Giô-ên: Chương 2

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB29C002)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hãy thổi kèn trong Si-ôn; hãy thổi vang ra trên núi thánh ta! Hết thảy dân cư trong đất khá đều run rẩy! Vì ngày của Đức Giê-hô-va đến, ngày ấy đã gần: 2. tức là ngày mờ mịt và tối tăm, ngày của mây và sương mù. Có một dân lớn và mạnh đến như ánh sáng sớm mai giãi ra trên núi, đến nỗi từ trước chưa hề có, mà về sau nầy, về muôn đời sau nầy cũng sẽ không có như vậy nữa.

3. Trước mặt nó, có lửa thiêu nuốt, sau lưng nó, có ngọn lửa cháy tiêu. Lúc trước nó, đất nầy như vườn Ê-đen; khi sau nó, ấy là một đồng vắng hoang vu, và không có chi trốn khỏi nó hết.

4. Hình trạng chúng nó như hình trạng ngựa, và chúng nó chạy tới như người cỡi ngựa. 5. Khi chúng nó nhảy lên trên chót núi, thì nghe như tiếng xe cộ, hay là như tiếng ngọn lửa cháy rơm: ấy là như một dân mạnh sắp hành nơi chiến trận.

6. Khi thấy chúng nó, các dân đều rầu rĩ, hết thảy đều sợ tái mặt. 7. Chúng nó chạy như những người bạo mạnh; trèo các vách thành như những lính chiến; mỗi người bước đi trước mặt mình, chẳng hề sai hàng ngũ mình. 8. Chúng nó chẳng hề đụng chạm nhau, ai đi đường nấy; xông qua những khí giới mà chẳng bỏ đường mình. 9. Chúng nó nhảy trên thành phố, chạy trên tường, trèo lên các nhà, vào bởi các cửa sổ như là kẻ trộm.

10. Đất run rẩy, trước mặt chúng nó, các từng trời rung rinh mặt trời mặt trăng đều tối tăm, các ngôi sao thâu sự sáng lại. 11. Đức Giê-hô-va làm cho vang tiếng ra trước mặt cơ binh Ngài; vì trại quân Ngài rất lớn; và những kẻ làm theo mạng lịnh Ngài rất mạnh. Thật, ngày của Đức Giê-hô-va là lớn và đáng khiếp; ai có thể đương lại? 12. Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ cũng hãy hết lòng trở về cùng ta, kiêng ăn, khóc lóc và buồn rầu. 13. Hãy xé lòng các ngươi, và đừng xé áo các ngươi. Khá trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi; vì Ngài là nhân từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn, đổi ý về sự tai vạ. 14. Ai biết được Ngài sẽ chẳng xây lòng đổi ý, chẳng để lại phước lành sau mình, tức là của lễ chay, lễ quán cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, hay sao?

15. Hãy thổi kèn trong Si-ôn; hãy định sự kiêng ăn, gọi một hội đồng trọng thể! 16. Hãy nhóm dân sự, biệt riêng hội chúng nên thánh; hãy mời các trưởng lão đến đó! Hãy họp lại các con trẻ và những đứa đang bú vú! Người chồng mới khá ra khỏi buồng mình, và người vợ mới khá ra khỏi chốn động phòng!

17. Các thầy tế lễ, là những kẻ hầu việc Đức Giê-hô-va, khá khóc lóc giữa hiên cửa và bàn thờ, và nói rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy tiếc dân Ngài, và chớ để cơ nghiệp Ngài bị sỉ nhục, và bị các nước cai trị! Làm sao để người ta nói giữa các dân tộc rằng: Nào Đức Chúa Trời chúng nó ở đâu!

18. Đức Giê-hô-va đã vì đất mình động lòng ghen; Ngài đã động lòng thương xót dân mình. 19. Đức Giê-hô-va đã trả lời, và đã phán cùng dân mình rằng: Nầy, ta sẽ ban cho các ngươi lúa mì, rượu mới, và dầu, các ngươi sẽ no nê về các thứ đó. Ta sẽ chẳng làm các ngươi nên cớ sỉ nhục giữa các dân nữa. 20. Ta sẽ khiến đạo binh đến từ phương bắc lánh xa các ngươi, và đuổi nó vào đất khô khan và hoang vu, quân tiên phong nó vào biển đông. Quân hậu tập nó và biển tây. Mùi hôi nó bay lên, mùi tanh nó dậy lên, vì nó đã làm những việc lớn.

21. Hỡi đất, chớ sợ chi; hãy nức lòng vui vẻ và mừng rỡ; vì Đức Giê-hô-va đã làm những việc lớn. 22. Hỡi các loài thú đồng, đừng sợ; vì những đám cỏ nơi đồng vắng nứt đọt, cây ra trái, cây vả và cây nho đều ra sức nó. 23. Hỡi con cái Si-ôn, các ngươi hãy nức lòng vui vẻ và mừng rỡ trong Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi! Vì Ngài ban mưa phải thời cho các ngươi về mùa đầu, và xuống mưa dồi dào về mùa đầu và mùa cuối cho các ngươi nơi tháng đầu tiên. 24. Những sân sẽ đầy lúa mì, những thùng tràn rượu mới và dầu.

25. Ta sẽ đền bù cho các ngươi về mấy năm đã bị cắn phá bởi cào cào, sâu lột vỏ, sâu keo, và châu chấu, là đạo binh lớn mà ta đã sai đến giữa các ngươi.

26. Các ngươi sẽ đủ ăn và được no nê. Các ngươi sẽ ngợi khen danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, là Đấng đã xử với các ngươi cách lạ lùng. Rồi dân ta sẽ không hề bị xấu hổ nữa. 27. Các ngươi sẽ biết rằng ta ở giữa Y-sơ-ra-ên, biết rằng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, và chẳng có ai khác; dân ta sẽ không hề bị xấu hổ nữa.

28. Sau đó, ta sẽ đổ Thần ta trên cả loài xác thịt; con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri; những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy. 29. Trong những ngày đó, dầu những đầy tớ trai và đầy tớ gái, ta cũng đổ Thần ta lên.

30. Ta sẽ tỏ những sự lạ ra trong các từng trời và trên đất: tức là máu lửa, và những trụ khói. 31. Mặt trời sẽ đổi ra tối tăm, mặt trăng ra máu, trước khi ngày lớn và kinh khiếp của Đức Giê-hô-va chưa đến. 32. Bấy giờ ai cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va thì sẽ được cứu; vì theo lời Đức Giê-hô-va, thì ở trên núi Si-ôn và trong Giê-ru-sa-lem, sẽ có những người trốn khỏi, và trong những người còn sống sót, sẽ có kẻ mà Đức Giê-hô-va kêu gọi.

Bản Dịch 2011

Báo Ðộng Về Ngày của Chúa
1. “Hãy thổi tù và báo động ở Si-ôn.
Hãy thổi kèn inh ỏi báo động trên núi thánh của Ta.
Hãy làm cho toàn thể dân cư trong xứ run lên sợ hãi,
Vì ngày của CHÚA đang đến; nó đến gần rồi.
2. Ðó là một ngày tối tăm u ám,
Một ngày mây đen mù mịt.
Giống như ánh bình minh tỏa rạng trên các núi đồi,
Một đoàn quân đông đúc và hùng mạnh tiến vào cũng như vậy.
Từ trước đến giờ chưa hề có như thế,
Trong những năm của các thế hệ về sau cũng sẽ chẳng có như thế bao giờ.
3. Trước mặt chúng lửa hừng bốc cháy ngút ngàn;
Sau lưng chúng ngọn lửa vẫn cất cao thiêu rụi.
Trước khi chúng đến, đất nước đẹp như Vườn Ê-đen;
Sau khi chúng đi qua, xứ sở trở thành tiêu điều hoang vắng.
Chẳng gì có thể thoát khỏi chúng.
4. Chúng có hình thù như một đàn ngựa rất đông.
Chúng tiến tới như các chiến mã xông vào trận mạc.
5. Chúng nhảy trên các đỉnh núi đồi.
Tiếng chúng vang rền như đoàn xe chiến mã chạy nhanh,
Như lửa gặp rơm bốc cháy,
Như đoàn hùng binh xông ra chiến trận.
6. Trông thấy chúng, các dân sầu não,
Tất cả đều thất sắc rụng rời.
7. Chúng xông tới như một đoàn dũng sĩ;
Chúng trèo tường như các chiến sĩ công thành.
Ai nấy đều nhắm phía trước thẳng xông;
Không ai trệch chân qua lối kẻ bên cạnh.
8. Chúng không xô đẩy nhau,
Ai theo đường nấy;
Chúng xông qua mọi thứ khí giới,
Và chúng chẳng hề hấn gì.
9. Chúng tràn vào thành,
Chúng chạy trên tường thành,
Chúng leo lên các tòa nhà,
Chúng trèo vào các cửa sổ như quân trộm cắp.
10. Trước mặt chúng, đất rúng động, trời run rẩy;
Mặt trời và mặt trăng tối sầm lại;
Các tinh tú không tỏa ánh sáng nữa.”
11. CHÚA cất tiếng trước đạo quân của Ngài;
Ðạo quân của Ngài thật đông đảo thay!
Những kẻ thi hành mệnh lệnh của Ngài quả là hùng mạnh.
Ngày của CHÚA thật lớn lao và khủng khiếp!
Ai có thể chịu nổi?
Lời Kêu Gọi Ăn Năn
12. CHÚA phán, “Mặc dù đã đến lúc nầy, các ngươi vẫn còn cơ hội;
Hãy hết lòng trở lại với Ta,
Hãy kiêng ăn, khóc lóc, và thở than.”
13. Hãy xé lòng anh chị em và đừng xé áo anh chị em.
Hãy trở lại với CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em,
Vì Ngài khoan dung và thương xót, chậm giận và giàu tình thương,
Ngài đổi ý về việc giáng họa để sửa phạt.
14. Biết đâu Ngài sẽ xét lại và đổi ý hầu để lại một phước hạnh cho anh chị em,
Rồi anh chị em có thể dâng của lễ chay và của lễ quán lên CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, chăng?
15. Hãy thổi kèn ở Si-ôn để kêu dân nhóm lại;
Hãy biệt riêng ra thánh một cuộc kiêng ăn;
Hãy triệu tập một đại hội trọng thể;
16. Hãy mời dân đến họp;
Hãy biệt riêng hội chúng ra thánh;
Hãy mời các vị trưởng lão;
Hãy tập họp các trẻ em, luôn cả các trẻ thơ chưa dứt sữa.
Chàng rể hãy ra khỏi loan phòng;
Nàng dâu hãy ra khỏi phòng hoa chúc.
17. Ở khoảng giữa cổng vào sân đền thờ và bàn thờ,
Hãy để các tư tế, những người phục vụ CHÚA, khóc than.
Hãy để họ nói, “Lạy CHÚA, xin miễn thứ cho dân Ngài,
Xin đừng để cơ nghiệp của Ngài thành trò cười cho thiên hạ,
Làm đầu đề cho các cuộc đàm tiếu giữa các dân.
Xin đừng để người ta nói giữa các dân rằng,
‘Ðức Chúa Trời của chúng đâu rồi?’”
CHÚA Ðáp Lời
18. Bấy giờ CHÚA sẽ nổi ghen vì đất của Ngài,
Ngài dủ lòng thương xót đối với dân của Ngài.
19. Ðể trả lời cho dân của Ngài, CHÚA phán,
“Nầy, Ta đang gởi đến các ngươi lúa gạo, rượu mới, và dầu;
Các ngươi sẽ được no thỏa;
Ta sẽ không để các ngươi làm cớ cười chê cho các dân ngoại nữa.
20. Ta sẽ khiến đoàn quân viễn chinh phương bắc đi xa khỏi các ngươi;
Ta sẽ đuổi chúng vào một xứ khô cằn và hoang vắng;
Tiền quân của chúng sẽ bị đẩy vào biển đông,
Còn hậu quân của chúng sẽ bị tống vào biển tây.
Mùi hôi thối của xác chúng sẽ xông lên nồng nặc.
Ðúng là đã có một thời nó làm mưa làm gió!”
21. Hỡi đất, đừng sợ hãi, hãy vui vẻ và hân hoan,
Vì CHÚA đã làm những việc lớn lao.
22. Hỡi các thú vật ngoài đồng, đừng sợ hãi,
Vì các đồng cỏ trong đồng hoang đều xanh ngát;
Cây cối sinh hoa kết quả,
Cây vả và cây nho đều sinh trái quằn cành.
23. Hỡi các con cái của Si-ôn,
Hãy vui mừng và hân hoan trong CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em;
Vì Ngài sẽ ban mưa đầu mùa xuống để bày tỏ đức thành tín của Ngài;
Ngài sẽ tiếp tục đổ mưa xuống trên đất đai anh chị em,
Mưa đầu mùa và mưa cuối mùa như thuở ban đầu.
24. Các sân sẽ đầy lúa gạo,
Các vại sẽ tràn rượu và dầu.
25. “Ta sẽ bù lại các ngươi những thiệt hại vì những năm bị cào cào phá hoại,
Do vô số cào cào ập đến cắn phá và hủy hoại xứ sở các ngươi,
Tức đạo binh lớn Ta đã sai đến chống lại các ngươi.
26. Các ngươi sẽ có rất nhiều thực phẩm để ăn uống no nê thỏa thích,
Rồi các ngươi sẽ ca ngợi danh CHÚA, Ðức Chúa Trời của các ngươi,
Ðấng đã làm cho các ngươi bao việc lạ lùng,
Rồi dân Ta sẽ không bao giờ bị hổ thẹn nữa.
27. Các ngươi sẽ biết rằng Ta ở giữa I-sơ-ra-ên,
Và rằng Ta, CHÚA, là Ðức Chúa Trời của các ngươi,
Chứ không có thần nào khác;
Và dân Ta sẽ không bao giờ bị hổ thẹn nữa.”
CHÚA Tuôn Ðổ Thần của Ngài
28. “Rồi sau đó, Ta sẽ đổ Thần Ta trên mọi loài xác thịt;
Các con trai và các con gái các ngươi sẽ nói tiên tri;
Những người già cả của các ngươi sẽ mơ ước những ước mơ,
Những người trẻ tuổi của các ngươi sẽ thấy các khải tượng.
29. Ngay cả các tôi tớ Ta, các tôi trai và tớ gái của Ta,
Trong những ngày đó Ta sẽ đổ Thần Ta trên chúng.
30. Ta sẽ ban những điềm lạ trên trời và dưới đất,
Máu, lửa, và những luồng khói.
31. Mặt trời sẽ trở nên tối tăm,
Mặt trăng sẽ đỏ như máu,
Trước ngày lớn và kinh khủng của CHÚA đến.
32. Bấy giờ, ai kêu cầu danh CHÚA sẽ được cứu,
Vì trên Núi Si-ôn và ở Giê-ru-sa-lem sẽ có những người được thoát khỏi, như CHÚA đã phán,
Và trong số những người được sống sót sẽ có những người CHÚA kêu gọi.”

Tài Liệu