A-mốt: Chương 3

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB30C003)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy, là lời Đức Giê-hô-va phán nghịch cùng các ngươi, tức là nghịch cùng cả họ hàng mà ta đã đem lên khỏi đất Ê-díp-tô. 2. Ta đã biết chỉ một mình các ngươi trong mọi họ hàng trên đất; vậy nên ta sẽ thăm phạt các ngươi vì mọi sự gian ác các ngươi.

3. Nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi chung được sao? 4. Nếu sư tử không bắt được mồi, thì há có gầm thét trong rừng sao? Sư tử con nếu không bắt được gì, thì há có làm vang những tiếng kêu từ nơi sâu của hang nó sao? 5. Con chim, nếu chẳng có bẫy gài để bắt nó, thì nó há sa vào trong lưới giăng ra trên đất sao? Bằng chẳng bắt được gì thì lưới há có dựt lên khỏi đất? 6. Kèn thổi trong thành thì dân sự há chẳng sợ sao? Sự tai vạ há có xảy ra cho một thành kia nếu mà Đức Giê-hô-va chẳng làm? 7. Cũng vậy, Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín nhiệm Ngài ra trước cho tôi tớ Ngài, là các Đấng tiên tri. 8. Khi sư tử gầm thét, thì ai mà chẳng sợ? Khi Chúa Giê-hô-va đã phán dạy, thì ai mà chẳng nói tiên tri?

9. Hãy rao truyền ra trong các đền đài Ách-đốt và trong các đền đài của đất Ê-díp-tô, và nói rằng: Các ngươi khá nhóm lại trên các núi của Sa-ma-ri; hãy xem nhiều sự rối loạn lớn lao ở đó, và những sự bạo ngược giữa nó. 10. Đức Giê-hô-va phán: Chúng nó không biết làm sự ngay thẳng; chúng nó chất chứa của hung dữ và cướp dựt ở trong các đền đài mình. 11. Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, kẻ nghịch sẽ đến vây bọc đất nầy; nó cất mất sức mạnh ngươi, và những đền đài ngươi sẽ bị cướp phá.

12. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Như kẻ chăn chiên chỉ gỡ được hai giò hay một tai ra khỏi họng sư tử, thì những con cái Y-sơ-ra-ên, là những kẻ ngồi tại Sa-ma-ri nơi góc giường và trên thảm của Đa-mách, cũng sẽ được cứu cách như vậy.

13. Chúa Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân phán rằng: Hãy nghe, và làm chứng nghịch cùng nhà Gia-cốp. 14. Đến ngày mà ta sẽ thăm phạt Y-sơ-ra-ên về tội lỗi nó, ta cũng sẽ thăm phạt các bàn thờ của Bê-tên; những sừng của bàn thờ sẽ bị chặt và rơi xuống đất. 15. Bấy giờ ta sẽ đánh nhà mùa đông và nhà mùa hạ; những nhà bằng ngà voi sẽ bị phá, và những nhà lớn sẽ bị hủy diệt, Đức Giê-hô-va phán vậy.

Bản Dịch 2011

Tội Lỗi của I-sơ-ra-ên và Hình Phạt
1. “Hỡi dân I-sơ-ra-ên, hãy nghe sứ điệp nầy, sứ điệp CHÚA đã phán nghịch lại các ngươi,
Tức toàn thể gia tộc Ta đã đem lên khỏi đất Ai-cập,
2. ‘Giữa mọi gia tộc trên thế gian, Ta chỉ chọn các ngươi,
Vì vậy Ta phải hạch tội các ngươi về mọi tội các ngươi đã phạm.’
3. Hai người không cùng một hướng đi há có thể đồng hành với nhau sao?
4. Chẳng phải sư tử rống lên trong rừng khi nó không tìm được con mồi sao?
Chẳng phải sư tử tơ gào thét trong hang khi nó không bắt được con mồi sao?
5. Nếu trong cái bẫy giăng ra trên đất không có mồi để nhử, há có con chim nào sa vào đó chăng?
Nếu không có gì tác động, cái bẫy há tự nhiên bật lên khỏi đất để chẳng bắt được gì chăng?
6. Khi tiếng kèn thổi lên trong thành báo tin có giặc đến, dân trong thành há không lo sợ sao?
Khi tai họa giáng xuống thành nào, đó chẳng phải là việc CHÚA làm hay sao?
7. Dĩ nhiên CHÚA Hằng Hữu sẽ không làm điều gì,
Nếu Ngài không báo trước ý định của Ngài qua các tôi tớ Ngài, các vị tiên tri.
8. Khi sư tử rống, có ai chẳng sợ chăng?
Khi CHÚA Hằng Hữu truyền, có ai dám cưỡng lại mà không nói tiên tri chăng?
9. Hãy rao lên giữa các lâu đài ở Ách-đốt và giữa các lâu đài trong đất Ai-cập rằng,
Các ngươi khá tụ họp trên các núi ở Sa-ma-ri,
Hãy nhìn xem,
Những cảnh cực kỳ hỗn loạn đang diễn ra ở đó,
Những cuộc đàn áp dã man đang xảy ra ở đó.
10. Vì những kẻ quyền thế không biết thế nào là làm theo lẽ phải,” CHÚA phán,
“Ðó là những kẻ dùng quyền lực để cưỡng đoạt và chất chứa của cải trong các lâu đài của chúng.”
11. Vì vậy, CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy,
“Một kẻ thù sẽ vây hãm xứ,
Nó sẽ diệt trừ sức mạnh của ngươi,
Nó sẽ cướp đi tất cả của cải trong các lâu đài của ngươi.”
12. CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy, “Như người chăn chiên chỉ giựt được vài cái đùi hay một vành tai khỏi mồm sư tử thể nào,
Dân I-sơ-ra-ên ở Sa-ma-ri cũng sẽ được giải thoát như vậy – như cái giường chỉ còn lại một chân hay bộ trường kỷ chỉ còn lại một mảnh.”
13. Hãy nghe và hãy làm chứng nghịch lại nhà Gia-cốp,
CHÚA Hằng Hữu, CHÚA các đạo quân phán,
14. “Trong ngày Ta phạt I-sơ-ra-ên vì tội của nó,
Ta sẽ diệt trừ các bàn thờ của Bê-tên,
Các sừng của bàn thờ sẽ bị chặt đứt và rơi xuống đất.
15. Ta sẽ phá tan cung điện mùa đông và cung điện mùa hè;
Những cung điện bằng ngà sẽ sụp đổ,
Những lâu đài rộng lớn sẽ đổ xuống tan tành,” CHÚA phán.

Tài Liệu