Mi-chê: Chương 4

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB33C004)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Chúa Trị Vì Tại Si-ôn
1. Trong những ngày về sau, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ được lập lên trên đỉnh những ngọn núi, - sẽ được tôn cao hơn các đồi - và các dân tộc sẽ đổ dồn về nơi đó.
2. Nhiều quốc gia sẽ đến và nói: “Hãy đến! Chúng ta hãy lên núi của Đức Giê-hô-va, và đến nhà của Đức Chúa Trời của Gia-cốp! Ngài sẽ dạy chúng ta những đường hướng của Ngài, và chúng ta sẽ bước đi trong những đường lối của Ngài.” Bởi vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, và lời của Đức Giê-hô-va đến từ Giê-ru-sa-lem.
3. Ngài sẽ phân xử giữa nhiều dân tộc và khiển trách các cường quốc dù ở thật xa - Họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm - Nước nầy chẳng giương gươm chống lại nước khác, và họ sẽ không tập trận nữa.
4. Mọi người sẽ ngồi dưới cây nho của mình và dưới cây vả của mình; và không ai sẽ làm cho họ sợ hãi, bởi vì miệng Đức Giê-hô-va của các đạo quân đã phán.
5. Mọi dân tộc bước theo danh của thần mình, nhưng chúng ta sẽ bước theo danh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta cho đến mãi mãi!
Sự Khôi Phục Si-ôn
6. Đức Giê-hô-va phán: “Trong ngày đó, Ta sẽ gom người què, Ta sẽ tập họp kẻ bị xua đuổi, và những kẻ mà Ta đã làm cho đau khổ.
7. Ta sẽ lập người què làm một dân tồn tại, kẻ bị xua đuổi thành một quốc gia cường thịnh, bởi vì Đức Giê-hô-va sẽ cai trị họ trên núi Si-ôn từ bây giờ cho đến mãi mãi.
8. Còn ngươi - là ngọn tháp của bầy, là đồn lũy của con gái Si-ôn – quyền lực sẽ đến với ngươi, thậm chí quyền tể trị ngày xưa sẽ đến, là vương quốc của con gái Giê-ru-sa-lem.”
9. Nhưng bây giờ tại sao ngươi kêu gào than khóc? Không có vua ở giữa ngươi sao? Mưu sĩ của ngươi đã chết rồi sao? Những đau đớn quặn thắt chụp lấy ngươi như một phụ nữ đang lâm bồn chuyển dạ.
10. Hỡi con gái Si-ôn! Hãy đau đớn và lâm bồn chuyển dạ như một phụ nữ quặn thắt khi sinh – Bởi vì bây giờ ngươi sẽ phải đi ra khỏi thành phố, ngươi sẽ ở trong đồng ruộng, và ngươi sẽ đến Ba-by-lôn. Tại đó, ngươi sẽ được giải cứu; tại đó, Đức Giê-hô-va sẽ chuộc ngươi khỏi tay những kẻ thù của ngươi.
11. Bấy giờ, nhiều quốc gia họp lại để chống lại ngươi; chúng nói: “Hãy để cho nó bị ô nhơ, và mắt của chúng ta trông chừng Si-ôn!”
12. Nhưng họ không biết ý tưởng của Đức Giê-hô-va, họ không hiểu kế hoạch của Ngài, bởi vì Ngài đã nhóm chúng lại như những bó lúa đưa về sân đập lúa.
13. Hỡi con gái Si-ôn! Hãy trỗi dậy và giày đạp! Bởi vì Ta sẽ làm cho sừng của ngươi như sắt, Ta sẽ làm cho móng của ngươi như đồng; ngươi sẽ nghiền nát nhiều dân tộc thành nhiều mảnh; và Ta sẽ cống hiến những vật chiếm hữu cho Đức Giê-hô-va, và những tài sản của họ cho Chúa của cả thế giới.”

Bản Dịch Đại Chúng

Chúa Trị Vì Tại Si-ôn
Trong những ngày về sau, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ được lập lên trên đỉnh những ngọn núi, - sẽ được tôn cao hơn các đồi - và các dân tộc sẽ đổ dồn về nơi đó.
Nhiều quốc gia sẽ đến và nói: “Hãy đến! Chúng ta hãy lên núi của Đức Giê-hô-va, và đến nhà của Đức Chúa Trời của Gia-cốp! Ngài sẽ dạy chúng ta những đường hướng của Ngài, và chúng ta sẽ bước đi trong những đường lối của Ngài.” Bởi vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, và lời của Đức Giê-hô-va đến từ Giê-ru-sa-lem.
Ngài sẽ phân xử giữa nhiều dân tộc và khiển trách các cường quốc dù ở thật xa - Họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm - Nước nầy chẳng giương gươm chống lại nước khác, và họ sẽ không tập trận nữa.
Mọi người sẽ ngồi dưới cây nho của mình và dưới cây vả của mình; và không ai sẽ làm cho họ sợ hãi, bởi vì miệng Đức Giê-hô-va của các đạo quân đã phán.
Mọi dân tộc bước theo danh của thần mình, nhưng chúng ta sẽ bước theo danh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta cho đến mãi mãi!
Sự Khôi Phục Si-ôn
Đức Giê-hô-va phán: “Trong ngày đó, Ta sẽ gom người què, Ta sẽ tập họp kẻ bị xua đuổi, và những kẻ mà Ta đã làm cho đau khổ.
Ta sẽ lập người què làm một dân tồn tại, kẻ bị xua đuổi thành một quốc gia cường thịnh, bởi vì Đức Giê-hô-va sẽ cai trị họ trên núi Si-ôn từ bây giờ cho đến mãi mãi.
Còn ngươi - là ngọn tháp của bầy, là đồn lũy của con gái Si-ôn – quyền lực sẽ đến với ngươi, thậm chí quyền tể trị ngày xưa sẽ đến, là vương quốc của con gái Giê-ru-sa-lem.”
Nhưng bây giờ tại sao ngươi kêu gào than khóc? Không có vua ở giữa ngươi sao? Mưu sĩ của ngươi đã chết rồi sao? Những đau đớn quặn thắt chụp lấy ngươi như một phụ nữ đang lâm bồn chuyển dạ.
Hỡi con gái Si-ôn! Hãy đau đớn và lâm bồn chuyển dạ như một phụ nữ quặn thắt khi sinh – Bởi vì bây giờ ngươi sẽ phải đi ra khỏi thành phố, ngươi sẽ ở trong đồng ruộng, và ngươi sẽ đến Ba-by-lôn. Tại đó, ngươi sẽ được giải cứu; tại đó, Đức Giê-hô-va sẽ chuộc ngươi khỏi tay những kẻ thù của ngươi.
Bấy giờ, nhiều quốc gia họp lại để chống lại ngươi; chúng nói: “Hãy để cho nó bị ô nhơ, và mắt của chúng ta trông chừng Si-ôn!”
Nhưng họ không biết ý tưởng của Đức Giê-hô-va, họ không hiểu kế hoạch của Ngài, bởi vì Ngài đã nhóm chúng lại như những bó lúa đưa về sân đập lúa.
Hỡi con gái Si-ôn! Hãy trỗi dậy và giày đạp! Bởi vì Ta sẽ làm cho sừng của ngươi như sắt, Ta sẽ làm cho móng của ngươi như đồng; ngươi sẽ nghiền nát nhiều dân tộc thành nhiều mảnh; và Ta sẽ cống hiến những vật chiếm hữu cho Đức Giê-hô-va, và những tài sản của họ cho Chúa của cả thế giới.”

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Trong những ngày về sau, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ được lập lên trên đỉnh những ngọn núi, - sẽ được tôn cao hơn các đồi - và các dân tộc sẽ đổ dồn về nơi đó.
2. Nhiều quốc gia sẽ đến và nói: “Hãy đến! Chúng ta hãy lên núi của Đức Giê-hô-va, và đến nhà của Đức Chúa Trời của Gia-cốp! Ngài sẽ dạy chúng ta những đường hướng của Ngài, và chúng ta sẽ bước đi trong những đường lối của Ngài.” Bởi vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, và lời của Đức Giê-hô-va đến từ Giê-ru-sa-lem.
3. Ngài sẽ phân xử giữa nhiều dân tộc, và khiển trách các cường quốc dù ở thật xa - Họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm - Nước nầy chẳng giương gươm chống lại nước khác, và họ sẽ không tập trận nữa.
4. Mọi người sẽ ngồi dưới cây nho của mình và dưới cây vả của mình; và không ai sẽ làm cho họ sợ hãi, bởi vì miệng Đức Giê-hô-va của các đạo quân đã phán.
5. Mọi dân tộc bước theo danh của thần mình, nhưng chúng ta sẽ bước theo danh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta cho đến mãi mãi!
6. Đức Giê-hô-va phán: “Trong ngày đó, Ta sẽ gom người què, Ta sẽ tập họp kẻ bị xua đuổi, và những kẻ mà Ta đã làm cho đau khổ.
7. Ta sẽ lập người què làm một dân tồn tại, kẻ bị xua đuổi thành một quốc gia cường thịnh; bởi vì Đức Giê-hô-va sẽ cai trị họ trên núi Si-ôn từ bây giờ cho đến mãi mãi.
8. Còn ngươi - là ngọn tháp của bầy, là đồn lũy của con gái Si-ôn – quyền lực sẽ đến với ngươi, thậm chí quyền tể trị ngày xưa sẽ đến, là vương quốc của con gái Giê-ru-sa-lem.”
9. Nhưng bây giờ tại sao ngươi kêu gào than khóc? Không có vua ở giữa ngươi sao? Mưu sĩ của ngươi đã chết rồi sao? Những đau đớn quặn thắt chụp lấy ngươi như một phụ nữ đang lâm bồn chuyển dạ.
10. Hỡi con gái Si-ôn! Hãy đau đớn, và lâm bồn chuyển dạ, như một phụ nữ quặn thắt khi sinh – Bởi vì bây giờ ngươi sẽ đi ra khỏi thành phố, và ngươi sẽ ở trong đồng ruộng, và ngươi sẽ đến Ba-by-lôn. Tại đó, ngươi sẽ được giải cứu; tại đó, Đức Giê-hô-va sẽ chuộc ngươi khỏi tay những kẻ thù của ngươi.
11. Bấy giờ, nhiều quốc gia họp lại để chống lại ngươi; chúng nói: “Hãy để cho nó bị ô nhơ, và mắt của chúng ta trông chừng Si-ôn!”
12. Nhưng họ không biết ý tưởng của Đức Giê-hô-va, họ không hiểu kế hoạch của Ngài, bởi vì Ngài đã nhóm chúng lại như những bó lúa đưa về sân đập lúa.
13. Hỡi con gái Si-ôn! Hãy trỗi dậy và giày đạp! Bởi vì Ta sẽ làm cho sừng của ngươi như sắt, Ta sẽ làm cho móng của ngươi như đồng; ngươi sẽ nghiền nát nhiều dân tộc thành nhiều mảnh; và Ta sẽ cống hiến những vật chiếm hữu cho Đức Giê-hô-va, và những tài sản của họ cho Chúa của cả thế giới.”

Bản Dịch 1925

1. Xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ lập lên trên chót các núi, và sẽ được nhắc cao lên hơn các đồi. Các dân sẽ chảy về đó; 2. và nhiều nước sẽ đi đến đó, mà rằng: Hãy đến, chúng ta hãy lên núi của Đức Giê-hô-va, nơi nhà của Đức Chúa Trời Gia-cốp! Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, và chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời của Đức Giê-hô-va từ Giê-ru-sa-lem. 3. Ngài sẽ làm ra sự phán xét giữa nhiều dân, đoán định các nước mạnh nơi phương xa; và họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm; nước nầy chẳng giá gươm lên nghịch cùng nước khác, và cũng không tập sự chiến tranh nữa. 4. Ai nấy sẽ ngồi dưới cây nho mình và dưới cây vả mình, không ai làm cho lo sợ; vì miệng Đức Giê-hô-va vạn quân đã phán.

5. Mọi dân tộc ai nấy bước theo danh của thần mình; và chúng ta sẽ bước theo danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng!

6. Đức Giê-hô-va phán: Trong ngày đó, ta sẽ nhóm kẻ què lại, và thâu kẻ đã bị đuổi, kẻ mà ta đã làm cho buồn rầu. 7. Rồi ta sẽ đặt kẻ què làm dân sót, và kẻ bị bỏ làm nước mạnh: Đức Giê-hô-va sẽ trị vì trên chúng nó trong núi Si-ôn, từ bây giờ đến đời đời.

8. Còn ngươi, là tháp của bầy, đồi của con gái Si-ôn, quyền thế cũ của ngươi, tức là nước của con gái Giê-ru-sa-lem, sẽ đến cùng ngươi. 9. Nhưng bây giờ làm sao ngươi trổi tiếng kêu la như vậy? Giữa ngươi há không có vua sao? Hay là mưu sĩ ngươi đã chết, nên ngươi bị quặn thắt như đàn bà sanh đẻ? 10. Hỡi con gái Si-ôn, hãy đau đớn khó nhọc để đẻ ra như đàn bà đẻ! Vì ngươi sẽ đi ra khỏi thành và ở trong đồng ruộng, và ngươi sẽ đến Ba-by-lôn. Nhưng ở đó, ngươi sẽ được giải cứu; ấy là tại đó mà Đức Giê-hô-va sẽ chuộc ngươi ra khỏi tay kẻ thù nghịch ngươi.

11. Bây giờ có nhiều nước nhóm lại nghịch cùng ngươi, nói rằng: Nguyền cho nó bị uế tục, và nguyền cho con mắt chúng ta xem thấy sự ước ao mình xảy đến trên Si-ôn! 12. Song chúng nó không biết ý tưởng Đức Giê-hô-va, không hiểu mưu của Ngài; vì Ngài đã nhóm chúng nó lại như những bó lúa đến nơi sân đạp lúa. 13. Vậy, hỡi con gái Si-ôn, hãy chổi dậy, khá giày đạp! Vì ta sẽ làm cho sừng ngươi nên sắt, vó ngươi nên đồng; ngươi sẽ nghiền nát nhiều dân, và ta sẽ dâng lợi của chúng nó cho Đức Giê-hô-va, của cải chúng nó cho Chúa trên khắp đất. 14. Vậy, hỡi nữ đội, bây giờ hãy nhóm đội ngũ ngươi! Người đã vây hãm chúng ta. Người ta lấy roi đánh trên má quan xét của Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 2011

CHÚA Trị Vì tại Si-ôn

1 Trong những ngày cuối cùng sẽ xảy ra điều này:

Núi của nhà CHÚA sẽ được lập làm núi chủ các núi non;

Nó sẽ được tán dương hơn các núi đồi;

Muôn dân sẽ đổ về nơi ấy.

2 Nhiều nước sẽ đến và nói,

“Hãy đến, chúng ta hãy đi lên núi của CHÚA,

Ðến nhà Ðức Chúa Trời của Gia-cốp;

Ngài sẽ dạy chúng ta các đường Ngài,

Rồi chúng ta sẽ bước đi trong các lối Ngài,”

Vì luật pháp sẽ được ban hành từ Si-ôn,

Và lời CHÚA sẽ được ban phát từ Giê-ru-sa-lem.

3 Ngài sẽ xét xử giữa các dân,

Ngài sẽ phán xét các nước hùng cường ở phương xa,

Họ sẽ đập gươm đao đúc thành lưỡi cày,

Cán giáo mác rèn thành lưỡi liềm,

Nước này sẽ không đưa gươm lên nghịch lại nước khác,

Người ta sẽ không còn tập luyện cho chiến tranh.

4 Nhưng ai nấy sẽ ngồi hưởng thái bình dưới cây nho mình và dưới cây vả mình,

Không ai sẽ làm cho ai lo sợ nữa,

Vì miệng CHÚA các đạo quân đã phán vậy.

5 Mặc cho các dân bước đi trong danh các thần riêng của họ,

Nhưng chúng ta sẽ bước đi trong danh CHÚA, Ðức Chúa Trời chúng ta, đến đời đời vô cùng.

Lời Hứa về Sự Phục Hưng Sau Thời Bị Lưu Ðày

6 Trong ngày ấy, CHÚA phán,

“Ta sẽ gom lại những kẻ đã bị què, nhóm lại những kẻ đã bị xua đuổi và bị Ta làm cho đau khổ.

7 Ta sẽ làm cho những kẻ bị què thành một dân sót lại,

Biến những kẻ từng bị tản lạc ở phương xa thành một nước hùng cường,

Và CHÚA sẽ trị vì họ trên Núi Si-ôn từ lúc đó đến đời đời vô cùng.”

8 Còn ngươi, hỡi tháp canh của đàn chiên, ngọn đồi phòng thủ của Ái Nữ của Si-ôn,

Quyền bính thuở trước và vương quốc của Ái Nữ của Giê-ru-sa-lem sẽ về lại với ngươi.

9 Nhưng bây giờ sao ngươi khóc la ầm ĩ?

Ngươi không có vua để xét đoán ngươi sao?

Chẳng lẽ kẻ làm mưu sĩ của ngươi đã chết rồi sao?

Sao ngươi phải quằn quại đau đớn như người phụ nữ lúc lâm bồn như thế?

10 Hỡi Ái Nữ của Si-ôn, hãy kêu la đau đớn như người phụ nữ lúc lâm bồn,

Vì ngươi sẽ phải rời bỏ thành phố, ngươi phải ra ngoài đồng mà ở,

Ngươi sẽ bị đày qua Ba-by-lôn,

Nơi đó ngươi sẽ được cứu,

Nơi đó ngươi sẽ được CHÚA cứu chuộc khỏi tay kẻ thù.

11 Bây giờ các nước hiệp nhau chống lại ngươi, bảo rằng,

“Hãy làm cho nó thành đồ ô uế,

Hãy cho mắt chúng ta nhìn thấy cảnh Si-ôn bị diệt vong.”

12 Nhưng chúng không biết các ý định của CHÚA,

Chúng không hiểu được chương trình của Ngài,

Vì Ngài sẽ gom chúng lại như các bó lúa trong sân đập lúa.

13 “Hỡi Ái Nữ của Si-ôn, hãy đứng dậy và đập lúa,

Vì Ta sẽ làm cho sừng của ngươi cứng như sắt,

Và móng của ngươi chắc như đồng;

Ngươi sẽ đánh các dân tan tành manh giáp.”

Bấy giờ tôi sẽ biệt riêng ra thánh cho CHÚA các chiến lợi phẩm lấy được của chúng,

Tôi sẽ dâng lên Chúa của cả thế gian sự giàu có của chúng.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành