Ô-sê: Chương 8

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB28C008)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Hãy đưa kèn lên miệng của ngươi! Kẻ bội nghịch sẽ nhanh như chim ưng kéo đến chống lại nhà của Đức Giê-hô-va; bởi vì chúng đã vi phạm giao ước của Ta và chống lại luật pháp của Ta.

2. Y-sơ-ra-ên sẽ kêu cầu Ta rằng: Đức Chúa Trời của con! Chúng con nhận biết Ngài!

3. Y-sơ-ra-ên đã loại bỏ điều lành, kẻ thù sẽ đuổi theo nó. 4. Chúng đã thiết lập các vua, nhưng không bởi Ta; chúng chọn những lãnh đạo, nhưng Ta không biết. Chúng làm cho mình những thần tượng bằng vàng và bạc, để chúng bị hủy diệt. 5. Hỡi Sa-ma-ri! Con bò tơ của ngươi đã bị loại bỏ rồi. Cơn giận của Ta nổi lên cùng chúng. Cho đến bao giờ chúng mới không phạm tội? 6. Con bò tơ của Sa-ma-ri sẽ bị bể thành từng mảnh, bởi vì nó từ Y-sơ-ra-ên mà ra, một người thợ đã tạo ra nó, và nó không phải là Đức Chúa Trời.

7. Bởi vì chúng đã gieo gió thì phải gặt bão. Lúa không có nụ thì không sinh ra bột; và nếu sinh được thì kẻ xa lạ cũng sẽ ăn nuốt hết. 8. Y-sơ-ra-ên đã bị nuốt. Bây giờ, giữa các dân ngoại, chúng chỉ là một vật vô dụng. 9. Bởi vì giống như một con lừa hoang lang thang một mình, chúng đã lên với A-si-ri; Ép-ra-im đã bán mình cho những người tình. 10. Thật vậy, dù chúng có bán mình cho các nước. Bây giờ Ta sẽ gom chúng lại, để cho chúng bị thương tổn một chút vì gánh nặng của vua và các lãnh đạo.

11. Vì chuyện tội lỗi Ép-ra-im có nhiều bàn thờ, đối với nó các bàn thờ là nơi phạm tội lỗi. 12. Ta đã viết cho nó hàng vạn điều trong luật lệ của Ta nhưng nó xem chúng như là điều xa lạ. 13. Dù chúng dâng sinh tế cho Ta, và ăn thịt, nhưng bây giờ Đức Giê-hô-va không chấp nhận chúng. Ngài nhớ lại sự gian ác của chúng và trừng phạt tội lỗi của chúng. Chúng phải trở về Ai Cập. 14. Bởi vì Y-sơ-ra-ên đã quên Đấng Tạo Dựng mình, lo xây dựng các đền đài, Giu-đa gia tăng các thành kiên cố, nhưng Ta sẽ phóng hỏa các thành của nó và sẽ thiêu hủy các đồn lũy của nó.

Bản Dịch Đại Chúng

Hãy đưa kèn lên miệng của ngươi! Kẻ bội nghịch sẽ nhanh như chim ưng kéo đến chống lại nhà của Đức Giê-hô-va; bởi vì chúng đã vi phạm giao ước của Ta và chống lại luật pháp của Ta.

Y-sơ-ra-ên sẽ kêu cầu Ta rằng: Đức Chúa Trời của con! Chúng con nhận biết Ngài!

Y-sơ-ra-ên đã loại bỏ điều lành, kẻ thù sẽ đuổi theo nó. Chúng đã thiết lập các vua, nhưng không bởi Ta; chúng chọn những lãnh đạo, nhưng Ta không biết. Chúng làm cho mình những thần tượng bằng vàng và bạc, để chúng bị hủy diệt. Hỡi Sa-ma-ri! Con bò tơ của ngươi đã bị loại bỏ rồi. Cơn giận của Ta nổi lên cùng chúng. Cho đến bao giờ chúng mới không phạm tội? Con bò tơ của Sa-ma-ri sẽ bị bể thành từng mảnh, bởi vì nó từ Y-sơ-ra-ên mà ra, một người thợ đã tạo ra nó, và nó không phải là Đức Chúa Trời.

Bởi vì chúng đã gieo gió thì phải gặt bão. Lúa không có nụ thì không sinh ra bột; và nếu sinh được thì kẻ xa lạ cũng sẽ ăn nuốt hết. Y-sơ-ra-ên đã bị nuốt. Bây giờ, giữa các dân ngoại, chúng chỉ là một vật vô dụng. Bởi vì giống như một con lừa hoang lang thang một mình, chúng đã lên với A-si-ri; Ép-ra-im đã bán mình cho những người tình. Thật vậy, dù chúng có bán mình cho các nước. Bây giờ Ta sẽ gom chúng lại, để cho chúng bị thương tổn một chút vì gánh nặng của vua và các lãnh đạo.

Vì chuyện tội lỗi Ép-ra-im có nhiều bàn thờ, đối với nó các bàn thờ là nơi phạm tội lỗi. Ta đã viết cho nó hàng vạn điều trong luật lệ của Ta nhưng nó xem chúng như là điều xa lạ. Dù chúng dâng sinh tế cho Ta, và ăn thịt, nhưng bây giờ Đức Giê-hô-va không chấp nhận chúng. Ngài nhớ lại sự gian ác của chúng và trừng phạt tội lỗi của chúng. Chúng phải trở về Ai Cập. Bởi vì Y-sơ-ra-ên đã quên Đấng Tạo Dựng mình, lo xây dựng các đền đài, Giu-đa gia tăng các thành kiên cố, nhưng Ta sẽ phóng hỏa các thành của nó và sẽ thiêu hủy các đồn lũy của nó.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Hãy đưa kèn lên miệng của ngươi! Kẻ bội nghịch sẽ nhanh như chim ưng kéo đến chống lại nhà của Đức Giê-hô-va; bởi vì chúng đã vi phạm giao ước của Ta, và chống lại luật pháp của Ta.

2. Y-sơ-ra-ên sẽ kêu cầu Ta: Đức Chúa Trời của con! Chúng con nhận biết Ngài!

3. Y-sơ-ra-ên đã loại bỏ điều lành, kẻ thù sẽ đuổi theo nó. 4. Chúng đã thiết lập các vua, nhưng không bởi Ta; chúng chọn những lãnh đạo, nhưng Ta không biết. Họ làm cho mình những thần tượng bằng vàng và bạc, để chúng bị hủy diệt. 5. Hỡi Sa-ma-ri! Con bò tơ của ngươi đã bị loại bỏ rồi. Cơn giận của Ta nổi lên cùng chúng. Cho đến bao giờ chúng mới không phạm tội? 6. Con bò tơ của Sa-ma-ri sẽ bị bể thành từng mảnh, bởi vì nó từ Y-sơ-ra-ên mà ra, một người thợ đã tạo ra nó, và nó không phải là Đức Chúa Trời.

7. Bởi vì chúng đã gieo gió thì phải gặt bão; lúa không có nụ, thì không sinh ra bột. Nếu sinh được, thì kẻ xa lạ cũng sẽ ăn nuốt hết. 8. Y-sơ-ra-ên đã bị nuốt. Bây giờ, giữa các dân ngoại, chúng chỉ là một vật vô dụng. 9. Bởi vì giống như một con lừa hoang lang thang một mình, chúng đã lên với A-si-ri; Ép-ra-im đã bán mình cho những người tình. 10. Thật vậy, dù chúng có bán mình cho các nước, bây giờ Ta sẽ gom chúng lại, để cho chúng bị thương tổn một chút vì gánh nặng của vua và các lãnh đạo.

11. Vì tội lỗi, Ép-ra-im có nhiều bàn thờ, đối với nó các bàn thờ là nơi phạm tội lỗi. 12. Ta đã viết cho nó hàng vạn điều trong luật lệ của Ta, nhưng nó xem chúng như là điều xa lạ. 13. Dù chúng dâng sinh tế cho Ta và ăn thịt, nhưng bây giờ Đức Giê-hô-va không chấp nhận chúng. Ngài nhớ lại sự gian ác của chúng và trừng phạt tội lỗi của chúng. Chúng phải trở về Ai Cập. 14. Bởi vì Y-sơ-ra-ên đã quên Đấng Tạo Dựng mình, lo xây dựng các đền đài, Giu-đa gia tăng các thành kiên cố, nhưng Ta sẽ phóng hỏa các thành của nó và sẽ thiêu hủy các đồn lũy của nó.

Bản Dịch 1925

1. Miệng ngươi khá thổi kèn! Nó như chim ưng đến nghịch cùng nhà Đức Giê-hô-va, vì chúng nó đã trái lời giao ước ta, va đã phạm luật pháp ta. 2. Chúng nó sẽ kêu đến ta rằng: Hỡi Đức Chúa Trời tôi, chúng tôi là Y-sơ-ra-ên, nhìn biết Ngài! 3. Y-sơ-ra-ên đã bỏ điều lành, kẻ nghịch sẽ đuổi theo nó.

4. Chúng nó đã lập vua mà không bởi ta, lập quan trưởng mà ta không biết. Chúng nó lấy bạc vàng của mình làm thần tượng cho mình, để chúng nó bị dứt đi. 5. Hỡi Sa-ma-ri, bò con của ngươi đã bị bỏ rồi! Cơn giận của ta đã phừng lên nghịch cùng chúng nó. Chúng nó chẳng được khỏi tội cho đến khi nào? 6. Vì bò con đó thật là việc của Y-sơ-ra-ên làm ra; một người thợ đã chế ra, nó không phải là Đức Chúa Trời. Thật, bò con của Sa-ma-ri sẽ bị bể nát. 7. Vì chúng nó đã gieo gió và sẽ gặt bão lốc. Chúng nó không có lúa đứng; cây lúa sẽ không sanh ra bột; mà dầu có sanh ra nữa, thì dân ngoại sẽ nuốt lấy. 8. Y-sơ-ra-ên đã bị nuốt. Bây giờ chúng nó ở giữa các dân, như khí mạnh chẳng ai ưa thích. 9. Vì chúng nó đã lên A-si-ri, như con lừa rừng đi một mình; Ép-ra-im đã hối lộ cho những kẻ yêu nó. 10. Dầu chúng nó hối lộ giữa các nước, nay ta sẽ nhóm họp chúng nó; chúng nó bắt đầu giảm bớt đi, vì cớ sự gánh nặng bởi vua của các quan trưởng.

11. Vì Ép-ra-im đã thêm nhiều bàn thờ đặng phạm tội, thì những bàn thờ nó đã khiến nó sa vào tội lỗi. 12. Ta đã chép lệ luật ta cho nó một vạn điều, nhưng nó coi như chẳng can gì đến mình. 13. Còn như của lễ dâng cho ta, thì chúng nó dâng thịt và ăn; nhưng Đức Giê-hô-va chẳng nhận chúng nó đâu. Bây giờ Ngài nhớ lại sự gian ác chúng nó, và sẽ thăm phạt tội lỗi chúng nó; chúng nó sẽ trở về trong Ê-díp-tô! 14. Y-sơ-ra-ên đã quên Đấng tạo mình, và dựng những cung đền; Giu-đa đã thêm nhiều các thành bền vững. Nhưng ta sẽ sai lửa trên các thành nó, và lửa ấy sẽ thiêu cháy cung đền nó.

Bản Dịch 2011

Hãy Báo Ðộng

1 Hãy thổi kèn báo động!

Tai họa sẽ giáng xuống nhà CHÚA, như đại bàng lao xuống bắt mồi,

Vì chúng đã không giữ giao ước Ta và đã vi phạm luật pháp Ta.

2 Chúng sẽ kêu cầu Ta rằng,

‘Lạy Ðức Chúa Trời của con,

Chúng con biết Ngài.

Chúng con là I-sơ-ra-ên đây.’

3 I-sơ-ra-ên đã loại bỏ điều tốt, nên quân thù sẽ truy kích nó.

Chính Quyền Không Ðược Chấp Nhận và Dân Thờ Hình Tượng

4 Chúng đã lập các vua, nhưng Ta không chấp nhận các vua đó;

Chúng đã lập các quan, nhưng Ta chẳng bằng lòng những kẻ đó.

Chúng đã lấy bạc và vàng đúc nên các tượng thần để thờ lạy,

Chúng đã làm cho chúng bị diệt vong.

5 Hỡi Sa-ma-ri, tượng bò con vàng của ngươi đã bị loại bỏ.

Cơn giận của Ta bừng lên nghịch lại chúng;

Biết đến bao giờ chúng mới được coi là vô tội?

6 Thật vậy, con bò con đó do I-sơ-ra-ên tạo ra,

Một thợ đúc tượng đã làm ra nó;

Vật đó chẳng phải là Ðức Chúa Trời;

Tượng bò con ở Sa-ma-ri đó phải bị đập vỡ ra từng mảnh vụn.

7 Vì chúng đã gieo gió, nên chúng phải gặt bão;

Chúng giống như cây lúa không sinh ra hạt lúa,

Nó chẳng sản xuất ra gạo;

Nếu nó có được hạt lúa chắc nào, quân ngoại xâm sẽ nuốt mất.

8 I-sơ-ra-ên bị nuốt mất;

Bây giờ chúng như một đồ vô dụng ở giữa các dân.

9 Vì chúng đã đi lên nhờ cậy A-sy-ri, nên chúng đã làm cho mình thành con lừa hoang lủi thủi một mình;

Ép-ra-im đã bán thân để có được những người yêu.

10 Phải, dù chúng đã bán mình cho các dân, bây giờ Ta sẽ gom nhóm chúng lại.

Chúng sẽ bị khốn khổ một thời gian dưới quyền lực của vua các quan tướng ngoại bang.

Tôn Giáo Có Hình Thức Nhưng Không Có Thực Chất

11 Ép-ra-im đã lập nhiều bàn thờ để dâng các của tế lễ chuộc tội;

Các bàn thờ ấy đã trở thành những chỗ chúng phạm tội.

12 Mặc dù Ta đã viết cho nó biết bao luật lệ,

Chúng đã coi tất cả các luật lệ ấy đều xa lạ.

13 Chúng dâng các của tế lễ lên Ta;

Chúng dâng thịt và ăn thịt con vật hiến tế,

Nhưng CHÚA không nhậm các lễ vật của chúng.

Bây giờ Ngài nhớ lại tội lỗi của chúng,

Ngài sẽ đoán phạt chúng vì tội lỗi của chúng;

Chúng sẽ trở lại Ai-cập.

14 I-sơ-ra-ên đã quên Ðấng tạo dựng ra mình;

Nó mải lo xây dựng các cung điện;

Còn Giu-đa cứ lo xây dựng thêm nhiều thành kiên cố;

Nhưng Ta sẽ sai lửa đến trên các thành của nó,

Lửa sẽ thiêu đốt các thành trì kiên cố của nó.”

Tài Liệu