Ô-sê: Chương 3

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB28C003)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Rồi Đức Giê-hô-va phán cùng tôi: Hãy đi! Hãy yêu trở lại người đàn bà ngoại tình đã từng được tình nhân yêu mến, giống như tình yêu của Đức Giê-hô-va dành cho dòng dõi Y-sơ-ra-ên, mặc dù chúng nó hướng về các thần khác và ưa thích những bánh nho khô.

2. Vì vậy, tôi đã chuộc nàng trở lại cho tôi với giá mười lăm sê-kheo bạc và một ô-me rưỡi lúa mạch. 3. Rồi tôi bảo nàng: Em sẽ ở với anh lâu dài. Đừng hành nghề mãi dâm và đừng có một người đàn ông nào khác. Anh cũng sẽ đối xử với em như vậy.

4. Bởi vì trong nhiều ngày, dòng dõi Y-sơ-ra-ên sẽ không có vua, không có lãnh đạo, không có sinh tế, không có cột trụ, không có ê-phót và không có thê-ra-phim. 5. Sau đó dòng dõi Y-sơ-ra-ên sẽ trở lại tìm kiếm Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của họ và của Đa-vít vua của họ. Họ sẽ kính sợ Đức Giê-hô-va và sự nhân từ của Ngài trong những ngày cuối cùng.

Bản Dịch Đại Chúng

Rồi Đức Giê-hô-va phán cùng tôi: Hãy đi! Hãy yêu trở lại người đàn bà ngoại tình đã từng được tình nhân yêu mến, giống như tình yêu của Đức Giê-hô-va dành cho dòng dõi Y-sơ-ra-ên, mặc dù chúng nó hướng về các thần khác và ưa thích những bánh nho khô.

Vì vậy, tôi đã chuộc nàng trở lại cho tôi với giá mười lăm sê-kheo bạc và một ô-me rưỡi lúa mạch. Rồi tôi bảo nàng: Em sẽ ở với anh lâu dài. Đừng hành nghề mãi dâm và đừng có một người đàn ông nào khác. Anh cũng sẽ đối xử với em như vậy.

Bởi vì trong nhiều ngày, dòng dõi Y-sơ-ra-ên sẽ không có vua, không có lãnh đạo, không có sinh tế, không có cột trụ, không có ê-phót và không có thê-ra-phim. Sau đó dòng dõi Y-sơ-ra-ên sẽ trở lại tìm kiếm Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của họ và của Đa-vít vua của họ. Họ sẽ kính sợ Đức Giê-hô-va và sự nhân từ của Ngài trong những ngày cuối cùng.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Rồi Đức Giê-hô-va phán cùng tôi: Hãy đi! Hãy yêu trở lại người đàn bà ngoại tình đã từng được yêu mến bởi một người yêu, giống như tình yêu của Đức Giê-hô-va dành cho các con trai của Y-sơ-ra-ên, dù chúng nó hướng về các thần khác và ưa thích những bánh nho khô.

2. Vì vậy, tôi đã mua nàng trở lại cho tôi với giá mười lăm sê-kheo bạc và một ô-me rưỡi lúa mạch. 3. Rồi tôi bảo nàng: Em sẽ ở với anh nhiều ngày; đừng hành nghề mãi dâm và đừng có người đàn ông nào; anh cũng sẽ đối xử với em như vậy.

4. Bởi vì trong nhiều ngày, các con trai của Y-sơ-ra-ên sẽ không có vua, không có lãnh đạo, không có sinh tế, không có cột trụ, không có ê-phót và không có thê-ra-phim. 5. Sau đó các con trai của Y-sơ-ra-ên sẽ trở lại tìm kiếm Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của họ và của Đa-vít, vua của họ. Họ sẽ kính sợ Đức Giê-hô-va và sự nhân từ của Ngài trong những ngày cuối cùng.

Bản Dịch 1925

1. Đức Giê-hô-va bảo ta rằng: Hãy đi, lại yêu một người đàn bà tà dâm đã có bạn yêu mình, theo như Đức Giê-hô-va vẫn yêu con cái Y-sơ-ra-ên, dầu chúng nó xây về các thần khác, và ưa bánh ngọt bằng trái nho.

2. Vậy ta đã mua đàn bà ấy bằng mười lăm miếng bạc và một hô-me rưỡi mạch nha. 3. Rồi ta bảo nó rằng: Ngươi khá chờ đợi ta lâu ngày; đừng làm sự gian dâm và chớ làm vợ cho người nam nào, thì ta đối với ngươi cũng sẽ làm như vậy.

4. Vì con cái Y-sơ-ra-ên sẽ trải qua nhiều ngày, không vua, không quan trưởng, không của lễ, không trụ tượng, không ê-phót, và không thê-ra-phim. 5. Nhưng, rồi đó, con cái Y-sơ-ra-ên sẽ trở lại tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, và Đa-vít vua mình. Chúng nó sẽ kính sợ mà trở về cùng Đức Giê-hô-va, và được ơn Ngài trong những ngày sau rốt.

Bản Dịch 2011

Ân Sủng của CHÚA Ðối Với Kẻ Bất Trung

1 CHÚA phán với tôi, “Hãy đi, hãy thương yêu vợ của ngươi, mặc dù bà ấy đang thương một người đàn ông khác và là một người vợ ngoại tình, giống như CHÚA yêu thương dân I-sơ-ra-ên, mặc dù họ đã hướng theo các thần khác và mê các bánh cúng làm bằng nho khô.”

2 Vậy tôi lấy mười lăm miếng bạc và ba tạ lúa mạch đem mua nàng về. 3 Tôi nói với nàng, “Trong thời gian dài sắp tới, em phải chung tình với anh. Em sẽ không được làm điếm nữa. Em sẽ không được ăn nằm với bất cứ người đàn ông nào nữa, thì anh sẽ luôn tốt với em.”

4 Thật vậy dân I-sơ-ra-ên sẽ trải qua một thời gian dài không vua, không người lãnh đạo, không của tế lễ, không trụ thờ, không ê-phót, và không thần riêng của gia đình. 5 Sau đó dân I-sơ-ra-ên sẽ quay về và tìm kiếm CHÚA, Ðức Chúa Trời của họ, và Ða-vít vua họ. Họ sẽ kính sợ CHÚA và vui về phước hạnh của Ngài trong những ngày sau.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành