Giô-na: Chương 4

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB32C004)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Đại Chúng

Giô-na Bất Bình

Nhưng việc này làm Giô-na quá khó chịu, và ông đã trở nên giận dữ. Do đó, ông đã cầu nguyện cùng với Đức Giê-hô-va, và nói rằng: “Đức Giê-hô-va! Đây không phải là điều con đã thưa với Ngài khi con còn ở trong nước của con hay sao? Vì vậy, trước đó con đã trốn qua Ta-rê-si; bởi vì con biết Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, dồi dào nhân ái, là Đấng đổi ý không giáng tai họa. Vì vậy, Đức Giê-hô-va ôi! Bây giờ, xin lấy mạng sống của con đi, bởi vì về phần con, chết còn hơn sống!”

Đức Giê-hô-va hỏi: “Con giận có đúng không?”

Vì vậy, Giô-na đã ra khỏi thành phố và ngồi ở phía đông của thành phố. Tại đó, ông làm một cho mình một nơi tạm trú và ngồi dưới bóng mát của nó, để ông chờ xem điều gì sẽ xảy ra cho thành phố.

Và Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một dây leo, khiến nó phủ che phía trên của Giô-na, để nó trở thành bóng mát cho đầu của ông, để cứu ông khỏi khó chịu. Do đó Giô-na rất vui về dây leo này. Nhưng qua ngày hôm sau, vừa lúc hừng đông, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một con sâu để hủy hại dây leo, và làm cho nó bị héo. Và chuyện đã xảy ra, khi mặt trời mọc lên, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một cơn gió nóng thổi từ phương đông, và mặt trời đã giọi xuống trên đầu của Giô-na, đến nỗi ông ngất đi. Sau đó ông đã cầu xin mong cho mình được chết, và nói rằng: “Về phần con, chết còn hơn sống!”

Đức Chúa Trời Quở Trách Giô-na

Sau đó, Đức Chúa Trời phán với Giô-na: “Con nổi giận vì cớ dây leo nầy có đúng không?” Ông nói: “Con giận cho đến chết cũng đúng!”

Nhưng Đức Giê-hô-va phán: “Con tiếc một dây leo mà con chưa hề khó nhọc vì nó, không hề làm cho nó lớn lên. Nó mọc lên trong một đêm và nó chết trong một đêm. Còn Ta, Ta lại không tiếc Ni-ni-ve, một thành phố lớn, mà trong đó có hơn một trăm hai mươi nghìn người không biết phân biệt tay phải và tay trái của mình, cùng với rất nhiều súc vật hay sao?”

Bản Dịch Việt Ngữ

Giô-na Bất Bình

1. Nhưng việc này làm Giô-na quá khó chịu, và ông đã trở nên giận dữ. 2. Do đó, ông đã cầu nguyện cùng với Đức Giê-hô-va, và nói rằng: “Đức Giê-hô-va! Đây không phải là điều con đã thưa với Ngài khi con còn ở trong nước của con hay sao? Vì vậy, trước đó con đã trốn qua Ta-rê-si; bởi vì con biết Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, dồi dào nhân ái, là Đấng đổi ý không giáng tai họa. 3. Vì vậy, Đức Giê-hô-va ôi! Bây giờ, xin lấy mạng sống của con đi, bởi vì về phần con, chết còn hơn sống!”

4. Đức Giê-hô-va nói: “Con giận có đúng không?”

5. Vì vậy, Giô-na đã ra khỏi thành phố và ngồi ở phía đông của thành phố. Tại đó, ông làm một cho mình một nơi tạm trú và ngồi dưới bóng mát của nó, để ông chờ xem điều gì sẽ xảy ra cho thành phố. 6. Và Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một dây leo, khiến nó phủ che phía trên của Giô-na, để nó trở thành bóng mát cho đầu của ông, để cứu ông khỏi khó chịu. Do đó Giô-na rất vui về dây leo này. 7. Nhưng qua ngày hôm sau, vừa lúc hừng đông, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một con sâu để hủy hại dây leo, và làm cho nó bị héo. 8. Và chuyện đã xảy ra, khi mặt trời mọc lên, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một cơn gió nóng thổi từ phương đông, và mặt trời đã giọi xuống trên đầu của Giô-na, đến nỗi ông ngất đi. Sau đó ông đã cầu xin mong cho mình được chết, và nói rằng: “Về phần con, chết còn hơn sống!”

Đức Chúa Trời Quở Trách Giô-na

9. Sau đó, Đức Chúa Trời phán với Giô-na: “Con nổi giận vì cớ dây leo nầy có đúng không?” Ông nói: “Con giận cho đến chết cũng đúng!”

10. Nhưng Đức Giê-hô-va phán: “Con tiếc một dây leo mà con chưa hề khó nhọc vì nó, không hề làm cho nó lớn lên. Nó mọc lên trong một đêm và nó chết trong một đêm. 11. Còn Ta, Ta lại không tiếc Ni-ni-ve, một thành phố lớn, mà trong đó có hơn một trăm hai mươi nghìn người không biết phân biệt tay phải và tay trái của mình, cùng với rất nhiều súc vật hay sao?”

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Nhưng việc này làm Giô-na quá khó chịu, và ông đã trở nên giận dữ. 2. Do đó, ông đã cầu nguyện cùng với Đức Giê-hô-va, và nói rằng: “Đức Giê-hô-va! Đây không phải là điều con đã thưa với Ngài khi con còn ở trong nước của con hay sao? Vì vậy, trước đó con đã trốn qua Ta-rê-si; bởi vì con biết Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, dồi dào nhân ái, là Đấng đổi ý không giáng tai họa. 3. Vì vậy, Đức Giê-hô-va ôi! Bây giờ, xin lấy mạng sống của con đi, bởi vì về phần con, chết còn hơn sống!”

4. Đức Giê-hô-va nói: “Con giận có đúng không?”

5. Vì vậy, Giô-na đã ra khỏi thành phố và ngồi ở phía đông của thành phố. Tại đó, ông làm một cho mình một nơi tạm trú và ngồi dưới bóng mát của nó, để ông chờ xem điều gì sẽ xảy ra cho thành phố. 6. Và Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một dây leo, khiến nó phủ che phía trên của Giô-na, để nó trở thành bóng mát cho đầu của ông, để cứu ông khỏi khó chịu. Do đó Giô-na rất vui về dây leo này. 7. Nhưng qua ngày hôm sau, vừa lúc hừng đông, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một con sâu để hủy hại dây leo, và làm cho nó bị héo. 8. Và chuyện đã xảy ra, khi mặt trời mọc lên, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một cơn gió nóng thổi từ phương đông, và mặt trời đã giọi xuống trên đầu của Giô-na, đến nỗi ông ngất đi. Sau đó ông đã cầu xin mong cho mình được chết, và nói rằng: “Về phần con, chết còn hơn sống!”

9. Sau đó, Đức Chúa Trời phán với Giô-na: “Con nổi giận vì cớ dây leo nầy có đúng không?” Ông nói: “Con giận cho đến chết cũng đúng!”

10. Nhưng Đức Giê-hô-va phán: “Con tiếc một dây leo mà con chưa hề khó nhọc vì nó, không hề làm cho nó lớn lên. Nó mọc lên trong một đêm và nó chết trong một đêm. 11. Còn Ta, Ta lại không tiếc Ni-ni-ve, một thành phố lớn, mà trong đó có hơn một trăm hai mươi nghìn người không biết phân biệt tay phải và tay trái của mình, cùng với rất nhiều súc vật hay sao?”

Bản Dịch 1925

1. Bấy giờ Giô-na rất không đẹp lòng, và giận dữ. 2. Người cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài, ấy há chẳng phải là điều tôi đã nói khi tôi còn ở trong xứ tôi sao? Vì đó nên tôi lật đật trốn qua Ta-rê-si vậy. Bởi tôi biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn, và đổi ý không xuống tai vạ. 3. Hỡi Đức Giê-hô-va, vậy bây giờ, tôi nài xin Ngài hãy cất lấy sự sống tôi; vì về phần tôi, chết còn hơn sống! 4. Đức Giê-hô-va trả lời cùng người rằng: Ngươi giận có nên không? 5. Bấy giờ Giô-na ra khỏi thành Ni-ni-ve, ngồi phía đông thành ấy. Tại đó, người làm một cái chòi, ngồi dưới bóng chòi ấy mà đợi xem điều sẽ xảy đến cho thành ấy.

6. Vả, Đức Giê-hô-va sắm sẵn một dây dưa cao lên bên trên Giô-na, đặng phủ bóng trên đầu người, và cứu người khỏi sự khổ cực. Giô-na rất vui vì cớ dây ấy. 7. Nhưng bữa sau, vừa lúc hừng đông, Đức Chúa Trời sắm một con sâu, sâu chích dây ấy đến nỗi héo. 8. Đoạn, đến khi mặt trời mọc, Đức Chúa Trời sắm gió cháy thổi từ phương đông, và mặt trời giọi xuống trên đầu Giô-na, đến nỗi ngất đi, và cầu chết mà rằng: Về phần tôi, chết còn hơn sống!

9. Đức Chúa Trời bèn phán cùng Giô-na rằng: Ngươi nổi giận vì cớ dây nầy có nên không? Người thưa rằng: Tôi giận cho đến chết cũng phải lắm. 10. Đức Giê-hô-va lại phán: Ngươi đoái tiếc một dây mà ngươi chưa hề khó nhọc vì nó, ngươi không làm cho nó mọc, một đêm thấy nó sanh ra và một đêm thấy nó chết. 11. Còn ta, há không đoái tiếc thành lớn Ni-ni-ve, trong đó có hơn mười hai vạn người không biết phân biệt tay hữu và tay tả, lại với một số thú vật rất nhiều hay sao?

Bản Dịch 2011

Giô-na Giận CHÚA

1 Bấy giờ Giô-na rất bất mãn, và ông rất giận. 2 Ông cầu nguyện với CHÚA rằng, “Lạy CHÚA, đây chẳng phải là điều con đã nói trước khi con còn ở trong nước của con sao? Ðó là lý do tại sao con đã vội vàng bỏ trốn qua Tạt-si, vì con biết Ngài là Ðức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, và giàu tình thương. Ngài là Ðấng hay đổi ý về việc giáng họa. 3 Vì vậy bây giờ, CHÚA ôi, xin Ngài cất lấy mạng sống con, vì đối với con chết còn hơn sống!”

4 CHÚA phán với ông, “Ngươi giận có nên không?”

5 Sau đó Giô-na đi ra khỏi thành và ngồi ở một nơi, về hướng đông của thành. Tại đó ông cất cho ông một cái chòi, rồi vào ngồi dưới bóng mát của chòi ấy, để chờ xem điều gì sẽ xảy đến cho thành.

6 Khi ấy CHÚA đã chuẩn bị sẵn một dây dưa, khiến nó bò lên chòi, phía trên đầu Giô-na, để làm bóng mát che đầu ông, giúp ông đỡ vất vả vì nắng nóng. Giô-na rất hài lòng về dây dưa ấy. 7 Nhưng hôm sau, khi vừa mới hừng đông, Ðức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn một con sâu, khiến nó đến cắn đứt dây dưa, làm dây dưa ấy héo đi. 8 Ðến khi mặt trời lên cao, Ðức Chúa Trời lại chuẩn bị sẵn một cơn gió nóng từ hướng đông thổi tới, đồng thời mặt trời giọi xuống trên đầu Giô-na khiến ông gần ngất xỉu. Ông cầu nguyện xin chết rằng, “Con thà chết còn hơn sống!”

9 Bấy giờ Ðức Chúa Trời phán với ông, “Ngươi nổi giận vì cớ dây dưa ấy có đúng không?”

Ông đáp, “Con tức muốn chết được.”

10 CHÚA phán, “Ngươi tiếc một dây dưa mà ngươi không hề khó nhọc vì nó và cũng chẳng làm nó lớn lên; mới đêm nào nó mọc lên, và một đêm kia nó đã chết. 11 Còn Ta, chẳng lẽ Ta không tiếc Ni-ni-ve, một thành lớn có hơn một trăm hai mươi ngàn người không biết phân biệt phải trái và rất nhiều súc vật trong đó hay sao?”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành