Mi-chê: Chương 5

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB33C005)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Hỡi con gái của những đạo quân! Hãy tập họp những đạo quân của ngươi ngay bây giờ - Kẻ thù đã vây hãm chúng ta; chúng lấy một cây gậy đánh trên má của người cai trị của Y-sơ-ra-ên.
Lời hứa về Đấng Giải Cứu
2. Nhưng ngươi, Bết-lê-hem Ép-ra-ta! Dù ngươi thật nhỏ trong hàng nghìn Giu-đa, nhưng từ nơi ngươi sẽ xuất hiện cho Ta một Đấng Cai Trị Y-sơ-ra-ên, nguồn gốc của Ngài từ xa xưa - từ vô cực.
3. Vì vậy, Ngài sẽ bỏ mặc họ cho đến lúc người phụ nữ chuyển dạ sinh; và rồi kẻ còn sót lại của anh em Ngài sẽ trở về với các con của Y-sơ-ra-ên.
4. Ngài sẽ đứng dậy và chăn dắt bầy của Ngài bằng sức mạnh của Đức Giê-hô-va, và họ sẽ ở trong uy danh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ngài, bởi vì bấy giờ Ngài sẽ trở nên vĩ đại cho đến những tận cùng trái đất.
5. Và chính Ngài sẽ là sự bình an.
Khi dân A-si-ri đến trong đất của chúng ta và khi nó giày đạp trong những cung điện của chúng ta, thì chúng ta sẽ dấy lên bảy người chăn và tám thủ lĩnh để chống lại nó.
6. Họ sẽ dùng gươm hủy phá đất A-si-ri và tại những lối vào của xứ Nim-rốt. Vì vậy Ngài sẽ giải cứu chúng ta khỏi người A-si-ri khi nó vào đất của chúng ta và giày đạp bờ cõi của chúng ta.
Tương Lai Của Dân Còn Lại
7. Và rồi phần sót lại của Gia-cốp ở giữa các dân tộc, giống như sương đến từ Đức Giê-hô-va, như những cơn mưa rào trên cỏ, không vương vấn người nào, cũng không chờ đợi con trai loài người.
8. Và phần sót lại của Gia-cốp sẽ ở giữa những người ngoại quốc, giữa nhiều dân tộc, và giống như sư tử ở giữa những thú rừng, như sư tử tơ ở giữa những bầy chiên; là dân mà nếu nó đi qua thì vừa chà đạp và xé ra từng mảnh, không ai giải cứu được.
9. Tay của ngươi sẽ giơ lên để chống lại những kẻ chống nghịch ngươi, và tất cả những kẻ thù của ngươi sẽ bị tiêu diệt.
Hủy Diệt Sự Thờ Tà Thần
10. Đức Giê-hô-va phán: “Điều sẽ xảy ra trong ngày đó, đó là Ta sẽ tiêu diệt ngựa của ngươi khỏi giữa ngươi, và hủy diệt các chiến xa của ngươi.
11. Ta sẽ hủy phá các thành trong đất của ngươi và phá đổ mọi đồn lũy của ngươi.
12. Ta sẽ hủy diệt những phù thủy khỏi tay ngươi và ngươi sẽ không còn những thầy bói nữa.
13. Ta sẽ hủy diệt những hình tượng chạm khắc của các ngươi và trụ tượng khỏi giữa ngươi; ngươi sẽ không còn thờ phượng công trình của tay mình.
14. Ta sẽ nhổ những trụ thờ Át-tạt-tê khỏi giữa ngươi và Ta sẽ hủy diệt những thành của ngươi.
15. Trong cơn giận dữ và thịnh nộ, Ta sẽ thi hành sự báo trả trên những nước không chịu lắng nghe.”

Bản Dịch Đại Chúng

Hỡi con gái của những đạo quân! Hãy tập họp những đạo quân của ngươi ngay bây giờ - Kẻ thù đã vây hãm chúng ta; chúng lấy một cây gậy đánh trên má của người cai trị của Y-sơ-ra-ên.
Lời hứa về Đấng Giải Cứu
Nhưng ngươi, Bết-lê-hem Ép-ra-ta! Dù ngươi thật nhỏ trong hàng nghìn Giu-đa, nhưng từ nơi ngươi sẽ xuất hiện cho Ta một Đấng Cai Trị Y-sơ-ra-ên, nguồn gốc của Ngài từ xa xưa - từ vô cực.
Vì vậy, Ngài sẽ bỏ mặc họ cho đến lúc người phụ nữ chuyển dạ sinh; và rồi kẻ còn sót lại của anh em Ngài sẽ trở về với các con của Y-sơ-ra-ên.
Ngài sẽ đứng dậy và chăn dắt bầy của Ngài bằng sức mạnh của Đức Giê-hô-va, và họ sẽ ở trong uy danh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ngài, bởi vì bấy giờ Ngài sẽ trở nên vĩ đại cho đến những tận cùng trái đất. Và chính Ngài sẽ là sự bình an.
Khi dân A-si-ri đến trong đất của chúng ta và khi nó giày đạp trong những cung điện của chúng ta, thì chúng ta sẽ dấy lên bảy người chăn và tám thủ lĩnh để chống lại nó.
Họ sẽ dùng gươm hủy phá đất A-si-ri và tại những lối vào của xứ Nim-rốt. Vì vậy Ngài sẽ giải cứu chúng ta khỏi người A-si-ri khi nó vào đất của chúng ta và giày đạp bờ cõi của chúng ta.
Tương Lai Của Dân Còn Lại
Và rồi phần sót lại của Gia-cốp ở giữa các dân tộc, giống như sương đến từ Đức Giê-hô-va, như những cơn mưa rào trên cỏ, không vương vấn người nào, cũng không chờ đợi con trai loài người.
Và phần sót lại của Gia-cốp sẽ ở giữa những người ngoại quốc, giữa nhiều dân tộc, và giống như sư tử ở giữa những thú rừng, như sư tử tơ ở giữa những bầy chiên; là dân mà nếu nó đi qua thì vừa chà đạp và xé ra từng mảnh, không ai giải cứu được.
Tay của ngươi sẽ giơ lên để chống lại những kẻ chống nghịch ngươi, và tất cả những kẻ thù của ngươi sẽ bị tiêu diệt.
Hủy Diệt Sự Thờ Tà Thần
Đức Giê-hô-va phán: “Điều sẽ xảy ra trong ngày đó, đó là Ta sẽ tiêu diệt ngựa của ngươi khỏi giữa ngươi, và hủy diệt các chiến xa của ngươi.
Ta sẽ hủy phá các thành trong đất của ngươi và phá đổ mọi đồn lũy của ngươi.
Ta sẽ hủy diệt những phù thủy khỏi tay ngươi và ngươi sẽ không còn những thầy bói nữa.
Ta sẽ hủy diệt những hình tượng chạm khắc của các ngươi và trụ tượng khỏi giữa ngươi; ngươi sẽ không còn thờ phượng công trình của tay mình.
Ta sẽ nhổ những trụ thờ Át-tạt-tê khỏi giữa ngươi và Ta sẽ hủy diệt những thành của ngươi.
Trong cơn giận dữ và thịnh nộ, Ta sẽ thi hành sự báo trả trên những nước không chịu lắng nghe.”

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Hỡi con gái của những đạo quân! Hãy tập họp những đạo quân của ngươi ngay bây giờ;
Kẻ thù đã vây hãm chúng ta; chúng lấy một cây gậy đánh trên má của người cai trị của Y-sơ-ra-ên.
2. Nhưng ngươi - Bết-lê-hem Ép-ra-ta - ngươi thật nhỏ trong hàng nghìn Giu-đa, từ nơi ngươi sẽ xuất hiện cho Ta, một Đấng Cai Trị Y-sơ-ra-ên; nguồn gốc của Ngài từ xa xưa, từ vô cực.
3. Vì vậy, Ngài sẽ bỏ mặc họ cho đến lúc người phụ nữ chuyển dạ sinh; và rồi kẻ còn sót lại của anh em Ngài sẽ trở về với các con của Y-sơ-ra-ên.
4. Ngài sẽ đứng dậy và chăn dắt bằng sức mạnh của Đức Giê-hô-va, và họ sẽ ở trong uy danh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ngài, bởi vì bấy giờ Ngài sẽ trở nên vĩ đại cho đến những tận cùng trái đất.
5. Và chính Ngài sẽ là sự bình an.

Khi dân A-si-ri đến trong đất của chúng ta và khi nó giày đạp trong những cung điện của chúng ta, thì chúng ta sẽ dấy lên bảy người chăn và tám thủ lĩnh để chống lại nó.

6. Họ sẽ dùng gươm hủy phá đất A-si-ri và tại những lối vào của xứ Nim-rốt. Vì vậy Ngài sẽ giải cứu chúng ta khỏi người A-si-ri khi nó vào đất của chúng ta và giày đạp bờ cõi của chúng ta.
7. Và rồi phần sót lại của Gia-cốp đang ở giữa các dân tộc - giống như sương đến từ Đức Giê-hô-va, như những cơn mưa rào trên cỏ, không vương vấn người nào, cũng không chờ đợi con trai loài người.
8. Và phần sót lại của Gia-cốp sẽ ở giữa những người ngoại quốc, giữa nhiều dân tộc, và giống như sư tử ở giữa những thú rừng, như sư tử tơ ở giữa những bầy chiên; là người mà nếu nó đi qua thì vừa chà đạp và xé ra từng mảnh, không ai giải cứu được.
9. Tay của ngươi sẽ được đưa lên chống lại những kẻ chống nghịch ngươi, và tất cả những kẻ thù của ngươi sẽ bị tiêu diệt.
10. Đức Giê-hô-va phán: “Điều sẽ xảy ra trong ngày đó, đó là Ta sẽ tiêu diệt ngựa của ngươi khỏi giữa ngươi, và hủy diệt các chiến xa của ngươi.
11. Ta sẽ hủy phá các thành trong đất của ngươi, và phá đổ mọi đồn lũy của ngươi.
12. Ta sẽ hủy diệt những phù thủy khỏi tay ngươi, và ngươi sẽ không còn những thầy bói nữa.
13. Ta sẽ hủy diệt những hình tượng chạm khắc của các ngươi, và trụ tượng khỏi giữa ngươi; ngươi sẽ không còn thờ phượng công trình của tay mình.
14. Ta sẽ nhổ những trụ thờ Át-tạt-tê khỏi giữa ngươi, và Ta sẽ hủy diệt những thành của ngươi.
15. Trong cơn giận dữ và thịnh nộ, Ta sẽ thi hành sự báo trả trên những nước không chịu lắng nghe.”

Bản Dịch 1925

1. Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. 2. Vậy nên Ngài sẽ phó chúng nó cho đến lúc người đàn bà phải sanh đẻ đã sanh đẻ, và kẻ sót lại của anh em Ngài sẽ trở về với con cái Y-sơ-ra-ên. 3. Ngài sẽ đứng vững, và sẽ cậy sức mạnh của Đức Giê-hô-va với oai vọng của danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình mà chăn bầy của mình; và chúng nó sẽ ở yên, vì nay Ngài sẽ làm lớn cho đến các đầu cùng đất. 4. Ấy chính Ngài sẽ làm sự bình an của chúng ta. Khi người A-si-ri sẽ đến trong đất chúng ta và giày đạp trong cung đền chúng ta, thì chúng ta sẽ dấy lên bảy kẻ chăn và tám quan trưởng của dân mà nghịch lại nó. 5. Họ sẽ dùng gươm hủy phá đất A-si-ri, và các cửa của đất Nim-rốt; và Ngài sẽ giải cứu chúng ta khỏi người A-si-ri, khi nó sẽ vào đất chúng ta, và giày đạp trong bờ cõi chúng ta. 6. Phần sót lại của Gia-cốp sẽ ở giữa nhiều dân, như giọt móc đến từ Đức Giê-hô-va, như mưa nhỏ sa xuống trên cỏ, chẳng đợi người ta và không mong gì ở con trai loài người.

7. Phần sót lại của Gia-cốp cũng sẽ ở giữa các nước và ở giữa nhiều dân, như sư tử ở giữa những thú rừng, và như sư tử con ở giữa các bầy chiên: khi nó đi qua thì chà đạp và cắn xé, không ai cứu được hết. 8. Nguyền tay Chúa dấy lên trên những kẻ cừu địch Ngài, và những kẻ thù Ngài bị trừ diệt! 9. Đức Giê-hô-va phán: Xảy ra trong ngày đó, ta sẽ cất hết những ngựa ngươi khỏi giữa ngươi, và diệt hết xe ngươi.

10. Ta sẽ trừ hết các thành của đất ngươi, và sẽ phá đổ mọi đồn lũy ngươi. 11. Ta sẽ cất bỏ đồng bóng khỏi tay ngươi, và ngươi sẽ không có những thầy bói nữa. 12. Ta sẽ làm cho tiệt những tượng chạm và trụ tượng khỏi giữa ngươi, ngươi sẽ không còn quì lạy trước công việc của tay mình làm ra. 13. Ta sẽ nhổ tượng Át-tạt-tê khỏi giữa ngươi, và hủy diệt các thành ngươi. 14. Ta sẽ làm sự báo thù ra trên những nước không nghe theo ta, trong cơn ta nổi giận và căm tức.

Bản Dịch 2011

'

1 Bây giờ, hỡi Ái Nữ của quân đội, hãy tập họp lại thành đội ngũ,

Quân thù đang vây hãm chúng ta,

Chúng sẽ dùng gậy đánh vào má người lãnh đạo I-sơ-ra-ên.

Vị Lãnh Tụ Xuất Thân từ Bết-lê-hem

2 “Này ngươi, hỡi Bết-lê-hem ở Ép-ra-tha,

Dù ngươi nhỏ bé không ra gì giữa các thị tộc của Giu-đa,

Nhưng từ ngươi sẽ ra cho Ta một người,

Một người sẽ trị vì trên I-sơ-ra-ên.

Gốc gác của Người đã có từ ngàn xưa, từ vô cực trong quá khứ.”

3 Vì thế Ngài sẽ bỏ mặc họ một thời gian,

Cho đến khi người đàn bà lâm bồn đã sinh con;

Bấy giờ những kẻ cùng huyết thống của người còn sống sót sẽ trở về quê hương đoàn tụ với dân I-sơ-ra-ên.

4 Người sẽ đứng dậy chăn bầy của mình bằng quyền lực của CHÚA,

Bằng uy danh của CHÚA, Ðức Chúa Trời của Người.

Bấy giờ thiên hạ sẽ được an cư lạc nghiệp,

Vì khi ấy quyền lực của Người sẽ trải rộng đến mọi nơi tận cùng trái đất.

5 Chính Người sẽ đem lại hòa bình.

Nếu quân A-sy-ri xâm lăng đất nước chúng ta và bước chân đến các lâu đài của chúng ta,

Chúng ta sẽ lập bảy người chăn và tám người lãnh đạo để đối phó với chúng.

6 Họ sẽ đánh bại xứ A-sy-ri bằng gươm;

Họ sẽ tiến vào đất của Nim-rốt bằng các cổng chính;

Người sẽ cứu chúng ta khỏi dân A-sy-ri,

Nếu chúng đến đất nước chúng ta hay bước chân vào biên giới chúng ta.

Tương Lai của Những Người Còn Sót Lại giữa Các Nước

7 Bấy giờ những người còn sót lại của Gia-cốp,

Những người đang sống giữa các dân,

Sẽ như sương móc đến từ CHÚA,

Như mưa rào rơi tự do trên cỏ,

Không bị lệ thuộc vào người nào, không phải đợi chờ để được phép của ai.

8 Lúc ấy những người còn sót lại của Gia-cốp ở giữa các quốc gia sẽ như sư tử ở giữa các thú rừng,

Như sư tử tơ ở giữa các đàn chiên,

Nếu nó đi qua, nó sẽ giày đạp và xé xác các con mồi ra từng mảnh,

Không ai cứu chúng được.

9 “Tay của ngươi sẽ đưa lên đè bẹp những kẻ chống lại ngươi,

Tất cả kẻ thù của ngươi sẽ bị tiêu diệt.

10 Trong ngày ấy,” CHÚA phán,

“Ta sẽ tiêu diệt các ngựa chiến giữa ngươi,

Ta sẽ hủy diệt các xe chiến mã của ngươi.

11 Ta sẽ hủy phá các thành trong đất của ngươi,

Ta sẽ làm sụp đổ tất cả các lâu đài kiên cố.

12 Ta sẽ diệt trừ bọn phù thủy thầy pháp khỏi tay ngươi,

Ngươi sẽ không còn những kẻ đoán mò bói tướng.

13 Ta sẽ tiêu diệt các tượng chạm của ngươi và các trụ thờ của ngươi khỏi giữa ngươi,

Ngươi sẽ không quỳ lạy trước các tác phẩm do tay ngươi làm ra nữa.

14 Ta sẽ cho nhổ lên tận gốc các trụ thờ Nữ Thần A-sê-ra,

Và tiêu diệt các thành thờ thần tượng của ngươi.

15 Trong cơn giận và cơn thịnh nộ, Ta sẽ thực hiện cuộc báo thù những dân không vâng lời Ta.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành