Ô-sê: Chương 6

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB28C006)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Hãy đến! Chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va. Bởi vì Ngài đã xé ra, nhưng Ngài sẽ chữa lành; Ngài đã đánh, nhưng sẽ bó lại. 2. Sau hai ngày, Ngài sẽ phục hồi chúng ta. Đến ngày thứ ba, Ngài sẽ nâng chúng ta dậy để chúng ta có thể sống trước mặt Ngài. 3. Vì vậy, chúng ta hãy hiểu và hãy theo đuổi sự nhận biết Đức Giê-hô-va. Ngài sẽ tới chắc chắn như bình minh; Ngài sẽ đến với chúng ta như mưa - như mưa đầu thu, như mưa cuối xuân trên đất.

4. Ta sẽ làm gì cho ngươi, hỡi Ép-ra-im? Ta sẽ làm gì cho ngươi, hỡi Giu-đa? Lòng trung thành của các ngươi dành cho Ta giống như mây buổi sáng, như sương mai chóng tan. 5. Vì vậy, Ta đã đục đẽo chúng bằng các tiên tri, Ta đã đâm thấu chúng bằng những lời từ miệng của Ta, và sự phán xét của Ta trên các ngươi như sấm chớp tuôn ra. 6. Bởi vì Ta thích sự nhân từ trung thành hơn sinh tế và sự nhận biết Đức Chúa Trời hơn tế lễ thiêu.

7. Tuy nhiên giống như A-đam, chúng đã vi phạm giao ước; và tại đó chúng đã phản bội Ta. 8. Gi-lê-át là thành của những kẻ làm ác - đầy máu. 9. Như bọn cướp rình rập người, cũng vậy băng nhóm của các thầy tế lễ cũng giết người trên đường đến Si-chem. Chúng đã phạm tội ác khủng khiếp. 10. Trong nhà Y-sơ-ra-ên, Ta đã thấy một điều ghê tởm; tại đó, Ép-ra-im làm điều dâm loạn, Y-sơ-ra-ên bị nhuốc nhơ. 11. Hỡi Giu-đa, ngươi cũng vậy, mùa gặt đã định cho ngươi khi Ta đem những kẻ lưu đày của dân Ta trở về.

Bản Dịch Đại Chúng

Hãy đến! Chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va. Bởi vì Ngài đã xé ra, nhưng Ngài sẽ chữa lành; Ngài đã đánh, nhưng sẽ bó lại. Sau hai ngày, Ngài sẽ phục hồi chúng ta. Đến ngày thứ ba, Ngài sẽ nâng chúng ta dậy để chúng ta có thể sống trước mặt Ngài. Vì vậy, chúng ta hãy hiểu và hãy theo đuổi sự nhận biết Đức Giê-hô-va. Ngài sẽ tới chắc chắn như bình minh; Ngài sẽ đến với chúng ta như mưa - như mưa đầu thu, như mưa cuối xuân trên đất.

Ta sẽ làm gì cho ngươi, hỡi Ép-ra-im? Ta sẽ làm gì cho ngươi, hỡi Giu-đa? Lòng trung thành của các ngươi dành cho Ta giống như mây buổi sáng, như sương mai chóng tan. Vì vậy, Ta đã đục đẽo chúng bằng các tiên tri, Ta đã đâm thấu chúng bằng những lời từ miệng của Ta, và sự phán xét của Ta trên các ngươi như sấm chớp tuôn ra. Bởi vì Ta thích sự nhân từ trung thành hơn sinh tế và sự nhận biết Đức Chúa Trời hơn tế lễ thiêu.

Tuy nhiên giống như loài người, chúng đã vi phạm giao ước; và tại đó chúng đã phản bội Ta. Gi-lê-át là thành của những kẻ làm ác - đầy máu. Như bọn cướp rình rập người, cũng vậy băng nhóm của các thầy tế lễ cũng giết người trên đường đến Si-chem. Chúng đã phạm tội ác khủng khiếp. Trong nhà Y-sơ-ra-ên, Ta đã thấy một điều ghê tởm; tại đó, Ép-ra-im làm điều dâm loạn, Y-sơ-ra-ên bị nhuốc nhơ. Hỡi Giu-đa, ngươi cũng vậy, mùa gặt đã định cho ngươi khi Ta đem những kẻ lưu đày của dân Ta trở về.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Hãy đến! Chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va. Bởi vì Ngài đã xé ra, nhưng Ngài sẽ chữa lành; Ngài đã đánh, nhưng sẽ bó lại. 2. Sau hai ngày, Ngài sẽ phục hồi chúng ta. Đến ngày thứ ba, Ngài sẽ nâng chúng ta dậy, để chúng ta có thể sống trước mặt Ngài. 3. Vì vậy, chúng ta hãy hiểu và hãy theo đuổi sự nhận biết Đức Giê-hô-va. Ngài sẽ tới chắc chắn như bình minh; Ngài sẽ đến với chúng ta như mưa: như mưa đầu thu, như mưa cuối xuân trên đất.

4. Ta sẽ làm gì cho ngươi, hỡi Ép-ra-im? Ta sẽ làm gì cho ngươi, hỡi Giu-đa? Lòng trung thành của các ngươi dành cho Ta giống như mây buổi sáng, như sương mai chóng tan. 5. Vì vậy, Ta đã đục đẽo chúng bằng các tiên tri, Ta đã đâm thấu chúng bằng những lời từ miệng của Ta, và sự phán xét của Ta trên các ngươi như sấm chớp tuôn ra. 6. Bởi vì Ta thích sự nhân từ trung thành hơn sinh tế, và sự nhận biết Đức Chúa Trời hơn tế lễ thiêu.

7. Tuy nhiên giống như A-đam, chúng đã vi phạm giao ước, và tại đó, chúng đã phản bội Ta. 8. Gi-lê-át là thành của những kẻ làm ác - đầy máu. 9. Như bọn cướp rình rập người, cũng vậy băng nhóm của các thầy tế lễ cũng giết người, trên đường đến Si-chem; chúng đã phạm tội ác khủng khiếp. 10. Trong nhà Y-sơ-ra-ên, Ta đã thấy một điều ghê tởm; tại đó, Ép-ra-im làm điều dâm loạn, Y-sơ-ra-ên bị nhuốc nhơ. 11. Hỡi Giu-đa, ngươi cũng vậy, mùa gặt đã định cho ngươi, khi Ta đem những kẻ lưu đày của dân Ta trở về.

Bản Dịch 1925

1. Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va; vì Ngài đã xé chúng ta, song Ngài sẽ chữa lành cho; Ngài đã đánh chúng ta, song sẽ buộc vết tích. 2. Trong hai ngày, Ngài sẽ khiến chúng ta tỉnh lại; ngày thứ ba, Ngài sẽ dựng chúng ta dậy, chúng ta sẽ sống trước mặt Ngài. 3. Chúng ta khá nhìn biết Đức Giê-hô-va; chúng ta khá gắng sức nhìn biết Ngài. Sự hiện ra của Ngài là chắc chắn như sự hiện ra của mặt trời sớm mai, Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa, như mưa cuối mùa tưới đất.

4. Ta sẽ làm gì cho ngươi, hỡi Ép-ra-im? Ta sẽ làm gì cho ngươi, hỡi Giu-đa? Vì lòng nhân từ của các ngươi giống như mây buổi sáng, như móc tan ra vừa lúc sớm mai. 5. Vậy nên ta đã dùng các tiên tri sửa phạt chúng nó; ta đã giết chúng nó bởi lời nói từ miệng ta: những sự phán xét của ta mọc lên như ánh sáng. 6. Vì ta ưa sự nhân từ mà không ưa của lễ, ưa sự nhìn biết Đức Chúa Trời hơn là ưa của lễ thiêu. 7. Nhưng, theo cách người ta, chúng nó đã phạm lời giao ước, và ở đó chúng nó đã phỉnh dối ta. 8. Ga-la-át là thành của kẻ làm ác, đầy những dấu máu. 9. Như bọn trộm cướp rình người đi qua, thì bọn thầy tế lễ cũng giết người trên con đường đi về Si-chem, chúng nó phạm biết bao là tội ác! 10. Trong nhà Y-sơ-ra-ên, ta đã thấy một việc gớm ghiếc, ở đó Ép-ra-im thì làm sự gian dâm, Y-sơ-ra-ên thì bị ô uế! 11. Hỡi Giu-đa, ngươi cũng vậy, có mùa gặt đã định cho ngươi, khi ta đem phu tù của dân ta trở về.

Bản Dịch 2011

Lời Kêu Gọi Ăn Năn

1 “Hãy đến, chúng ta hãy trở về với CHÚA.

Ngài đã xé tan chúng ta, nhưng Ngài sẽ chữa lành chúng ta.

Ngài đã đánh chúng ta, nhưng Ngài sẽ băng bó chỗ đau.

2 Sau hai ngày Ngài sẽ cho chúng ta được hồi sinh.

Ngày thứ ba Ngài sẽ cho chúng ta trỗi dậy, để chúng ta sống trước mặt Ngài.

3 Chúng ta hãy nhận biết,

Chúng ta hãy cố gắng nhận biết CHÚA.

Ngài chắc chắn sẽ đến với chúng ta, như hừng đông hiện ra vào buổi sáng;

Ngài sẽ đến với chúng ta như mưa rào,

Như mưa xuân gội nhuần mặt đất.”

Nỗi Buồn Thiên Thượng

4 “Hỡi Ép-ra-im, Ta sẽ làm gì với ngươi?

Hỡi Giu-đa, Ta sẽ làm gì với ngươi?

Vì lòng trung thành của ngươi chỉ như mây sáng,

Như sương mai chóng tan khi tia nắng vừa lên.

5 Vì thế Ta phải dùng các tiên tri đốn chúng ngã xuống,

Dùng những lời từ miệng Ta tiêu diệt chúng;

Những cơn đoán phạt của Ta chắc chắn sẽ xảy ra,

Như ánh sáng xuất hiện vào mỗi bình minh.

6 Vì Ta muốn lòng nhân từ chứ không muốn vật hiến tế,

Muốn sự nhận biết Ðức Chúa Trời hơn các của lễ thiêu.

7 Nhưng giống như A-đam, chúng đã vi phạm giao ước Ta;

Chúng phản bội Ta từ thuở xa xưa.

8 Ghi-lê-át là thành có nhiều kẻ gây nên tội ác và bị ô nhiễm vì máu.

9 Giống như bọn cướp phục kích để sát hại một người thể nào,

Bọn tư tế đã toa rập với nhau để hại người cũng thể ấy;

Chúng sát nhân trên đường đến Si-chem;

Thật vậy chúng đã phạm biết bao tội ác.

10 Ta đã thấy những việc kinh tởm trong nhà I-sơ-ra-ên;

Nơi đó Ép-ra-im đã làm điếm, I-sơ-ra-ên đã bị ô uế.

11 Hỡi Giu-đa, ngươi cũng vậy, một mùa gặt cơn đoán phạt đã định cho ngươi rồi,

Dù Ta muốn tái lập vận mạng của dân Ta biết bao.

Tài Liệu