A-mốt: Chương 6

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB30C006)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Sự bại hoại của những lãnh đạo Y-sơ-ra-ên
1. Khốn cho các ngươi là những kẻ thoải mái tại Si-ôn và tin cậy nơi núi Sa-ma-ri, nơi những quý tộc lãnh đạo quốc gia, là những kẻ mà nhà Y-sơ-ra-ên tìm đến!
2. Hãy qua Ca-ne và nhìn xem, và từ đó hãy đi đến Ha-mát vĩ đại, rồi đi xuống Gát của người Phi-li-tin. Các ngươi có tốt hơn những vương quốc nầy hay không? Lãnh thổ của họ không lớn hơn lãnh thổ của các ngươi hay sao?
3. Các ngươi làm cho ngày hoạn nạn xa ra và là kẻ làm cho ngôi bạo ngược gần lại!
4. Những kẻ nằm trên những giường ngà và vươn mình trên những trường kỷ của mình; ăn cừu non chọn trong bầy và những bò tơ ngay giữa chuồng.
5. Miệng các ngươi hát nhàn nhã theo âm điệu của đàn dây, và sáng chế những nhạc cụ cho mình như Đa-vít.
6. Những kẻ uống rượu từ những cái tô, xức dầu tuyệt hảo cho mình, và không hề đau buồn về sự khốn khổ của nhà Giô-sép!
7. Vì vậy, họ sẽ bị bắt đi lưu đày như những người bị lưu đày đầu tiên, và những kẻ nằm dài trên những bàn tiệc sẽ bị cất bỏ.
8. Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của các đạo quân - Chúa Giê-hô-va đã chỉ chính Ngài mà thề rằng: “Ta ghê tởm tính kiêu ngạo của Gia-cốp và chán ghét cung đền của nó. Vì vậy, Ta sẽ từ bỏ thành nầy và mọi vật trong đó.”
9. Và rồi, nếu trong một nhà còn lại mười người, chúng cũng sẽ chết. 10. Và khi một người bà con của người đã chết, cùng với người sẽ thiêu xác, mang xác của họ ra khỏi nhà, người ấy sẽ hỏi người ở nhà trong rằng: “Có còn ai ở với ngươi nữa không?” Thì người đó đáp rằng: “Không còn ai cả!” Bấy giờ, người bà con ấy sẽ nói rằng: “Hãy cầm giữ miệng lưỡi của mình! Bởi vì chúng ta không dám nhắc đến danh của Đức Giê-hô-va nữa!”
11. Kìa, Đức Giê-hô-va đã truyền lệnh. Ngài sẽ phá ngôi nhà lớn ra từng miếng, và ngôi nhà nhỏ thành từng mảnh.
12. Những con ngựa có chạy trên những vầng đá không? Người ta có đem bò cày ở đó hay không? Nhưng các ngươi đã đổi công lý thành sự oán hận, và trái của sự công chính thành cay đắng.
13. Các ngươi, là kẻ vui mừng vì một điều vô nghĩa, và là kẻ nói rằng: “Không phải chúng ta chiếm được Kác-na-im cho mình bằng sức lực của chúng ta hay sao?”
14. Vì vậy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các đạo quân phán: “Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, Ta sẽ dấy lên một nước chống lại các ngươi; nó sẽ áp bức các ngươi từ lối vào Ha-mát cho đến thung lũng A-ra-ba.”

Bản Dịch Đại Chúng

Sự bại hoại của những lãnh đạo Y-sơ-ra-ên
Khốn cho các ngươi là những kẻ thoải mái tại Si-ôn và tin cậy nơi núi Sa-ma-ri, nơi những quý tộc lãnh đạo quốc gia, là những kẻ mà nhà Y-sơ-ra-ên tìm đến!
Hãy qua Ca-ne và nhìn xem, và từ đó hãy đi đến Ha-mát vĩ đại, rồi đi xuống Gát của người Phi-li-tin. Các ngươi có tốt hơn những vương quốc nầy hay không? Lãnh thổ của họ không lớn hơn lãnh thổ của các ngươi hay sao?
Các ngươi làm cho ngày hoạn nạn xa ra và là kẻ làm cho ngôi bạo ngược gần lại!
Những kẻ nằm trên những giường ngà và vươn mình trên những trường kỷ của mình; ăn cừu non chọn trong bầy và những bò tơ ngay giữa chuồng.
Miệng các ngươi hát nhàn nhã theo âm điệu của đàn dây, và sáng chế những nhạc cụ cho mình như Đa-vít.
Những kẻ uống rượu từ những cái tô, xức dầu tuyệt hảo cho mình, và không hề đau buồn về sự khốn khổ của nhà Giô-sép!
Vì vậy, họ sẽ bị bắt đi lưu đày như những người bị lưu đày đầu tiên, và những kẻ nằm dài trên những bàn tiệc sẽ bị cất bỏ.
Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của các đạo quân - Chúa Giê-hô-va đã chỉ chính Ngài mà thề rằng: “Ta ghê tởm tính kiêu ngạo của Gia-cốp và chán ghét cung đền của nó. Vì vậy, Ta sẽ từ bỏ thành nầy và mọi vật trong đó.”
Và rồi, nếu trong một nhà còn lại mười người, chúng cũng sẽ chết. 10. Và khi một người bà con của người đã chết, cùng với người sẽ thiêu xác, mang xác của họ ra khỏi nhà, người ấy sẽ hỏi người ở nhà trong rằng: “Có còn ai ở với ngươi nữa không?” Thì người đó đáp rằng: “Không còn ai cả!” Bấy giờ, người bà con ấy sẽ nói rằng: “Hãy cầm giữ miệng lưỡi của mình! Bởi vì chúng ta không dám nhắc đến danh của Đức Giê-hô-va nữa!”
Kìa, Đức Giê-hô-va đã truyền lệnh. Ngài sẽ phá ngôi nhà lớn ra từng miếng, và ngôi nhà nhỏ thành từng mảnh.
Những con ngựa có chạy trên những vầng đá không? Người ta có đem bò cày ở đó hay không? Nhưng các ngươi đã đổi công lý thành sự oán hận, và trái của sự công chính thành cay đắng.
Các ngươi, là kẻ vui mừng vì một điều vô nghĩa, và là kẻ nói rằng: “Không phải chúng ta chiếm được Kác-na-im cho mình bằng sức lực của chúng ta hay sao?”
Vì vậy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các đạo quân phán: “Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, Ta sẽ dấy lên một nước chống lại các ngươi; nó sẽ áp bức các ngươi từ lối vào Ha-mát cho đến thung lũng A-ra-ba.”

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Khốn cho các ngươi là những kẻ thoải mái tại Si-ôn, và tin cậy nơi núi Sa-ma-ri, nơi những quý tộc lãnh đạo quốc gia, là những kẻ mà nhà Y-sơ-ra-ên tìm đến!
2. Hãy qua Ca-ne và nhìn xem; rồi từ đó hãy đi đến Ha-mát vĩ đại, rồi đi xuống Gát của người Phi-li-tin. Các ngươi có tốt hơn những vương quốc nầy hay không? Lãnh thổ của họ không lớn hơn lãnh thổ của các ngươi hay sao?
3. Các ngươi làm cho ngày hoạn nạn xa ra, và là kẻ làm cho ngôi bạo ngược gần lại!
4. Những kẻ nằm trên những giường ngà và vươn mình trên những trường kỷ của mình; ăn cừu non chọn trong bầy và những bò tơ ngay giữa chuồng.
5. Miệng các ngươi hát nhàn nhã theo âm điệu của đàn dây, và sáng chế những nhạc cụ cho mình như Đa-vít.
6. Những kẻ uống rượu từ những cái tô, xức dầu tuyệt hảo cho mình, và không hề đau buồn về sự khốn khổ của nhà Giô-sép!
7. Vì vậy, họ sẽ bị bắt đi lưu đày như những người bị lưu đày đầu tiên, và những kẻ nằm dài trên những bàn tiệc sẽ bị cất bỏ.
8. Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của các đạo quân - Chúa Giê-hô-va đã chỉ chính Ngài mà thề rằng: “Ta ghê tởm tính kiêu ngạo của Gia-cốp và chán ghét cung đền của nó. Vì vậy, Ta sẽ từ bỏ thành nầy và mọi vật trong đó.”
9. Và rồi, nếu trong một nhà còn lại mười người, chúng cũng sẽ chết. 10. Và khi một người bà con của người đã chết, cùng với người sẽ thiêu xác, mang xác của họ ra khỏi nhà, người ấy sẽ hỏi người ở nhà trong rằng: “Có còn ai ở với ngươi nữa không?” Thì người đó đáp rằng: “Không còn ai cả!” Bấy giờ, người bà con ấy sẽ nói rằng: “Hãy cầm giữ miệng lưỡi của mình! Bởi vì chúng ta không dám nhắc đến danh của Đức Giê-hô-va nữa!”
11. Kìa, Đức Giê-hô-va đã truyền lệnh. Ngài sẽ phá ngôi nhà lớn ra từng miếng, và ngôi nhà nhỏ thành từng mảnh.
12. Những con ngựa có chạy trên những vầng đá không? Người ta có đem bò cày ở đó hay không? Nhưng các ngươi đã đổi công lý thành sự oán hận, và trái của sự công chính thành cay đắng.
13. Các ngươi, là kẻ vui mừng vì một điều vô nghĩa, và là kẻ nói rằng: “Không phải chúng ta chiếm được Kác-na-im cho mình bằng sức lực của chúng ta hay sao?”
14. Vì vậy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các đạo quân phán: “Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, Ta sẽ dấy lên một nước chống lại các ngươi; nó sẽ áp bức các ngươi từ lối vào Ha-mát cho đến thung lũng A-ra-ba.”

Bản Dịch 1925

1. Khốn thay cho những kẻ ăn ở nể trong Si-ôn, và cho những kẻ tưởng mình an ổn trên núi Sa-ma-ri! Khốn thay cho những kẻ sang trọng của các nước làm đầu, là những kẻ mà nhà Y-sơ-ra-ên về cùng! 2. Vậy hãy qua Ca-ne, và hãy xem; hãy đi từ đó đến thành Ha-mát lớn, đoạn xuống thành Gát của người Phi-li-tin. những thành ấy hát tốt hơn những nước nầy sao? Bờ cõi chúng nó há lớn hơn bờ cõi các ngươi sao? 3. Các ngươi làm cho ngày hoạn nạn xa ra, và làm cho ngôi bạo ngược gần lại!

4. Các ngươi nằm ngủ trên giường ngà và duỗi dài trên ghế dài mình; ăn những chiên con chọn ra trong bầy và những bò con mập trong chuồng. 5. Thật, các ngươi hát bài bậy bạ họa theo đàn cầm, bày vẽ ra những đồ nhạc khí cho mình như vua Đa-vít. 6. Các ngươi uống rượu trong những chén lớn, dùng dầu rất quí xức cho thơm mình, mà không lo đến tai nạn của Giô-sép! 7. Vậy nên chúng nó sẽ bị bắt làm phu tù đầu nhất trong những kẻ bị bắt, và bấy giờ sẽ dứt tiếng reo vui của những kẻ buông tuồng ấy! 8. Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời vạn quân phán rằng: Chúa Giê-hô-va đã chỉ mình mà thề rằng: Ta gớm ghiếc sự kiêu ngạo của Gia-cốp, và ghét cung đền nó; vậy nên ta sẽ phó thành nầy cùng những vật chứa ở trong.

9. Nếu trong một nhà còn lại mười người, thì chúng nó cũng sẽ chết hết. 10. Một người bà con gần là kẻ phải đốt xác chết, sẽ cất người lên để đem xương ra khỏi nhà; người ấy sẽ hỏi kẻ ở nhà trong rằng: Còn có ai ở với ngươi không? Kẻ ấy đáp rằng: Không có ai hết! Bấy giờ người bà con nói rằng: Hãy im đi! chớ nói đến danh Đức Giê-hô-va!

11. Vì, Đức Giê-hô-va truyền lịnh, nầy, nhà lớn sẽ bị ngã xuống mà đổ nát, nhà nhỏ sẽ bị tan ra từng mảnh. 12. Người ta há cho ngựa chạy trên vầng đá sao! Người ta há đem bò cày tại đó? Nhưng các ngươi đã đổi sự chánh trực làm cay đắng, và đổi trái công bình ra ngải cứu. 13. Các ngươi ưa thích sự hư không, và nói rằng: Há chẳng phải nhờ sức mạnh chúng ta mà chúng ta đã được sừng sao? 14. Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân phán: Nầy, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, ta sẽ dấy lên một nước nghịch cùng các ngươi, nó sẽ hà hiếp các ngươi, từ lối vào Ha-mát cho đến khe A-ra-ba.

Bản Dịch 2011

Những Kẻ Sống Xa Hoa và Chỉ Biết Hưởng Thụ Sẽ Bị Phạt

1 Khốn thay cho những kẻ sống xa hoa ở Si-ôn,

Những kẻ cho rằng chúng đã được ổn định vững vàng trên núi của Sa-ma-ri;

Những kẻ quyền quý trong nước nổi bật nhất trên thế gian,

Những kẻ mà nhà I-sơ-ra-ên phải đến để được xét xử.

2 Hãy đến Canh-nê và xem,

Hãy đi qua Ha-mát nổi tiếng một thời và quan sát,

Hãy đi xuống Gát của dân Phi-li-tin và nhìn;

Hai vương quốc của các người có gì hơn các vương quốc đó chăng?

Lãnh thổ của họ chẳng lớn hơn lãnh thổ của các người sao?

3 Các người tưởng đã đẩy xa được ngày khốn quẫn,

Nhưng thật ra các người đã làm chế độ bạo tàn tiến lại gần hơn.

4 Này những kẻ nằm trên các giường ngà,

Những kẻ buông mình trên các trường kỷ,

Những kẻ ăn các chiên con ngon nhất trong bầy,

Những kẻ hưởng thịt các bò con mập béo bắt ra từ giữa chuồng,

5 Những kẻ nghêu ngao hát theo tiếng đàn,

Và bày đặt dùng các nhạc cụ sáng tác các bài ca để làm ra vẻ ta đây cũng như Ða-vít,

6 Những kẻ uống rượu cả tô,

Và xức cho mình những dầu thơm thượng hạng,

Nhưng chẳng biết đau lòng trước nỗi đau khổ của Giô-sép.

7 Vì thế họ sẽ bị đem đày trong đợt bị lưu đày đầu tiên,

Và những kẻ nằm dài ăn uống nơi bàn tiệc sẽ bị dứt bỏ.

8 CHÚA Hằng Hữu đã lấy chính Ngài mà thề,

CHÚA, Ðức Chúa Trời của các đạo quân, phán,

“Ta gớm ghiếc thói kiêu căng của Gia-cốp;

Ta ghê tởm các đền đài của nó,

Vì thế Ta sẽ trao thành và mọi vật trong thành cho quân thù của nó.

9 Rồi đây, nếu một nhà chỉ có mười người,

Cả mười người sẽ bị giết.

10 Một người bà con với người chết đem xác của người ấy ra ngoài nhà để hỏa táng,

Người ấy gọi vào người còn ở trong nhà, ‘Có ai còn ở trong nhà với anh không?’

Người kia trả lời, ‘Không.’

Bấy giờ người bà con ấy nói,

‘Hãy giữ mồm giữ miệng.

Chúng ta không được nhắc đến danh CHÚA.’”

11 Vì này, CHÚA đã truyền,

“Những nhà lớn sẽ bị phá tan thành mảnh vụn,

Những nhà nhỏ sẽ bị phá đổ tan tành.

12 Ngựa có thể phi trên đá lởm chởm chăng?

Bò có thể cày trên nơi chỉ có toàn đá chăng?

Thế mà các ngươi đã biến công lý thành chất độc,

Biến trái của sự công chính thành ngải đắng.

13 Hỡi những kẻ vui mừng về thành quả hư không,

Những kẻ nói rằng, ‘Chẳng phải chúng ta có quyền lực là nhờ vào tài sức của chúng ta sao?’

14 Vì này, hỡi I-sơ-ra-ên, Ta sẽ dấy lên một nước chống lại ngươi,”

CHÚA, Ðức Chúa Trời của các đạo quân, phán.

“Chúng sẽ đánh ngươi tan tác từ Cửa Ải Ha-mát cho đến Suối A-ra-ba.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu