Ê-xê-chi-ên: Chương 29

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB26C029)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Năm thứ mười, tháng mười, ngày mười hai, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vầy: 2. Hỡi con người, hãy xây mặt nghịch cùng Pha-ra-ôn, vua Ê-díp-tô, mà nói tiên tri nghịch cùng người và cùng cả Ê-díp-tô nữa. 3. Hãy nói mà rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hỡi Pha-ra-ôn, vua Ê-díp-tô, nầy, ta nghịch cùng ngươi, ngươi là con vật quái gở nằm giữa các sông mình, mà rằng: Sông của ta thuộc về ta, ấy là ta đã làm nên cho ta. 4. Ừ, ta sẽ đặt những móc trong hai hàm ngươi, và khiến những cá trong các sông ngươi đều dính nơi vảy ngươi. Ta sẽ kéo ngươi lên khỏi giữa các sông ngươi, ngươi và những cá trong các sông ngươi đã dính nơi vảy ngươi nữa. 5. Ta sẽ quăng ngươi vào đồng vắng, ngươi và những cá của các sông ngươi. Ngươi sẽ ngã xuống trên mặt đồng ruộng; sẽ chẳng được lượm lại, cũng chẳng được thâu lại. Ta đã phó ngươi làm đồ ăn cho loài thú dưới đất và loài chim trên trời. 6. Bấy giờ hết thảy dân cư Ê-díp-tô sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, vì chúng nó đã nên cây gậy bằng sậy cho nhà Y-sơ-ra-ên. 7. Khi chúng nó cầm lấy ngươi bởi tay, thì ngươi tự gãy, và làm xây xác chúng nó cả vai; khi chúng nó nương dựa trên ngươi, thì ngươi tự giập ra, và làm cho lưng chúng nó xiêu tó.

8. Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta sẽ đem gươm đến trên ngươi, và sẽ dứt khỏi ngươi cả người và loài thú. 9. Đất Ê-díp-tô sẽ trở nên nơi hoang vu vắng vẻ; và chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Vì Pha-ra-ôn có nói rằng: Sông thuộc về ta, ấy là ta đã làm nên; 10. cho nên, nầy, ta nghịch cùng ngươi và các sông ngươi, và sẽ khiến đất Ê-díp-tô thành ra đồng vắng hoang vu, từ tháp Sy-e-nê cho đến bờ cõi Ê-thi-ô-bi. 11. Chẳng có bàn chân người sẽ đi qua nó, cũng chẳng có bàn chân thú vật đi qua nó, cũng chẳng có dân cư ở đó nữa trong bốn mươi năm. 12. Ta sẽ khiến Ê-díp-tô làm một đất hoang vu ở giữa các nước nào hoang vu, và các thành nó ở giữa các thành tàn phá sẽ hoang vu trong bốn mươi năm. Ta sẽ làm tan tác dân Ê-díp-tô trong các dân, và rải chúng nó ra trong các nước.

13. Vì Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Mãn bốn mươi năm, ta sẽ nhóm dân Ê-díp-tô lại từ giữa các dân mà trong đó chúng nó đã bị tan tác. 14. Ta sẽ làm cho những phu tù Ê-díp-tô trở về, và đem chúng nó về trong đất Pha-trốt, là đất quê quán của chúng nó, nhưng chúng nó chỉ lập nên một nước yếu hèn. 15. Nước Ê-díp-tô sẽ là một nước yếu hèn hơn hết các nước, và sẽ không dấy lên trên các nước nữa; ta sẽ khiến chúng nó kém đi, hầu cho chúng nó không cai trị các nước nữa. 16. Nước ấy sẽ không còn làm sự nhờ cậy cho nhà Y-sơ-ra-ên; khi nhà Y-sơ-ra-ên trông xem chúng nó thì sẽ nhắc lại sự gian ác; và chúng nó sẽ biết rằng ta là Chúa Giê-hô-va.

17. Năm thứ hai mươi bảy, ngày mồng một tháng giêng, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: 18. Hỡi con người, Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đã gán cho đạo binh mình những việc rất nặng nhọc nghịch cùng Ty-rơ; mọi đầu đều đã trở nên trọc, mọi vai đều đã bị mòn; mà vua ấy chưa được tiền công nào của thành Ty-rơ, hoặc cho mình, hoặc cho đạo binh mình, để bù lại công khó mình đã đánh thành ấy. 19. Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta sẽ phó đất Ê-díp-tô cho Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn; người sẽ bắt lấy dân chúng, cất lấy của cướp và mồi nó; đó sẽ là tiền công của đạo binh người. 20. Ta đã phó đất Ê-díp-tô cho người để thưởng sự khó nhọc người đã chịu, vì chúng nó đã làm việc cho ta. Chúa Giê-hô-va phán vậy.

21. Trong ngày đó, ta sẽ khiến nhà Y-sơ-ra-ên nứt ra một cái sừng, và ta sẽ cho ngươi mở miệng giữa chúng nó; và chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011

Tuyên Án Dân Ai-cập

1 Vào ngày mười hai, tháng mười, năm thứ mười, lời của CHÚA đến với tôi, 2 “Hỡi con người, hãy hướng mặt ngươi chống lại Pha-ra-ôn vua Ai-cập, hãy nói tiên tri chống lại nó và toàn dân Ai-cập. 3 Hãy cất tiếng và nói, ‘CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy,

“Này, Ta chống lại ngươi, hỡi Pha-ra-ôn vua Ai-cập,

Con thủy quái lớn đang nằm giữa các dòng sông;

Ngươi đã dám nói, ‘Sông Nin là của ta;

Ta đã làm ra con sông ấy cho ta.’

4 Nầy Ta sẽ móc các lưỡi câu vào hàm ngươi,

Ta sẽ làm cho cá trong các dòng sông của ngươi bám vào vảy ngươi;

Ta sẽ kéo ngươi lên khỏi các dòng sông của ngươi,

Cùng với cá trong các dòng sông của ngươi đã bám vào vảy ngươi.

5 Ta sẽ quăng ngươi vào trong đồng hoang,

Ngươi cùng tất cả cá trong các dòng sông của ngươi;

Ngươi sẽ rơi vào một đồng trống, không được gom lại và đem chôn.

Ta sẽ ban ngươi làm thức ăn cho các thú vật trên đất và các chim trời.

6 Bấy giờ toàn dân ở Ai-cập sẽ biết rằng Ta là CHÚA;

Vì đối với nhà I-sơ-ra-ên, ngươi chỉ là một cây gậy bằng sậy.

7 Khi chúng đưa tay bám lấy ngươi, ngươi gãy ngang, và làm xước cả hai vai chúng;

Khi chúng dựa vào ngươi, ngươi gãy ngang, và làm chúng bị lảo đảo.”’”

8 Vì thế CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy,

“Này, Ta sẽ sai một thanh gươm đến với ngươi,

Nó sẽ tiêu diệt cả loài người lẫn loài thú;

9 Ðất Ai-cập sẽ trở nên hoang tàn và đổ nát;

Bấy giờ chúng sẽ biết rằng Ta là CHÚA.

Bởi vì ngươi nói, ‘Sông Nin là của ta;

Ta đã tạo ra con sông ấy.’

10 Vì thế Ta chống lại ngươi, và chống lại các dòng sông của ngươi;

Ta sẽ biến đất Ai-cập thành một nơi hoàn toàn đổ nát và hoang vu,

Từ Mích-đôn cho đến Sy-ê-nê, và cho đến tận biên giới của Ê-thi-ô-pi.

11 Không một bàn chân nào của người ta sẽ đi qua đó,

Không một bàn chân nào của thú vật sẽ đi qua đó;

Nó sẽ trở nên chốn không người ở trong bốn mươi năm.

12 Ta sẽ làm cho đất Ai-cập thành một nơi hoang vu trong số những đất nước bị hoang vu;

Các thành phố của nó sẽ không có người ở trong số các thành bị hoang phế trong bốn mươi năm.

Ta sẽ rải người Ai-cập ra giữa các dân, và phân tán chúng ra giữa các nước.”

13 Ngoài ra CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy,

“Vào cuối bốn mươi năm, Ta sẽ gom nhóm người Ai-cập từ giữa các nước chúng đã bị rải đến.

14 Ta sẽ phục hồi vận mạng của Ai-cập và sẽ đem chúng trở về trong đất Pát-rô, nơi nguyên quán của chúng;

Tại đó chúng sẽ là một vương quốc nhỏ yếu.

15 Nó sẽ là vương quốc nhỏ yếu nhất trong các vương quốc;

Nó sẽ không bao giờ trổi hơn các nước nữa;

Ta sẽ làm cho nó nhỏ dần, để nó sẽ không bao giờ thống trị các nước nữa.

16 Nó sẽ không còn là nơi nương dựa của nhà I-sơ-ra-ên nữa;

Ðể chúng nhớ lại tội của chúng khi chúng quay sang nhờ cậy nó;

Bấy giờ chúng sẽ biết rằng Ta là CHÚA Hằng Hữu.”

Ba-by-lôn Sẽ Cướp Phá Ai-cập

17 Vào ngày mồng một, tháng giêng, năm thứ hai mươi bảy, lời của CHÚA đến với tôi, 18 “Hỡi con người, Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn đã bắt quân đội của nó làm việc vất vả để đánh chiếm Ty-rơ. Mọi đầu đều đã trọc và mọi vai đều đã sờn. Tuy nhiên nó và quân đội của nó chẳng được chi sau khi chiếm được thành. Những gì nó chiếm được ở Ty-rơ không đủ để trả các chiến phí cho việc đánh thành. 19 Vì vậy CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy, ‘Ta sẽ ban đất Ai-cập cho Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn. Nó sẽ mang đi các của cải, chiếm đoạt các chiến lợi phẩm, và cướp sạch nước ấy; đó sẽ là lương bổng cho quân đội của nó. 20 Ta sẽ ban cho nó đất Ai-cập để trả lương cho những gì nó đã làm cho Ta, bởi vì chúng đã làm việc cho Ta,’” CHÚA Hằng Hữu phán vậy.

21 “Trong ngày ấy Ta sẽ khiến một sừng mọc lên cho nhà I-sơ-ra-ên, và những lời ngươi nói sẽ được chúng lắng nghe. Bấy giờ chúng sẽ biết rằng Ta là CHÚA.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu