Mi-chê: Chương 6

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB33C006)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Chúa Quở Trách Dân Ngài
1. Bây giờ, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va phán: “Hãy trỗi dậy, trình bày trường hợp của ngươi trước các núi, và làm cho các đồi nghe tiếng của ngươi!
2. Hỡi các núi và các nền tảng trường tồn của đất! Hãy nghe lời cáo trạng của Đức Giê-hô-va! Bởi vì Đức Giê-hô-va buộc tội dân Ngài, và Ngài sẽ tranh luận với Y-sơ-ra-ên.
3. “Hỡi dân Ta! Ta đã làm gì cho ngươi? Ta đã làm mệt nhọc ngươi nỗi gì? Hãy biện minh cùng Ta!
4. Vì Ta đã đem ngươi ra khỏi đất Ai Cập, Ta đã chuộc ngươi ra khỏi nhà nô lệ, và Ta đã sai Môi-se, A-rôn, Mi-ri-am đến trước các ngươi.
5. Hỡi dân Ta! Bây giờ, hãy nhớ lại điều mà Ba-lác, vua Mô-áp đã bày mưu, và lời của Ba-la-am, con trai Bê-ô trả lời với hắn - từ Si-tim đến Ghinh-ganh, để ngươi có thể biết sự công chính của Đức Giê-hô-va!”
Điều Đức Chúa Trời Muốn
6. Tôi sẽ đem vật gì đến trước Đức Giê-hô-va, và quỳ lạy chính mình tôi trước Đức Chúa Trời cao cả? Tôi có nên đến trước mặt Ngài với những tế lễ thiêu và với những bò con một tuổi chăng?
7. Đức Giê-hô-va có thích hàng ngàn chiên đực, hàng vạn sông dầu sao? Tôi có nên dâng con đầu lòng của tôi vì sự vi phạm của tôi, và dâng bông trái của thân thể tôi vì tội lỗi của linh hồn tôi chăng?
8. Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; điều mà Đức Giê-hô-va đòi hỏi ngươi không phải là thực hành điều công chính, yêu sự nhân từ, và bước đi cách khiêm cung với Đức Chúa Trời của ngươi hay sao?
Lời Tuyên Cáo
9. Tiếng của Đức Giê-hô-va kêu lên chống lại thành nầy - Người khôn ngoan sẽ thấy danh của Ngài: “Hãy lắng nghe! Kẻ cầm gậy và người chỉ định nó.
10. Có phải trong nhà của kẻ ác có những của cải bất lương, và vật đo lường không đúng đáng kinh tởm hay sao?
11. Có thể nào Ta coi là trong sạch cho những cái cân gian dối, và cái bao với những sức nặng lường gạt?
12. Bởi vì những kẻ giàu của thành nầy đầy cường bạo, dân cư của nó nói những lời dối trá, và lưỡi của họ đầy sự dối gạt trong miệng của họ.
13. Vì vậy, Ta đánh ngươi, làm cho ngươi bị trọng thương, làm cho ngươi hoang tàn bởi vì những tội lỗi của ngươi.
14. Ngươi sẽ ăn nhưng không được no; cơn đói vẫn ở giữa ngươi; ngươi có thể để dành nhưng không giữ được; và điều gì ngươi cứu được thì Ta sẽ phó cho gươm.
15. Ngươi sẽ gieo, nhưng không gặt; ngươi sẽ ép ô-liu, nhưng chính ngươi không được xức dầu; ngươi sẽ làm rượu nho ngon, nhưng không được uống rượu nho.
16. Vì ngươi đã tuân giữ những luật lệ của Ôm-ri, và thực hành tất cả những công việc của nhà A-háp, ngươi bước đi trong mưu chước chúng; vì thế, Ta khiến ngươi trở nên hoang tàn, dân cư của ngươi sẽ bị chế giễu, và các ngươi sẽ mang lấy nỗi sỉ nhục của dân Ta.

Bản Dịch Đại Chúng

Chúa Quở Trách Dân Ngài
Bây giờ, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va phán: “Hãy trỗi dậy, trình bày trường hợp của ngươi trước các núi, và làm cho các đồi nghe tiếng của ngươi!
Hỡi các núi và các nền tảng trường tồn của đất! Hãy nghe lời cáo trạng của Đức Giê-hô-va! Bởi vì Đức Giê-hô-va buộc tội dân Ngài, và Ngài sẽ tranh luận với Y-sơ-ra-ên.
“Hỡi dân Ta! Ta đã làm gì cho ngươi? Ta đã làm mệt nhọc ngươi nỗi gì? Hãy biện minh cùng Ta! Vì Ta đã đem ngươi ra khỏi đất Ai Cập, Ta đã chuộc ngươi ra khỏi nhà nô lệ, và Ta đã sai Môi-se, A-rôn, Mi-ri-am đến trước các ngươi.
Hỡi dân Ta! Bây giờ, hãy nhớ lại điều mà Ba-lác, vua Mô-áp đã bày mưu, và lời của Ba-la-am, con trai Bê-ô trả lời với hắn - từ Si-tim đến Ghinh-ganh, để ngươi có thể biết sự công chính của Đức Giê-hô-va!”
Điều Đức Chúa Trời Muốn
Tôi sẽ đem vật gì đến trước Đức Giê-hô-va, và quỳ lạy chính mình tôi trước Đức Chúa Trời cao cả? Tôi có nên đến trước mặt Ngài với những tế lễ thiêu và với những bò con một tuổi chăng?
Đức Giê-hô-va có thích hàng ngàn chiên đực, hàng vạn sông dầu sao? Tôi có nên dâng con đầu lòng của tôi vì sự vi phạm của tôi, và dâng bông trái của thân thể tôi vì tội lỗi của linh hồn tôi chăng?
Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; điều mà Đức Giê-hô-va đòi hỏi ngươi không phải là thực hành điều công chính, yêu sự nhân từ, và bước đi cách khiêm cung với Đức Chúa Trời của ngươi hay sao?
Lời Tuyên Cáo
Tiếng của Đức Giê-hô-va kêu lên chống lại thành nầy - Người khôn ngoan sẽ thấy danh của Ngài: “Hãy lắng nghe! Kẻ cầm gậy và người chỉ định nó.
Có phải trong nhà của kẻ ác có những của cải bất lương, và vật đo lường không đúng đáng kinh tởm hay sao?
Có thể nào Ta coi là trong sạch cho những cái cân gian dối, và cái bao với những sức nặng lường gạt?
Bởi vì những kẻ giàu của thành nầy đầy cường bạo, dân cư của nó nói những lời dối trá, và lưỡi của họ đầy sự dối gạt trong miệng của họ.
Vì vậy, Ta đánh ngươi, làm cho ngươi bị trọng thương, làm cho ngươi hoang tàn bởi vì những tội lỗi của ngươi.
Ngươi sẽ ăn nhưng không được no; cơn đói vẫn ở giữa ngươi; ngươi có thể để dành nhưng không giữ được; và điều gì ngươi cứu được thì Ta sẽ phó cho gươm.
Ngươi sẽ gieo, nhưng không gặt; ngươi sẽ ép ô-liu, nhưng chính ngươi không được xức dầu; ngươi sẽ làm rượu nho ngon, nhưng không được uống rượu nho.
Vì ngươi đã tuân giữ những luật lệ của Ôm-ri, và thực hành tất cả những công việc của nhà A-háp, ngươi bước đi trong mưu chước chúng; vì thế, Ta khiến ngươi trở nên hoang tàn, dân cư của ngươi sẽ bị chế giễu, và các ngươi sẽ mang lấy nỗi sỉ nhục của dân Ta.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Bây giờ, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va phán: “Hãy trỗi dậy, trình bày trường hợp của ngươi trước các núi, và làm cho các đồi nghe tiếng của ngươi!
2. Hỡi các núi và các nền tảng trường tồn của đất! Hãy nghe lời cáo trạng của Đức Giê-hô-va! Bởi vì Đức Giê-hô-va buộc tội dân Ngài, và Ngài sẽ tranh luận với Y-sơ-ra-ên.
3. “Hỡi dân Ta! Ta đã làm gì cho ngươi? Ta đã làm mệt nhọc ngươi nỗi gì? Hãy biện minh cùng Ta!
4. Vì Ta đã đem ngươi ra khỏi đất Ai Cập, Ta đã chuộc ngươi ra khỏi nhà nô lệ, và Ta đã sai Môi-se, A-rôn, Mi-ri-am đến trước các ngươi.
5. Hỡi dân Ta! Bây giờ, hãy nhớ lại điều mà Ba-lác, vua Mô-áp đã bày mưu, và lời của Ba-la-am, con trai Bê-ô trả lời với hắn - từ Si-tim đến Ghinh-ganh, để ngươi có thể biết sự công chính của Đức Giê-hô-va!”
6. Tôi sẽ đem vật gì đến trước Đức Giê-hô-va, và quỳ lạy chính tôi trước Đức Chúa Trời cao cả? Tôi có nên đến trước mặt Ngài với những tế lễ thiêu, và với những bò con một tuổi chăng?
7. Đức Giê-hô-va có thích hàng ngàn chiên đực, hàng vạn sông dầu sao? Tôi có nên dâng con đầu lòng của tôi vì sự vi phạm của tôi, và dâng bông trái của thân thể tôi vì tội lỗi của linh hồn tôi chăng?
8. Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; điều mà Đức Giê-hô-va đòi hỏi ngươi không phải là thực hành điều công chính, yêu sự nhân từ, và bước đi cách khiêm cung với Đức Chúa Trời của ngươi hay sao?
9. Tiếng của Đức Giê-hô-va kêu lên chống lại thành nầy - Người khôn ngoan sẽ thấy danh của Ngài: “Hãy lắng nghe! Kẻ cầm gậy và người chỉ định nó.
10. Có phải trong nhà của kẻ ác có những của cải bất lương, và vật đo lường không đúng thật đáng kinh tởm hay sao?
11. Có thể nào Ta coi là trong sạch cho những cái cân gian dối, và cái bao với những sức nặng lường gạt?
12. Bởi vì những kẻ giàu của thành nầy đầy cường bạo, dân cư của nó nói những lời dối trá, và lưỡi của họ đầy sự dối gạt trong miệng của họ.
13. Vì vậy, Ta đánh ngươi, làm cho ngươi bị trọng thương, làm cho ngươi hoang tàn bởi vì những tội lỗi của ngươi.
14. Ngươi sẽ ăn nhưng không được no; cơn đói vẫn ở giữa ngươi; ngươi có thể để dành nhưng không giữ được; và điều gì ngươi cứu được thì Ta sẽ phó cho gươm.
15. Ngươi sẽ gieo, nhưng không gặt; ngươi sẽ ép ô-liu, nhưng chính ngươi không được xức dầu; ngươi sẽ làm rượu nho ngon, nhưng không được uống rượu nho.
16. Vì ngươi đã tuân giữ những luật lệ của Ôm-ri, và thực hành tất cả những công việc của nhà A-háp, ngươi bước đi trong mưu chước chúng; vì thế, Ta khiến ngươi trở nên hoang tàn, dân cư của ngươi sẽ bị chế giễu, và các ngươi sẽ mang lấy nỗi sỉ nhục của dân Ta.

Bản Dịch 1925

1. Bây giờ hãy nghe lời Đức Giê-hô-va phán: Ngươi hãy chổi dậy; khá đối nại cùng các núi, và làm cho các đồi nghe tiếng ngươi! 2. Hỡi các núi, và các nền hằng vững chắc của đất, hãy nghe lời đối nại của Đức Giê-hô-va! Vì Đức Giê-hô-va có sự đối nại với dân Ngài, và Ngài sẽ đối nại với Y-sơ-ra-ên. 3. Hỡi dân ta, ta đã làm gì cho ngươi? Ta đã làm mệt nhọc ngươi nỗi gì? Hãy làm chứng nghịch cùng ta. 4. Ta đã đem ngươi lên khỏi đất Ê-díp-tô, đã chuộc ngươi ra khỏi nhà tôi mọi, và đã sai Môi-se, A-rôn, Mi-ri-an đến trước mặt ngươi. 5. Hỡi dân ta, khá nhớ lại mưu của Ba-lác là vua Mô-áp đã mưu và lời của Ba-la-am con trai Bê-ô đáp cùng nó; và nhớ lại sự ta đã làm từ Si-tim đến Ghinh-ganh, hầu cho ngươi biết việc công bình của Đức Giê-hô-va! 6. Ta sẽ đem vật gì chầu trước mặt Đức Giê-hô-va và quì lạy trước mặt Đức Chúa Trời rất cao? Ta sẽ đến trước mặt Ngài với những của lễ thiêu và với những bò con giáp niên sao? 7. Đức Giê-hô-va há có thích những hàng ngàn chiên đực hay là hàng vạn sông dầu sao? Ta há nên dâng con đầu lòng của ta vì sự phạm pháp ta, và trái của thân thể ta vì tội lỗi linh hồn ta sao? 8. Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?

9. Tiếng của Đức Giê-hô-va kêu lên nghịch cùng thành nầy, người khôn phải kính sợ danh Ngài. Hãy nghe gậy, mà biết là ai đã định. 10. Trong nhà kẻ ác há chẳng phải còn có của báu gian ác và lường non đáng gớm ghiếc sao? 11. Ta có những cân gian và trái cân giả dối trong bao, thì ta sao được tinh sạch? 12. Vì những kẻ giàu của thành nầy đầy sự cường bạo, dân cư nó dùng sự nói dối, và trong miệng chúng nó có lưỡi hay phỉnh phờ. 13. Vậy nên ta đánh ngươi, làm cho ngươi bị thương nặng, và khiến ngươi hoang vu vì cớ tội lỗi ngươi. 14. Ngươi sẽ ăn, song không được no đâu; sự sỉ nhục sẽ ở giữa ngươi. Ngươi sẽ chuyên của ngươi, song không cứu được; còn cái gì ngươi cứu được, thì ta sẽ phó nó cho gươm. 15. Ngươi sẽ gieo, nhưng không được gặt; sẽ ép ô-li-ve, nhưng không được xức dầu; sẽ đạp nho, nhưng không được uống rượu. 16. Vì người ta còn giữ những lề luật của Ôm-ri, và cả việc làm của nhà A-háp; các ngươi bước đi trong mưu chúng nó, hầu cho ta khiến ngươi trở nên hoang vu, dân cư nó sẽ bị xuỵt, và các ngươi sẽ mang lấy sự sỉ nhục của dân ta.

Bản Dịch 2011

CHÚA Thách Ðố Tuyển Dân Ngài

1 Bây giờ hãy nghe những gì CHÚA phán:

“Hãy đứng dậy và trình bày duyên cớ các ngươi trước mặt các núi,

Hãy giải thích lý do các ngươi trước mặt các đồi.”

2 Hỡi các núi, hãy nghe đây,

CHÚA có một vấn đề cần đối chất,

Hãy lắng nghe, hỡi các nền tảng muôn đời của trái đất,

Vì CHÚA có một vấn đề cần đối chất với tuyển dân của Ngài.

Ngài muốn đưa I-sơ-ra-ên ra để được nhận xét đúng sai cho rõ.

3 “Hỡi dân Ta, Ta đã làm gì đối với ngươi?

Ta có là gánh nặng của ngươi chăng?

Hãy chứng minh cho Ta thấy đi.

4 Này, Ta đã đem ngươi ra khỏi đất Ai-cập,

Ta đã chuộc ngươi khỏi nhà nô lệ,

Ta đã sai Môi-se, A-rôn, và Mi-ri-am đi trước ngươi.

5 Hỡi dân Ta, hãy nhớ lại âm mưu của Ba-lác vua Mô-áp,

Hãy nhớ lại những gì Ba-la-am con của Bê-ô đã đáp với hắn.

Hãy nhớ lại chặng đường từ Si-tim đến Ghinh-ganh,

Ðể ngươi nhận biết ơn cứu rỗi của CHÚA.”

Ðiều CHÚA Ðòi Hỏi

6 Tôi sẽ mang gì đến để ra mắt CHÚA,

Và sấp mình tôi trước thánh nhan Ðức Chúa Trời tối cao?

Phải chăng tôi sẽ đến trước mặt Ngài với các của lễ thiêu,

Và với những bò con một tuổi?

7 CHÚA há sẽ vui lòng với hàng ngàn chiên đực,

Hoặc với hàng vạn suối dầu sao?

Ngài há sẽ vui khi tôi dâng con đầu lòng của tôi để chuộc tội cho tôi,

Tức dâng con ruột của tôi để chuộc tội cho linh hồn tôi sao?

8 Hỡi con người, Ngài đã bảo ngươi điều gì là tốt,

Và điều CHÚA đòi hỏi ngươi chẳng phải là thực thi công lý, yêu mến thương xót, và bước đi cách khiêm nhường với Ðức Chúa Trời của ngươi sao?

Gian Lận và Bạo Tàn Sẽ Bị Phạt

9 Tiếng của CHÚA kêu lên nghịch lại thành.

Ai khôn ngoan khá biết kính sợ danh Ngài.

“Hãy nghe đây, hỡi kẻ cầm gậy quyền hành và hỡi những kẻ trao quyền hành cho nó:

10 Có phải trong nhà kẻ ác có các kho báu chứa những của cải bất lương,

Và có cái ê-pha không đúng dung lượng đáng gớm ghiếc chăng?

11 Có thể nào Ta cho là trong sạch những cái cân không thật,

Và cái bao chứa các quả cân không đúng được chăng?

12 Vì bọn giàu có trong thành đều hung tàn bạo ngược,

Còn dân trong thành thì quen thói dối gian;

Lưỡi trong miệng chúng chuyên môn lường gạt.

13 Vì thế Ta sẽ đánh ngươi cho trọng thương chí tử;

Ta sẽ làm cho ngươi ra hoang tàn vì các tội của ngươi.

14 Ngươi sẽ ăn nhưng không no,

Bụng ngươi sẽ luôn cồn cào vì đói;

Ngươi sẽ để dành, nhưng của cải để dành sẽ chẳng còn giá trị,

Những gì ngươi để dành được Ta sẽ trao cho gươm đao cướp đi.

15 Ngươi sẽ gieo nhưng không gặt;

Ngươi sẽ đạp trái ô-liu để làm dầu nhưng chính ngươi không được xức dầu;

Ngươi sẽ làm rượu nho nhưng không được uống rượu nho đó.

16 Các ngươi đã giữ theo các đạo luật của Ôm-ri và thực hiện các chỉ thị của nhà A-háp;

Các ngươi cứ làm theo các truyền thống sai lạc do chúng đặt ra;

Vì thế Ta sẽ biến ngươi ra nơi hoang tàn đổ nát,

Khiến dân ngươi thành cớ cho thiên hạ cười chê,

Ðể ngươi sẽ mang lấy nỗi nhục của dân Ta như vậy.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành