A-ghê: Chương 2

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB37C002)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Đại Chúng

Vinh Quang Của Đền Thờ Mới

Vào ngày hai mươi mốt, tháng bảy, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tiên tri A-ghê rằng:

“Hãy nói với tổng đốc Giu-đa Xô-rô-ba-bên, con trai Sa-anh-thi-ên, và thầy thượng tế Giô-suê, con trai Giô-xa-đác, cùng tất cả dân cư còn sót lại, rằng: ‘Ai trong các ngươi là người còn sống sót đã thấy đền thờ nầy trong vinh quang thuở trước của nó? Và bây giờ, các ngươi thấy nó thế nào? Không cần phải so sánh, mắt của các ngươi không nhìn thấy gì sao?’

Đức Giê-hô-va phán: ‘Nhưng bây giờ, hỡi Xô-rô-ba-bên! Hãy mạnh mẽ! Giô-suê, con trai Giô-xa-đác, thầy thượng tế, hãy mạnh mẽ! Toàn dân trong xứ, hãy mạnh mẽ!’ Đức Giê-hô-va phán: ‘Và hãy làm việc đi, vì Ta ở với các ngươi, theo như lời Ta đã giao ước với các ngươi khi các ngươi ra khỏi Ai Cập, và Thần của Ta vẫn còn ở giữa các ngươi. Đừng sợ hãi!’ Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán vậy.

Vì Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán như vầy: ‘Chỉ còn ít lâu nữa, Ta sẽ làm rúng động trời và đất, biển và đất khô; Ta sẽ làm rúng động tất cả các nước, rồi họ sẽ đến nơi mơ ước của tất cả các nước; và Ta sẽ làm cho đền thờ nầy đầy dẫy vinh quang.’ Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán vậy.

‘Bạc là của Ta, vàng là của Ta.’ Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán vậy.

Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: ‘Vinh quang sau nầy của đền thờ sẽ lớn hơn vinh quang thuở trước; và Ta sẽ ban bình an cho nơi nầy.’ Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán vậy.”

Vào ngày hai mươi bốn, tháng chín, năm thứ hai của triều Đa-ri-út, có lời Đức Giê-hô-va phán với tiên tri A-ghê rằng:

“Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán thế nầy: ‘Hãy hỏi những thầy tế lễ chuyên về luật pháp rằng: 12. Nếu có người mang thịt thánh trong vạt áo, và vạt áo ấy đụng đến bánh hoặc vật gì được nấu chín, hoặc rượu, hoặc dầu hay bất kỳ thức ăn gì, thì vật đó có trở nên thánh hay không?’” Các thầy tế lễ đều trả lời rằng: “Không.”

A-ghê lại hỏi: “Nếu một người bị ô uế vì đụng xác chết, rồi đụng đến các vật ấy, thì các vật ấy có bị ô uế hay không?” Các thầy tế lễ đã trả lời rằng: “Các vật ấy sẽ bị ô uế.”

Sau đó, A-ghê đã đáp lại rằng: “Đức Giê-hô-va phán: ‘Trước mặt Ta, dân nầy, và nước nầy cũng như vậy, mọi việc tay họ làm cũng như vậy; những gì họ dâng tại đó đều ô uế.’

Vì vậy, bây giờ hãy cẩn thận suy xét, kể từ ngày nầy trở về trước – là lúc chưa đặt viên đá nầy trên viên đá kia để xây đền thờ của Đức Giê-hô-va - kể từ những ngày đó, khi một người dự tính thu hoạch hai mươi ê-pha thì chỉ có mười; lúc người ta đến với hầm ép rượu dự tính thu hoạch năm mươi bát thì chỉ được hai mươi. Đức Giê-hô-va phán: ‘Ta đã đánh các ngươi trong tất cả những công việc tay các ngươi làm, bằng sâu rầy, nấm mốc, mưa đá, nhưng các ngươi không trở lại với Ta. Bây giờ, hãy suy xét, kể từ ngày nầy trở về trước, tức là từ ngày hai mươi bốn tháng chín - là ngày đặt nền móng của đền thờ Đức Giê-hô-va - Hãy suy xét điều đó! Các ngươi có còn hạt giống nơi vựa lẫm hay không? Cho đến bây giờ, tại sao cây nho, cây vả, cây lựu, cây ô-liu, vẫn chưa ra trái? Nhưng từ nay Ta sẽ ban phước cho các ngươi!’”

Lời Hứa

Một lần nữa, vào ngày hai mươi bốn tháng ấy, có lời Đức Giê-hô-va đến cùng A-ghê rằng: “Hãy nói với tổng đốc của Giu-đa, là Xô-rô-ba-bên, rằng:

‘Ta sẽ làm rung chuyển trời và đất,

Ta sẽ lật đổ ngôi của các vương quốc,

Ta sẽ hủy diệt quyền thế các vương quốc ngoại bang.

Ta sẽ lật đổ các chiến xa và những người điều khiển chúng;

Ngựa và những người cỡi chúng sẽ ngã gục bởi gươm của anh em mình.’”

Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: “Hỡi Xô-rô-ba-bên, con trai Sa-anh-thi-ên, trong ngày đó, Ta sẽ dẫn dắt con. Hỡi đầy tớ của Ta!” Đức Giê-hô-va phán: “Và sẽ làm cho con như ấn tín, bởi vì Ta đã chọn con.” Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán vậy.

Bản Dịch Việt Ngữ

Vinh Quang Của Đền Thờ Mới

1. Vào ngày hai mươi mốt tháng bảy, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tiên tri A-ghê rằng: 2. “Hãy nói với tổng đốc Giu-đa Xô-rô-ba-bên, con trai Sa-anh-thi-ên, và thầy thượng tế Giô-suê, con trai Giô-xa-đác, cùng tất cả dân cư còn sót lại, rằng: 3. ‘Ai trong các ngươi là người còn sống sót đã thấy đền thờ nầy trong vinh quang thuở trước của nó? Và bây giờ, các ngươi thấy nó thế nào? Không cần phải so sánh, mắt của các ngươi không nhìn thấy gì sao?’

4. Đức Giê-hô-va phán: ‘Nhưng bây giờ, hỡi Xô-rô-ba-bên! Hãy mạnh mẽ! Giô-suê, con trai Giô-xa-đác, thầy thượng tế, hãy mạnh mẽ! Toàn dân trong xứ, hãy mạnh mẽ!’ Đức Giê-hô-va phán: ‘Và hãy làm việc đi, vì Ta ở với các ngươi,’ Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán vậy. 5. ‘Theo lời Ta đã giao ước với các ngươi khi các ngươi ra khỏi Ai Cập, và Thần của Ta vẫn còn ở giữa các ngươi, đừng sợ hãi.’

6. Vì Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán như vầy: ‘Chỉ còn ít lâu nữa, Ta sẽ làm rúng động trời và đất, biển và đất khô; 7. Ta sẽ làm rúng động tất cả các nước, rồi họ sẽ đến nơi mơ ước của tất cả các nước; và Ta sẽ làm cho đền thờ nầy đầy dẫy vinh quang.’ Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán vậy.

8. ‘Bạc là của Ta, vàng là của Ta.’ Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán vậy. 9. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: ‘Vinh quang sau nầy của đền thờ sẽ lớn hơn vinh quang thuở trước; và Ta sẽ ban bình an cho nơi nầy.’ Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.”

10. Vào ngày hai mươi bốn, tháng chín, năm thứ hai của triều Đa-ri-út, có lời Đức Giê-hô-va phán với tiên tri A-ghê rằng:

11. “Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán thế nầy: ‘Hãy hỏi các thầy tế lễ về luật pháp rằng: 12. Nếu có người mang thịt thánh trong vạt áo, và vạt áo ấy đụng đến bánh hoặc vật gì nấu chín, hoặc rượu, hoặc dầu hay bất kỳ thức ăn gì, thì vật đó có trở nên thánh hay không?’” Các thầy tế lễ đều trả lời rằng: “Không.”

13. A-ghê lại hỏi: “Nếu một người bị ô uế vì đụng xác chết, rồi đụng đến các vật ấy, thì các vật ấy có bị ô uế hay không?” Các thầy tế lễ đã trả lời rằng: “Các vật ấy sẽ bị ô uế.”

14. Sau đó, A-ghê đã đáp lại rằng: “Đức Giê-hô-va phán: ‘Trước mặt Ta, dân nầy, và nước nầy cũng như vậy, mọi việc tay họ làm cũng như vậy; những gì họ dâng tại đó đều ô uế.’

15. Vì vậy, bây giờ hãy cẩn thận suy xét, kể từ ngày nầy trở về trước, lúc chưa đặt viên đá nầy trên viên đá kia để xây đền thờ của Đức Giê-hô-va - 16. kể từ những ngày đó, khi một người dự tính thu hoạch hai mươi ê-pha thì chỉ có mười; lúc người ta đến với hầm ép rượu dự tính thu hoạch năm mươi bát thì chỉ được hai mươi. 17. Đức Giê-hô-va phán: ‘Ta đã đánh các ngươi trong tất cả những công việc tay các ngươi làm, bằng sâu rầy, nấm mốc, mưa đá, nhưng các ngươi không trở lại với Ta. 18. Bây giờ, hãy suy xét, kể từ ngày nầy trở về trước, tức là từ ngày hai mươi bốn tháng chín, ngày đặt nền móng của đền thờ Đức Giê-hô-va, hãy suy xét điều đó! 19. Các ngươi có còn hạt giống nơi vựa lẫm hay không? Cho đến bây giờ tại sao cây nho, cây vả, cây lựu, cây ô-liu, vẫn chưa ra trái? Nhưng từ nay Ta sẽ ban phước cho các ngươi.’”

Lời Hứa

20. Một lần nữa, vào ngày hai mươi bốn tháng ấy, có lời Đức Giê-hô-va đến cùng A-ghê rằng: 21. “Hãy nói với tổng đốc của Giu-đa, là Xô-rô-ba-bên, rằng:

‘Ta sẽ làm rung chuyển trời và đất,

22. Ta sẽ lật đổ ngai của các vương quốc,

Ta sẽ hủy diệt quyền thế các vương quốc ngoại bang.

Ta sẽ lật đổ các chiến xa và những người điều khiển chúng;

Ngựa và những người cỡi chúng sẽ ngã gục bởi gươm của anh em mình.’”

23. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: “Hỡi Xô-rô-ba-bên, con trai Sa-anh-thi-ên, trong ngày đó, Ta sẽ dẫn dắt con. Hỡi đầy tớ của Ta!” Đức Giê-hô-va phán: “Và sẽ làm cho con như ấn tín, bởi vì Ta đã chọn con.” Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán vậy.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Vào tháng bảy, ngày hai mươi mốt trong tháng, có lời Đức Giê-hô-va phán bởi tiên tri A-ghê rằng: 2. “Hãy nói với tổng đốc Giu-đa Xô-rô-ba-bên, con trai Sa-anh-thi-ên, và thầy thượng tế Giô-suê, con trai Giô-xa-đác, cùng tất cả dân cư còn sót lại, rằng: 3. ‘Ai trong các ngươi là người còn sót lại đã từng thấy đền thờ nầy trong vinh quang thuở trước của nó? Và bây giờ, các ngươi thấy nó thế nào? Không cần so sánh, mắt của các ngươi không thấy gì sao?’ 4. Đức Giê-hô-va phán: ‘Nhưng bây giờ, hỡi Xô-rô-ba-bên! Hãy mạnh mẽ! Giô-suê, con trai Giô-xa-đác, thầy thượng tế, hãy mạnh mẽ! Toàn dân trong xứ, hãy mạnh mẽ!’ Đức Giê-hô-va phán: ‘Và hãy làm đi, vì Ta ở với các ngươi,’ Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán vậy. 5. ‘Theo lời mà Ta đã giao ước với các ngươi khi các ngươi ra khỏi Ai Cập, và Thần của Ta vẫn còn ở giữa các ngươi, đừng sợ hãi.’

6. Bởi vì Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán như vầy: ‘Chỉ còn ít lâu nữa, Ta sẽ làm rúng động trời và đất, biển và đất khô; 7. Ta sẽ làm rúng động tất cả các nước, và họ sẽ đến nơi mơ ước của tất cả các nước; và Ta sẽ làm cho đền thờ nầy đầy dẫy vinh quang.’ Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán vậy. 8. ‘Bạc là của Ta, vàng là của Ta.’ Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. 9. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: ‘Vinh quang sau nầy của đền thờ sẽ lớn hơn vinh quang thuở trước; và Ta sẽ ban bình an cho nơi nầy.’ Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán vậy.”

10. Vào ngày hai mươi bốn của tháng chín, năm thứ hai của triều Đa-ri-út, có lời Đức Giê-hô-va phán với tiên tri A-ghê rằng: 11. “Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán thế nầy: ‘Hãy hỏi các thầy tế lễ về luật pháp rằng: 12. Nếu có người mang thịt thánh trong vạt áo, và vạt áo ấy đụng đến bánh hoặc vật gì nấu chín, hoặc rượu, hoặc dầu hay bất kỳ thức ăn gì, thì có trở nên thánh hay không?’” Các thầy tế lễ đều trả lời rằng: “Không.” 13. A-ghê lại hỏi: “Nếu một người bị ô uế vì đụng xác chết, rồi đụng đến các vật ấy, thì các vật ấy có bị ô uế không?” Các thầy tế lễ đã trả lời rằng: “Các vật ấy sẽ bị ô uế.” 14. Sau đó, A-ghê đã đáp lại rằng: “Đức Giê-hô-va phán: ‘Trước mặt Ta, dân nầy, và nước nầy cũng như vậy, mọi việc tay họ làm cũng như vậy; những gì họ dâng tại đó đều ô uế.’

15. Vì vậy, bây giờ hãy cẩn thận suy xét, từ ngày nầy trở về trước, lúc chưa đặt viên đá nầy trên viên đá kia để xây đền thờ của Đức Giê-hô-va - 16. kể từ những ngày đó, khi một người đến với một đống hai mươi ê-pha thì chỉ có mười; lúc người ta đến với hầm ép rượu để rót năm mươi bát thì chỉ được hai mươi. 17. Đức Giê-hô-va phán: ‘Ta đã đánh các ngươi trong tất cả những công việc tay các ngươi làm, bằng sâu rầy, nấm mốc, mưa đá, nhưng các ngươi không trở lại với Ta. 18. Bây giờ, hãy suy xét, từ ngày nầy trở về trước, tức là từ ngày hai mươi bốn tháng chín, ngày đặt nền móng của đền thờ Đức Giê-hô-va, hãy suy xét điều đó! 19. Các ngươi có còn hạt giống nơi vựa lẫm hay không? Cho đến bây giờ, cây nho, cây vả, cây lựu, cây ô-liu, vẫn chưa ra trái. Nhưng từ nay Ta sẽ ban phước cho các ngươi.’”

20. Một lần nữa, vào ngày hai mươi bốn tháng ấy, có lời Đức Giê-hô-va đến cùng A-ghê rằng: 21. “Hãy nói với tổng đốc của Giu-đa, là Xô-rô-ba-bên, rằng:

‘Ta sẽ làm rung chuyển trời và đất,

22. Ta sẽ lật đổ ngai của các vương quốc,

Ta sẽ hủy diệt quyền thế các vương quốc ngoại bang.

Ta sẽ lật đổ các chiến xa và những người điều khiển chúng;

Ngựa và những người cỡi chúng sẽ ngã gục bởi gươm của anh em mình.’”

23. Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán: “Hỡi Xô-rô-ba-bên, con trai Sa-anh-thi-ên, trong ngày đó, Ta sẽ dẫn dắt con. Hỡi đầy tớ của Ta!” Đức Giê-hô-va phán: “Và sẽ làm cho con như ấn tín, bởi vì Ta đã chọn con.” Đức Giê-hô-va của các đạo quân phán vậy.

Bản Dịch 1925

1. Ngày hai mươi mốt tháng bảy có lời của Đức Giê-hô-va phán ra bởi đấng tiên tri A-ghê mà rằng: 2. Bây giờ hãy nói cùng Xô-rô-ba-bên, con trai Sa-la-thi-ên, quan trấn thủ Giu-đa, và Giê-hô-sua, con trai Giô-xa-đác, thầy tế lễ cả, và dân sự sót lại, bảo chúng nó rằng: 3. Ai là kẻ còn sót lại ở trong các ngươi đã xem thấy vinh quang khi trước của nhà nầy? và bây giờ các ngươi xem nó ra làm sao? Nó ở trước mắt các ngươi, há chẳng phải như là hư không sao? 4. Vậy bây giờ, Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Xô-rô-ba-bên, ngươi khá can đảm; còn ngươi, Giê-hô-sua, con trai Giô-xa-đác, thầy tế lễ cả, cũng khá can đảm; Đức Giê-hô-va lại phán: Cả dân sự trong đất, các ngươi cũng khá can đảm, và hãy làm việc; vì ta ở cùng các ngươi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. 5. Lời giao ước mà ta lập với các ngươi khi các ngươi ra khỏi Ê-díp-tô cùng Thần ta ở giữa các ngươi: chớ sợ hãi. 6. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Còn một lần, khỏi ít lâu nữa, ta sẽ làm rúng động các từng trời và đất, biển và đất khô. 7. Ta cũng làm rúng động hết thảy các nước, và những sự ước ao của các nước hầu đến; rồi ta sẽ làm cho vinh quang đầy dẫy nhà nầy, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. 8. Bạc là của ta, vàng là của ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. 9. Vinh quang sau rốt của nhà nầy sẽ lớn hơn vinh quang trước, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy; và ta sẽ ban sự bình an trong chốn nầy, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.

10. Ngày hai mươi bốn tháng chín về năm thứ hai của Đa-ri-út, có lời của Đức Giê-hô-va phán ra bởi đấng tiên tri A-ghê, mà rằng: 11. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Bây giờ hãy hỏi các thầy tế lễ về luật pháp rằng: 12. Nếu có kẻ gói thịt thánh trong chéo áo, và chéo áo mình đụng đến bánh, hoặc vật gì nấu chín, hoặc rượu, hoặc dầu, hay là đồ ăn gì, thì vậy đó có nên thánh không? Các thầy tế lễ đều đáp rằng: Không. 13. A-ghê lại rằng: Nếu ai bị ô uế vì thây chết đụng đến các vật ấy, thì các vật ấy có lây ô uế không? Các thầy tế lễ trả lời rằng: Các vật ấy sẽ bị ô uế. 14. A-ghê bèn nói rằng: Đức Giê-hô-va phán: Dân nầy nước nầy ở trước mặt ta cũng vậy; cả công việc tay chúng nó làm ra cũng vậy; vật chúng nó dâng tại đây cũng bị ô uế. 15. Vậy bây giờ, ta xin các ngươi khá suy nghĩ, từ ngày nầy về trước, khi chưa đặt hòn đá nầy trên hòn đá kia nơi đền thờ Đức Giê-hô-va. 16. Trải qua cả lúc đó, khi người ta đến một đống lúa đáng được hai mươi lường, chỉ được có mười; và khi người ta đến bàn ép rượu, đáng được năm mươi lường, chỉ được có hai mươi. 17. Ta đã dùng những hạn hán, ten rét, mưa đá đánh phạt các ngươi trong mọi việc tay các ngươi làm, mà các ngươi không trở lại cùng ta, Đức Giê-hô-va phán vậy. 18. Bây giờ hãy suy nghĩ; từ ngày nay về trước, tức là từ ngày hai mươi bốn tháng chín, từ ngày đặt nền của đền thờ Đức Giê-hô-va; hãy suy nghĩ điều đó! 19. Các ngươi còn có hột giống nơi hầm vựa không? Dầu cho đến cây nho, cây vả, cây lựu, cây ô-li-ve, cũng không có cây nào ra trái. Nhưng từ ngày nầy, ta sẽ ban phước cho các ngươi.

20. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán lần thứ hai cho A-ghê trong ngày hai mươi bốn tháng ấy, rằng: 21. Hãy nói cùng Xô-rô-ba-bên, quan trấn thủ Giu-đa, mà rằng: Ta sẽ làm rúng động các từng trời và đất; 22. Ta sẽ lật đổ ngôi của các nước, diệt quyền thế các nước của các dân; ta sẽ đánh đổ các xe cộ và người ngồi ở trên; các ngựa và người cỡi, ai nấy sẽ bị đánh ngã bởi gươm của anh em mình. 23. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Hỡi Xô-rô-ba-bên, con trai Sa-la-thi-ên, trong ngày đó, ta sẽ lấy ngươi làm đầy tớ ta! Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ đặt ngươi như ấn tín; vì ta đã chọn ngươi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.

Bản Dịch 2011

Vinh Hiển Tương Lai của Ðền Thờ

1 Ngày hai mươi mốt, tháng bảy, lời của CHÚA đến với Tiên Tri Ha-gai, phán rằng, 2 “Hãy nói với Xê-ru-ba-bên con của Sê-anh-ti-ên, thống đốc của Giu-đa, Giô-sua con của Giê-hô-xa-đát, thượng tế, và tất cả những người còn sót lại trong dân rằng, 3 ‘Ai trong các ngươi là người đã thấy sự tráng lệ của nhà nầy lúc trước? Bây giờ các ngươi thấy nó ra thế nào? So với lúc trước, chẳng phải hiện nay nó chẳng ra gì hay sao?’” 4 Tuy nhiên bây giờ CHÚA phán, “Hỡi Xê-ru-ba-bên, hãy mạnh mẽ. Hỡi Giô-sua con của Giê-hô-xa-đát, thượng tế, hãy mạnh mẽ. Hỡi tất cả những người trong xứ, hãy mạnh mẽ,” CHÚA phán, “và hãy làm việc, vì Ta ở với các ngươi,” 5 CHÚA các đạo quân phán. “Theo như lời Ta đã lập giao ước với các ngươi khi các ngươi ra khỏi Ai-cập, Thần Ta đang ngự giữa các ngươi. Các ngươi chớ sợ hãi.” 6 Vì CHÚA các đạo quân phán thế nầy, “Chẳng bao lâu nữa, Ta sẽ rung trời, chuyển đất, lắc đại dương, và lay lục địa. 7 Ta sẽ làm rúng động các nước, rồi mọi vật quý giá của các dân sẽ được mang về chất đầy trong nhà nầy, và Ta sẽ làm nhà nầy tràn đầy vinh hiển,” CHÚA các đạo quân phán. 8 “Bạc là của Ta, vàng là của Ta,” CHÚA các đạo quân phán. 9 “Vinh hiển sau này của nhà nầy sẽ rạng ngời hơn vinh hiển của nó lúc trước,” CHÚA các đạo quân phán, “và Ta sẽ ban bình an thịnh vượng cho nơi nầy,” CHÚA các đạo quân phán.

10 Ngày hai mươi bốn, tháng chín, năm thứ hai của triều đại Ða-ri-út, lời CHÚA đến với Tiên Tri Ha-gai rằng, 11 “CHÚA các đạo quân phán, ‘Hãy hỏi các tư tế, luật pháp nói thế nào về việc nầy: 12 Nếu một người mang thịt thánh trong vạt áo mình, mà vạt áo ấy chạm vào bánh, cháo, rượu, dầu, hay bất cứ thức ăn nào, vật bị chạm đó có trở thành thánh không?’”

Các tư tế trả lời, “Không.”

13 Bấy giờ Tiên Tri Ha-gai nói, “Nếu một người bị ô uế vì chạm phải xác chết, rồi người ấy chạm vào bất cứ vật gì nói trên, vật ấy có bị ô uế không?”

Các tư tế trả lời, “Vật ấy sẽ trở nên ô uế.”

14 Bấy giờ Ha-gai đáp, “Dân nầy cũng vậy và đất nước nầy cũng thế trước mặt Ta,” CHÚA phán, “Mọi việc tay chúng làm và mọi vật chúng đem dâng đều đã trở thành ô uế. 15 Bây giờ từ nay trở đi, các ngươi hãy suy nghĩ kỹ trước khi đặt một tảng đá nầy trên một tảng đá khác trong Ðền Thờ CHÚA.

16 Bấy lâu nay các ngươi đã ra như thế nào? Một người đến đống lúa tưởng sẽ thu hoạch được hai mươi giạ nhưng chỉ có mười giạ; một người đến bồn ép rượu đinh ninh sẽ thu hoạch được năm mươi lít rượu nhưng chỉ có hai mươi lít. 17 Ta đã đánh mọi việc tay các ngươi làm bằng bệnh cây tàn rụi, bệnh nấm mốc, và mưa đá. Thế mà các ngươi vẫn không quay về với Ta,” CHÚA phán.

18 “Bây giờ các ngươi hãy để ý, từ ngày nay trở đi, tức từ ngày hai mươi bốn, tháng chín, ngày khởi công xây lại nền đền thờ CHÚA, các ngươi hãy để ý kỹ. 19 Chẳng phải hạt giống vẫn còn trong vựa lẫm sao? Cây nho, cây vả, cây lựu, và cây ô-liu vẫn chưa ra trái nào sao? Nhưng bắt đầu từ hôm nay trở đi, Ta sẽ ban phước cho các ngươi.”

20 Lời của CHÚA đến với Ha-gai lần thứ hai trong ngày hai mươi bốn của tháng ấy, 21 “Hãy nói với Xê-ru-ba-bên thống đốc của Giu-đa: Ta sẽ làm rung trời và chuyển đất. 22 Ta sẽ lật đổ ngai vàng của các vương quốc. Ta sẽ tiêu diệt quyền lực của các vương quốc ngoại bang. Ta sẽ lật đổ các xe chiến mã và những kẻ cỡi chúng. Các ngựa chiến và các kỵ binh sẽ ngã nhào xuống đất. Mỗi người sẽ bị bạn đồng đội của mình hạ sát. 23 Trong ngày ấy,” CHÚA các đạo quân phán, “Hỡi Xê-ru-ba-bên con của Sê-anh-ti-ên, Ta sẽ chọn ngươi làm đầy tớ của Ta,” CHÚA phán, “và Ta sẽ lập ngươi như một chiếc nhẫn ấn của Ta,” CHÚA các đạo quân phán.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành