Ô-sê: Chương 9

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB28C009)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Hỡi Y-sơ-ra-ên! Đừng vui mừng hớn hở như các dân tộc khác, bởi vì ngươi đã gian dâm, chống lại Đức Chúa Trời của mình; ngươi đã bán dâm trên mọi sân đập lúa. 2. Sân đập lúa và hầm ép rượu cũng không nuôi nổi chúng, và rượu mới cũng sẽ làm cho chúng thất vọng.

3. Chúng sẽ không còn ở trong đất của Đức Giê-hô-va, nhưng Ép-ra-im sẽ quay lại Ai Cập, và sẽ ăn những vật ô uế tại A-si-ri.4. Chúng sẽ không dâng rượu cho Đức Giê-hô-va; những sinh tế của chúng cũng không đẹp lòng Ngài – giống như bánh của đám tang, tất cả ai ăn đều bị ô uế; bởi vì bánh của chúng chỉ để nuôi sống mình, không được đem vào nhà của Đức Giê-hô-va.

5. Các ngươi sẽ làm gì trong ngày lễ đã được ấn định của Đức Giê-hô-va? 6. Thật vậy, do bị tàn phá cho nên chúng phải ra đi, Ai Cập sẽ gom chúng lại, và Mem-phi sẽ chôn chúng. Bụi rậm sẽ chiếm hữu những vật dụng bằng bạc quý giá của chúng; gai gốc sẽ loán vào trại của chúng.

7. Những ngày trừng phạt đã đến! Những ngày báo trả đã tới! Y-sơ-ra-ên biết rõ: Do tội ác dẫy đầy của ngươi và lòng hận thù quá lớn của ngươi, cho nên làm tiên tri là dại dột, làm người thuộc linh là điên khùng. 8. Người canh giữ Ép-ra-im thuộc về Đức Chúa Trời của tôi; nhưng tiên tri bị giăng bẫy như chim trên mọi lối của mình, sự thù hận ở ngay trong nhà của Đức Chúa Trời. 9. Họ chìm sâu trong bại hoại như những ngày của Ghi-bê-a. Ngài sẽ nhớ lại tội ác của chúng, và Ngài sẽ trừng phạt tội lỗi của chúng.

10. Ta đã gặp Y-sơ-ra-ên như gặp những trái nho trong hoang mạc; Ta đã thấy tổ phụ của các ngươi như những trái đầu của mùa vả đầu tiên. Tuy nhiên, chúng đã đến Ba-anh Phê-ô, hiến mình cho sự ô nhục, và trở nên nhuốc nhơ như vật chúng đã yêu. 11. Vinh quang của Ép-ra-im sẽ bay đi như chim: không còn thụ thai, không còn mang thai, và không còn sinh sản nữa. 12. Thật vậy, dù chúng có nuôi dưỡng con cái, Ta cũng cướp đi cho đến nỗi không còn một người nam nào. Vâng, thật khốn nạn cho chúng khi Ta lìa bỏ chúng. 13. Ta đã thấy Ép-ra-im - như Ty-rơ - được đặt trong một nơi thuận lợi, nhưng nay Ép-ra-im phải đem con cái của mình để nộp cho kẻ sát nhân!

14. Lạy Đức Giê-hô-va! Xin hãy ban cho chúng! Ngài sẽ ban cho chúng điều gì? Xin ban cho chúng cái dạ sẩy thai và những vú khô sữa!

15. Tất cả những gian ác của chúng ở tại Ghinh-ganh; tại nơi đó Ta ghét chúng. Do những việc làm gian ác của chúng, Ta sẽ đuổi chúng khỏi nhà của Ta; Ta sẽ không thương chúng nữa. Tất cả các lãnh đạọ của chúng là những kẻ phản bội. 16. Ép-ra-im bị đánh, rễ của chúng khô héo, chúng sẽ không ra trái nữa. Vâng, dù chúng có sinh con, Ta cũng sẽ giết hết những đứa con yêu quý mà chúng đã cưu mang.

17. Đức Chúa Trời của tôi sẽ từ bỏ chúng bởi vì chúng không nghe lời của Ngài, và chúng sẽ là những kẻ phiêu bạt giữa các nước.

Bản Dịch Đại Chúng

Hỡi Y-sơ-ra-ên! Đừng vui mừng hớn hở như các dân tộc khác, bởi vì ngươi đã gian dâm, chống lại Đức Chúa Trời của mình; ngươi đã bán dâm trên mọi sân đập lúa. Sân đập lúa và hầm ép rượu cũng không nuôi nổi chúng, và rượu mới cũng sẽ làm cho chúng thất vọng.

Chúng sẽ không còn ở trong đất của Đức Giê-hô-va, nhưng Ép-ra-im sẽ quay lại Ai Cập, và sẽ ăn những vật ô uế tại A-si-ri.Chúng sẽ không dâng rượu cho Đức Giê-hô-va; những sinh tế của chúng cũng không đẹp lòng Ngài – giống như bánh của đám tang, tất cả ai ăn đều bị ô uế; bởi vì bánh của chúng chỉ để nuôi sống mình, không được đem vào nhà của Đức Giê-hô-va.

Các ngươi sẽ làm gì trong ngày lễ đã được ấn định của Đức Giê-hô-va? Thật vậy, do bị tàn phá cho nên chúng phải ra đi, Ai Cập sẽ gom chúng lại, và Mem-phi sẽ chôn chúng. Bụi rậm sẽ chiếm hữu những vật dụng bằng bạc quý giá của chúng; gai gốc sẽ loán vào trại của chúng.

Những ngày trừng phạt đã đến! Những ngày báo trả đã tới! Y-sơ-ra-ên biết rõ: Do tội ác dẫy đầy của ngươi và lòng hận thù quá lớn của ngươi, cho nên làm tiên tri là dại dột, làm người thuộc linh là điên khùng. Người canh giữ Ép-ra-im thuộc về Đức Chúa Trời của tôi; nhưng tiên tri bị giăng bẫy như chim trên mọi lối của mình, sự thù hận ở ngay trong nhà của Đức Chúa Trời. Họ chìm sâu trong bại hoại như những ngày của Ghi-bê-a. Ngài sẽ nhớ lại tội ác của chúng, và Ngài sẽ trừng phạt tội lỗi của chúng.

Ta đã gặp Y-sơ-ra-ên như gặp những trái nho trong hoang mạc. Ta đã thấy tổ phụ của các ngươi như những trái đầu của mùa vả đầu tiên. Tuy nhiên, chúng đã đến Ba-anh Phê-ô, hiến mình cho sự ô nhục, và trở nên nhuốc nhơ như vật chúng đã yêu.

Vinh quang của Ép-ra-im sẽ bay đi như chim: không còn thụ thai, không còn mang thai, và không còn sinh sản nữa. Thật vậy, dù chúng có nuôi dưỡng con cái, Ta cũng cướp đi cho đến nỗi không còn một người nam nào.

Vâng! Thật khốn nạn cho chúng khi Ta lìa bỏ chúng. Ta đã thấy Ép-ra-im - như Ty-rơ - được đặt trong một nơi thuận lợi, nhưng nay Ép-ra-im phải đem con cái của mình giao nộp cho kẻ sát nhân!

Lạy Đức Giê-hô-va! Xin hãy ban cho chúng!

Ngài sẽ ban cho chúng điều gì?

Xin ban cho chúng cái dạ sẩy thai và những vú khô sữa!

Tất cả những gian ác của chúng ở tại Ghinh-ganh; tại nơi đó Ta ghét chúng. Do những việc làm gian ác của chúng, Ta sẽ đuổi chúng khỏi nhà của Ta; Ta sẽ không thương chúng nữa. Tất cả các lãnh đạọ của chúng là những kẻ phản bội. Ép-ra-im bị đánh! Rễ của nó khô héo. Chúng sẽ không ra trái nữa. Vâng, dù chúng có sinh con, Ta cũng sẽ giết hết những đứa con yêu quý mà chúng đã cưu mang.

Đức Chúa Trời của tôi sẽ từ bỏ chúng bởi vì chúng không nghe lời của Ngài, và chúng sẽ trở thành những kẻ phiêu bạt giữa các nước.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Hỡi Y-sơ-ra-ên! Đừng vui mừng hớn hở như các dân tộc khác, bởi vì ngươi đã gian dâm, chống lại Đức Chúa Trời của mình; ngươi đã bán dâm trên mọi sân đập lúa. 2. Sân đập lúa và hầm ép rượu cũng không nuôi nổi chúng, và rượu mới sẽ làm cho chúng thất vọng.

3. Chúng sẽ không còn ở trong đất của Đức Giê-hô-va, nhưng Ép-ra-im sẽ quay lại Ai Cập, và sẽ ăn những vật ô uế tại A-si-ri.4. Chúng sẽ không dâng rượu cho Đức Giê-hô-va; những sinh tế của chúng cũng không đẹp lòng Ngài – giống như bánh của đám tang, tất cả ai ăn đều bị ô uế; bởi vì bánh của chúng chỉ để nuôi sống mình, không được đem vào nhà của Đức Giê-hô-va.

5. Các ngươi sẽ làm gì trong ngày lễ đã được ấn định của Đức Giê-hô-va? 6. Thật vậy, do bị tàn phá cho nên chúng phải ra đi, Ai Cập sẽ gom chúng lại, và Mem-phi sẽ chôn chúng. Bụi rậm sẽ chiếm hữu những vật dụng bằng bạc quý giá của chúng; gai gốc sẽ loán vào trại của chúng.

7. Những ngày trừng phạt đã đến! Những ngày báo trả đã tới! Y-sơ-ra-ên biết rõ: Do tội ác dẫy đầy của ngươi và lòng hận thù quá lớn của ngươi, cho nên làm tiên tri là dại dột, làm người thuộc linh là điên khùng. 8. Người canh giữ Ép-ra-im thuộc về Đức Chúa Trời của tôi; nhưng tiên tri bị giăng bẫy như chim trên mọi lối của mình, sự thù hận ở ngay trong nhà của Đức Chúa Trời. 9. Họ chìm sâu trong bại hoại như những ngày của Ghi-bê-a. Ngài sẽ nhớ lại tội ác của chúng, và Ngài sẽ trừng phạt tội lỗi của chúng.

10. Ta đã gặp Y-sơ-ra-ên như gặp những trái nho trong hoang mạc; Ta đã thấy tổ phụ của các ngươi như những trái đầu trong mùa vả đầu tiên. Tuy nhiên, chúng đã đến Ba-anh Phê-ô, hiến mình cho sự ô nhục, và trở nên nhuốc nhơ như vật chúng đã yêu. 11. Vinh quang của Ép-ra-im sẽ bay đi như chim: không còn thụ thai, không còn mang thai, và không còn sinh sản nữa. 12. Thật vậy, dù chúng có nuôi dưỡng con cái, Ta cũng cướp đi cho đến nỗi không còn một người nam nào. Vâng, thật khốn nạn cho chúng khi Ta lìa bỏ chúng. 13. Ta đã thấy Ép-ra-im - như Ty-rơ - được đặt trong một nơi thuận lợi; nhưng nay Ép-ra-im phải đem con cái của mình giao nộp cho kẻ sát nhân!

14. Lạy Đức Giê-hô-va! Xin hãy ban cho chúng! Ngài sẽ ban cho chúng điều gì? Xin ban cho chúng cái dạ sẩy thai và những vú khô sữa!

15. Tất cả những gian ác của chúng ở tại Ghinh-ganh; tại nơi đó Ta ghét chúng. Do những việc làm gian ác của chúng, Ta sẽ đuổi chúng khỏi nhà của Ta; Ta sẽ không thương chúng nữa. Tất cả các lãnh đạọ của chúng là những kẻ phản bội. 16. Ép-ra-im bị đánh, rễ của chúng khô héo, chúng sẽ không ra trái nữa. Vâng, dù chúng có sinh con, Ta cũng sẽ giết hết những đứa con yêu quý mà chúng đã cưu mang.

17. Đức Chúa Trời của tôi sẽ từ bỏ chúng bởi vì chúng không nghe lời của Ngài, và chúng sẽ là những kẻ phiêu bạt giữa các nước.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi Y-sơ-ra-ên, chớ vui mừng; chớ nức lòng mừng rỡ như các dân; vì ngươi đã phạm tội tà dâm và cách xa Đức Chúa Trời ngươi. ngươi đã ưa thích tiền công mình trên mọi sân đạp lúa 2. Hoặc sân đạp lúa, hoặc hầm ép rượu, cũng sẽ chẳng nuôi chúng nó; rượu mới sẽ thiếu thốn cho nó. 3. Chúng nó sẽ không ở trong đất của Đức Giê-hô-va nữa; nhưng Ép-ra-im sẽ trở về Ê-díp-tô, và sẽ ăn đồ ăn ô uế trong A-si-ri. 4. Chúng nó sẽ không làm lễ quán bằng rượu cho Đức Giê-hô-va nữa, và các của lễ chúng nó cũng sẽ chẳng đẹp lòng Ngài; song sẽ như bánh kẻ có tang: hễ ai ăn đến thì bị ô uế; vì bánh chúng nó sẽ đỡ đói cho chúng nó, chẳng được vào nhà Đức Giê-hô-va. 5. Các ngươi sẽ làm gì trong ngày lễ trọng thể, trong ngày lễ của Đức Giê-hô-va? 6. Thật, nầy, chúng nó đã đi trốn khỏi tai họa. Ê-díp-tô sẽ liệm chúng nó, Mem-phi sẽ chôn chúng nó. Những đồ bằng bạc rất quí của chúng nó sẽ trở nên mồi của chà-chuôm; gai gốc sẽ loán nơi nhà tạm chúng nó.

7. Những ngày thăm phạt đã đến rồi! Những ngày báo trả đã tới rồi! Y-sơ-ra-ên sẽ biết. Kẻ tiên tri là dại dột, người được cảm động bởi thần linh là điên cuồng, vì sự gian ác dư dật của ngươi, và sự hờn ghét lớn lắm. 8. Ép-ra-im là kẻ rình nghịch cùng Đức Chúa Trời ta; còn kẻ tiên tri là lưới bắt chim trên mọi đường lối mình, nó là sự ghen ghét trong nhà Đức Chúa Trời mình. 9. Chúng nó bại hoại rất sâu như đang những ngày Ghi-bê-a. Đức Chúa Trời sẽ nhớ lại sự gian ác chúng nó, sẽ thăm phạt tội lỗi chúng nó.

10. Ta đã gặp Y-sơ-ra-ên, như gặp trái nho trong đồng vắng; ta đã thấy tổ phụ các ngươi như trái chín đầu trên cây vả tơ. Nhưng chúng nó đã vào nơi Ba-anh-Phê-ô; dâng mình cho vật xấu hổ, và cũng trở nên gớm ghiếc như vật chúng nó đã yêu. 11. Sự vinh hiển của Ép-ra-im sẽ bay đi như chim: sẽ không đẻ, không thai, không nghén nữa! 12. Ví dầu chúng nó được nuôi con cái, ta cũng cất lấy đi, đến nỗi không một người nam nào còn lại. Thật, khi ta lìa bỏ chúng nó, thì khốn nạn thay cho chúng nó! 13. Ép-ra-im được trồng trong nơi xinh tốt, như ta đã xem thấy Ty-rơ; dầu vậy, Ép-ra-im sẽ dắt các con cái nó đến kẻ giết lát! 14. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy ban cho chúng nó. Ngài sẽ cho chúng nó cái gì? Hãy cho chúng nó cái dạ sút sảo và vú khô khan!

15. Cả sự hung ác chúng nó đều ở Ghinh-ganh; ấy tại đó mà ta ghét chúng nó. Vì cớ những việc ác chúng nó, ta sẽ đuổi chúng nó khỏi nhà ta; ta sẽ chẳng thương yêu chúng nó nữa. Hết thảy quan trưởng chúng nó là kẻ bạn nghịch. 16. Ép-ra-im bị đánh; rễ nó đã khô. Chúng nó sẽ không ra trái nữa; dầu đẻ ra, ta cũng sẽ giết trái thương yêu của bụng chúng nó. 17. Đức Chúa Trời ta sẽ bỏ chúng nó, vì chúng nó không nghe Ngài; và chúng nó sẽ đi dông dài trong các nước.

Bản Dịch 2011

Bị Lưu Ðày Vì Cứ Phạm Tội

1 Hỡi I-sơ-ra-ên, chớ vui mừng!

Ðừng hớn hở như các dân;

Vì ngươi đã bỏ Ðức Chúa Trời của ngươi mà đi làm điếm;

Ngươi yêu thích tiền công làm điếm tại mỗi sân đập lúa.

2 Sân lúa và bồn nho sẽ không nuôi chúng;

Chúng sẽ thất vọng vì không được uống rượu mới.

3 Chúng sẽ không được ở trong đất của CHÚA;

Nhưng Ép-ra-im sẽ trở lại Ai-cập,

Chúng sẽ ăn các thức ăn bất khiết ở A-sy-ri.

4 Chúng sẽ không còn cơ hội để đổ rượu hiến tế dâng lên CHÚA,

Các của tế lễ của chúng sẽ không làm Ngài vui lòng.

Các của tế lễ đó sẽ như bánh trong nhà tang chế;

Tất cả những ai ăn bánh đó sẽ trở nên ô uế;

Vì bánh đó chỉ dành để nuôi sống, chứ không được mang vào nhà CHÚA.

5 Các ngươi sẽ làm gì trong những ngày đại lễ,

Tức trong những ngày lễ trọng thể để tôn kính CHÚA?

6 Vì, này, chúng sẽ ra đi sau khi đất nước bị tàn phá,

Ai-cập sẽ gom chúng lại,

Mêm-phít sẽ vùi thây chúng.

Các bụi gai sẽ bao trùm những món đồ quý báu bằng bạc của chúng;

Các cây gai sẽ mọc lên trong các lều của chúng.

Tiên Tri của CHÚA Bị Khủng Bố

7 Những ngày đoán phạt đến rồi!

Những ngày báo trả đến rồi!

I-sơ-ra-ên sẽ biết điều ấy.

‘Vị tiên tri điên rồi!

Người được linh ứng khùng rồi!’

Ngươi nói thế vì tội lỗi ngươi quá nhiều,

Vì lòng thù ghét trong ngươi quá lớn.

8 Vị tiên tri là người canh gác Ép-ra-im cho Ðức Chúa Trời của tôi,

Thế mà các cạm bẫy đã cài khắp các nẻo đường người ấy đi qua;

Ngay cả trong nhà của Ðức Chúa Trời, người ấy cũng bị chống đối kịch liệt.

9 Họ đã làm cho mình đắm sâu trong sa đọa,

Giống như trong những ngày họ ở Ghi-bê-a.

Ngài sẽ nhớ lại tội lỗi họ;

Ngài sẽ đoán phạt họ, vì những tội lỗi họ.

Hình Phạt Xưa và Nay

10 “Ta đã tìm được I-sơ-ra-ên như người ta tìm được những trái nho trong đồng hoang.

Ta đã xem tổ tiên các ngươi như những trái đầu mùa của cây vả.

Nhưng khi chúng đến Ba-anh Pê-ô, chúng đã hiến chúng cho một đồ gớm ghiếc,

Chúng đã trở thành gớm ghiếc như đồ gớm ghiếc chúng mến yêu.

11 Vinh hiển của Ép-ra-im sẽ bay đi như con chim vụt bay đi mất.

Sẽ không ai sinh sản, không ai mang thai, không ai thụ thai nữa!

12 Ngay cả khi chúng nuôi các con của chúng cho đến trưởng thành,

Ta cũng sẽ cất mạng sống của chúng đi, cho đến khi không còn người nào nữa.

Phải, khốn thay cho chúng khi Ta lìa bỏ chúng!

13 Ðã có lần Ta thấy Ép-ra-im như cây chà là được trồng trong nơi tốt đẹp,

Nhưng nay Ép-ra-im phải mang con cái nó ra cho kẻ giết người.”

14 Lạy CHÚA, xin ban cho họ.

Ngài sẽ ban cho họ điều gì?

Xin ban cho họ cái dạ sẩy thai và hai bầu sữa mẹ cạn khô.

15 “Mọi xấu xa tội lỗi của chúng đã lộ ra ở Ghinh-ganh;

Tại đó Ta ghét chúng.

Bởi vì những việc gian ác của chúng,

Ta sẽ đuổi chúng ra khỏi nhà Ta.

Ta sẽ không thương yêu chúng nữa;

Tất cả những kẻ lãnh đạo của chúng đều là phường phản loạn.

16 Ép-ra-im bị đánh;

Rễ của chúng khô queo,

Chúng sẽ không sinh ra trái.

Cho dù chúng có sinh ra được đứa con nào,

Ta cũng sẽ làm cho đứa con yêu quý của lòng chúng sớm qua đời.”

17 Vì họ đã không nghe lời Ngài, nên Ðức Chúa Trời của tôi sẽ loại bỏ họ;

Họ sẽ thành những kẻ lang thang phiêu bạt giữa các quốc gia.

Tài Liệu