Xa-cha-ri: Chương 2

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB38C002)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Tôi ngước mắt lên nhìn: Kìa! Có một người cầm dây đo trong tay. 2. Tôi hỏi: Người sắp đi đâu vậy? Người ấy đáp: Đi đo Giê-ru-sa-lem để xem chiều rộng và chiều dài của nó là bao nhiêu.

3. Rồi vị thiên sứ, là người đã nói chuyện với tôi, đi ra, một thiên sứ khác đến gặp người, 4. rồi nói với người: Hãy chạy đến nói với thanh niên nầy rằng: Giê-ru-sa-lem sẽ không có tường thành bởi vì có rất đông người và súc vật sống tại đó. 5. Bởi vì Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ là bức tường bằng lửa bao quanh thành, và Ta sẽ là vinh quang ngự giữa thành.

6. Đức Giê-hô-va phán: Hãy chỗi dậy! Hãy chỗi dậy! Hãy chạy trốn khỏi đất phương bắc, bởi vì Ta đã rải các ngươi như gió bốn phương trời. Đức Giê-hô-va phán vậy. 7. Hỡi Si-ôn! Hãy chỗi dậy! Những kẻ đang sống với các con gái của Ba-by-lôn! Hãy trốn thoát! 8. Bởi vì Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán như vậy sau khi Ngài đã bày tỏ vinh quang cho các nước đã cướp bóc các ngươi, bởi vì ai đụng đến các ngươi tức là đụng đến con ngươi của mắt Ngài. 9. Chắc chắn Ta sẽ vung tay chống lại chúng, và chúng sẽ trở thành vật bị cướp bởi những nô lệ của mình.

Bấy giờ, các ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai tôi đến.

10. Đức Giê-hô-va phán: Hỡi con gái Si-ôn, hãy ca hát và vui mừng! Bởi vì kìa, Ta đang đến và sẽ ở giữa các ngươi. 11. Trong ngày đó, nhiều nước sẽ quy phục Đức Giê-hô-va và trở nên dân của Ta, và Ta sẽ ở giữa các ngươi.

Bấy giờ, các ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va của các đạo quân đã sai tôi đến cùng các ngươi.

12. Đức Giê-hô-va sẽ nhận Giu-đa làm sản nghiệp của Ngài trong đất thánh, và sẽ chọn Giê-ru-sa-lem trở lại.

13. Tất cả loài xác thịt! Hãy im lặng trước mặt Đức Giê-hô-va bởi vì Ngài đã thức dậy từ nơi ngự thánh của Ngài.

Bản Dịch Đại Chúng

Tôi ngước mắt lên nhìn: Kìa! Có một người cầm dây đo trong tay. Tôi hỏi: Người sắp đi đâu vậy? Người ấy đáp: Đi đo Giê-ru-sa-lem để xem chiều rộng và chiều dài của nó là bao nhiêu.

Rồi vị thiên sứ, là người đã nói chuyện với tôi, đi ra, một thiên sứ khác đến gặp người, rồi nói với người: Hãy chạy đến nói với thanh niên nầy rằng: Giê-ru-sa-lem sẽ không có tường thành bởi vì có rất đông người và súc vật sống tại đó. Bởi vì Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ là bức tường bằng lửa bao quanh thành và Ta sẽ là vinh quang ngự giữa thành.

Đức Giê-hô-va phán: Hãy chỗi dậy! Hãy chỗi dậy! Hãy chạy trốn khỏi đất phương bắc, bởi vì Ta đã rải các ngươi như gió bốn phương trời. Đức Giê-hô-va phán vậy. Hỡi Si-ôn! Hãy chỗi dậy! Những kẻ đang sống với các cư dân của Ba-by-lôn! Hãy trốn thoát! Bởi vì Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán như vậy sau khi Ngài đã bày tỏ vinh quang cho các nước đã cướp bóc các ngươi, bởi vì ai đụng đến các ngươi tức là đụng đến con ngươi của mắt Ngài. Chắc chắn Ta sẽ vung tay chống lại chúng, và chúng sẽ trở thành vật bị cướp bởi những nô lệ của mình.

Bấy giờ, các ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai tôi đến.

Đức Giê-hô-va phán: Hỡi con gái Si-ôn, hãy ca hát và vui mừng! Bởi vì kìa, Ta đang đến và sẽ ở giữa các ngươi. Trong ngày đó, nhiều nước sẽ quy phục Đức Giê-hô-va và trở nên dân của Ta, và Ta sẽ ở giữa các ngươi.

Bấy giờ, các ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va của các đạo quân đã sai tôi đến cùng các ngươi.

Đức Giê-hô-va sẽ nhận Giu-đa làm sản nghiệp của Ngài trong đất thánh, và sẽ chọn Giê-ru-sa-lem trở lại.

Tất cả loài xác thịt! Hãy im lặng trước mặt Đức Giê-hô-va bởi vì Ngài đã thức dậy từ nơi ngự thánh của Ngài.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Tôi ngước mắt lên nhìn: Kìa! Có một người cầm dây đo trong tay. 2. Tôi hỏi: Người sắp đi đâu vậy? Người ấy đáp: Đi đo Giê-ru-sa-lem, để xem chiều rộng và chiều dài của nó là bao nhiêu.

3. Rồi vị thiên sứ, là người đã nói chuyện với tôi, đi ra, một thiên sứ khác đến gặp người, 4. rồi nói với người: Hãy chạy đến nói với thanh niên nầy rằng: Giê-ru-sa-lem sẽ không có tường thành bởi vì có rất đông người và súc vật sống tại đó. 5. Bởi vì Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ là bức tường bằng lửa bao quanh thành, và Ta sẽ là vinh quang ngự giữa thành. 6. Đức Giê-hô-va phán: Hãy chỗi dậy! Hãy chỗi dậy! Hãy chạy trốn khỏi đất phương bắc, bởi vì Ta đã rải các ngươi như gió bốn phương trời. Đức Giê-hô-va phán vậy. 7. Hỡi Si-ôn! Hãy chỗi dậy! Những kẻ đang sống với các con gái của Ba-by-lôn! Hãy trốn thoát! 8. Bởi vì Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán như vậy sau khi Ngài đã bày tỏ vinh quang cho các nước đã cướp bóc các ngươi, bởi vì ai đụng đến các ngươi tức là đụng đến con ngươi của mắt Ngài. 9. Chắc chắn Ta sẽ vung tay chống lại chúng, và chúng sẽ trở thành vật bị cướp bởi những nô lệ của mình. Bấy giờ, các ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai tôi đến.

10. Đức Giê-hô-va phán: Hỡi con gái Si-ôn, hãy ca hát và vui mừng! Bởi vì kìa, Ta đang đến và sẽ ở giữa các ngươi. 11. Trong ngày đó, nhiều nước sẽ quy phục Đức Giê-hô-va và trở nên dân của Ta; Ta sẽ ở giữa các ngươi. Bấy giờ, các ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va của các đạo quân đã sai tôi đến cùng các ngươi. 12. Đức Giê-hô-va sẽ nhận Giu-đa làm sản nghiệp của Ngài trong đất thánh, và sẽ chọn Giê-ru-sa-lem trở lại.

13. Tất cả loài xác thịt! Hãy im lặng trước mặt Đức Giê-hô-va, bởi vì Ngài đã thức dậy từ nơi ngự thánh của Ngài.

Bản Dịch 1925

1. Ta lại ngước mắt lên và nhìn xem; kìa, một người cầm dây đo trong tay. 2. Ta bèn nói cùng người rằng: Ông đi đâu? Người đáp rằng: Ta đi đo Giê-ru-sa-lem, để xem bề rộng và bề dài nó là bao nhiêu. 3. Nầy, thiên sứ đương nói cùng ta bèn đi ra, và một thiên sứ khác đi ra đón người, 4. và bảo người rằng: Hãy chạy nói cùng người trai trẻ đó rằng: Giê-ru-sa-lem sẽ có dân cư và như làng không có tường thành, vì cớ rất đông người và súc vật ở giữa nó. 5. Vì ta, Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ làm tường bằng lửa chung quanh nó, và sẽ làm sự vinh hiển ở giữa nó.

6. Đức Giê-hô-va phán: Hè hè! các ngươi khá trốn, khá trốn khỏi đất phương bắc; vì ta đã làm cho các ngươi tan tác như bốn gió của trời, Đức Giê-hô-va phán vậy. 7. Hỡi Si-ôn ở với con gái Ba-by-lôn, hè, ngươi khá trốn đi. 8. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng: Sau sự vinh hiển, rồi Ngài sai ta đến cùng các nước cướp bóc các ngươi; vì ai đụng đến các ngươi tức là đụng đến con ngươi mắt Ngài. 9. Vì nầy, ta sẽ vảy tay lên trên chúng nó, chúng nó sẽ làm mồi cho tôi tớ mình; và các ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai ta đến. 10. Hỡi con gái Si-ôn, hãy hát mừng và vui vẻ; vì nầy, ta đến, và ta sẽ ở giữa ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy. 11. Trong ngày đó, nhiều nước sẽ quy phục Đức Giê-hô-va, và trở nên dân ta; ta sẽ ở giữa ngươi, ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai ta đến cùng ngươi. 12. Đức Giê-hô-va sẽ được Giu-đa làm phần sản nghiệp Ngài trong đất thánh, và Ngài sẽ còn kén chọn Giê-ru-sa-lem. 13. Mọi xác thịt khá nín lặng trước mặt Đức Giê-hô-va; vì Ngài đã thức dậy từ nơi ngự thánh của Ngài.

Bản Dịch 2011

Khải Tượng Thứ Ba: Một Người Cầm Thước Dây

1 Tôi ngước mắt lên nhìn, và này, một người trong tay cầm cái thước dây. 2 Tôi hỏi, “Ông tính đi đâu thế?”

Người ấy trả lời tôi, “Ði đo Giê-ru-sa-lem, xem nó rộng bao nhiêu và dài bao nhiêu.”

3 Này, vị thiên sứ đã nói với tôi bước đến; bấy giờ một vị thiên sứ khác bước ra gặp vị ấy 4 và nói với vị ấy, “Hãy chạy đến nói với chàng thanh niên đó rằng, ‘Giê-ru-sa-lem sẽ được người ta ở như một thành phố không tường thành bao bọc, vì dân cư và súc vật ở đó rất nhiều,’” 5 CHÚA phán, “Vì Ta sẽ là bức tường lửa bao quanh nó, và Ta sẽ là vinh quang ở giữa nó.”

Lời Kêu Gọi Dân Bị Lưu Ðày

6 “Hãy đứng dậy! Hãy trỗi dậy! Hãy trốn khỏi đất bắc,” CHÚA phán, “Vì Ta đã tung các ngươi ra như gió bay khắp bốn phương trời,” CHÚA phán. 7 “Hỡi Si-ôn, hỡi những người đang sống với Ái Nữ của Ba-by-lôn, hãy chạy trốn mau,” 8 Vì CHÚA các đạo quân phán thế nầy, “Sau khi Ngài làm cho tôi được vinh hiển, Ngài sai tôi đến với các nước cướp bóc anh chị em để bảo họ rằng, ‘Ai đụng vào anh chị em là đụng vào con ngươi của mắt Ngài.’”

9 “Vì này, Ta đưa tay ra chống lại chúng. Chúng sẽ trở thành chiến lợi phẩm cho những kẻ bị chúng bắt làm nô lệ.” Bấy giờ anh chị em sẽ biết rằng CHÚA đã sai tôi.

10 “Hỡi Ái Nữ của Si-ôn, hãy ca hát và vui mừng! Vì này, Ta đến và Ta sẽ ở giữa ngươi,” CHÚA phán. 11 “Nhiều dân sẽ gia nhập vào cộng đồng dân CHÚA trong ngày ấy. Chúng sẽ trở thành dân Ta, và Ta sẽ ở giữa ngươi.” Bấy giờ anh chị em sẽ biết rằng CHÚA các đạo quân đã sai tôi đến với anh chị em. 12 CHÚA sẽ chọn Giu-đa làm phần gia sản của Ngài trong xứ thánh, và Ngài sẽ chọn Giê-ru-sa-lem lại.

13 Hỡi mọi loài xác thịt, hãy im lặng trước mặt CHÚA, vì Ngài đã trỗi dậy từ trong nơi ở thánh của Ngài.

Tài Liệu