Ô-sê: Chương 1

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB28C001)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Đây là lời của Đức Giê-hô-va phán với Ô-sê, con trai Bê-ê-ri, dưới thời các vua Ô-xia, Giô-tham, A-cha, Ê-xê-chia của Giu-đa, và Giê-rô-bô-am, con trai Giô-ách, làm vua của Y-sơ-ra-ên.

Gia đình của Ô-sê

2. Khởi đầu lời của Đức Giê-hô-va truyền cho Ô-sê. Đức Giê-hô-va bảo ông: Hãy đi cưới một người vợ ngoại tình và sinh con cái ngoại tình, bởi vì đất nước nầy phạm tội ngoại tình đang lìa bỏ Đức Giê-hô-va.

3. Vì vậy, Ô-sê đã cưới Gô-me, con gái của Đíp-la-im; nàng mang thai và sinh cho ông một con trai. 4. Rồi Đức Giê-hô-va phán với ông: Hãy đặt tên nó là Gít-rê-ên - vì chẳng bao lâu nữa Ta sẽ trừng phạt nhà Giê-hu về tội đổ máu tại Gít-rê-ên, và sẽ chấm dứt vương quốc của nhà Y-sơ-ra-ên. 5. Trong ngày đó, Ta sẽ bẻ gãy cung của Y-sơ-ra-ên trong thung lũng Gít-rê-ên.

6. Nàng lại mang thai và sinh một con gái. Rồi Đức Giê-hô-va phán với Ô-sê: Hãy đặt tên nó là Lô Ru-ha-ma - vì Ta không còn thương xót nhà Y-sơ-ra-ên, Ta sẽ xua đuổi chúng. 7. Nhưng Ta sẽ thương xót nhà Giu-đa và sẽ giải cứu chúng, vì Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng, nhưng sẽ không giải cứu bằng cung, gươm, hay chiến tranh, cũng không dùng ngựa hay kỵ binh.

8. Sau khi cai sữa Lô Ru-ha-ma, Gô-me lại mang thai và sinh một con trai. 9. Rồi Đức Giê-hô-va phán: Hãy đặt tên nó là Lô Am-mi - bởi vì các ngươi không còn là dân của Ta, và Ta cũng không còn là Đức Chúa Trời của các ngươi.

Hy vọng cho Y-sơ-ra-ên

10. Nhưng dân số Y-sơ-ra-ên sẽ đông như cát biển, không thể lường, cũng không thể đếm được. Sẽ có lúc, tại chính nơi chúng đã nghe phán: Các ngươi không phải là dân Ta, sẽ lại nghe: Các ngươi là con của Đức Chúa Trời hằng sống. 11. Dân Giu-đa và dân Y-sơ-ra-ên sẽ tụ họp lại cùng nhau và chọn cho mình một lãnh đạo; và chúng sẽ vươn lên từ đất nầy, bởi vì đó là ngày trọng đại của Gít-rê-ên.

Bản Dịch 1925

1. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Ô-sê, con trai Bê-ê-ri, về đời Ô-xia, Giô-tham, A-cha, Ê-xê-chia là các vua của Giu-đa, và về đời Giê-rô-bô-am, con trai Giô-ách, vua Y-sơ-ra-ên.

2. Khi Đức Giê-hô-va bắt đầu phán cùng Ô-sê, Đức Giê-hô-va bảo người rằng: Hãy đi, lấy một người vợ gian dâm, và con cái ngoại tình; vì đất nầy chỉ phạm sự tà dâm, lìa bỏ Đức Giê-hô-va.

3. Vậy Ô-sê đi cưới Gô-me, con gái của Đíp-la-im. Nàng chịu thai và sanh cho người một trai. 4. Bấy giờ Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng: Hãy đặt tên nó là Gít-rê-ên, vì còn ít lâu nữa, ta sẽ báo thù cho huyết của Gít-rê-ên nơi nhà Giê-hu, và sẽ dứt nước của nhà Y-sơ-ra-ên. 5. Trong ngày đó, ta sẽ bẻ cung của Y-sơ-ra-ên trong trũng Gít-rê-ên.

6. Nàng lại chịu thai và sanh một gái, thì Đức Giê-hô-va phán cùng Ô-sê rằng: Hãy đặt tên nó là Lô-Ru-ha-ma; vì ta sẽ không thương xót nhà Y-sơ-ra-ên nữa. 7. Nhưng ta sẽ thương xót nhà Giu-đa; sẽ giải cứu chúng nó bởi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng nó; và ta sẽ không cứu chúng nó bởi cung, hoặc bởi gươm, hoặc bởi chiến trận, hoặc bởi ngựa, hoặc bởi người cưỡi ngựa.

8. Sau khi Lô-Ru-ha-ma thôi bú, nàng chịu thai và sanh một trai. 9. Đức Giê-hô-va phán rằng: Hãy đặt tên nó là Lô-Am-mi; vì các ngươi chẳng phải là dân ta nữa, và ta sẽ không làm Đức Chúa Trời các ngươi nữa.

10. Dầu vậy, số con cái Y-sơ-ra-ên sẽ giống như cát bờ biển, không thể lường, không thể đếm; và chính nơi mà đã bảo chúng nó rằng: Các ngươi chẳng phải là dân ta, sẽ lại bảo rằng: Các ngươi là con trai của Đức Chúa Trời hằng sống. 11. Con cái Giu-đa và con cái Y-sơ-ra-ên sẽ hiệp nhau lại; sẽ lập cho mình một quan trưởng chung, và sẽ trở lên từ đất nầy, vì ngày của Gít-rê-ên sẽ là ngày lớn.

Bản Dịch 2011

Ô-sê Ðược CHÚA Dùng

1 Lời của CHÚA đến với Ô-sê con trai Bê-ê-ri trong thời của U-xi-a, Giô-tham, A-kha, và Ê-xê-chia, các vua Giu-đa, và trong thời của Giê-rô-bô-am con trai Giô-ách, vua I-sơ-ra-ên.

Gia Ðình của Ô-sê Tiêu Biểu Cho Sự Bất Trung của I-sơ-ra-ên

2 Khi CHÚA bắt đầu phán với Ô-sê, CHÚA bảo ông, “Hãy đi và cưới một phụ nữ có tính ngoại tình làm vợ, và ngươi sẽ có các con do nàng lén lút ăn nằm với các đàn ông khác sinh ra, vì đất nước này đã phạm tội ngoại tình nghiêm trọng khi chúng lìa bỏ CHÚA mà thờ các thần khác.”

3 Vậy ông cưới Gô-me con gái của Ðíp-la-im làm vợ. Sau đó bà có thai và sinh cho ông một con trai. 4 CHÚA phán với ông, “Hãy đặt tên nó là Giê-rê-ên, vì chẳng bao lâu nữa Ta sẽ báo trả gia đình Giê-hu vì máu nó đã làm đổ ra tại Giê-rê-ên, và Ta sẽ chấm dứt vương quốc của nhà I-sơ-ra-ên. 5 Rồi đây trong ngày ấy, Ta sẽ bẻ gãy cây cung của I-sơ-ra-ên trong Thung Lũng Giê-rê-ên.”

6 Sau đó bà có thai nữa và sinh một con gái. CHÚA phán với ông, “Hãy đặt tên nó là Lô Ru-ha-ma, vì Ta sẽ không thương xót nhà I-sơ-ra-ên nữa và không tha thứ chúng nữa. 7 Nhưng Ta sẽ thương xót nhà Giu-đa. Chúng sẽ được CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng, giải cứu; nhưng chúng sẽ không được cứu nhờ cung tên, gươm giáo, chiến trận, chiến mã, hay kỵ binh.”

8 Sau khi Lô Ru-ha-ma dứt sữa, bà có thai nữa và sinh cho ông một con trai. 9 CHÚA phán, “Hãy đặt tên cho nó là Lô Am-mi, vì các ngươi không phải là dân Ta nữa, và Ta không còn là Ðức Chúa Trời của các ngươi.”

I-sơ-ra-ên Ðược Tái Lập

10 “Tuy nhiên dân số của I-sơ-ra-ên sẽ đông như cát nơi bờ biển, đông đến nỗi không thể lường được hay đếm được; và tại nơi chúng bị quở trách, ‘Các ngươi không phải là dân Ta,’ chúng sẽ được gọi là, ‘Con cái của Ðức Chúa Trời hằng sống.’ 11 Dân Giu-đa và dân I-sơ-ra-ên sẽ hiệp lại với nhau. Chúng sẽ lập lên một người để lãnh đạo chúng, và chúng sẽ chiếm lại đất nước của chúng, vì ngày ở Giê-rê-ên sẽ là ngày thật trọng đại.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành