặt trước mặt Giê-hô-sua, trên hòn đá có bảy con mắt. Ta sẽ khắc chữ trên đó và sẽ cất sự gian ác khỏi đất nầy chỉ trong một ngày. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán vậy.

Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: Vào ngày đó, mỗi người sẽ mời người lân cận của mình đến ngồi dưới cây nho và cây vả của mình.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Người cho tôi thấy thầy tế lễ thượng phẩm Giê-hô-sua đang đứng trước mặt thiên sứ của Đức Giê-hô-va, và Sa-tan đang đứng bên phải của ông để tố cáo ông.

2. Đức Giê-hô-va nói với Sa-tan: Hỡi Sa-tan, Đức Giê-hô-va quở trách ngươi! Đức Giê-hô-va - Đấng đã chọn Giê-ru-sa-lem - quở trách ngươi! Không phải người nầy là một que củi vừa được kéo ra khỏi lửa sao?

3. Lúc đó, Giê-hô-sua đang mặc trang phục nhơ bẩn đứng trước mặt của vị thiên sứ. 4. Người nói với các vị đang đứng trước mặt mình rằng: Hãy cởi những trang phục nhơ bẩn ra khỏi người.

Rồi người nói với Giê-hô-sua: Hãy xem! Ta đã cất bỏ tội ác khỏi ngươi, và Ta sẽ mặc cho ngươi lễ phục sang trọng.

5. Lúc ấy, tôi nói: Xin hãy đội khăn choàng sạch trên đầu của người nữa. Vì vậy, họ đội một khăn choàng sạch và mặc trang phục cho người.

Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng tại đó. 6. Thiên sứ Đức Giê-hô-va nhắc nhở Giê-hô-sua rằng: 7. Đức Giê-hô-va của các đạo quân đã phán như thế nầy: Nếu ngươi bước đi trong những đường lối của Ta, và tuân giữ mạng lệnh của Ta, thì ngươi sẽ điều hành nhà của Ta và quản trị khuôn viên của Ta; rồi Ta sẽ ban cho ngươi nhiều chỗ để đi lại giữa những người đang đứng tại đây.

8. Bây giờ, thầy tế lễ thượng phẩm Giê-hô-sua! Ngươi, và các đồng sự đang ngồi trước mặt ngươi, hãy lắng nghe! Bởi vì họ là một dấu hiệu báo trước cho nhiều người rằng Ta sẽ cho đầy tớ của Ta, là Chồi Non, xuất hiện. 9. Kìa, hòn đá mà Ta đặt trước mặt Giê-hô-sua, trên hòn đá có bảy con mắt. Ta sẽ khắc chữ trên đó và sẽ cất sự gian ác khỏi đất nầy chỉ trong một ngày. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán vậy.

10. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: Vào ngày đó, mỗi người sẽ mời người lân cận của mình đến ngồi dưới cây nho và cây vả của mình.

Bản Dịch 1925

1. Đoạn, Đức Giê-hô-va cho ta xem thấy thầy tế lễ cả Giê-hô-sua đương đứng trước mặt thiên sứ Đức Giê-hô-va, và Sa-tan đứng bên hữu người đặng đối địch người. 2. Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-tan rằng: Hỡi Sa-tan, nguyền Đức Giê-hô-va quở trách ngươi; nguyền Đức Giê-hô-va là Đấng đã kén chọn Giê-ru-sa-lem quở trách ngươi. Chớ thì nầy há chẳng phải là cái đóm đã kéo ra từ lửa sao? 3. Vả, Giê-hô-sua mặc áo bẩn, đứng trước mặt thiên sứ. 4. Thiên sứ cất tiếng nói cùng những kẻ đứng ở trước mặt mình rằng: Hãy lột bỏ những áo bẩn khỏi nó. Lại nói cùng Giê-hô-sua rằng: Hãy nhìn xem, ta đã bỏ sự gian ác khỏi ngươi, và ta sẽ mặc áo đẹp cho ngươi. 5. Ta bèn nói rằng: Khá đội mũ sạch trên đầu người. Thì người ta đội trên đầu người một cái mũ sạch, đoạn mặc áo xống cho người; thiên sứ của Đức Giê-hô-va đương đứng đó.

6. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va bèn đối chứng cùng Giê-hô-sua rằng: 7. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Nếu ngươi bước đi trong đường lối ta, vâng giữ điều ta dây phải giữ, thì ngươi sẽ được xét đoán nhà ta, và canh giữ hiên cửa ta, ta sẽ cho ngươi bước đi trong hàng những kẻ đứng chầu nầy. 8. Hỡi Giê-hô-sua, thầy tế lễ cả, ngươi cùng bạn hữu ngươi ngồi trước mặt ngươi hãy nghe, vì những kẻ nầy làm dấu: nầy, quả thật ta sẽ làm cho đầy tớ ta là Chồi mống dấy lên. 9. Vì nầy, hòn đá mà ta để trước mặt Giê-hô-sua chỉ một hòn mà có bảy con mắt. Nầy, ta sẽ chạm trổ nó, và ta sẽ cất sự gian ác khỏi đất nầy trong một ngày, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. 10. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Trong ngày đó, các ngươi ai nấy sẽ mời kẻ lân cận mình dưới cây nho và dưới cây vả.

Bản Dịch 2011

Khải Tượng Thứ Tư: Thượng Tế Giô-sua và Sa-tan

1 Bấy giờ vị ấy chỉ cho tôi thấy Thượng Tế Giô-sua đang đứng trước mặt thiên sứ của CHÚA, và Sa-tan cũng đang đứng bên phải ông để tố cáo ông. 2 CHÚA phán với Sa-tan, “Hỡi Sa-tan, CHÚA quở trách ngươi! CHÚA, Ðấng chọn Giê-ru-sa-lem, quở trách ngươi! Chẳng phải người nầy là nhánh củi đã được rút ra khỏi đống lửa đang cháy sao?” 3 Vả, lúc ấy Giô-sua đang mặc bộ y phục bẩn thỉu đứng trước mặt thiên sứ. 4 Vị thiên sứ ấy nói với các vị đang đứng trước mặt mình, “Hãy cởi bỏ bộ y phục bẩn thỉu của ông ấy ra.” Kế đó vị thiên sứ ấy nói với ông, “Này, Ta đã vứt bỏ tội lỗi của ngươi. Ta sẽ mặc cho ngươi một bộ lễ phục sang trọng.” 5 Tôi buột miệng nói, “Ước gì họ cũng đội trên đầu ông ấy một chiếc mũ tế thanh sạch.” Thế là họ đội trên đầu ông một mũ tế thanh sạch và mặc bộ lễ phục cho ông trong khi vị thiên sứ của CHÚA đứng bên cạnh.

6 Bấy giờ vị thiên sứ ấy xác quyết với Giô-sua rằng, 7 “CHÚA các đạo quân phán thế nầy, ‘Nếu ngươi cứ bước đi trong các đường lối Ta và vâng giữ các mệnh lệnh Ta, thì ngươi sẽ quản trị nhà Ta và sẽ điều hành những việc trong các sân nhà Ta. Ta sẽ cho ngươi được nhập vào hàng ngũ những người đang đứng hầu ở đây.’ 8 Bây giờ hãy lắng nghe, hỡi Thượng Tế Giô-sua, ngươi và các tư tế cùng phục vụ với ngươi đang ngồi trước mặt ngươi. Chúng là dấu hiệu cho một điềm tốt sắp xảy ra. Vì này, Ta sẽ cho tôi tớ Ta, một Chồi Non, xuất hiện. 9 Vì này, Ta đặt một tảng đá trước mặt Giô-sua, trên tảng đá độc đáo ấy có bảy con mắt. Ta sẽ khắc chữ trên đó,” CHÚA các đạo quân phán, “và Ta sẽ cất bỏ tội lỗi của đất nước nầy trong một ngày. 10 Trong ngày ấy,” CHÚA các đạo quân phán, “mỗi người trong các ngươi sẽ mời người lân cận mình đến để cùng hưởng lộc dưới cây nho và cây vả của mình.”

Tài Liệu