Mi-chê: Chương 2

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB33C002)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Khốn thay cho những kẻ mưu sự gian ác và toan sự tội lỗi trên giường mình, và làm ra vừa lúc sáng ngày; vì chúng nó có quyền về sự đó ở trong tay! 2. Chúng nó tham đất ruộng và cướp đi, tham nhà cửa và lấy đi. Chúng nó ức hiếp người ta và nhà họ, tức là người và sản nghiệp họ nữa. 3. Vậy nên, Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta toan tính nghịch cùng họ hàng nầy một tai vạ mà các ngươi không thể thoát khỏi cổ, và các ngươi sẽ không ngước đầu lên mà đi; vì ấy là kỳ hoạn nạn. 4. Trong ngày đó, người ta sẽ lập lại một câu thí dụ về các ngươi; sẽ hát một bài ca thương sầu thảm mà nói rằng: Chúng ta bị hủy diệt cả rồi! Ngài dời sản nghiệp của dân ta, khiến cho lìa khỏi ta, lấy đất ruộng của ta mà chia cho kẻ bạn nghịch. 5. Cho nên trong hội của Đức Giê-hô-va, ngươi sẽ không có một người nào đặng bắt thăm giăng dây. Chúng nó nói tiên tri rằng: Các ngươi đừng nói tiên tri.

6. Chúng nó sẽ không nói tiên tri cùng các người nầy: sự sỉ nhục sẽ chẳng cất khỏi. 7. Hỡi nhà Gia-cốp! há phải rằng Thần của Đức Giê-hô-va là kém sút sao? Đó há phải là việc Ngài làm sao? Nhưng lời của ta há chẳng có ích cho kẻ bước theo sự ngay thẳng sao? 8. Song mới đây dân ta dấy lên như kẻ thù. Những kẻ đi qua cách yên ổn, chẳng ưa chiến đấu, thì các ngươi bóc lột áo ngoài của họ, chỉ để lại áo trong. 9. Các ngươi đuổi những đàn bà của dân ta khỏi nhà vui vẻ chúng nó; và cất sự vinh hiển ta khỏi con trẻ nó đời đời. 10. Các ngươi hãy đứng dậy! Đi đi! Vì đây không phải là nơi an nghỉ của các ngươi, vì cớ sự ô uế làm bại hoại, tức là sự bại hoại nặng lắm. 11. Nếu có người theo sự hư không, và nói dối, mà rằng: Ta sẽ nói tiên tri cho ngươi về rượu và rượu mạnh, ấy sẽ là đấng tiên tri của dân nầy.

12. Hỡi Gia-cốp! ta chắc sẽ nhóm cả ngươi lại, Ta chắc sẽ thâu góp phần còn lại của Y-sơ-ra-ên, và đặt nó chung cả như những con chiên của Bốt-ra, như một bầy ở giữa đồng cỏ chúng nó; đó sẽ có tiếng ồn lớn vì đám đông người. 13. Kẻ mở đường lên trước chúng nó. Chúng nó xông đến cửa thành mà ra; vua chúng nó đi qua trước mặt chúng nó, và Đức Giê-hô-va đi đầu chúng nó.

Bản Dịch 2011

Lên Án Xã Hội Băng Hoại
1. “Khốn thay cho những kẻ đẻ ra tội ác, những kẻ nghĩ ra các việc bất lương khi nằm trên giường của chúng.
Khi ánh bình minh vừa ló dạng chúng vội vàng đem các ý đồ ấy ra thi hành,
Vì chúng đã có sẵn quyền lực trong tay.
2. Chúng tham muốn ruộng vườn của người khác và ra tay chiếm đoạt;
Chúng thèm muốn nhà cửa của người ta và kiếm cớ tịch thu;
Chúng đàn áp chủ nhà, rồi cướp lấy nhà,
Chúng đàn áp người khác, rồi tịch thu tài sản của họ.”
3. Vì vậy CHÚA phán thế nầy,
“Này, Ta sẽ lập ra một kế hoạch để giáng họa xuống gia tộc nầy,
Ðể cổ các ngươi không thể cục cựa,
Ðể chân các ngươi không thể bước đi cách hống hách kiêu căng,
Vì đó sẽ là một thời tai họa cho các ngươi.
4. Trong ngày ấy người ta sẽ làm câu vè chế giễu các ngươi;
Các ngươi sẽ than khóc và hát lên bài ca đắng cay sầu muộn,
Hát rằng, ‘Chúng tôi đã hoàn toàn bị cướp đoạt;
Ngài đã thay đổi sản nghiệp của dân tôi;
Sao Ngài có thể cất sản nghiệp ấy khỏi tôi!
Ngài còn cho chia cắt ruộng vườn của chúng tôi cho phường phản nghịch!’”
5. Vì thế, ngươi sẽ không được dự phần bắt thăm chia ranh giới trong kỳ đại hội của CHÚA.
6. “Ðừng nói tiên tri như thế,” các người bảo,
“Xin đừng nói tiên tri những điều như thế.
Tại họa sẽ không xảy đến với chúng tôi đâu.”
7. Thế thì tôi phải nói tiên tri như thế nào đây?
Hỡi nhà Gia-cốp,
Chẳng phải Thần của CHÚA đã chịu đựng các người hết nổi rồi sao?
Ðó chẳng phải là những việc Ngài làm sao?
Há chẳng phải sứ điệp tôi rao giảng có lợi cho những người sống ngay thẳng sao?
8. “Số là các ngươi đã đứng dậy chống lại dân Ta như thể các ngươi là kẻ thù của họ;
Các ngươi đã cướp giựt áo choàng của những khách qua đường, đinh ninh sẽ được an toàn, như thể đám quân từ chiến trường trở về cướp phá.
9. Những phụ nữ của dân Ta đã bị các ngươi đuổi ra khỏi căn nhà mến yêu của họ;
Các ngươi đã cướp đi vĩnh viễn vinh hiển của con cái họ.
10. Hãy đứng dậy và tiếp tục đi,
Vì đây không phải là chỗ để nghỉ ngơi,
Bởi vì nó đã bị ô uế, nên nó sẽ bị tiêu diệt, bị tiêu diệt một cách khủng khiếp.
11. Nếu có kẻ đi khắp nơi thốt ra những lời dối trá rỗng tuếch,
Bảo rằng, ‘Cứ cho tôi rượu ngon và rượu mạnh để tôi uống, tôi sẽ giảng điều có lợi cho các người.’
Một kẻ như thế có thể nào là một giảng sư chân chính cho dân nầy chăng?”
Lời Hứa cho Dân I-sơ-ra-ên Còn Sót Lại
12. “Hỡi Gia-cốp, Ta sẽ nhóm tất cả các ngươi lại,
Ta sẽ gom lại những kẻ còn sống sót của I-sơ-ra-ên;
Ta sẽ quy tụ chúng lại như chiên trong ràn,
Như đàn chiên trên đồng cỏ;
Rồi xứ sở các ngươi sẽ ồn ào vì tiếng của nhiều người.
13. Người mở đường sẽ đi trước dẫn đầu chúng;
Chúng sẽ phá tung cổng và tràn qua,
Chúng sẽ từ cổng đi ra.
Vua của chúng sẽ đi qua trước mặt chúng,
CHÚA sẽ dẫn đầu chúng.”

Tài Liệu