Sô-phô-ni: Chương 1

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB36C001)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Vào thời Giô-si-a con trai A-môn làm vua của Giu-đa, lời của Đức Giê-hô-va truyền cho Sô-phô-ni con của Cút-si, con của Ghê-đa-lia, con của A-ma-ria, con của Ê-xê-chia.

Sự Ðoán Phạt Sẽ Ðến Với Giu-đa

2. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ quét sạch tất cả mọi vật trên bề mặt của xứ này, 3. quét sạch loài người và loài vật, quét sạch chim trời và cá biển, những vật gây vấp phạm cùng với kẻ ác. Ta sẽ diệt trừ loài người khỏi bề mặt của xứ này.

Đức Giê-hô-va phán: 4. Ta sẽ giơ tay ra chống lại Giu-đa, và tất cả cư dân Giê-ru-sa-lem. Ta sẽ tận diệt khỏi nơi nầy phần sót lại của Ba-anh và danh của các Chê-ru-min cùng với các tế sư, 5. và những kẻ quỳ trên mái nhà để thờ lạy các thần linh trên trời, những kẻ đã thờ phượng và thề nguyện với Đức Giê-hô-va rồi lại thề nguyện với Minh-côm, 6. cùng những kẻ xây lưng chối bỏ Đức Giê-hô-va, không tìm kiếm Đức Giê-hô-va, và không cầu vấn Ngài.

7. Hãy yên lặng trước sự hiện diện của Đức Giê-hô-va, là Chúa, vì ngày của Đức Giê-hô-va đến gần. Đức Giê-hô-va đã chuẩn bị một cuộc hiến tế. Ngài đã biệt riêng ra những khách của Ngài. 8. Trong ngày hiến tế của Đức Giê-hô-va, Ta sẽ phạt các thủ lãnh, các con của vua, và tất cả những kẻ mặc trang phục kỳ dị. 9. Cũng trong ngày đó, Ta sẽ trừng phạt tất cả những kẻ nhảy qua ngưỡng cửa, và những kẻ làm cho nhà của chủ mình đầy dẫy sự bạo ngược và quỷ quyệt.

10. Đức Giê-hô-va phán: Trong ngày đó, sẽ có tiếng khóc vang từ cổng Cá, tiếng khóc than từ quận Nhì, tiếng sụp đổ thật lớn từ những ngọn đồi. 11. Cư dân tại Phố Hạ, hãy than khóc, vì tất cả các thương nhân đều bị chém, và mọi kẻ cân bạc đã bị giết.

12. Lúc đó, Ta sẽ dùng đèn để lục soát Giê-ru-sa-lem, và sẽ trừng phạt những kẻ sống ẩn dật, là những kẻ tự nhủ rằng: Đức Giê-hô-va sẽ không ban phước, cũng chẳng giáng họa. 13. Vì thế, những tài sản của chúng sẽ bị cướp, nhà cửa của chúng sẽ ra hoang tàn. Chúng xây nhà, nhưng sẽ không được ở; chúng trồng nho, nhưng sẽ không được uống rượu.

Ngày Trọng Đại Của Đức Giê-hô-va

14. Ngày trọng đại của Đức Giê-hô-va đang đến gần - đến gần rồi, và đến rất nhanh. Tiếng kêu trong ngày của Đức Giê-hô-va thật cay đắng; dũng sĩ cũng phải khóc. 15. Đó là ngày của thịnh nộ, của khốn quẫn và bi thương, của hủy diệt và điêu tàn, của tối tăm và mù mịt, của mây mù và âm u. 16. Ngày của tiếng kèn và báo động, chống lại các thành kiên cố, chống lại pháo đài cao.

17. Ta sẽ đem tai họa đến cho người, họ sẽ đi như kẻ mù; vì họ đã phạm tội chống lại Đức Giê-hô-va, máu của họ sẽ đổ ra như bụi, thân xác họ sẽ như phân. 18. Bạc hoặc vàng của họ đều không thể cứu họ trong ngày thịnh nộ của Đức Giê-hô-va. Cả xứ sẽ bị thiêu rụi trong lửa giận của Ngài. Ngài sẽ tuyệt diệt mọi kẻ sống trong xứ, thật nhanh như màn đêm buông xuống.


Bản Dịch 1925

1. Nầy là lời Đức Giê-hô-va phán cùng Sô-phô-ni, con trai Cu-si cháu Ghê-đa-lia, chắt A-ma-ria, chít Ê-xê-chia, về đời Giô-si-a, con trai A-môn, vua Giu-đa. 2. Ta sẽ diệt sạch mọi sự khỏi mặt đất, Đức Giê-hô-va phán vậy. 3. Ta sẽ diệt loài người và loài thú, chim trời và cá biển, cùng mọi sự ngăn trở với kẻ dữ; và ta sẽ trừ tiệt loài người khỏi mặt đất, Đức Giê-hô-va phán vậy. 4. Ta sẽ giang tay ta trên Giu-đa và trên hết thảy dân cư Giê-ru-sa-lem; sẽ trừ tiệt phần sót lại của Ba-anh, các tên của thầy cả và thầy tế lễ nó khỏi nơi nầy. 5. Ta sẽ diệt những kẻ lạy cơ binh trên trời nơi nóc nhà; và những kẻ thờ lạy, những kẻ thề với Đức Giê-hô-va và cũng thề bởi vua mình; 6. cùng với những kẻ xây bỏ không theo Đức Giê-hô-va, và những kẻ không tìm kiếm Đức Giê-hô-va, không cầu hỏi Ngài.

7. Hãy nín lặng ở trước mặt Chúa Giê-hô-va! Vì ngày của Đức Giê-hô-va đã gần, Đức Giê-hô-va đã sửa soạn của lễ, đã biệt riêng ra tân khách Ngài. 8. Trong ngày tế lễ của Đức Giê-hô-va, ta sẽ phạt các quan trưởng và các con trai của vua, và hết thảy những kẻ mặc áo lạ. 9. Trong ngày đó, ta sẽ phạt hết thảy những kẻ nhảy qua ngạch cửa, và những kẻ làm đầy dẫy sự bạo ngược và sự quỷ quyệt trong nhà chủ mình.

10. Đức Giê-hô-va phán: Trong ngày đó sẽ có tiếng kêu lớn nơi cửa cá, tiếng la lối nơi phố thứ hai, tiếng vỡ lở lớn nơi các đồi. 11. Hỡi dân cư trong thành thấp, hãy than khóc; vì mọi kẻ buôn bán đã mòn mỏi, và mọi kẻ chở bạc đi đã bị diệt mất. 12. Trong lúc đó, ta sẽ dùng đèn đuốc lục soát trong Giê-ru-sa-lem, sẽ phạt những kẻ đọng trong cặn rượu và tự nói trong lòng mình rằng: Đức Giê-hô-va sẽ chẳng xuống phước cũng chẳng xuống họa. 13. Của cải chúng nó sẽ bị cướp, nhà cửa chúng nó sẽ hoang vu; chúng nó sẽ xây nhà mà không được ở, trồng nho mà không được uống rượu.

14. Ngày lớn của Đức Giê-hô-va đã gần, đã gần rồi; nó đến rất kíp. Ngày của Đức Giê-hô-va có tiếng động; bấy giờ người mạnh dạn sẽ kêu khóc đắng cay. 15. Ngày ấy là ngày thạnh nộ, ngày hoạn nạn và buồn rầu, ngày hủy phá và hoang vu, ngày tối tăm và mờ mịt, ngày mây và sương mù, 16. ngày mà tiếng kèn và tiếng báo giặc nghịch cùng các thành bền vững và các tháp cao góc thành.

17. Ta sẽ đem sự hoạn nạn trên loài người, chúng nó sẽ đi như kẻ mù, vì đã phạm tội nghịch cùng Đức Giê-hô-va; máu chúng nó sẽ đổ ra như bụi, và thịt như phân. 18. Hoặc bạc hoặc vàng của chúng nó, đều không có thể giải cứu chúng nó trong ngày thạnh nộ của Đức Giê-hô-va; nhưng cả đất nầy sẽ bị lửa ghen Ngài thiêu nuốt; vì Ngài sẽ diệt hết dân cư đất nầy cách thình lình.

Bản Dịch 2011

Lời Mở Ðầu
1. Lời của CHÚA đến với Sô-phô-ni-a con của Cư-si, con của Ghê-đa-li-a, con của A-ma-ri-a, con của Hê-xê-ki-a, trong thời Giô-si-a con trai A-môn vua của Giu-đa.
Sự Ðoán Phạt Sẽ Ðến Với Giu-đa
2. “Ta sẽ quét sạch mọi sự trên mặt đất,” CHÚA phán.
3. “Ta sẽ quét sạch người ta và thú vật;
Ta sẽ quét sạch chim trời và cá biển.
Những kẻ gian ác sẽ ngã gục,
Ta sẽ diệt trừ loài người khỏi mặt đất,” CHÚA phán.
4. “Ta sẽ đưa tay ra chống lại Giu-đa, và nghịch lại mọi kẻ sống ở Giê-ru-sa-lem.
Ta sẽ diệt trừ khỏi chốn nầy những kẻ thờ lạy Ba-anh còn sót lại.
Ta sẽ diệt trừ các tư tế thờ lạy hình tượng, để tên tuổi chúng không còn nữa.
5. Ta sẽ diệt trừ những kẻ lên sân thượng sụp lạy và thờ phượng các thần linh trên không trung,
Và những kẻ sấp mình xuống nhân danh CHÚA mà thề, rồi lại nhân danh Minh-côm mà thề,
6. Cùng những kẻ xây lưng chối bỏ CHÚA, không tìm kiếm CHÚA, và không cầu vấn Ngài.”
7. Hãy im lặng trước mặt CHÚA Hằng Hữu!
Vì ngày của CHÚA đến gần.
CHÚA đã chuẩn bị một cuộc hiến tế.
Ngài đã biệt riêng ra thánh những người khách của Ngài.
8. “Trong ngày hiến tế của CHÚA,
Ta sẽ phạt các thủ lãnh, các hoàng tử, và tất cả những kẻ mặc y phục ngoại bang.
9. Trong ngày ấy, Ta sẽ phạt tất cả những kẻ nhảy qua ngạch cửa để thờ lạy hình tượng,
Những kẻ chất đầy nhà chủ chúng những của cải chiếm được nhờ bạo lực và dối gian.
10. Trong ngày ấy,” CHÚA phán,
“Người ta sẽ nghe tiếng khóc to ở Cổng Cá,
Tiếng rên rỉ thở than ở Quận Nhì,
Và một tiếng đổ ầm từ miền đồi núi.
11. Dân cư ở trung tâm thương mại sẽ than khóc,
Vì tất cả các thương gia đều đã bị diệt mất.
Tất cả các nhân viên ngân hàng đều đã bị giết.
12. Khi ấy, Ta sẽ dùng lồng đèn để lục soát Giê-ru-sa-lem;
Ta sẽ phạt những kẻ tự mãn, những kẻ thản nhiên trước sự băng hoại xã hội,
Những kẻ nói trong lòng, ‘CHÚA sẽ không ban phước hoặc giáng họa cho ai.’
13. Vì thế, các tài sản của chúng sẽ bị cướp đi, nhà cửa của chúng sẽ ra hoang phế;
Chúng xây nhà, nhưng sẽ không được ở trong đó;
Chúng trồng vườn nho, nhưng sẽ không được uống rượu của vườn nho.”
Ngày Lớn của CHÚA
14. Ngày lớn của CHÚA đã gần,
Gần lắm rồi và ngày ấy đến nhanh chóng.
Những tiếng kêu gào trong ngày của CHÚA thật thê thảm,
Những chiến sĩ dũng mãnh cũng phải khóc to trong ngày ấy.
15. Ngày ấy là ngày của thịnh nộ,
Ngày của khốn quẫn và bi thương,
Ngày của hủy diệt và điêu tàn,
Ngày của tối tăm và mù mịt,
Ngày của âm u và đen tối.
16. Ngày của tiếng kèn trận và tiếng hò hét xung phong vào các thành kiên cố, và vào những tháp cao ở các góc thành.
17. “Ta sẽ đem cảnh khốn quẫn đến cho dân trong thành,
Chúng sẽ bước đi như những người mù,
Vì chúng đã phạm tội chống lại CHÚA,
Máu của chúng sẽ đổ ra như bụi,
Thân thể chúng sẽ rữa nát như phân.”
18. Bạc hoặc vàng của chúng đều không thể cứu chúng trong ngày thịnh nộ của CHÚA.
Trong lửa giận của Ngài, cả xứ sẽ bị thiêu rụi;
Thật vậy, Ngài sẽ tuyệt diệt đồng loạt cách khủng khiếp mọi kẻ sống trong xứ.

Tài Liệu