Ô-sê: Chương 7

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB28C007)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Khi Ta muốn chữa lành cho Y-sơ-ra-ên thì tội lỗi của Ép-ra-im và sự gian ác của Sa-ma-ri lại lộ ra, bởi vì chúng làm điều gian tà: trộm cắp từ bên trong, và cướp giựt từ bên ngoài. 2. Chúng không suy nghĩ trong lòng rằng Ta nhớ tất cả sự gian ác của chúng, bây giờ những hành vi tái phạm của chúng đang ở trước mặt Ta.

3. Chúng làm vui lòng vua bằng sự gian ác, làm hài lòng các lãnh đạo bằng sự gian dối. 4. Tất cả bọn chúng đều là những kẻ ngoại tình - như một lò nướng được đốt nóng bởi người làm bánh, chỉ ngừng khơi lửa từ lúc nhồi bột cho đến lúc bột dậy men.

5. Trong thời có vua, các lãnh đạo đã làm cho người suy yếu vì rượu nồng, để người bắt tay với những kẻ nhạo báng. 6. Bởi vì chúng đã chuẩn bị lòng của mình như một lò nướng, nằm chờ suốt đêm trong khi người thợ làm bánh ngủ, nhưng đến sáng nó cháy bừng bừng. 7. Tất cả bọn chúng đều nóng như lò nướng, thiêu nuốt các thẩm phán của chúng - Tất cả vua của chúng đều sa bại - Không ai trong họ kêu cầu Ta.

8. Ép-ra-im đã pha trộn với các dân tộc khác. Ép-ra-im là bánh chưa được xoay trở. 9. Những kẻ xa lạ đã nuốt hết sức lực của nó nhưng nó không biết! Tóc đã lốm đốm bạc trên người mà nó không hay. 10. Bản tính kiêu ngạo của Y-sơ-ra-ên lộ rõ trên mặt, dầu vậy chúng vẫn không trở lại cùng Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của mình - và mặc cho tất cả những điều này cũng không tìm kiếm Ngài!

11. Ép-ra-im giống như một chim bồ câu khờ khạo, thiếu khôn ngoan: Chúng kêu cứu Ai Cập, rồi chạy đến với A-si-ri. 12. Chúng đi nơi nào, Ta cũng sẽ giăng lưới trên chúng; Ta sẽ làm cho chúng rơi xuống như chim trời. Ta sẽ sửa phạt chúng theo như điều mà hội chúng đã nghe. 13. Khốn nạn cho chúng, bởi vì chúng đã lìa bỏ Ta! Sự hủy hoại giáng trên chúng, bởi vì chúng đã chống lại Ta! Mặc dù Ta đã cứu chuộc chúng, dầu vậy chúng vẫn dối gạt chống nghịch cùng Ta. 14. Chúng không hết lòng kêu cầu Ta khi chúng khóc than trên giường của mình - và chỉ vì lúa và rượu mới, chúng họp nhau để chống lại Ta. 15. Dù chính Ta đã tập luyện và làm cho tay của chúng được vững mạnh, chúng vẫn mưu đồ gian ác chống lại Ta. 16. Chúng không hướng về Đấng Chí Cao. Chúng khác nào một cây cung lệch lạc. Các lãnh đạo của chúng sẽ ngã bởi gươm bởi vì những lời nguyền rủa của chúng. Chúng sẽ trở thành sự đàm tiếu trong đất Ai Cập.

Bản Dịch Đại Chúng

Khi Ta muốn chữa lành cho Y-sơ-ra-ên thì tội lỗi của Ép-ra-im và sự gian ác của Sa-ma-ri lại lộ ra, bởi vì chúng làm điều gian tà: trộm cắp từ bên trong, và cướp giựt từ bên ngoài. Chúng không suy nghĩ trong lòng rằng Ta nhớ tất cả sự gian ác của chúng, bây giờ những hành vi tái phạm của chúng đang ở trước mặt Ta.

Chúng làm vui lòng vua bằng sự gian ác, làm hài lòng các lãnh đạo bằng sự gian dối. Tất cả bọn chúng đều là những kẻ ngoại tình - như một lò nướng được đốt nóng bởi người làm bánh, chỉ ngừng khơi lửa từ lúc nhồi bột cho đến lúc bột dậy men.

Trong thời có vua, các lãnh đạo đã làm cho người suy yếu vì rượu nồng, để người bắt tay với những kẻ nhạo báng. Bởi vì chúng đã chuẩn bị lòng của mình như một lò nướng, nằm chờ suốt đêm trong khi người thợ làm bánh ngủ, nhưng đến sáng nó cháy bừng bừng. Tất cả bọn chúng đều nóng như lò nướng, thiêu nuốt các thẩm phán của chúng - Tất cả vua của chúng đều sa bại - Không ai trong họ kêu cầu Ta.

Ép-ra-im đã pha trộn với các dân tộc khác. Ép-ra-im là bánh chưa được xoay trở. Những kẻ xa lạ đã nuốt hết sức lực của nó nhưng nó không biết! Tóc đã lốm đốm bạc trên người mà nó không hay. Bản tính kiêu ngạo của Y-sơ-ra-ên lộ rõ trên mặt, dầu vậy chúng vẫn không trở lại cùng Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của mình - và mặc cho tất cả những điều này cũng không tìm kiếm Ngài!

Ép-ra-im giống như một chim bồ câu khờ khạo, thiếu khôn ngoan: Chúng kêu cứu Ai Cập, rồi chạy đến với A-si-ri. Chúng đi nơi nào, Ta cũng sẽ giăng lưới trên chúng; Ta sẽ làm cho chúng rơi xuống như chim trời. Ta sẽ sửa phạt chúng theo như điều mà hội chúng đã nghe. Khốn nạn cho chúng, bởi vì chúng đã lìa bỏ Ta! Sự hủy hoại giáng trên chúng, bởi vì chúng đã chống lại Ta! Mặc dù Ta đã cứu chuộc chúng, dầu vậy chúng vẫn dối gạt chống nghịch cùng Ta. Chúng không hết lòng kêu cầu Ta khi chúng khóc than trên giường của mình - và chỉ vì lúa và rượu mới, chúng họp nhau để chống lại Ta. Dù chính Ta đã tập luyện và làm cho tay của chúng được vững mạnh, chúng vẫn mưu đồ gian ác chống lại Ta. Chúng không hướng về Đấng Chí Cao. Chúng khác nào một cây cung lệch lạc. Các lãnh đạo của chúng sẽ ngã bởi gươm bởi vì những lời nguyền rủa của chúng. Chúng sẽ trở thành sự đàm tiếu trong đất Ai Cập.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Khi Ta muốn chữa lành cho Y-sơ-ra-ên, thì tội lỗi của Ép-ra-im và sự gian ác của Sa-ma-ri lại lộ ra, bởi vì chúng làm điều gian tà: trộm cắp từ bên trong, và cướp giựt từ bên ngoài. 2. Chúng không suy nghĩ trong lòng rằng Ta nhớ tất cả sự gian ác của chúng, bây giờ những hành vi tái phạm của chúng đang ở trước mặt Ta.

3. Chúng làm vui lòng vua bằng sự gian ác, và làm hài lòng các lãnh đạo bằng sự gian dối. 4. Tất cả bọn chúng đều là những kẻ ngoại tình - như một lò nướng được đốt nóng bởi người làm bánh, chỉ ngừng khơi lửa từ lúc nhồi bột cho đến lúc bột dậy men.

5. Trong thời có vua, các lãnh đạo đã làm cho người suy yếu vì rượu nồng, để người bắt tay với những kẻ nhạo báng. 6. Bởi vì chúng đã chuẩn bị lòng của mình như một lò nướng, nằm chờ suốt đêm, khi người thợ làm bánh ngủ, đến sáng, nó cháy bừng bừng. 7. Tất cả bọn chúng đều nóng như lò nướng, thiêu nuốt các thẩm phán của chúng - Tất cả vua của chúng đều sa bại, không ai trong họ kêu cầu Ta.

8. Ép-ra-im đã pha trộn với các dân tộc khác - Ép-ra-im là bánh chưa được xoay trở. 9. Những kẻ xa lạ đã nuốt hết sức lực của nó nhưng nó không biết! Tóc đã lốm đốm bạc trên người mà nó không hay. 10. Bản tính kiêu ngạo của Y-sơ-ra-ên lộ rõ trên mặt; dầu vậy chúng vẫn không trở lại cùng Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của mình; và mặc cho tất cả những điều này cũng không tìm kiếm Ngài!

11. Ép-ra-im giống như một chim bồ câu khờ khạo, thiếu khôn ngoan - chúng kêu cứu Ai Cập, rồi chạy đến với A-si-ri. 12. Chúng đi nơi nào, Ta cũng sẽ giăng lưới trên chúng; Ta sẽ làm cho chúng rơi xuống như chim trời; Ta sẽ sửa phạt chúng theo như điều mà hội chúng đã nghe. 13. Khốn nạn cho chúng, bởi vì chúng đã lìa bỏ Ta! Sự hủy hoại giáng trên chúng, bởi vì chúng đã chống lại Ta! Mặc dù Ta đã cứu chuộc chúng, dầu vậy chúng vẫn dối gạt chống nghịch cùng Ta. 14. Chúng không hết lòng kêu cầu Ta khi chúng khóc than trên giường của mình; và chỉ vì lúa và rượu mới, chúng họp nhau để chống lại Ta. 15. Dù chính Ta đã tập luyện và làm cho tay của chúng được vững mạnh, chúng vẫn mưu đồ gian ác chống lại Ta. 16. Chúng không hướng về Đấng Chí Cao. Chúng khác nào một cây cung lệch lạc, các lãnh đạo của chúng sẽ ngã bởi gươm bởi vì những lời nguyền rủa của chúng. Chúng sẽ trở thành sự đàm tiếu trong đất Ai Cập.

Bản Dịch 1925

1. Khi ta muốn chữa lành cho Y-sơ-ra-ên, thì tội lỗi của Ép-ra-im và sự gian ác của Sa-ma-ri bày tỏ; vì chúng nó đã làm sự giả dối; kẻ trộm vào trong và bọn cướp đánh giựt ở ngoài. 2. Chúng nó không nghĩ trong lòng rằng ta nhớ mọi sự gian ác của chúng nó. Bây giờ tội phạm chúng nó ràng rịt lấy mình; chúng nó ở trước mặt ta. 3. Chúng nó lấy sự gian ác mình làm vui lòng vua, lấy sự dối trá mình làm đẹp lòng các quan trưởng. 4. Hết thảy chúng nó đều tà dâm, giống như lò của người nướng bánh đốt lửa, thôi chụm lửa từ khi nhồi bột cho đến chừng bột dậy men. 5. Đến ngày vua chúng ta, các quan trưởng vì sự nóng của rượu mà đau ốm: vua cũng bắt tay những kẻ hay nhạo báng. 6. Chúng nó rình rập, lòng cháy như lò lửa mà kẻ nướng bánh đã ngủ cả đêm; đến sáng sớm thì lò cháy như lửa phun ra những ngọn. 7. Chúng nó thảy đều nóng hừng như lò lửa, nuốt các quan xét mình. Hết thảy các vua chúng nó đều bị úp đổ, và trong đám họ chẳng ai kêu với ta. 8. Ép-ra-im xen lộn với các dân khác; Ép-ra-im khác nào bánh chưa quay. 9. Các dân ngoại đã nuốt sức mạnh nó, mà nó không biết! Tóc đầu nó bạc lém đém, mà nó chẳng ngờ! 10. Sự kiêu ngạo của Y-sơ-ra-ên làm chứng trước mặt nó; chúng nó dầu gặp sự đó cũng không trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, và cũng chẳng tìm kiếm Ngài!

11. Ép-ra-im như bò câu ngây dại, không có trí khôn: vì chúng nó kêu Ê-díp-tô, đi đến cùng A-si-ri. 12. Đang khi chúng nó đi đó, ta sẽ giăng lưới trên chúng nó, ta sẽ làm cho chúng nó ngã xuống như những chim trời; ta sẽ sửa phạt chúng nó y như giữa hội chúng nó đã nghe. 13. Khốn cho chúng nó! vì chúng nó lìa xa ta; nguyền sự hư nát đổ trên chúng nó! vì chúng nó đã phạm tội nghịch cùng ta: dầu ta muốn cứu chuộc chúng nó, nhưng chúng nó nói những điều dối trá nghịch cùng ta. 14. Chúng nó chẳng lấy lòng kêu cầu ta, song chúng nó kêu van trên giường mình; chúng nó thâu mùa lúa mì và rượu mới của mình, và bạn nghịch cùng ta. 15. chính ta đã dạy chúng nó, đã làm cho mạnh cánh tay chúng nó, dầu vậy, chúng nó cũng toan sự dữ nghịch cùng ta. 16. Chúng nó xây lại, song không hướng về Đấng Rất Cao. Chúng nó giống như cung giở trái. Quan trưởng chúng nó sẽ ngã bởi gươm, vì lưỡi chúng nó nổi giận. Kìa, chúng nó sẽ làm trò cười trong đất Ê-díp-tô.

Bản Dịch 2011

Tuyển Dân của CHÚA Không Ngớt Phạm Tội

1 Khi Ta muốn chữa lành cho I-sơ-ra-ên,

Tội lỗi của Ép-ra-im và gian ác của Sa-ma-ri lại lộ ra;

Vì chúng đã làm những việc gian tà;

Bên trong phường ăn trộm lấy cắp;

Bên ngoài quân ăn cướp tấn công.

2 Nhưng chúng không nghĩ rằng Ta nhớ hết mọi việc ác của chúng.

Những hành vi tội lỗi của chúng dẫy đầy chung quanh chúng,

Những hành vi ấy hằng ở trước mặt Ta.

3 Ðể giúp vui cho vua, chúng đã bày những trò gian ác,

Ðể làm hài lòng những kẻ có quyền, chúng đã tạo ra các việc dối gian.

4 Tất cả chúng đều là những kẻ ngoại tình;

Chúng giống như một lò lửa cứ hực cháy,

Mặc dù người nướng bánh đã ngưng nuôi ngọn lửa từ lúc nhồi bột cho đến khi bột dậy men.

5 Trong ngày lễ tôn trọng vua, các quan tướng đều say mèm đến ngã bịnh;

Còn vua chẳng còn biết giữ thể thống gì, nên đã cười đùa với những kẻ chế nhạo mình.

6 Vì chúng đã chuẩn bị lòng chúng như một lò lửa;

Suốt đêm chúng toan tính những ý đồ tội lỗi xấu xa;

Sáng ngày chúng bộc lộ những điều ấy ra như một ngọn lửa bùng lên.

7 Tất cả chúng đều nóng như một lò lửa hực;

Chúng thiêu đốt cả những kẻ cầm quyền của chúng;

Tất cả các vua chúng đã sa ngã;

Không ai trong chúng kêu cầu Ta.

8 Ép-ra-im tin thờ chung chạ với các dân ngoại;

Ép-ra-im trở thành cái bánh nướng không được lật qua mặt kia, nên bị cháy đen một mặt.

9 Sự thờ lạy những thần tượng của các dân ngoại đã làm tiêu hao sức lực của nó, nhưng nó không biết.

Phải, nó giống như một người tóc đã hoa râm, sức khỏe đang giảm dần, mà không biết.

10 Sự kiêu ngạo của I-sơ-ra-ên đã làm chứng nghịch lại nó;

Thế mà trong mọi sự đó, nó vẫn không quay về với CHÚA, Ðức Chúa Trời của nó, hoặc để hết lòng tìm kiếm Ngài!

Nhờ Cậy Ngoại Bang và Vô Ơn Ðối Với CHÚA

11 Ép-ra-im giống như một con bồ câu khờ dại, tâm trí chẳng biết nghĩ suy;

Khi thì cầu cạnh Ai-cập, lúc thì nhờ vả A-sy-ri.

12 Khi chúng ra đi, Ta sẽ bủa lưới ra giăng trên chúng;

Ta sẽ bắt trọn chúng như bắt gọn các chim trời;

Khi chúng hội họp nhau để toan tính sự nhờ cậy loài người, Ta sẽ sửa trị chúng.

13 Khốn cho chúng, vì chúng đã lìa bỏ Ta!

Thảm khốc thay cho chúng, vì chúng đã nổi loạn chống lại Ta!

Ta muốn cứu chuộc chúng biết bao, nhưng chúng cứ nói những lời dối trá xúc phạm Ta.

14 Chúng chẳng để lòng kêu cầu Ta,

Nhưng cứ nằm trên giường mà trăn trở thở than.

Chúng quay qua các thần tượng và cầu xin cho ruộng lúa trúng mùa và vườn nho sản xuất rượu.

15 Dù Ta đã huấn luyện chúng và ban sức lực cho tay chúng,

Chúng vẫn lập mưu tính kế chống lại Ta.

16 Chúng chẳng quay về với Ðấng Tối Cao,

Chúng như cây cung hỏng, không thể nào bắn trúng mục tiêu;

Những kẻ lãnh đạo của chúng sẽ ngã chết bằng gươm,

Bởi miệng chúng đã buông những lời hỗn láo xúc phạm đến Ta;

Vì vậy chúng sẽ làm đầu đề cho người ta giễu cợt ở Ai-cập.

Tài Liệu