Sô-phô-ni: Chương 2

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB36C002)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hỡi dân chẳng biết xấu hổ! hãy nhóm hiệp lại, phải, hãy nhóm hiệp lại, 2. trước khi mạng lịnh chưa ra, ngày giờ chưa qua như trấu, trước khi sự nóng giận của Đức Giê-hô-va chưa đến trên các ngươi, trước khi ngày thạnh nộ của Đức Giê-hô-va chưa đến trên các ngươi. 3. Hỡi các ngươi là mọi kẻ nhu mì của đất, làm theo mạng lịnh của Chúa, hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va, tìm kiếm sự công bình, tìm kiếm sự nhu mì, hoặc giả các ngươi sẽ được giấu kín trong ngày thạnh nộ của Đức Giê-hô-va. 4. Thật vậy, Ga-xa sẽ bỏ hoang, Ách-ca-lôn sẽ hoang vu; người ta sẽ đuổi dân cư Ách-đốt đang lúc giữa trưa, và Éc-rôn sẽ bị nhổ đi.

5. Khốn thay cho dân cư ở miền biển, tức là dân tộc Cơ-rết! Hỡi Ca-na-an là đất của người Phi-li-tin, lời của Đức Giê-hô-va cũng nghịch cùng các ngươi; ta sẽ hủy diệt ngươi cho đến không còn dân cư nữa. 6. Miền biển sẽ trở nên đồng cỏ, với những lều của kẻ chăn và chuồng của bầy chiên. 7. Miền ấy sẽ thuộc về phần sót lại của nhà Giu-đa; chúng nó sẽ chăn trong các nơi đó, ban tối sẽ nghỉ trong các nhà của Ách-ca-lôn; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng nó sẽ thăm viếng chúng nó, và đem phu tù chúng nó trở về.

8. Ta đã nghe lời Mô-áp chế báng, lời con cái Am-môn sỉ nhục, chúng nó xỉ vả dân ta, khoe mình nghịch cùng bờ cõi nó. 9. Vậy nên, Đức Giê-hô-va vạn quân, tức là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán rằng: Thật như ta hằng sống, Mô-áp chắc sẽ giống như Sô-đôm và con cái Am-môn sẽ giống như Gô-mô-rơ, thành ra một nơi đầy gai gốc, một hầm muối, một chỗ hoang vu đời đời; những kẻ sống sót của dân ta sẽ cướp bóc chúng nó, phần sót lại của dân ta sẽ được chúng nó làm sản nghiệp. 10. Điều đó xảy đến cho chúng nó vì chúng nó kiêu ngạo, xỉ vả và khoe mình nghịch cùng dân của Đức Giê-hô-va vạn quân. 11. Đức Giê-hô-va sẽ tỏ ra là đáng sợ cho chúng nó; vì Ngài sẽ làm cho các thần trên đất chịu đói; và người ta ai nấy sẽ từ nơi mình thờ lạy Ngài, dầu hết thảy các cù lao các nước cũng vậy.

12. Hỡi dân cư Ê-thi-ô-bi, các ngươi cũng sẽ bị đâm bởi gươm ta. 13. Đoạn, Đức Giê-hô-va sẽ giang tay về phía bắc, sẽ hủy diệt A-si-ri, làm cho Ni-ni-ve hoang vu, thành ra một chỗ khô khan như đồng vắng. 14. Những bầy thú vật sẽ nằm ở giữa nó; hết thảy các loài thú khác, cả đến chim bò nông và con nhím cũng ở trên những đầu trụ nó. Tiếng chim kêu nghe nơi cửa sổ, sự hoang vu ở nơi ngạch cửa, và những mái gỗ bá hương đã bị dỡ đi. 15. Kìa, thành vui vẻ nầy đã ở yên không lo lắng và nói trong lòng mình rằng: Ta đây, ngoài ta không còn ai hết! Nó đã trở nên hoang vu, làm chỗ nằm cho loài thú vật là dường nào! Phàm kẻ đi qua sẽ khoa tay mà nhạo cười!

Bản Dịch 2011

Kêu Gọi Trở Về Với CHÚA
1. Hỡi dân không còn biết xấu hổ, hãy nhóm họp lại, phải, hãy nhóm họp lại.
2. Trước khi lịnh ban ra,
Trước ngày các ngươi bị vãi ra khắp nơi như rơm rác,
Trước khi cơn giận bừng bừng của CHÚA đến trên các ngươi,
Trước ngày cơn thịnh nộ của CHÚA giáng trên các ngươi.
3. Hãy tìm kiếm CHÚA,
Hỡi tất cả những người khiêm nhu trong xứ,
Hỡi những người thi hành các mạng lịnh Ngài đã truyền.
Hãy tìm sự công chính,
Hãy tìm đức khiêm nhường,
May ra các ngươi sẽ được che chở trong ngày CHÚA nổi giận.
Lời Tiên Tri Nghịch Lại Phi-li-tin
4. Quả thật Ga-xa sẽ bị bỏ rơi,
Ách-kê-lôn sẽ thành nơi hoang vắng,
Ách-đốt sẽ bị trục xuất ngay giữa trưa, và Éc-rôn sẽ bị nhổ bật gốc.
5. Khốn thay cho dân sống dọc theo bờ biển, dân Kê-rê-thi!
Lời CHÚA chống lại ngươi.
“Hỡi Ca-na-an, xứ của dân Phi-li-tin,
Ta sẽ tiêu diệt ngươi, và sẽ không còn ai trong các ngươi sống ở đó.”
6. Xứ nằm nơi ven biển sẽ thành những đồng cỏ,
Thành những cánh đồng cho bọn chăn chiên,
Và những nơi cho các ràn chiên.
7. Miền duyên hải sẽ thuộc về những người còn sót lại của nhà Giu-đa;
Họ sẽ chăn bầy của họ ở đó.
Ðêm về họ sẽ nằm ngủ trong các nhà ở Ách-kê-lôn.
Vì CHÚA, Ðức Chúa Trời của họ, sẽ chăm nom họ,
Ngài sẽ tái lập vận mạng của họ.
Lời Tiên Tri Nghịch Lại Mô-áp và Am-môn
8. “Ta đã nghe những lời nhục mạ của Mô-áp và những lời sỉ vả của con cái Am-môn,
Những lời chúng sỉ nhục dân Ta và đe dọa xâm lăng biên thùy của họ.
9. Vì thế, như Ta hằng sống,” CHÚA các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán,
“Chắc chắn Mô-áp sẽ thành như Sô-đôm, và xứ sở của con cái Am-môn sẽ ra như Gô-mô-ra.
Ðất nước của chúng sẽ thành đất hoang cho cỏ dại, đầy các hầm muối, một vùng hoang phế muôn đời.
Những kẻ còn sót lại của dân Ta sẽ đến cướp lấy chúng,
Những kẻ sót lại của dân Ta sẽ đến chiếm hữu chúng.
10. Ðó là giá chúng phải trả cho sự kiêu ngạo của chúng,
Vì chúng đã sỉ nhục và tự cao tự đại đối với dân của CHÚA các đạo quân.”
11. CHÚA sẽ là cớ kinh hoàng cho chúng,
Vì Ngài sẽ tiêu diệt tất cả các thần trên đất.
Bấy giờ người ta sẽ thờ phượng Ngài;
Ai nấy đều thờ phượng Ngài tại địa phương của mình,
Tất cả các dân trên các hải đảo cũng vậy.
Lời Tiên Tri Nghịch Lại Cút
12. “Còn các ngươi, hỡi dân Cút,
Các ngươi sẽ bị gươm của Ta tiêu diệt.”
Lời Tiên Tri Nghịch Lại A-sy-ri
13. Ngài sẽ đưa tay ra chống lại phương bắc và tiêu diệt A-sy-ri;
Ngài sẽ biến Ni-ni-ve thành một nơi hoang phế và khô cằn như sa mạc.
14. Các đàn súc vật sẽ nằm nghỉ giữa thành;
Mọi loài thú sẽ sống ở đó;
Chim bồ nông và chim vạc sẽ ở trên đầu cột các tòa nhà bỏ hoang;
Tiếng chúng kêu sẽ vọng qua các cửa sổ;
Cảnh hoang phế thể hiện rõ nơi các ngạch cửa,
Vì những đồ làm bằng gỗ bá hương đều bị bỏ mặc cho tiêu điều.
15. Ðó là thành trước kia thật tưng bừng nhộn nhịp,
Dân sống an toàn và tự nhủ trong lòng,
“Chẳng có thành nào được như thành của ta.”
Thế mà nay nó biến ra điêu tàn đổ nát,
Thành một nơi cho các loài thú trú thân!
Ai qua lại thấy vậy đều xuýt xoa thương hại,
Phất cánh tay biểu lộ nỗi thất vọng não nề.

Tài Liệu