Đa-ni-ên: Chương 3

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB27C003)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Vua Nê-bu-cát-nết-sa làm một pho tượng bằng vàng cao sáu mươi cu-bít, rộng sáu cu-bít và dựng trong bình nguyên Đu-ra, thuộc tỉnh Ba-by-lôn. 2. Sau đó, Vua Nê-bu-cát-nết-sa truyền lệnh triệu tập các tỉnh trưởng, các tổng trấn, các thống đốc, các vị tham mưu, các giám đốc ngân khố, các thẩm phán, các quan tòa, và các quan chức cấp tỉnh đến dự lễ khánh thành pho tượng mà Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng lên.

3. Vì vậy các tỉnh trưởng, các tổng trấn, các thống đốc, các vị tham mưu, các giám đốc ngân khố, các thẩm phán, các quan tòa, và các quan chức cấp tỉnh đã họp lại để dự lễ khánh thành pho tượng mà Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng. Họ đứng trước pho tượng mà Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng. 4. Một người công bố đã hô lớn:

Đây là lệnh cho tất cả các dân tộc, các quốc gia, các ngôn ngữ: 5. Khi các ngươi nghe tiếng kèn, sáo, đàn lia, đàn sắt, đàn hạc, trống và toàn bộ các nhạc khí trỗi lên thì hãy sấp mình xuống thờ lạy tượng vàng mà Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng. 6. Ai không sấp mình xuống thờ lạy thì lập tức bị ném vào giữa lò lửa cháy rực.

7. Vì vậy, theo tất cả những điều này, lúc đó khi dân chúng nghe tiếng kèn, sáo, đàn lia, đàn sắt, đàn hạc, trống và toàn bộ các nhạc khí trỗi lên thì mọi dân tộc, quốc gia, các ngôn ngữ đều sấp mình xuống thờ lạy pho tượng vàng mà Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng.

8. Vì lý do này, lúc đó có một số người Canh-đê đã đến tố cáo những người Giu-đa. 9. Họ báo với Vua Nê-bu-cát-nết-sa rằng:

Bệ hạ vạn tuế! 10. Tâu vua! Chính bệ hạ đã truyền lệnh rằng mọi người khi nghe tiếng kèn, sáo, đàn lia, đàn sắt, đàn hạc, trống và toàn bộ các nhạc khí trỗi lên thì phải sấp mình xuống thờ lạy tượng vàng; 11. ai không sấp mình xuống thờ lạy sẽ bị ném vào giữa lò lửa cháy rực. 12. Có mấy người Do Thái, là những người mà bệ hạ đã lập lên cai trị tỉnh Ba-by-lôn, là Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô, đã không kiêng nể bệ hạ. Tâu bệ hạ, những người đó không phục vụ các thần của bệ hạ và cũng không thờ lạy tượng vàng mà bệ hạ đã dựng.

13. Vì vậy, Vua Nê-bu-cát-nết-sa nổi giận truyền lệnh đem Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô đến; và rồi những người này đã bị đem đến trước mặt vua.

14. Vua Nê-bu-cát-nết-sa nói với họ:

Sa-đơ-rắc, Mê-sác, A-bết-nê-gô, có phải các ngươi không phục vụ các thần của trẫm và không thờ lạy tượng vàng mà trẫm đã dựng lên hay không? 15. Bây giờ, khi nghe tiếng kèn, sáo, đàn lia, đàn sắt, đàn hạc, trống và toàn bộ các nhạc khí trỗi lên nếu các ngươi sẵn sàng sấp mình xuống quỳ lạy pho tượng trẫm đã làm nên thì tốt. Nhưng nếu các ngươi không quỳ lạy thì lập tức các ngươi sẽ bị ném vào lò lửa cháy rực, xem có thần nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay của trẫm?

16. Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô thưa với vua:

Tâu Vua Nê-bu-cát-nết-sa, về vấn đề nầy chúng tôi không cần trình lại với vua. 17. Nếu phải như vậy, thưa đức vua, Đức Chúa Trời, là Đấng mà chúng tôi thờ phượng, có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực, và Ngài sẽ giải cứu chúng tôi khỏi tay của vua. 18. Còn nếu Ngài không cứu, xin vua biết rằng chúng tôi cũng không phục vụ những thần của vua và không thờ lạy pho tượng vàng mà vua đã dựng.

19. Bấy giờ, Vua Nê-bu-cát-nết-sa đầy giận dữ và đổi sắc mặt cùng Sa-đơ-rắc, Mê-sác, và A-bết-nê-gô, và đã truyền lệnh đốt thật nóng lò lửa, nóng gấp bảy lần bình thường. 20. Vua truyền cho các dũng sĩ trong quân đội trói Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô ném vào lò lửa đang cháy rực.

21. Những người nầy đã bị trói với nguyên áo choàng, quần, nón, cùng những trang phục khác và bị ném vào giữa lò lửa đang cháy rực. 22. Vì lệnh vua cấp bách, và lò lửa thật nóng, những người đem Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô đã bị ngọn lửa giết. 23. Nhưng ba người là Sa-đơ-rắc, Mê-sác, A-bết-nê-gô vẫn bị trói rơi vào giữa lò lửa hực.

24. Bấy giờ, Vua Nê-bu-cát-nết-sa kinh ngạc, vội vàng đứng dậy, rồi nói với những viên chức cao cấp: Có phải chúng ta đã ném vào lò lửa ba người hay không?

Họ trả lời: Tâu bệ hạ, đúng vậy.

25. Vua lại nói: Nhìn kìa! Ta thấy có bốn người không bị trói bước đi giữa lửa không hề hấn gì cả; và dáng vẻ của người thứ tư giống như con trai của các thần.

26. Rồi Vua Nê-bu-cát-nết-sa đến gần cửa của lò lửa đang cháy rực, và nói lớn rằng: Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô! Hãy bước ra. Các ngươi, là những đầy tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao, hãy đến đây.

Sau đó, Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô đi ra khỏi lò lửa.

27. Và rồi các tỉnh trưởng, các tổng trấn, các thống đốc, và các viên chức cao cấp của vua đều xúm lại và thấy lửa không có quyền tác hại gì trên thân thể của những người nầy; cũng không có một sợi tóc nào trên đầu họ bị sém, quần áo họ không bị hư hại, ngay cả mùi lửa cũng không dính vào họ.

28. Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã nói:

Tôn ngợi Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô, là Đấng đã sai thiên sứ của Ngài đến để giải cứu những đầy tớ của Ngài, là những người đã đặt sự tin cậy của họ nơi Ngài, dám trái lệnh vua, và đã liều bỏ thân thể của mình để không phục vụ và thờ phượng thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời của họ. 29. Vì vậy, ta ban chiếu chỉ nầy: Bất kỳ dân tộc nào, quốc gia nào, ngôn ngữ nào, bất cứ điều gì xúc phạm đến Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sác, A-bết-nê-gô thì sẽ bị phân thây, và nhà nó sẽ trở thành đống phân; bởi vì không có thần nào khác có thể giải cứu được như thế.

30. Sau đó, vua thăng chức cho Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô trong tỉnh Ba-by-lôn.

Bản Dịch Đại Chúng

Vua Nê-bu-cát-nết-sa làm một pho tượng bằng vàng cao sáu mươi cu-bít, rộng sáu cu-bít và dựng trong bình nguyên Đu-ra, thuộc tỉnh Ba-by-lôn. Sau đó, Vua Nê-bu-cát-nết-sa truyền lệnh triệu tập các tỉnh trưởng, các tổng trấn, các thống đốc, các vị tham mưu, các giám đốc ngân khố, các thẩm phán, các quan tòa, và các quan chức cấp tỉnh đến dự lễ khánh thành pho tượng mà Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng lên.

Vì vậy các tỉnh trưởng, các tổng trấn, các thống đốc, các vị tham mưu, các giám đốc ngân khố, các thẩm phán, các quan tòa, và các quan chức cấp tỉnh đã họp lại để dự lễ khánh thành pho tượng mà Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng. Họ đứng trước pho tượng mà Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng. Một người công bố đã hô lớn:

Đây là lệnh cho tất cả các dân tộc, các quốc gia, các ngôn ngữ: Khi các ngươi nghe tiếng kèn, sáo, đàn lia, đàn sắt, đàn hạc, trống và toàn bộ các nhạc khí trỗi lên thì hãy sấp mình xuống thờ lạy tượng vàng mà Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng. Ai không sấp mình xuống thờ lạy thì lập tức bị ném vào giữa lò lửa cháy rực.

Vì vậy, theo tất cả những điều này, lúc đó khi dân chúng nghe tiếng kèn, sáo, đàn lia, đàn sắt, đàn hạc, trống và toàn bộ các nhạc khí trỗi lên thì mọi dân tộc, quốc gia, các ngôn ngữ đều sấp mình xuống thờ lạy pho tượng vàng mà Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng.

Vì lý do này, lúc đó có một số người Canh-đê đã đến tố cáo những người Giu-đa. Họ báo với Vua Nê-bu-cát-nết-sa rằng:

Bệ hạ vạn tuế! Tâu đức vua! Chính bệ hạ đã truyền lệnh rằng mọi người khi nghe tiếng kèn, sáo, đàn lia, đàn sắt, đàn hạc, trống và toàn bộ các nhạc khí trỗi lên thì phải sấp mình xuống thờ lạy tượng vàng. Ai không sấp mình xuống thờ lạy sẽ bị ném vào giữa lò lửa cháy rực. Có mấy người Do Thái, là những người mà bệ hạ đã lập lên cai trị tỉnh Ba-by-lôn, là Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô, đã không kiêng nể bệ hạ. Tâu bệ hạ, những người đó không phục vụ các thần của bệ hạ và cũng không thờ lạy tượng vàng mà bệ hạ đã dựng.

Vì vậy, Vua Nê-bu-cát-nết-sa nổi giận truyền lệnh đem Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô đến; và rồi những người này đã bị đem đến trước mặt vua.

Vua Nê-bu-cát-nết-sa nói với họ:

Sa-đơ-rắc, Mê-sác, A-bết-nê-gô, có phải các ngươi không phục vụ các thần của trẫm và không thờ lạy tượng vàng mà trẫm đã dựng lên hay không? Bây giờ, khi nghe tiếng kèn, sáo, đàn lia, đàn sắt, đàn hạc, trống và toàn bộ các nhạc khí trỗi lên nếu các ngươi sẵn sàng sấp mình xuống quỳ lạy pho tượng trẫm đã làm nên thì tốt. Nhưng nếu các ngươi không quỳ lạy thì lập tức các ngươi sẽ bị ném vào lò lửa cháy rực, xem có thần nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay của trẫm?

Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô thưa với vua:

Tâu Vua Nê-bu-cát-nết-sa, về vấn đề nầy chúng tôi không cần trình lại với vua. Nếu phải như vậy, thưa đức vua, Đức Chúa Trời, là Đấng mà chúng tôi thờ phượng, có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực, và Ngài sẽ giải cứu chúng tôi khỏi tay của vua. Còn nếu Ngài không cứu, xin vua biết rằng chúng tôi cũng không phục vụ những thần của vua và không thờ lạy pho tượng vàng mà vua đã dựng.

Bấy giờ, Vua Nê-bu-cát-nết-sa đầy giận dữ và đổi sắc mặt cùng Sa-đơ-rắc, Mê-sác, và A-bết-nê-gô, và đã truyền lệnh đốt thật nóng lò lửa, nóng gấp bảy lần bình thường. Vua truyền cho các dũng sĩ trong quân đội trói Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô ném vào lò lửa đang cháy rực.

Những người nầy đã bị trói với nguyên áo choàng, quần, nón, cùng những trang phục khác và bị ném vào giữa lò lửa đang cháy rực. Vì lệnh vua cấp bách, và lò lửa thật nóng, những người đem Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô đã bị ngọn lửa giết. Nhưng ba người là Sa-đơ-rắc, Mê-sác, A-bết-nê-gô vẫn bị trói rơi vào giữa lò lửa hực.

Bấy giờ, Vua Nê-bu-cát-nết-sa kinh ngạc, vội vàng đứng dậy, rồi nói với những viên chức cao cấp: Có phải chúng ta đã ném vào lò lửa ba người hay không?

Họ trả lời: Tâu bệ hạ, đúng vậy.

Vua lại nói: Nhìn kìa! Ta thấy có bốn người không bị trói bước đi giữa lửa không hề hấn gì cả; và dáng vẻ của người thứ tư giống như con trai của các thần.

Rồi Vua Nê-bu-cát-nết-sa đến gần cửa của lò lửa đang cháy rực, và nói lớn rằng: Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô! Hãy bước ra. Các ngươi, là những đầy tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao, hãy đến đây. Sau đó, Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô đi ra khỏi lò lửa.

Và rồi các tỉnh trưởng, các tổng trấn, các thống đốc, và các viên chức cao cấp của vua đều xúm lại và thấy lửa không có quyền tác hại gì trên thân thể của những người nầy; cũng không có một sợi tóc nào trên đầu họ bị sém, quần áo họ không bị hư hại, ngay cả mùi lửa cũng không dính vào họ.

Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã nói:

Tôn ngợi Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô, là Đấng đã sai thiên sứ của Ngài đến để giải cứu những đầy tớ của Ngài, là những người đã đặt sự tin cậy của họ nơi Ngài, dám trái lệnh vua, và đã liều bỏ thân thể của mình để không phục vụ và thờ phượng thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời của họ. Vì vậy, ta ban chiếu chỉ nầy: Bất kỳ dân tộc nào, quốc gia nào, ngôn ngữ nào, bất cứ điều gì xúc phạm đến Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sác, A-bết-nê-gô thì sẽ bị phân thây, và nhà nó sẽ trở thành đống phân; bởi vì không có thần nào khác có thể giải cứu được như thế.

Sau đó, vua thăng chức cho Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô trong tỉnh Ba-by-lôn.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Vua Nê-bu-cát-nết-sa làm một pho tượng bằng vàng cao sáu mươi cu-bít, rộng sáu cu-bít và dựng trong bình nguyên Đu-ra, thuộc tỉnh Ba-by-lôn. 2. Sau đó, Vua Nê-bu-cát-nết-sa truyền lệnh triệu tập các tỉnh trưởng, các tổng trấn, các thống đốc, các vị tham mưu, các giám đốc ngân khố, các thẩm phán, các quan tòa, và các quan chức cấp tỉnh đến dự lễ khánh thành pho tượng mà Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng lên.

3. Vì vậy các tỉnh trưởng, các tổng trấn, các thống đốc, các vị tham mưu, các giám đốc ngân khố, các thẩm phán, các quan tòa, và các quan chức cấp tỉnh đã họp lại để dự lễ khánh thành pho tượng mà Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng. Họ đứng trước pho tượng mà Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng, 4. Một người công bố đã hô lớn: Đây là lệnh cho tất cả các dân tộc, các quốc gia, các ngôn ngữ: 5. Khi các ngươi nghe tiếng kèn, sáo, đàn lia, đàn sắt, đàn hạc, trống và toàn bộ các nhạc khí trỗi lên thì hãy sấp mình xuống thờ lạy tượng vàng mà Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng. 6. Ai không sấp mình xuống thờ lạy thì lập tức bị ném vào giữa lò lửa cháy rực. 7. Vì vậy, theo tất cả những điều này, lúc đó khi dân chúng nghe tiếng kèn, sáo, đàn lia, đàn sắt, đàn hạc, trống và toàn bộ các nhạc khí trỗi lên thì mọi dân tộc, quốc gia, các ngôn ngữ đều sấp mình xuống thờ lạy pho tượng vàng mà Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng.

8. Vì lý do này, lúc đó có một số người Canh-đê đã đến tố cáo những người Giu-đa. 9. Họ báo với Vua Nê-bu-cát-nết-sa rằng: Bệ hạ vạn tuế! 10. Tâu vua! Chính bệ hạ đã truyền lệnh rằng mọi người khi nghe tiếng kèn, sáo, đàn lia, đàn sắt, đàn hạc, trống và toàn bộ các nhạc khí trỗi lên thì phải sấp mình xuống thờ lạy tượng vàng; 11. ai không sấp mình xuống thờ lạy sẽ bị ném vào giữa lò lửa cháy rực. 12. Có mấy người Do Thái, là những người mà bệ hạ đã lập lên cai trị tỉnh Ba-by-lôn, là Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô, đã không kiêng nể bệ hạ. Tâu bệ hạ, những người đó không phục vụ các thần của bệ hạ và cũng không thờ lạy tượng vàng mà bệ hạ đã dựng.

13. Vì vậy, Vua Nê-bu-cát-nết-sa nổi giận truyền lệnh đem Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô đến; rồi những người này đã bị đem đến trước mặt vua.

14. Vua Nê-bu-cát-nết-sa nói với họ: Sa-đơ-rắc, Mê-sác, A-bết-nê-gô, có phải các ngươi không phục vụ các thần của trẫm và không thờ lạy tượng vàng mà trẫm đã dựng lên hay không? 15. Bây giờ, khi nghe tiếng kèn, sáo, đàn lia, đàn sắt, đàn hạc, trống và toàn bộ các nhạc khí trỗi lên nếu các ngươi sẵn sàng sấp mình xuống quỳ lạy pho tượng trẫm đã làm nên thì tốt. Nhưng nếu các ngươi không quỳ lạy thì lập tức các ngươi sẽ bị ném vào lò lửa cháy rực, xem có thần nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay của trẫm?

16. Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô thưa với vua: Tâu Vua Nê-bu-cát-nết-sa, về vấn đề nầy chúng tôi không cần trình lại với vua. 17. Nếu như vậy, thưa đức vua, Đức Chúa Trời, là Đấng mà chúng tôi thờ phượng, có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực, và Ngài sẽ giải cứu chúng tôi khỏi tay của vua. 18. Còn nếu Ngài không cứu, xin vua biết rằng chúng tôi cũng không phục vụ những thần của vua và không thờ lạy pho tượng vàng mà vua đã dựng.

19. Bấy giờ, Vua Nê-bu-cát-nết-sa đầy giận dữ và đổi sắc mặt cùng Sa-đơ-rắc, Mê-sác, và A-bết-nê-gô, và đã truyền lệnh đốt thật nóng lò lửa, nóng gấp bảy lần bình thường. 20. Vua truyền cho các dũng sĩ trong quân đội trói Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô ném vào lò lửa đang cháy rực. 21. Những người nầy đã bị trói với nguyên áo choàng, quần, nón, cùng những trang phục khác và bị ném vào giữa lò lửa đang cháy rực. 22. Vì lệnh vua cấp bách, và lò lửa thật nóng, những người đem Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô đã bị ngọn lửa giết. 23. Nhưng ba người là Sa-đơ-rắc, Mê-sác, A-bết-nê-gô vẫn bị trói rơi vào giữa lò lửa hực.

24. Bấy giờ, Vua Nê-bu-cát-nết-sa kinh ngạc, vội vàng đứng dậy, rồi nói với những viên chức cao cấp: Có phải chúng ta đã ném vào lò lửa ba người hay không? Họ trả lời: Tâu bệ hạ, đúng vậy. 25. Vua lại nói: Nhìn kìa! Ta thấy có bốn người không bị trói bước đi giữa lửa không hề hấn gì cả; và dáng vẻ của người thứ tư giống như con trai của các thần. 26. Rồi Vua Nê-bu-cát-nết-sa đến gần cửa của lò lửa đang cháy rực, và nói lớn rằng: Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô! Hãy bước ra. Các ngươi, là những đầy tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao, hãy đến đây. Sau đó, Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô đi ra khỏi lò lửa.

27. Và rồi các tỉnh trưởng, các tổng trấn, các thống đốc, và các viên chức cao cấp của vua đều xúm lại và thấy lửa không có quyền tác hại gì trên thân thể của những người nầy; cũng không có một sợi tóc nào trên đầu họ bị sém, quần áo họ không bị hư hại, ngay cả mùi lửa cũng không dính vào họ.

28. Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã nói: Tôn ngợi Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô, là Đấng đã sai thiên sứ của Ngài đến để giải cứu những đầy tớ của Ngài, là những người đã đặt sự tin cậy của họ nơi Ngài, dám trái lệnh vua, và đã liều bỏ thân thể của mình để không phục vụ và thờ phượng thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời của họ. 29. Vì vậy, ta ban chiếu chỉ nầy: Bất kỳ dân tộc nào, quốc gia nào, ngôn ngữ nào, bất cứ điều gì xúc phạm đến Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sác, A-bết-nê-gô thì sẽ bị xé ra từng mảnh, và nhà nó sẽ trở thành đống phân; bởi vì không có thần nào khác có thể giải cứu được như thế.

30. Sau đó, vua thăng chức cho Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô trong tỉnh Ba-by-lôn.

Bản Dịch 1925

1. Vua Nê-bu-cát-nết-sa làm một pho tượng bằng vàng, cao sáu mươi cu-đê và ngang sáu cu-đê, để đứng trong đồng bằng Đu-ra, thuộc tỉnh Ba-by-lôn. 2. Đoạn, vua Nê-bu-cát-nết-sa sai nhóm các quan trấn thủ, lãnh binh, các công tước, các quan đề hình, thủ kho, các nghị viên, quản đốc, và các quan làm đầu các tỉnh, để dự lễ khánh thành pho tượng mà vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng lên.

3. Vậy, các quan trấn thủ, lãnh binh, các công tước, các quan đề hình, thủ kho, các nghị viên, quản đốc, và hết thảy những người làm đầu các tỉnh đều nhóm lại để dự lễ khánh thành pho tượng mà vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng lên; và họ đứng trước pho tượng mà vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng. 4. Bấy giờ sứ giả rao lớn tiếng lên rằng: Các dân, các nước, các thứ tiếng, đây nầy, lịnh truyền cho các ngươi. 5. Khi nào các ngươi nghe tiếng còi, kèn, đàn cầm, đàn sắt, quyển, sáo và các thứ nhạc khí, thì khá sấp mình xuống để thờ lạy tượng vàng mà vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng. 6. Kẻ nào không sấp mình xuống và không thờ lạy, tức thì sẽ phải quăng vào giữa lò lửa hực. 7. Vậy nên, khi các dân nghe tiếng còi, kèn, đàn cầm, đàn sắt, quyển, và các thứ nhạc khí, thì các dân, các nước, các thứ tiếng, thảy đều sấp mình xuống, và thờ lạy pho tượng vàng mà vua Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng. 8. Khi ấy, có mấy người Canh-đê đến gần để tố cáo những người Giu-đa. 9. Vậy họ cất tiếng và tâu cùng vua Nê-bu-cát-nết-sa rằng: Hỡi vua, nguyền vua sống đời đời! 10. Hỡi vua, chính vua đã ra lịnh, hễ người nào nghe tiếng còi, kèn, đàn cầm, đàn sắt, quyển, sáo và các thứ nhạc khí, thì phải sấp mình xuống để thờ lạy tượng vàng; 11. và kẻ nào không sấp mình xuống để thờ lạy tượng đó, sẽ phải quăng vào giữa lò lửa hực. 12. Vả, ở đây có mấy người Giu-đa kia mà vua đã lập lên cai trị tỉnh Ba-by-lôn, tức là Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô; hỡi vua, những người ấy không kiêng nể vua một chút nào. Họ chẳng thờ các thần của vua, và chẳng lạy tượng vàng vua đã dựng.

13. Bấy giờ, vua Nê-bu-cát-nết-sa tức mình nổi giận, truyền điệu Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô đến, thì những người đó bị điệu đến trước mặt vua. 14. Vua Nê-bu-cát-nết-sa cất tiếng nói cùng họ rằng: Hỡi Sa-đơ-rắc, Mê-sác, A-bết-Nê-gô, có phải các ngươi cố ý không thờ thần ta và không lạy tượng vàng mà ta đã dựng lên chăng? 15. Vậy bây giờ, khi các ngươi nghe tiếng còi, kèn, đàn cầm, đàn sắt, quyển, sáo và các thứ nhạc khí, mà các ngươi sẵn sàng sấp mình xuống đất để quì lạy pho tượng mà ta đã làm nên, thì được; nhưng nếu các ngươi không quì lạy, thì chính giờ đó các ngươi sẽ phải quăng vào giữa lò lửa hực. Rồi thần nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta?

16. Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô tâu lại cùng vua rằng: Hỡi Nê-bu-cát-nết-sa, về sự nầy, không cần chi chúng tôi tâu lại cho vua. 17. Nầy, hỡi vua! Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc, có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực, và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua. 18. Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua, và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng.

19. Bấy giờ, vua Nê-bu-cát-nết-sa cả giận, biến sắc mặt nghịch cùng Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô; và cất tiếng truyền đốt lò lửa nóng gấp bảy lần hơn lúc bình thường đã đốt. 20. Vua sai mấy người mạnh bạo kia trong đạo binh mình trói Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô, mà quăng vào lò lửa hực. 21. Tức thì các người ấy bị trói luôn với quần trong, áo dài, áo ngắn và các áo xống khác, rồi người ta quăng họ vào giữa lò lửa hực. 22. Nhân vì mạng vua truyền kíp lắm, mà lò lửa thì đốt nóng lạ thường, nên những người quăng Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô bị ngọn lửa cháy chết. 23. Còn ba người, Sa-đơ-rắc, Mê-sác, A-bết-Nê-gô, vẫn bị trói mà rơi vào giữa lò lửa hực.

24. Bấy giờ, vua Nê-bu-cát-nết-sa lấy làm lạ, vội vàng đứng dậy, cất tiếng nói cùng các nghị viên rằng: Những kẻ bị ta trói mà quăng vào giữa lửa có phải là ba người không? Họ tâu cùng vua rằng: Tâu vua, phải. 25. Vua lại nói, Nầy, ta thấy bốn người không có bị trói, bước đi giữa lửa mà chẳng bị thương; và hình dong của người thứ tư giống như một con trai của các thần. 26. Đoạn, vua Nê-bu-cát-nết-sa đến gần cửa lò lửa hực, cất tiếng nói rằng: Hỡi Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô, là tôi tớ của Đức Chúa Trời Rất Cao, hãy ra và lại đây! Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô bèn từ giữa đám lửa mà ra.

27. Các quan trấn thủ, lãnh binh, các người cai trị và các nghị viên của vua đều nhóm lại, thấy lửa không có quyền làm hại thân thể ba người ấy được, cũng chẳng có một sợi tóc nào trên đầu họ bị sém; áo xống họ chẳng bị si sứt chút nào, và mùi lửa cũng chẳng qua trên họ.

28. Vua Nê-bu-cát-nết-sa lại cất tiếng nói rằng: Đáng ngợi khen Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô! Ngài đã sai thiên sứ Ngài và giải cứu các tôi tớ Ngài nhờ cậy Ngài, họ đã trái mạng vua, và liều bỏ thân thể mình, hầu để không hầu việc và không thờ phượng thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời mình. 29. Cho nên ta ban chiếu chỉ nầy: Bất kỳ dân nào, nước nào, thứ tiếng nào, hễ có người nói xấu đến Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô, thì sẽ bị phân thây, nhà nó sẽ phải thành ra đống phân, vì không có thần nào khác có thể giải cứu được thể nầy. 30. Vua bèn thăng chức cho Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô trong tỉnh Ba-by-lôn.

Bản Dịch 2011

Pho Tượng Bằng Vàng

1 Vua Nê-bu-cát-nê-xa cho làm một pho tượng bằng vàng, cao ba mươi mét và rộng ba mét. Ông dựng pho tượng ấy lên trong đồng bằng Ðu-ra, trong tỉnh Ba-by-lôn. 2 Vua Nê-bu-cát-nê-xa truyền triệu tập các thống đốc, các tỉnh trưởng, các tổng trấn, các mưu sĩ, các tổng giám đốc ngân khố, các thẩm phán, các chánh án, và tất cả các quan chức trong các tỉnh đến để dự lễ khánh thành pho tượng Vua Nê-bu-cát-nê-xa đã dựng lên.

3 Vậy các thống đốc, các tỉnh trưởng, các tổng trấn, các mưu sĩ, các tổng giám đốc ngân khố, các thẩm phán, các chánh án, và tất cả các quan chức trong các tỉnh đều tề tựu đông đủ để tham dự lễ khánh thành pho tượng Vua Nê-bu-cát-nê-xa đã dựng lên, và họ đều đứng trước pho tượng Nê-bu-cát-nê-xa đã dựng lên. 4 Bấy giờ vị quan điều khiển buổi lễ hô to, “Ðây là lịnh truyền cho các ngươi phải làm, hỡi tất cả các dân, các nước, và các ngữ tộc: 5 Hễ khi nào các ngươi nghe tiếng kèn, tiếng sáo, tiếng hạc cầm, tiếng đàn lia, tiếng trống, và mọi thứ nhạc khí khác cùng trỗi lên, các ngươi phải sấp mình xuống và thờ lạy pho tượng vàng Vua Nê-bu-cát-nê-xa đã dựng lên. 6 Kẻ nào không sấp mình xuống thờ lạy pho tượng vàng sẽ lập tức bị quăng vào giữa lò lửa hừng.”

7 Vì thế khi mọi người nghe tiếng kèn, tiếng sáo, tiếng hạc cầm, tiếng đàn lia, cùng với mọi thứ nhạc khí khác trỗi lên, mọi dân, mọi nước, và mọi ngữ tộc có mặt lúc đó đều sấp mình xuống và thờ lạy pho tượng vàng Vua Nê-bu-cát-nê-xa đã dựng lên.

8 Khi ấy có mấy chiêm tinh gia người Canh-đê bước đến tố cáo những người Giu-đa. 9 Họ tâu với Vua Nê-bu-cát-nê-xa, “Tâu hoàng thượng, chúc hoàng thượng sống vạn tuế. 10 Tâu hoàng thượng, hoàng thượng đã ban một sắc lịnh rằng bất cứ người nào khi nghe tiếng kèn, tiếng sáo, tiếng hạc cầm, tiếng đàn lia, tiếng trống, và mọi thứ nhạc khí khác cùng trỗi lên thì phải sấp mình xuống và thờ lạy pho tượng vàng. 11 Còn kẻ nào không sấp mình xuống thờ lạy pho tượng ấy sẽ lập tức bị quăng vào giữa lò lửa hừng. 12 Thế nhưng có mấy người Giu-đa hoàng thượng đã lập lên làm quan điều hành công việc trong tỉnh Ba-by-lôn là Sa-đơ-rắc, Mê-sách, và A-bết-nê-gô, tâu hoàng thượng, mấy người ấy chẳng coi lịnh của hoàng thượng ra gì. Họ chẳng phục vụ các thần của hoàng thượng hay thờ lạy pho tượng vàng hoàng thượng đã dựng lên.”

13 Bấy giờ Nê-bu-cát-nê-xa đùng đùng nổi giận. Ông truyền đem Sa-đơ-rắc, Mê-sách, và A-bết-nê-gô đến ngay. Vậy họ dẫn những người ấy đến trước mặt vua. 14 Nê-bu-cát-nê-xa hỏi họ, “Hỡi Sa-đơ-rắc, Mê-sách, và A-bết-nê-gô, có thật là các ngươi không phục vụ các thần của ta, hay không thờ lạy pho tượng vàng ta đã dựng lên chăng? 15 Bây giờ các ngươi khá sẵn sàng, hễ khi các ngươi nghe tiếng kèn, tiếng sáo, tiếng hạc cầm, tiếng đàn lia, tiếng trống, và mọi thứ nhạc khí khác cùng trỗi lên, nếu các ngươi sấp mình xuống và thờ lạy pho tượng vàng ta đã làm thì tốt. Nhưng nếu các ngươi không thờ lạy, các ngươi sẽ lập tức bị quăng vào giữa lò lửa hừng. Rồi để xem thần nào có thể cứu các ngươi khỏi tay ta chăng?”

16 Sa-đơ-rắc, Mê-sách, và A-bết-nê-gô trả lời với vua, “Tâu Vua Nê-bu-cát-nê-xa, về việc nầy chúng thần không cần phải binh vực cho chúng thần trước mặt hoàng thượng đâu. 17 Nếu hoàng thượng nhất định quăng chúng thần vào giữa lò lửa hừng thì Ðức Chúa Trời chúng thần thờ phượng sẽ giải cứu chúng thần khỏi lò lửa ấy, và Ngài sẽ giải cứu chúng thần khỏi tay hoàng thượng, tâu hoàng thượng. 18 Nhưng nếu Ngài không giải cứu chúng thần, thì tâu hoàng thượng, chúng thần xin hoàng thượng biết rằng chúng thần sẽ không phục vụ các thần của hoàng thượng hay thờ lạy pho tượng vàng mà hoàng thượng đã dựng lên đâu.”

Lò Lửa Hừng

19 Bấy giờ Nê-bu-cát-nê-xa cực kỳ tức giận. Da mặt ông đổi màu nghịch lại Sa-đơ-rắc, Mê-sách, và A-bết-nê-gô. Ông truyền lịnh đốt lò lửa nóng gấp bảy lần mức bình thường. 20 đoạn ông truyền cho các dũng sĩ lực lưỡng nhất trong quân đội của ông trói Sa-đơ-rắc, Mê-sách, và A-bết-nê-gô lại, rồi ném họ vào lò lửa đang cháy hừng hực. 21 Vậy những người ấy bị trói lại và bị quăng vào giữa lò lửa hực. Họ vẫn còn mặc áo choàng, quần dài, khăn trùm đầu, và quần áo lót bên trong. 22 Số là lịnh vua truyền quá cấp bách, và lò lửa lại nóng gấp nhiều lần hơn mức bình thường, nên các dũng sĩ có nhiệm vụ quăng Sa-đơ-rắc, Mê-sách, và A-bết-nê-gô vào lò lửa đã bị ngọn lửa quá nóng làm chết. 23 Còn ba người đó, Sa-đơ-rắc, Mê-sách, và A-bết-nê-gô, tay chân bị trói chặt, đã rơi vào giữa lò lửa hực.

24 Bấy giờ Vua Nê-bu-cát-nê-xa lấy làm cực kỳ kinh ngạc và bật đứng dậy. Ông hỏi các mưu sĩ của ông, “Chẳng phải chúng ta đã trói ba người và quăng vào lò lửa hay sao?”

Họ đáp với ông, “Tâu hoàng thượng, đúng vậy.”

25 Ông nói, “Hãy nhìn kìa! Ta thấy bốn người không bị trói đang đi giữa lò lửa, và họ chẳng bị hại gì; và hình dáng của người thứ tư giống như Con của Ðức Chúa Trời.”

26 Bấy giờ Nê-bu-cát-nê-xa đến gần miệng lò lửa đang cháy hừng hực và kêu lớn, “Hỡi Sa-đơ-rắc, Mê-sách, và A-bết-nê-gô, các đầy tớ của Ðức Chúa Trời Tối Cao, hãy đi ra, và hãy đến đây.” Vậy Sa-đơ-rắc, Mê-sách, và A-bết-nê-gô bước ra khỏi lò lửa. 27 Khi ấy các thống đốc, các tỉnh trưởng, các tổng trấn, và các mưu sĩ của vua tụ lại quanh ba người ấy; họ thấy lửa không làm hại gì đến thân thể ba người ấy. Không sợi tóc nào trên đầu họ bị cháy sém, quần áo họ không bị một chút hư hại gì, và mùi lửa cũng không ngửi thấy trên người họ.

28 Bấy giờ Nê-bu-cát-nê-xa nói, “Nguyện sự chúc tụng thuộc về Ðức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sách, và A-bết-nê-gô, Ðấng đã sai thiên sứ của Ngài đến giải cứu các đầy tớ Ngài, những người tin cậy Ngài. Họ đã bất tuân lịnh vua, và thà chịu chết hơn là thờ phượng bất cứ thần nào khác ngoại trừ Ðức Chúa Trời của họ. 29 Vì thế ta truyền lịnh rằng bất cứ dân nào, nước nào, hay ngữ tộc nào nói điều gì xúc phạm đến Ðức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sách, và A-bết-nê-gô sẽ bị phân thây ra từng mảnh, và nhà của chúng sẽ bị biến thành một đống tro, vì không thần nào khác có thể giải cứu được như thế nầy.” 30 Sau đó vua thăng chức cho Sa-đơ-rắc, Mê-sách, và A-bết-nê-gô trong tỉnh Ba-by-lôn.

Tài Liệu