Giô-ên: Chương 3

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB29C003)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Vì nầy, trong những ngày đó, và trong kỳ đó, khi ta sẽ đem phu tù của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem trở về, 2. thì ta sẽ nhóm hết thảy các nước lại, và đem chúng nó xuống trong trũng Giô-sa-phát. Tại đó, ta sẽ phán xét chúng nó vì cớ dân ta, và Y-sơ-ra-ên là sản nghiệp ta, mà chúng nó đã làm cho tan tác giữa các dân tộc; và chúng nó đã chia đất ta ra, 3. và bắt thăm về dân ta; đã đổi con trai mà lấy đĩ, và bán con gái đặng lấy rượu để uống.

4. Hỡi Ty-rơ và Si-đôn, và hết thảy địa hạt của Phi-li-tin, các ngươi có quan hệ gì cùng ta? Các ngươi muốn báo trả cho ta hay sao? Nếu các ngươi báo trả ta, ta sẽ khiến sự báo trả đổ trên đầu các ngươi cách mau kíp và thình lình. 5. Vì các ngươi đã lấy bạc vàng ta đi, đã đem đồ châu báu rất quí của ta vào trong những đền miếu các ngươi. 6. Các ngươi đã bán con cái của Giu-đa và con cái của Giê-ru-sa-lem cho các con trai Gờ-réc, đặng làm cho chúng nó lìa khỏi bờ cõi mình. 7. nầy, ta sẽ giục chúng nó dấy lên từ nơi mà các ngươi đã bán chúng nó cho, và sẽ khiến sự báo trả các ngươi về trên đầu các ngươi. 8. Ta sẽ bán con trai con gái các ngươi và tay con cái Giu-đa, Giu-đa sẽ bán chúng nó cho người Sa-bê, là dân ở xa cách; vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy.

9. Hãy rao điều nầy ra giữa các nước: Khá sắm sửa sự đánh giặc, giục lòng những người mạnh bạo dấy lên. Hết thảy những lính chiến khá sấn tới, và xông vào trận! 10. Hãy lấy lưỡi cày rèn gươm, lấy liềm rèn giáo. Kẻ yếu khá nói rằng: Ta là mạnh!

11. Các ngươi hết thảy, là những nước xung quanh, hãy vội vàng đến, và hãy nhóm lại. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin khiến những người mạnh mẽ của Ngài xuống đó! 12. Các nước khá dấy lên, khá lên trong trũng Giô-sa-phát, vì ở đó là nơi ta sẽ ngồi đặng phán xét hết thảy các dân tộc xung quanh.

13. Hãy tra lưỡi hái, vì mùa gặt đã chín. Hãy đến, hãy đạp, vì bàn ép đã đầy; các thùng đã tràn, vì tội ác chúng nó là lớn. 14. Đoàn đông dường nào, đoàn đông dường nào tại trong trũng đoán định! Vì trong trũng đoán định, ngày Đức Giê-hô-va đã gần. 15. Mặt trời và mặt trăng tối tăm, các ngôi sao thâu sự sáng lại.

16. Đức Giê-hô-va gầm thét từ Si-ôn; Ngài là cho vang tiếng mình ra từ Giê-ru-sa-lem; các từng trời và đất đều rúng động. Nhưng Đức Giê-hô-va là nơi ẩn náu cho dân mình, là đồn lũy cho con cái Y-sơ-ra-ên.

17. Như vậy các ngươi sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, ở tại Si-ôn, là núi thánh ta. Bấy giờ Giê-ru-sa-lem sẽ là thánh, và những người ngoại sẽ không đi qua trong đó nữa.

18. Trong ngày đó, các núi nhỏ rượu ngọt ra; sữa chảy ra từ các đồi, hết thảy các khe Giu-đa sẽ có nước chảy. Một cái suối sẽ ra từ nhà Đức Giê-hô-va và tưới trũng Si-tim. 19. Ê-díp-tô sẽ trở nên hoang vu Ê-đôm thành ra đồng vắng hoang vu, vì cớ chúng nó lấy sự bạo ngược đãi con cái Giu-đa, và làm đổ máu vô tội ra trong đất mình. 20. Nhưng Giu-đa sẽ còn đời đời, Giê-ru-sa-lem sẽ còn đời nầy qua đời khác. 21. Ta sẽ làm sạch máu chúng nó mà ta chưa từng làm sạch; vì Đức Giê-hô-va ngự trong Si-ôn.

Bản Dịch 2011

Các Dân Bị Phán Xét
1. “Nầy, trong những ngày đó và vào lúc ấy,
Ta sẽ phục hồi số phận của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.
2. Ta sẽ nhóm họp mọi dân tộc và đem chúng đến Thung Lũng Phán Xét,
Rồi Ta sẽ phán xét chúng tại đó, về tội đối với dân Ta và cơ nghiệp của Ta,
Bởi vì chúng đã phân tán dân Ta ra các nước.
Chúng đã chia nhau xứ sở của Ta,
3. Và bốc thăm chia nhau dân Ta;
Chúng đã đổi những bé trai để lấy tiền ăn chơi với đĩ điếm,
Chúng đã bán những bé gái để lấy tiền uống rượu.
4. Hỡi Ty-rơ và Si-đôn, và hỡi các miền của Pa-lét-tin,
Các ngươi có ra gì trước mặt Ta chăng?
Các ngươi muốn báo trả Ta sao?
Nếu các ngươi muốn báo trả Ta,
Ta sẽ lập tức và nhanh chóng đổ lại trên đầu các ngươi những việc các ngươi làm,
5. Vì các ngươi đã lấy bạc của Ta và vàng của Ta,
Các ngươi đã lấy những bửu vật quý báu của Ta đem vào các đền thờ của các ngươi.
6. Các ngươi đã bán dân Giu-đa và dân Giê-ru-sa-lem cho dân Hy-lạp,
Các ngươi đã đem dân Ta đi xa khỏi biên giới của chúng.
7. Nầy, Ta sẽ làm cho chúng trỗi dậy từ những nơi các ngươi đã bán chúng;
Ta sẽ báo trả trên đầu các ngươi những việc các ngươi đã làm;
8. Ta sẽ bán các con trai và các con gái của các ngươi vào tay dân Giu-đa,
Rồi chúng sẽ bán lại những đứa đó cho dân Sa-biên, một dân ở rất xa,”
Vì CHÚA đã phán.
Cuộc Ðoán Xét tại Thung Lũng Phán Xét
9. “Hãy rao báo điều nầy giữa các dân:
Hãy chuẩn bị chiến tranh,
Hãy động viên tinh thần các chiến sĩ;
Hãy kéo toàn thể quân đội đến gần,
Hãy để chúng xông lên.
10. Hãy biến các lưỡi cày thành các lưỡi gươm,
Hãy rèn các lưỡi liềm thành các lưỡi giáo;
Hãy để những kẻ yếu đuối nói rằng, ‘Ta là dũng sĩ.’
11. Hãy mau mau kéo đến,
Hỡi các dân các nước chung quanh,
Hãy tập họp nhau về đó.”
Lạy CHÚA, xin Ngài cũng sai các dũng sĩ của Ngài xuống đó.
12. “Hãy để các dân hò hét động viên nhau,
Rồi kéo nhau đến Thung Lũng Phán Xét;
Vì tại đó Ta sẽ ngồi xét đoán tất cả các nước chung quanh.
13. Hãy tra lưỡi liềm vào, vì lúa đã chín vàng, sẵn sàng để được gặt;
Hãy vào và đạp nho, vì nho đã đầy bồn ép.
Các vại đã đầy tràn, vì lòng gian ác của chúng quá lớn.
14. Từng đoàn hùng binh đông đúc, từng đoàn hùng binh đông đúc,
Cùng nhau kéo đến thung lũng chung thẩm!
Vì ngày của CHÚA đã gần trong thung lũng chung thẩm.
15. Mặt trời và mặt trăng tối đen,
Các tinh tú thu hồi ánh sáng.
16. Từ Si-ôn CHÚA đã gầm lên,
Từ Giê-ru-sa-lem tiếng Ngài vang dội khắp nơi,
Bấy giờ trời và đất đều rúng động.
Thế nhưng CHÚA là nơi ẩn náu của con dân Ngài,
Một nơi trú ẩn an toàn cho dân I-sơ-ra-ên.”
Tương Lai Huy Hoàng của Giu-đa
17. “Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của các ngươi,
Ðấng ngự tại Si-ôn, núi thánh của Ta.
Giê-ru-sa-lem sẽ là nơi thánh,
Quân ngoại xâm sẽ không đi qua đó nữa.
18. Trong ngày đó,
Các rặng núi sẽ tiết ra nước nho ngon ngọt,
Các ngọn đồi sẽ chảy ra sữa tràn trề,
Các khe suối ở Giu-đa sẽ tuôn nước ra cuồn cuộn,
Và một mạch nước ngọt từ nhà CHÚA sẽ chảy ra để tưới Thung Lũng Si-tim.
19. Ai-cập sẽ trở thành một nơi hoang tàn đổ nát,
Ê-đôm sẽ biến thành một đồng vắng hoang vu,
Vì những việc bạo tàn chúng đã làm đối với dân Giu-đa,
Bởi chúng đã làm đổ máu biết bao người vô tội trong xứ sở của họ.
20. Nhưng Giu-đa sẽ có người sống ở đó mãi mãi,
Và Giê-ru-sa-lem sẽ có người cư trú ở đó muôn đời.
21. Vì Ta sẽ báo thù cho máu của họ,
Ta sẽ không bỏ qua tội ác của những kẻ đã hại họ,
Vì CHÚA ngự tại Si-ôn.”

Tài Liệu